Author Archives: doc. Pančík

ZP_ZIMA_2019_MERGE_EMAIL

október 5th, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na ZP_ZIMA_2019_MERGE_EMAIL)

**************************************************************
Bakalárske práce
**************************************************************
Miroslav PEŠTA (24773mail.ambis.cz): Google Analytics a jeho využití v marketingu
Kristýna GOTTWALDOVÁ(24447mail.ambis.cz): Nástroje digitálního marketingu a Google Analytics
Matúš KRAJČI(24580mail.ambis.cz): Využití neuronových sítí a umělé inteligence v marketingu
Michal NĚMEC (24681mail.ambis.cz): Tvorba moderního webového rozhraní pro podnikové informační systémy
Patrik TISOVSKÝ (24571mail.ambis.cz): Big Data a jejich význam v bankovnictví
František DEYL (24784mail.ambis.cz): Moderní dataminingové nástroje a jejich využití v ekonomice

merge email Bc:
24773@mail.ambis.cz;24447@mail.ambis.cz;24580@mail.ambis.cz;24681@mail.ambis.cz;24571@mail.ambis.cz;24784@mail.ambis.cz;
**************************************************************
Diplomové práce
**************************************************************
Martin DOSTÁL (): Big Data a jejich význam v podnikových informačních systémech
Jitka, KŘEČKOVÁ.Bc., DiS.(38826@mail.ambis.cz): Informační bezpečnost a ochrana informací v státní instituci
Josef NOVOTNÝ (23994@mail.ambis.cz): Informační bezpečnost a ochrana informací v podniku
Eva PORKERTOVÁ (23959@mail.ambis.cz): Nástroje digitálního marketingu a Google Analytics
Martin KARBAN (karban@mail.ambis.cz): Problematika reportingu pomocí programu MS EXCEL a databázového systému
Petr BAUDYŠ (39800@mail.ambis.cz): Moderní dataminingové nástroje a jejich využití v managementu

merge email Bc:
38826@mail.ambis.cz;23994@mail.ambis.cz;23959@mail.ambis.cz;karban@mail.ambis.cz;39800@mail.ambis.cz;
**************************************************************
DP DOSTÁL: Big Data a jejich význam v podnikových informačních systémech

DP DOSTÁL: Big Data a jejich význam v podnikových informačních systémech


**************************************************************
DP KŘEČKOVÁ: Informační bezpečnost a ochrana informací v státní instituci

DP KŘEČKOVÁ: Informační bezpečnost a ochrana informací v státní instituci


**************************************************************
DP NOVOTNÝ: Informační bezpečnost a ochrana informací v podniku

DP NOVOTNÝ: Informační bezpečnost a ochrana informací v podniku


**************************************************************
DP PORKERTOVÁ: Nástroje digitálního marketingu a Google Analytics

DP PORKERTOVÁ: Nástroje digitálního marketingu a Google Analytics


**************************************************************
DP KARBAN: Problematika reportingu pomocí programu MS EXCEL a databázového systému
http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/ambis/zaverecne-prace-leto-2020/dp-karban-problematika-reportingu-pomoci-programu-ms-excel-a-databazoveho-systemu/
**************************************************************
DP BAUDYŠ: Moderní dataminingové nástroje a jejich využití v managementu

DP KARBAN: Problematika reportingu pomocí programu MS EXCEL a databázového systému

TMM Hodnotenie predmetu ZIMA 2019

október 5th, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na TMM Hodnotenie predmetu ZIMA 2019)

TMM Prvy blok informacii ZIMA 2019

október 5th, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na TMM Prvy blok informacii ZIMA 2019)
 • Prezentacia studentov a elektronicky dotaznik :
 •  Úvod do  výučby :
  • predstavenie sa, kto je doc. Pančík
  • ziskanie email adries študentov a dohodnutie spôsobu komunikácie :
   • každý pošle na/po hodine email na email adresu juraj.pancik@ambis.cz s predmetom TMM_Prijmeni_Jmeno, do textu emailu uviest :
   • zamestnanie (študent, pracovník v obchode, IT manažér…)
   • IT záujmy (programovanie, web stranky, pozeranie YouTube, sociálne siete),
   • IT plány – čo by som sa chcel naučiť, čo by mi mala dať škola v oblasti praktického vzdelania
  • Informácie k predmetu TMM na www.drpancik.sk
  • Informácie k predmetu na USB kľúči (knihy a materialy) – prejdeme si jednotlivé adresáre a ich obsah
  • Podmienky ukončenia predmetu TMM a spôsob vykonania skúšky
  • Osnova teoretickej a praktickej časti predmetu TMM
 • Prednáška :
 • Analýza informačného systému ATM terminal : 
   • ..\ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\B101TMM Techniky a metody modelovani pozadavku\1_PREDNASKY TMM\150307-DEITEL-kap.12-ATM-ver.A.pptx
   • novšia verzia prednášky v powerpoint-e k teórii (UML analýza projektu ATM terminál)  je  TU
   • projekt ATM terminál pre MICROSOFT Visual Studio 2013  TU
 • Vzorové analýzy informačných systémov :
  • Analýza elektronickej registratúry BC Poláková (Správa a modelovanie požiadaviek zákazníka) , CD v prílohe – viď. Príloha 1 
   • ..\ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\B101TMM Techniky a metody modelovani pozadavku\1_PREDNASKY TMM\SEM2 Poziadavky/CD_BC_POLAKOVA.zip
  • UML analýza informačného systému BC Hamaliar (Možnosti použitia jazyka UML v návrhu informačných systémov )
   • ..\ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\B101TMM Techniky a metody modelovani pozadavku\3_STUDENTSKE PRACE\6_STUD_WORK_STARSIE/BC_Svatoslav_Hamaliar_UML.pdf
 • Ďalšie témy prejdené  na prenáške :
  • hľadanie kľúčového slova “UML” na pracovnom portáli www.profesia.sk, stav pracovných miest business analytics  na www.itjobswatch.co.uk
  • štúdium vzorových prác študentov :
   • ..\ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\B101TMM Techniky a metody modelovani pozadavku\3_STUDENTSKE PRACE
  • Analýza informačného systému pomocou UML “MIKROVLNKA”
   • ..\ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\B101TMM Techniky a metody modelovani pozadavku\3_STUDENTSKE PRACE\1_STUD_WORK_UML_MIKROVLNKA
  • dobré knihy o UML : bavíme sa o knihách
  • prípadové štúdie malých projektov kde sa využije prístup OOP, UML a je tam aj kód v jazyku JAVA TOP  JAVA Software_Development_Case_Studies_in_Java.pdf v adresári
   • ..\ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\4_KNIHY\KNIHY o UML\
  • Kniha o UML a SW inžinierstve : TOP-flazx-Object-Oriented-Software-Engineering-Using-UML-Patterns-and-Java–2010-0136061257.zip v adresári
   • \ZZZ_AMBIS Praha Zima2019\4_KNIHY\KNIHY o UML\
  • výborné učebnice jazyka JAVA a C# :
   • DEITEL-Java-How-to-Program–9e-2012-0132575663.zip
   • Visual 2010 C# for Programmers DEITEL 0132618206.pdf

Otvorene otazky a odpovede z predmetu „Management IS/ICT“ Leto 2019

apríl 1st, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na Otvorene otazky a odpovede z predmetu „Management IS/ICT“ Leto 2019)
 • Zdroje – vid. přednáška
 • 1. SLAJD 7  OTÁZKA: Jak chápeme informatiku ?
  ODPOVĚĎ:
  Informatiku zde budeme v kontextu uvedených vědních disciplín chápat jako vědu, která se zabývá vyjádřením, zpracováním a přenášením informací v určitém systému
 •  2. SLAJD 8 OTÁZKA: Co je informace ?
  ODPOVĚĎ:
  Informace je pojmenování pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním.
 •  3. SLAJD 8 OTÁZKA: Jak chápeme pojem výměna informace, tj. komunikace?
  ODPOVĚĎ:
  VÝMĚNA: Výměna informace, tj. komunikace, je přenosem informace mezi minimálně dvěma účastníky prostřednictvím systému znaků. Zpravidla ji vyjadřujeme jako cestu: „zdroj ➝ vysílač ➝ signál ➝ kanál ➝ signál ➝ přijímač ➝ zpráva ➝ cíl
 •  4. SLAJD 13 OTÁZKA: Co je sémantika, pragmatika, syntaxe ?
  ODPOVĚĎ:
  Sémantika se zabývá zkoumáním vztahu mezi znaky a objekty, o nichž jsou znaky použitelné.
  Pragmatika se zabývá zkoumáním vztahu mezi znaky a jejich interprety.
  Syntaxe se zabývá formálními vztahy znaků navzájem.
 • 5. SLAJD 15 OTÁZKA: Co jsou data, co je informace, co je znalost?
  ODPOVĚĎ:
  Data (jednotné číslo – údaj) „jsou formalizovaný záznam lidského poznání pomocí symbolů (znaků)“ , který je schopný přenosu, uchování, interpretace či zpracování. Smysluplná informace pak vzniká v procesu interpretace dat člověkem.
  Informace v souvislostech (kontextu) formuje znalost. Ta reprezentuje porozumění získané zkušeností nebo studiem, je srozumitelná a použitelná k řešení problému nebo k rozhodování.
 • 6. SLAJDY 17 a 18:  Co víte o SYSTÉME a definujte související pojmy? 
 • 7. SLAJD 19: Co je chování systému v čase ?
  ODPOVĚD:
  Chování systému v čase je reprezentováno akcí, reakcí a odezvou systému na vzniklé podněty, převážně z jeho okolí DYNAMICKÝ POHLED NA SYSTÉM).
 •  8. SLAJD 19: Co je MODEL ?
  ODPOVĚD:
  Model je každé účelové a zjednodušené zobrazení skutečnosti a umožňuje právě díky svému zjednodušení orientovat se a řešit i podstatně složité části reality, např. systém celé vysoké školy.
 • 10. SLAJD 21: Co znamená systémové vlastnosti řízení?
  ODPOVĚD:
  Řízení má systémové vlastnosti (soudržnost částí v celku, schopnost jejich spolupráce, schopnost interakce s okolím, schopnost dynamické adaptability a směřování vývoje celku k určitému cíli), a proto má tendenci předcházející znaky realizovat s maximální efektivnost
 • 11. SLAJD 22: Vysvětlete pojem GOVERNANCE a governance v oblasti informačních technologií.
  ODPOVĚD:
  Governance reprezentuje postupy a procesy, podle nichž je organizace řízena a kontrolována, dle kterých je určeno rozdělení práv a povinností mezi jednotlivými účastníky v organizaci a které stanovují pravidla a postupy pro rozhodování.
  Principy governance jsou dnes přeneseny z korporací i na další formy organizací a hovoříme o podnikové (enterprise) governance, ale i governance v oblasti informačních technologií.
 • 12. SLAJD 24: Definujte pojmy PROCES, ZÁKLADNÍ PROCESY, PODPURNÉ PROCESY
  ODPOVĚD:
  Proces je definován jako „soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy“ (ČSN EN ISO 9000:2006).
  Princip dekompozice/kompozice
  Základní (core) procesy, kterými jsou zajišťovány hlavní podnikové funkce bezprostředně spojené s uspokojováním potřeb zákazníků. Mají rozhodující podíl na „hodnotě“ finálního produktu podniku.
  Podpůrné procesy, které probíhají uvnitř podniku a mají, jak název napovídá, podpůrný charakter pro základní procesy. Podpůrné procesy se zpravidla dále člení na služební (servisní) a průřezové.
  Podpůrný služební proces je specializovaný na určitý produkt, který svým průběhem dodá od začátku do konce.
  Podpůrné průřezové procesy mají relativně samostatnou logiku průběhu, slouží mnoha okolním procesům, jimž poskytují dílčí produkty dle potřeby
 • 13. SLAJD 25: Co je podnikový informační systém (PIS) a co jsou prvky informačního systému
  ODPOVĚD:
  (Podnikový) informační systém (IS, respektive PIS) představuje konzistentní uspořádanou množinu komponent spolupracujících za účelem tvorby, shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování informací.
  Prvky informačního systému tvoří lidé, respektive uživatelé informací, a informatické zdroje.
  Komponenta je tvořena jedním nebo více prvky
 • 14. SLAJD 28: Co je pojem informační technologie, software, hardware
  ODPOVĚD:
  Informační technologie jsou postupy a metody vyjádření, zachycení, zpracování, ukládání, uchovávání a přenášení informací.
  Software je označení pro informační technologie, které jsou vkládány do speciálních strojů – počítačů.
  Hardware je označení pro širokou škálu různých zařízení (počítače a další stroje včetně příslušenství), která jsou využívána v informačním systému
 • 15. SLAJD 29: Vysvětle pojem aplikace IT (ASW)
  ODPOVĚD:
  Aplikace IT (ASW) v určitém kontextu poskytuje funkce uživatelům a manipuluje s daty s tím, že využívá softwaru, hardwaru a lidí
  ■transakční aplikace orientované na manipulaci s daty, které jsou spojeny s byznys transakcemi; ■aplikace pro podporu rozhodování, orientované nejen na podporu rozhodování na všech stupních řízení, ale též na řízení výkonnosti podniku; ■infrastrukturní aplikace nabízející funkcionalitu a manipulaci s daty, která má být dostupná všem a napříč podnikem
 • 16. SLAJD 32:  Vysvětlete pojmy jako řízení PIS, IT management, IT governance
  ODPOVĚD:
  Řízení PIS. Je komplexní proces, v němž je realizováno plánování, organizování, vedení lidí a kontrola.
  V oblasti podnikového informačního systému ho označujeme pojmem IT management nebo řízení podnikové informatiky.
  A stejně jako na úrovni podniku i v oblasti podnikového informačního systému došlo k vyčlenění governance.
  Tato skupina procesů je potom označována jako IT governance
 • 17. SLAJD 35: Vymezte pojem ICT produkty
  ODPOVĚD:
  OECD vymezuje produkty IT, respektive ICT, takto: „ICT produkty jsou takové, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich přenosu a zobrazení elektronickou cestou“ (OECD, 2009).
  Produkty mohou mít charakter zboží anebo služeb a jsou členěny do 99 podtříd dle společné klasifikace produktů vymezené OSN (tzv. CPC – Central Product Classification).
 • 18. SLAJD 38: Co je operační systém
  ODPOVĚD:
  Software utvářející vhodné prostředí, ve kterém mohou být aplikace provozovány, aniž by jejich provoz byl ovlivněn skutečností, že je provozována na počítači určitého výrobce.Tuto skupinu označujeme jako operační systémy.

 

FMEA studium model Ballpoint pen – scenar dokoncenia

marec 24th, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na FMEA studium model Ballpoint pen – scenar dokoncenia)

 1. Vytvorenie vstupneho projektu Ballpoint pen
— zalozit novy projekt a vybrat si „czech language“
— importovat vychodiskovy projekt [1]
— otvorit si strukturu „Ballpoint pen_D-FMEA“
— zalohovat si tento projekt ako [2] a aj ho exportovat [3] , toto bude vstupom na zaciatku na hodiny a je aj TU
— ulozit si projekt ako [4] – na nom budeme robit experimenty

[1] …\WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\SANDBOX\ID_PANCIK_Juraj_EXPORT.exp
[2] …\WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\SANDBOX\Ballpoint pen_D-FMEA_INPUT_Conti.fme
[3] ….\WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\SANDBOX\Ballpoint pen_D-FMEA_INPUT_EXPORT.exp
[3] subor ZIP: …\WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\SANDBOX\Ballpoint pen_D-FMEA_INPUT_EXPORT.zip
[4] …WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\SANDBOX\Ballpoint pen_D-FMEA_EXPERIMENT_Conti.fme

2. Opakovanie prace s APIS IQ sw – praca na projekte Ballpoint pen podla skript
— doplnime do nasho modelu:
— kap.1, str.78 : DFMEA, prvok „Ball point penn“ vidiet tri funkcie a ich chyby a S rating
— kap.1, str.77 : DFMEA, vidiet vsetky funkcie pre prvok „Geometry Lower housing“
[STEP 2]
— kap.1, str.78 : DFMEA, prvok „Geometry LOwer housing“ vidiet dve funkcie a ich chyby
[STEP 2]
— kap.1, str.79 : DFMEA, prvky „Lower housing“ „Geometry lower housing“ a „Material lower housing“, vidiet ich funkcie, parametre a chyby (POZOR: vyzltene tri objekty struktury znamena ich „fokusovanie“)
— opakovanie vytvorenia siete chyb, kap.1, str.74 : DFMEA, vidiet siet chyb pre „Lower housing“ a dalsie detaily
POZN: length treba skonvertovat na product characteristic a nastavit ho na 10mm +-0.1
— opakovanie vytvorenia siete chyb,kap.2, str.87 : DFMEA, siet chyb pre Button POZNAMKA treba doplnit aj funkciu a chybu pre MAterial Button
[STEP 2]
— kap.3, str.87, zobrazenie siete chyb a zaroven aj funckii (parametrov) pre fokus BUTTON POZN. Subezne zobrazenie chyb a funkcii sa dosiahne zapnutim toggle tlacitok na spodnej liste programu
[STEP 2]
— kap.5, str.123, obrazok popisuje parametre a funkcie pre „Geometry button“ a „Geometry spring“. Treba do obivoch prvkov struktury vlozit funkciu length – je instancii bude {2}[STEP 2]
— kap. 6, str.133, obrazok ukazuje na chybu „diameter too small“ a jej dve instancie pre prvok struktury „Geometry Spring“ a „Geometry Button“ – chyb sa prenasa spolu s funkciou
— kap.7, str.137, obrazok ukazuje chyby a funkcie pre strukt. prvok „Mechanics“ [STEP 2]
KONTROLA TOHO CO SME DOTERAZ UROBILI
— kap.10, str.156 obrazok ukazuje fokus na dva prvky „Ball point pen“ a „Mechanics“ s funckiami a chybami
— nakreslit funkcnu siet – podla potreby doplnit potrebne objekty, vid. kap.11, str.166, obsahuje funkcnu siet pre strukturu Ball point —> [step 2]
— nakreslit funkcnu siet – podla potreby doplnit potrebne objekty,kap.11, str.172,obrazok ukazuje siet funkcii a chyb pre fokus na prvku „BUTTON“ [step 2]
— kap.12, str.178, obrazok siete chyb a VYBORNY text pod nim ako tuto chybovu siet CITAT, treba doplnit chybu a link v sieti na chybu „mechanicl aresistance too low“ [step 2]
— kap.12, str.184, chybova a funkcna siet pre fokus element Spring, doplnit chyby pre strukturny element Spring, Geometry Spring a Material Spring, doplnit chybovu siet podla ciarkovanych ciar a pozriet si aj funkcnu siet [step 2]
— 190217 FMEA Method ver.C.pptx, slajd 24, funkcna siet pre strukturny element „Lower housing“ [step 2]
— 190217 FMEA Method ver.C.pptx, slajd 37, chybova siet pre chybu „locates ink cartridge insufficiently“ elemntu Lower housing [step 2]
— vysledok postupneho doplnania do DFMEA podla postupu v predchdzajucom je projekt [1][2]

[1] ….\WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\SANDBOX\190321 Ballpoint pen_D-FMEA_EXPERIMENT_Conti.fme
[2] EXPORT VERZIA: …\WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\SANDBOX\190321 Ballpoint pen_D-FMEA_EXPERIMENT_Conti_EXPORT.exp
[3] EXPORT ZIP: …\WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\SANDBOX\190321 Ballpoint pen_D-FMEA_EXPERIMENT_Conti_EXPORT.zip

3. Studium kap.18 Statistical Analyses
— vstup pre toto studium skripta [1] a „zakladny“ priklad [2] „Water bottle“
— najprv si treba pozriet graf struktury a zastavit sa pri „Design of Bottle Body“
— vsimnut si jednotlive chyby, interpetovat pri jednotlivych chybach hodnoty S,O,D,
— interpretovat jednotlive zadane preventivne opatrenia a opatrenia detekcie,
— interpretovat pokles rizika (cislo RPN) vdaka postupnym stavom opatrenia „Bottle neck outer diameter too small“
— potom si ukazat v editore „Pareto analyzu“, citat udaje z grafu a z tabulky a vysvetlit o co vlastne ide –> o riadenie rizika pomoocu kvantifikovaneho vyjadrenia cez RPN a graf
— potom prejst skripta pp.273-277

[1] …\__WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\Prednaska_VUT_BRNO_Dopravni_Informatika_Leto_2019\ZDROJE_Studenti\APIS-IQ_SKEN_SKRIPT\APIS-IQ Training 2014 ch.18.Statistical analyses 273-288.pp.pdf
[2]…\__WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\SANDBOX\WORK\190324 Frequency analysis\171122 time 17_01 praga_ex.EXPORT.exp

 • Originalny popis tohot scenara je v subore: ..\__WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\Prednaska_VUT_BRNO_Dopravni_Informatika_Leto_2019\WORK Prednaska\Priklady pre 3.stretnutie 2.Ing\190321 POZNAMKY K PRAKTICKEJ VYUKE APIS-IQ ID skupina 2.MGR STEP VDA 4 a 5. .txt

Otazky k prednaske FMEA

marec 19th, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na Otazky k prednaske FMEA)

Zoznam otvorenych otazok k prednaske „FMEA Method“

[Zdroj: ..\190217 FMEA Method ver.C.pptx]
 1. SLAJD.4.Nakreslete graf závislosti mezi velicinami „Cena eliminace chyb“ a „Cas“ s časovými milníky (vyvoj, produkce, využívání). Jaka je křivka závislosti? ODPOVED:  je to logaritmické křivka
 2. SLAJD.8.Nakreslete obrazek popisujici typy FMEA
 3. SLAJD.11. Nakreslete obrazek kde jsou vyjmenovana kriteria pro vykonani FMEA
 4. SLAJD.12. Nakreslete obrazek kde jsou vyjmenovana kroky FMEA podle VDA
 5. SLAJD.48 a 49.Uvedte definice S,O,D
 6. SLAJD.50 a 51.Uvedte definice „Preventivni akce“ a „Detekcni akce“
 7. SLAJD.53.Definujte Risk Priority Number (RPN)
 8. SLAJD.85. Nakreslete obrazek popisujici jednotlive VDA kroky

Projekt FMEA pre vyrobok SAUNA

marec 18th, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na Projekt FMEA pre vyrobok SAUNA)
 • Ciel projektu:
 • Vypracovat FMEA analyzu pre produkt sauna s vylepsenymi bezpecnostnymi opatreniami.
 • Tie maju zabranit tomu, ze klienti zostanu uzatvoreni v saune bez moznosti ju opustit.
 • Produkt je charaktarizovany ako sucha sauna pre hotelove zaradenias kapacitou 15 ludi.
 • Blokova schema : 

Vyuka 1.Ing. 18.3.2019 – blokova schema a model v APIS-IQ je TU

 • Vyuka 2.Ing. 11.3.2019  – blokova schema a model v APIS-IQ je TU

 

APIS-IQ part.2

marec 18th, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na APIS-IQ part.2)
 • /* Scenar cviceni */
  /* USE OF INPUT COLLECTOR (chapter 6)
  1. [APIS IQ] Otvorit si novy projekt (vvidiet defaultne tri struktury)
  2. [SKRIPTA] p.127,
  — citat uvod do kap.6, odvolavka na ch.1.6 Object hierarchy (p.76)
  — citat zmysel input collector (IC)
  — otvorit IC z kontextoveho menu alebo pomocu ikony
  3. [SKRIPTA] p.128,
  — otvorit IC pomocu ikony – precitat si tabulku
  4. [SKRIPTA] p.129,
  — kap. 6.2 –> obrazok IC pre Functions
  [SKRIPTA] p.130,
  — kap. 6.3 New entry
  [APIS IQ]
  — vlozit funkcie „Diameter“ a „Length“
  — vsimnut si tzv. nulove pocty existencie objektov zero instances
  — zamysliet sa nad slovom OBJEKT, TRIEDA a INSTANCIA –> vysvetlit pojmy preco sa tu pouzivaju
  — p.129, vysvetlit pojem „Item code“ (system elements IC) odskusat to a priradit mu funkciu so zatial nulovou instanciou (napr. Function 4)
  6. [SKRIPTA] p.131,
  — kap.6.5 Reuse from type catalog
  [APIS IQ]
  — imporovat projekt „Water Bottle“ (ide o ENGLISH), ulozit projekt ako .fme do adresara SANDBOX
  — vkladat tam vlastne funkcie a pouzit pri tom „Icremental Search“ a „Filtering“ ( [SKRIPTA] p.132)
  [SKRIPTA] p.133, 6.6 Apply known failures
  — vlozit existujuci parameter „height“ a vsimnu si ako sa prejavi „Apply known failures“
  [SKRIPTA] p.134, 6.7 Change view
  — poznamka k IC a roznym strukturam – ukazat to na projekte „Water project“ZDROJ:
  [1] …WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\WORK_!_BIG_FILES\APIS-IQ_SKEN_SKRIPT\APIS-IQ Training 2014 ch.6.Use of input collector 127-134.pp.pdf
  [2] …WORK_TRAINING_ APIS-IQ_VUT_ BRNO\WORK_APIS-IQ_TRANSFER\171122 time 17_01 praga_ex.EXPORT.exp*/
 • /* REORGANIZE THE DOCUMENT (chapter 7)
  — projekty byvaju velke radovo aj ~desiatky MB
  — reorganziaciu sa da projekt zmensit aj 10x ukazka vysledku
  — preco sa to nerobi – obvay z pskodenia modelu?
 • /* GENERAL OPERATING CONCEPTS IN THE IQ SOFTWARE (chapter 8)
  [APIS IQ]
  — cvicenia na hotovom prave otvorenom projekte „Water Bottle“
  — POZNAMKA: kapitola obsahuje vyborne priklady STRUKTURY a FUNKCII pre projekt „Ball pen“
  */
 • /* VDA step 1: Create structure (tree)(chapter 10)*/
 • /* VDA step 2: Create functions  (tree)(chapter 11)*/
 • /* VDA step 3: Create failures (tree)(chapter 12)*/

APIS-IQ part.1

marec 17th, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na APIS-IQ part.1)
 • /* PRVE KROKY
  — ukazat na profesia.sk pracovne miesta kde sa pozaduje vyuziva FMEA
  — co je predmetom prednasky: kvalita a FMEA (Failure Mode and Effects Analysis )
  — najst a vytvorit si ak nenajdeme na PC v ucebni pracovny adresar
  — BIELY USB kluc:
  — subory z adresara e:\VUT_BRNO\ZDROJE_Studenti_PC_UCEBNA\ do pracovnych adresarov  na PC v ucebni
 • —  subory z adresara e:\VUT_BRNO\ZDROJE_Studenti\ na svoje USB kluce –> pojde o pracu doma, su tam potrebne subory
  — ziskat kontaktne emaily od studentov tak, ze poslu email s predmetom: ID_Priezvisko_Meno na adresu juraj.pancik [at]gmail.com
  — studenti vytvoria pracovne dvojice , domacu ulohu si vytvoria v time – poznacit si dvojice do zoznamu studentov
  — spustit program APIS-IQ : otestujeme ci program APIS IQ funguje na vsetkych pocitacoch
 • Doplnene z /* Piatok 14.2.2020 10,00-14,30(4h) VYUCBA Leto 2020 Scenar vyucby FMEA & APIS v USI VUT Brne :
  • — prejst prednasku o FMEA [4]
  • — prejst zakaldny podnikovy standard kvality CONTI CA0100000 [5], poukazat na vyskyt skratky FMEA a taktiez ukazat na vykonavaciu normu („CAP0500032 FSM standard FMEA Failure Mode and Effects Analysis“)[6], poukazat na „externy“ standard („J2980 Considerations for ISO 26262 ASIL Hazard Classification“)[7]
  • — otvorit subory ako priklad S FMEA: skolenie APIS IQ r.2018 v Prahe [1] a zaver vlanajsej vyucby [2]
  • — prejst kap.1 zo skript [3]
  • — napravit pozadie vyberu podla kap.2 [4]
 • /* SPUSTENIE APIS-IQ , VYTVORENIE SUBORU PRE ZALOHOVANIE A VYTVORENIE EXPORTNEHO SUBORU PRE PRACU VO DVOJICIACH
  — spustame program z instalacie APIS-IQ ver.6.5 pre VUT BRNO [3]
  — po spusteni programu APIS-IQ sa objavi „cesky mluvici“ projekt, treba ho zalohovat ako SAVE AS … napr. [1]
  — pomocou [Sprava –> Sprava projektu] sa da vidiet kde je umiestneny subor .fme (tzv. FILLING), vid obr. [2]
  — pre studium je potrebne vidiet cudzie projekty – FMEA modely mozu byt velmi odlisne v zavislosti od roznych autorov
  — DEMO APIS IQ neumoznuje zdielat vytvorene subory (projekty) medzi sebou –> projekt musime vyexportovat ako subor .exp alebo ho naimportovat – tam, zda sa, nefunguje obmedzenie trial verzie programu, postup je podla skript [4], kapitola 10.2.12
 • /* SKUSAME:
  — „cesky mluvici“ projekt vyexportujeme (vytvorime .exp pomocou [Sprava –> Sprava projektu –> EXPORT, IMPORT] subor a potom si ho nacitame naspat
  — IMPORTUJEME do projektu nasledovne projekty [5][6][7] – vsetko su to subory .exp vyexportovane z plnej verzie programu APIS IQ
  — studenti si vo dvojiciach vzajomne vymenia .exp subory
 • [1] Struktura_ZALOHA.fme
  [2] Projekt–Sprava projektu.PNG
  [3] INSTALL university_brno_17849 2018.zip
  [4] ch.10.VDA Step 1.Create Structure Tree 146-159.pp
  [5] 171122 time 17_01 praga_ex.EXPORT.exp
  [6] ISO_26262_Example_apis_internet_20120111.EXPORT.exp
  [7] ISO26262-5_2011_Annex_E_example_apis_iq_structure_20140509.EXPORT.exp
 • /* NASTAVENIE FARIEB A FONTOV
  — Ideme podla 2. kap. skript [1]
  [1] ch.2.Selection color and font size 80-82.pp
 • /* PREDNASKA a LITERATURA
  — slajdy  prednasky „Metodologia FMEA a APIS IQ Sw“ [1]
  [1] 190217 FMEA Method ver.C.pptx

Zpracování dokumentu Zadání BP/DP v prostředí školního informačního systému IS

marec 13th, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na Zpracování dokumentu Zadání BP/DP v prostředí školního informačního systému IS)
 • Zpracování dokumentu Zadání BP/DP v prostředí školního informačního systému IS.

 • (verze AMBIS :  13. brezen, 2019)
 • Studenti si svá Zadání zpracovávají ve formuláři Zadání v IS (v rozpisu),
  následně si finální verzi Zadání vytisknou, opatří podpisem vedoucího práce a do
  30.6. odevzdají na SO, poté vloží do tištěné formy závěrečné práce. Elektronicky
  zůstává Zadání evidováno v archivu závěrečné práce v IS, kde je vidět i souhlas
  vedoucího práce (v historii editace).
 • Pro vás, vedoucí prací, kteří vidíte vámi vedené práce v IS je nyní v IS u témat
  závěrečných prací uvedeno slovo „neschváleno“,  což je v pořádku, jelikož téma
  od garanta je sice schváleno, ale zadání, které studenti editují již ne. Zadání
  schvaluje v ISu nejprve vedoucí viz níže + příklad (jakmile to schválí vedoucí,
  student si může zadání vytisknout) poté schválí garant (v případě, že by objevil
  nějakou nejasnost, bude Vás vedoucí kontaktovat a bude čas na opravu, než se
  zadání přesune do archivu prací, kde poté student práci odevzdá)
 • Novinka se týká studentů 2. ročníku, kteří si v lednu vybírali téma. Tzn. třetí
  ročník běží tak jak jste byli zvyklí. 
 • Popis procesu od výběru tématu po odevzdání BP/DP:

 • 1) student si vybíral téma v ISu z rozpisu témat od 10.1 do 8.2. (každý
  vyučující má nějaká témata vypsané) – Témata byla schválena garantem
 • 2) na předmětu Metodologie odborné práce se studenti naučí, jak vytvářet zadání,
  jaké může použít metody, jak na literaturu atd. a jak ho editovat v ISu (mají na
  to vytvořen i návod, jak editovat zadání v ISu)
 • 3) student po konzultaci s vedoucím práce (emailem, telefonicky nebo ústně) si
  vytvoří dané zadání a teprve poté student edituje své vybrané téma (zadání), kde
  si upraví název práce v CZ a AJ, vloží oficiální zadání, metody práce a
  literaturu. Veškeré změny, které student nebo někdo jiný (třeba i já) provede,
  se uloží a pošle vedoucímu email, ve kterém upozorňuje na provedené změny.
  (např. změna u poznámky, oficiálního zadání, literaturu)
 • 4) Změny u tématu smí student editovat do 31.5. (viz harmonogram činností u
  tématu)
 • 5) Průběžné změny v zadání konzultuje vedoucí se studentem emailem, ústně nebo
  telefonicky, vedoucí je nepotrvzuje v ISu.
 • 6) Vedoucí práce pokud je celé zadání v pořádku změny odsouhlasí, nebo zamítne
  v době 1.6 až 30.6 (viz harmonogram u tématu), tedy v době, kdy student již
  nemůže téma editovat do doby, kdy student má zadání odevzdat na studijní
  oddělení (spíše se bude jednat o schválení, jelikož než student vloží zadání do
  ISu, měl by ho mít s vedoucím práce domluvené)
 • 7) Jakmile jsou změny odsouhlaseny, student si může zadání stáhnout jako PDF,
  vytiskne a požádá Vás vedoucí o podpis a student odevzdá papírové zadání do
  30.6. na studijní oddělení.
 • Zde:
  https://is.ambis.cz/auth/do/ambis/navody_pro_ucitele/priklad_zadani_BP_DP.pdf
  naleznete příklad upraveného zadání od A do Z včetně historie změn u zadání
  (nutné přihlášení do ISu)