ADM1 Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování

POKRAČOVANIE v Leto 2011:

 • Dokončenie prednášok z CONOLLY (nedokončli sme fyzický návrh DB, kap.11 – praktické zabezpečenie integritných obmedzení v celej vzorovej DB a zvyšnú teóriu )
 • Podrobné prejdenie cvičení z knihy CONOLLY
 • Návrat k problematickým častiam návrhu DB
 • Kódovanie v SQL („SQL za 28 dní“)
Zaslanie seminárnych prác k zápočtu Zima 2011 : 
2. Seminárna práca z teórie I., bodov 20 (zápočet Zima 2011) :
4. Praktická časť II , bodov 25  (zápočet Zima 2011): 
zaslané práce sú na FTP :/PREDMETY/ADM1/StudWork_Prakticka_cast_II/
 1. Mišina D.
 2. Mitter M.
 3. Belák R.
 4. Moravčík B.
 5. Sentkeresty R.

 

SEM12 12.12.2011:

 • Prednáška  kap. 11. CONNOLY : „Fyzické modelovanie databáz“
 • Zhrnutie požiadaviek na ukončenie predmetu ADM1
 • Cvičenie :
  • vyhodnotenie zaslaných návrhov DB v ACCESS-e (FTP: ../111129 cvicenie)
  • tvorba DB v SQL serveri na základe vzorov KOCÁKOVÁ a PRVÁK , viď. FTP \PREDMETY\ADM1\SEM12 Cvicenie 111312\
  • Zistili sme, že vzory neaplikujú zabezpečenie integritné obmedzení cudzieho kľúča, chýba realizácia relácie Manages pre entity Staff a Distr. Center. Chýbajú dotazy v ACCESS-e
  • Venovali sme sa nástroju QUEST : Toad data modeler – inštalačka nebežala pod  Win 7, stiahli sme novú (https://www.quest.com/common/registration.aspx?requestdefid=49)
  • Problematike aplikácie integritných obmedzení sa budeme venovať i naďalej
  • študenti poslali seminárne práce čím splnili jednu časť podmienok k zíksaniu zápočtu  (PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\STUD WORK\), druhá je realizácia DB v Accesse aSQl serveri

SEM11 6.12.2011:

 • Prednáška :  Prednáška  kap. 8. CONNOLY „Normalizácia databáz“,  kap. 9. CONNOLY „Konceptuálne modelovanie“, kap. 10. CONNOLY „Logické modelovanie“. Skončili sme na str. 247, Kontrola integritných obmedzení a pri interpretácii tabuľky

SEM10 29.11.2011:

 • FTP :\ PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM10 Prednaska 111129\
 •  Prednáška  kap. 6. CONNOLY kapitola „Entitně-relační modelování“  a kap. 7. CONNOLY, „Rozšírené ER modelovanie“ (FTP: PREDMETY\DBB2\111112 Vyucba Mgr.2 ITaM\)
 •  dokončenie Prednaska CONOLLY kap.5 „Techniky analýzy a návrhu databáze“ (FTP: PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\)1
 • Doplňujúce čítanie :
  • POUR,2009 kap.11 Životný cyklus aplikácií podnikovej informatiky
  •  POUR,2009 kap.12 Dátové modelovanie
  • OPPEL, 2006 : str.137 Životný cyklus databáze
  • OPPEL,2006 : str. 179 Dátové a procesné modelovanie
  • HERNANDEZ,2008 : vid subor 101117 KNIHA HERNANDEZ NAVRH DATABAZI.ZIP
 • Cvičenie :
  • vytvorenie databázy „StayOnLine Home Rentals“ podľa špecifikácie v knihe CONOLLY  na str. 68-69 – výsledky cvičenia – súbory sú na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM10 111129 Cvicenie\
  • tab.10.14 kap.10 CONOLLY opisuje referenčnŕe obmedzenia pre „StayHome OnLine  Rentals“
  • L.Kocáková poslala SQL kódy DDL pre túto datbázu a sú v súbore ADM1ext  MKOCAKOVA LENKA staff_gen.sql a na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM10 Prednaska 111129\. Úprava kódu SQL DDL pre nie ORACLE je popísaná v súbore Re PANCIk  Prosba o SQL kody.txt
  • doc.Pančík otestoval databázu v ACCESS-e vytvorenú B. Moravčíkom – vytvoril dotazy (Dotaz_3_1, Dotaz_3_6, Dotaz_3_14 aDotaz_3_17 ) – viď súbor ADM_Moravcik_Branislav_vztahy_PANCIK.accdb na FTP \PREDMETY\ADM1\SEM10 111129 Cvicenie\

SEM9 22.11.2011:

 • Zopakovanie kap.4 CONNOLY : Životný cyklus databáze (FTP: PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\)
 • Doplnenie zadania študijných povinností

 

SEM8 15.11.2011: 

 • venovali sme sa programovaniu JAVA  na predmete VIS

SEM7 8.11.2011:  

 • Prednáška :
  • prednáška Životný cyklus DB – kniha CONNOLY, kap.4, HDD :.. PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze\ .
  • Doplňujúce čítanie Oppel kap.5 -Životný cyklus databáze
 •  Cvičenia :
  • Cvičenie s DB  HR (Oppel kap.4  Úvod do SQL,  štruktúru DB viď. FTPPREDMETY\ADM1\SEM4 111018 OPPEL kap.4\ORACLE_HR_database\)
  • nabudúce overiť príklady z LACKO zamerané na operácie JOIN
  • EXCEL 2010 a  kontigenčné tabuľky podľa ZAPAWA
  • Definovanie zdrojov údajov (TXT súbor, DB ACCESS, DB MS SQL Server 2008)
  • MS QUerry
 • Agenda :
  • kontrola DÚ : Inštalácia  Oracle Express  DBMS a príkazy SQL – Oppel kap.4
  • Vzorové seminárne práce MISFIN (vzor seminárnej práce) – dať študentom na FTP

SEM6 1.11.2011:  štátny sviatok

SEM5 25.10.2011: 

  • Prednáška : kurz základov  JAVA
  •  Cvičenia :    kurz základov JAVA
  • Agenda :

SEM4 18.10.2011:

 •   Prednáška :  prednáška k teórii DB – kniha CONNOLY, kap.3, :SQL a QBE,  Dokončenie od str.87 (od zoskupovania GROUP BY), HDD :..  PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze\. Domáca úloha  : dočítať prílohu F z CONNOLY,2009 (ktorá sa zaoberá ďalšími príkazmi SQL DDL a procedúry funkcie a triggery – doplňujúce vysvetlenia v príkladoch viď LACKO, 2006, FTP: KNIHY\SKEN LACKO SQL HOTOVA RESENI\ )
 •  Cvičenie : 
  • oboznamujeme sa s ORACLE SQl serverom Express Edition (link http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/overview/index.html).
  • ukážka inštalácia Oracle SQL Servera podľa kap.4 OPPEL(registračné údaje sú v súbore 090328_Passwords.txt), povolenie práce so vzorovou DB HR
  • Domáca úloha je inštalácia Oracle SQL Servera EE
  • cvičíme príklady z knihy LACKO („SQL Hotové riešenia“ v prostredí Management Studio MS SQL Server 2008R2, vybrali sme si vytvorenie databáze zo skriptu cv_tabulky_sqlserver.sql a skúšame príklady použitia agregačných funkcií,  skript 2_07.sql)
  • vytvorenie a editácia novej tabuľky v prostredí MS SQL Server management studio
 • Agenda :
  •  Druhá Kontrola inštalácie MS SQLS2K8 doma

SEM3 11.10.2011 :

 • Prednáška :
  •  prednáška k teórii DB – kniha CONNOLY, kap.3, SQL a QBE, HDD :.. PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze\
  • Oppel kap 1-2 – opakovanie teórie z DB a RDB
 • Cvičenie :
  • Oppel 3.kap. (Dotazy v prostredí ACCESS a views v  prostredí MSSQLMS) – štúdium automaticky vygenerovaného SQL kódu a jeho úprava ACCESS-Views (príklad agregačných funkcií)
  • Vzorová inštalácia MS SQL 2008 R2 Express x64 na notebooku (inštalačka stiahnutá z http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions/express.aspx) a je na našom HDD : c:\Users\sqlstudent\Documents\PANCIK_AR1112\INSTALL\111011 MSSQL2008R2 Express Edition Z NETU\
 • Agenda :
  • prihlasovanie do DB ako SQl autenthisation login : „sa“ heslo „sqlstudent1“
  •  Kontrola inštalácie MS SQLS2K8 doma – zatiaľ pracoval len Martin Mitter
  • Domáca úloha doc.Pančík : Dokumentácia k dotazom v Accesse (kde to je + viď.MISFIN M.Papaplová ), ako funguje  > CONVERT(DATETIME, ‚1998-01-01 00:00:00‘, 102)) (viď. príklad Oppel 3.10.)

SEM2 4.10.2011 :

 • Prednáška : prednáška k teórii DB – kniha CONNOLY, kap.2, Relační databáze, HDD :..  PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze\
 • Cvičenia v rámci prednášky :
  • konvertovanie DB Northwind do MS SQL Serveru – Access ako nástroj pre modelovanie DB
  • Ukážka Dotazov v ACCESS a Views (DB Northwind, NorthwindCS) – má význam prejsť Oppel kap.3 (Formulárové dotazy v ACCESS-e)  
 • Námet na projekt : vytvorenie DB z CONNOLY v ACCESS-e   (inštancia DB str. 69 obr. 2.4, str.68 tiež 2.4 tabuľky s atribútmi a primárnymi kľúčmi ) 
 • Cvičenie 1. Práca s MS SQLS MS, aministrácia databáz  : vytvorenie a zrušenie databázy NorthwindCS
  • local HDD : NorthwindCS.SQL,…\PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM2 Vzorove databaze\
  • Vzorová databáza pre ACCESS Nortwhwind TU , jej verzia pre MS SQL Server 2008  v SQL kóde TU , štruktúra vzorovej databázy AdventureWorks v HTML TU a VISIO TU
 • ****Domáca úloha****
 •  Inštalácia MS SQL Server 2008 R2 Express Edition  + MS SQL Server 2008 Management Studio + AdventureWorks2008.Táto inštalácia bude spomenutá vo VAšej seminárnej práci
 • Zdroje inštalácií : HDD v U3 adresár …PANCIK_AR1112\INSTALL\110930 MSSQL2008R2 Express Edition\
 • Zdroje inštalácií na www :
 • Chcem priebežne spätnú väzbu – spoľahlivosť inštalácie
 • Odskúšať prácu s DB NorthwindCS
 • ****Koniec domácej úlohy ***
 • Prihlásenie sa k lokálnym SQL serverom v U3, SQL autentizácia, login: „sa“ heslo „sqlstudent1“
 • ďalšie skúmanie : Aké sú legálne obmedzenia využitia free  DBMS MySQL, MSSQl Server 2008 EE a ďalších ?
 • ďalšie skúmanie : Odskúšať : SQL Server Express LocalDB – načo sú dobré takéto databázy ? (aj napr. SQLite)  viď inštalačky v URL hore (projekt DENALI) + sample databáza AdventureWorks http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/55330

SEM1 :

 • prednáška k teórii DB – kniha CONNOLY, kap.1, ÚVOD, HDD :..  PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze\
 • Doplňujúce čítanie k prednáškam  SEM1,2,3 :
 • Oppel, A.  : Databáze bez predchozích znalostí, Computer Press, 2006, ISBN : 80-251-1199-7 (problematika úvodu do databáz, MS Access –  vzorová databáza Northwind, formulárové dotazy) k dispozícii sú 3 kapitoly :
  1. 1. Základy databáz TU
  2. 2.Súčasti relačnej databáze TU
  3. 3. Formulárové dotazy nad databázou TU
 • Seminárne práce z teórie – Vypracovanie odpovedí na otázky na konci každej kapitoly. Menovité  pridelenie kapitol z CONNOLY-ho:
  •  R.Belák,kap.1
  •  A.Bronda, kap.2
  •  R.Sentkeresty, kap.3
  •  A.Ševčík, kap.4
  •  D.Mišina, kap.5
  •  Š. Forgáč, kap.6
  •  B.Moravčík,kap.7
  •  M.Mitter, kap.8
  • termín dodania seminárnych prác – teoretických – je SEM12 – budú podkaldom pre skúšku z teórie, očakávam konzultácie k jednotlivým otázkam či riešeniam

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.