Techniky a CASE nástroje vývoja Leto2013 KOMBI

 • Semester: Letný semester AR 2012-2013
 • Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
 • Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2013\AGENDA\ILP\ končíme KZ
 • Emailová skupina: TCN
 • Kód predmetu: M201TCN
 • Email: juraj.pancik (at) bivs.sk
 • Predmet Vášho emailu : TCN_VasePriezvisko_VaseMeno
 • Zoznam študentov : .MGR.ITAM_KOMBI_TCN.csv, FTP: cPREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\
 • Merge email: TU
 • Adresár predmetu na FTP : /PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\
 • Denník stretnutí :
 • skúška ku KZ  – písomná časť  M201TCN prakticky prebehne od 9,00-11,10 (na výučbe 27.4. 7.x Říz projektů a podnik procesů (4h) 8,00-11,10 U3 
 • zápis do indexu z SDP oficiálne prebehne od 9,00-11,10
 • 6.4. 4.x Tech a CASE nástroje výv IS/P (4h) 8,00-11,10 U7
  • PROJEKT ATM terminálu v JAVA (IDE Netbeans) sa nachádza  v PREDMETY Leto 2013\2.BC.IT_PREZ_APR\ súbor ATMCaseStudy.zip

 • 2.3. 3.x Tech a CASE nástroje výv IS/P (4h) 14,00-17,10 U3
  • Vzorova analyza projektu rozoberaneho v Kanisovej je v  EA urobena Stranakom (TCN_VZOR_Stranak_Slavomir.zip, adresar FTP : PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\)
  • venujeme sa zadaniam diplomových prác – kontrolujeme ich na IS BIVŠ
 • 1.3. 2.x Tech a CASE nástroje výv IS/P (4h) 15,00-18,10 U3
  • P.Michnáč spracoval materiál otázky – odpovede (súbor : VypracovaneOtazky_CASE_Michnac_Patrik.docx FTP : PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\)
  • Prechádzame časť práce D.Polákovej – Príloha 2 ako ilustráciu analytického dokumentu (dokončíme to), viď. FTP \KNIHY\111014 Zaverecne prace\BC POLAKOVA\
 • 16.2. 1.x Tech a CASE nástroje výv IS/P (4h) 14,00-17,10 U3

 • Cieľ predmetu : naučiť sa robiť z využitím jazyka UML objektovo orientovanú analýzu informačného systému a využiť pri tom v SK štandardný CASE nástroj. Prehĺbiť si vedomosti z UML.
 • Ukončenie predmetu – klasifikovaný zápočet :
  1. seminárna práca , 50 bodov  – spracovanie projektu ATM terminálu (Deitel kap.12,13) do podoby projektu v Enterprise Architect
   1. Seminárnu prácu v podobe súboru Enterprise Architect   *.eap,   zazipovať, zip nazvať TCN_Priezvisko_Meno.zip, poslať ho emailom s predmetom TCN_Priezvisko_Meno. 
   2. Modely v EA: požiadavky, Business process model , UML, Uses Case, doplníme ….
   3. Seminárna práca bude uverejnená na FTP v adresári:     PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\M201TCN_StudWork_Leto2013\
   4. Termín zaslania seminárnej práce :  najneskôr deň pred skúškou
  2. písomná skúška z otvorených otázok k modelovaniu IS s využitím UML , kniha KANISOVÁ, 2006, 50 bodov – POZOR : UML je modelovací jazyk založení na kreslení diagramov – okrem poučiek a definícií v texte knihy (text knihy má na boku “strunu”) sa naučte aj ako kresliť UML diagramy (a procesné diagramy). Je k dispozícii zoznam otázok a k nim vzorových odpovedí  TU
 • Literatúra :
  1. KANISOVÁ -MULLER : KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne , FTP : \KNIHY 2\KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne\
  2. ARLOW : UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací 2008,   FTP :  KNIHY 2\KNIHA_ARLOW_UML2\
  3. SCHMULLER : Myslíme v UML ., FTP : \KNIHY 2\KNIHA_SCHMULLER MYSLIME V UML\
  4. FOWLER : UML Distieled, FTP : PANCIK_AR1112\KNIHY\101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED\
  5. Inštalácia EA  : FTP :/INSTALL 2/091007 INSTALL ENTERPRISE ARCHITECT/
  6. Preklad Deitel kap.12 a kap.13  : DEITEL_kap.12-13_KOMPLET_Preklad_Michnac_Patrik.zip,PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_KOMBI_SME\
  7. Vzorova analyza projektu rozoberaneho v Kanisovej je v  EA urobena Stranakom (TCN_VZOR_Stranak_Slavomir.zip, adresar FTP : PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\)