Author Archives: doc. Pančík

Internet Protocol Based Digital Counters for Legacy Fatigue Testing Machines

máj 9th, 2017 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na Internet Protocol Based Digital Counters for Legacy Fatigue Testing Machines)
Originální název Internet Protocol Based Digital Counters for Legacy Fatigue Testing Machines
Autoři PANČÍK, Juraj (703 Slovensko, garant, domácí) a Marek KUKUČKA (703 Slovensko).
Vydání Plzeň, 2016 International Conference on Applied Electronics (AE 2016) University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic, 6 to 7 September 2016, od s. 195-200, 6 s. 2016.
Nakladatel Dept.of Applied Electronics and Telecomunications, University of West Bohemia, Faculty of Electrical Engineering
ISBN 978-80-261-0602-9
ISSN 1803-7232
Klíčová slova česky únavové zkoušky; mechanické cykly počítání; optimalizace procesů; automotive testování
Klíčová slova anglicky fatigue tests; mechanical cycles counting; process optimization; automotive testing
DOWNLOAD Internet Protocol Based Digital Counters for Legacy Fatigue Testing Machines.pdf

B101ZTI Základy teoretické informatiky Léto 2017

január 14th, 2017 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na B101ZTI Základy teoretické informatiky Léto 2017)

B101ZTI 2/0 Zk || 16/0 Zk 16 4 kredity

B101PAP Seznam otevřených otázek

január 9th, 2017 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na B101PAP Seznam otevřených otázek)

Zima 2018

Predmet na ŠZS  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

 1. Elektronický podpis.
  • Vysvětlete princip fungování elektronického podpisu. Popište funkci certifikační autority,
   jmenujte existující CA (CZ, zahraniční). Vysvětlete rozdíl mezi soukromým a veřejným
   klíčem a jejich vzájemnou vazbu, co je to HASH funkce a k čemu slouží.
 2. eGovernment, datové schránky v ČR.
  • K čemu slouží eGovernment, které jsou základní registry, k čemu slouží bezvýznamový
   identifikátor. Co to jsou a jak fungují datové schránky? Kdo datové schránky provozuje,
   kdo je musí a kdo může používat?
 3. Internet a bezpečnost.
  • Vyjmenujte bezpečnostní hrozby současných ICT. Druhy virů, způsoby jejich šíření,
   projevy virů. Trojské koně, Spyware, Adware, Hoax, Spam. Možnosti obrany. Antivirové a
   rezidentní programy.
 4. Měření výkonu výpočetního systému.
  • Čím je výkon výpočetního systému ovlivněn? Měření výkonu. Některé testy pro zjištění
   výkonu výpočetního systému.
 5. Počítačová grafika.
  • Shrňte základní rozdíly mezi vektorovou a bitmapovou grafikou. Co je to barevná
   hloubka. Charakterizujte Beziérovy křivky. Vysvětlete kompresi dat. Programy pro práci
   s grafikou a jejich aplikační možnosti.
 6. Ukládání a sdílení dat.
  • Záznamová média – druhy, princip záznamu, parametry, výrobci. Pásky, harddisky,
   diskety, CD, DVD, Blu-ray média, magnetooptické disky, ROM paměti, flash paměti –
   popište a vysvětlete. On-line sdílení Peer-to-Peer, FTP, BitTorrent, upload servery –
   popište a vysvětlete princip fungování.
 7. Vyhledávání na internetu.
  • Vysvětlete rozdíl mezi katalogem a vyhledávačem a portálem. Co je to fulltextové
   vyhledávání. Objasněte důvody úspěchu firmy Google (Page Rank, …) a jak pracuje
   financování této firmy (AdSense, AdWords, …). Uveďte vyhledávací služby firmy Google
   a její největší konkurenty.
 8. Web.
  • Vysvětlete co je to HTML, XML, DHTML, CSS, PHP, MySQL, ASP… Které skriptovací
   jazyky na straně serveru a na straně klienta znáte? Vysvětlete, co to jsou AJAX, MASHUP,
   RSS a Podcast?
 9. Web 2.0.
  • Charakterizujte web 2.0 (komunikační model many-to-many, web jako komunikační
   platforma, …). Vyjmenujte nejpoužívanější projekty webu 2.0, důvody jejich rozšíření,
   výhody a rizika oproti klasickému webu. Jak se dají prvky webu 2.0 využít v komerční
   sféře?
 10. WWW z pohledu uživatele.
  • Vznik a vývoj sociálních sítí, principy, charakteristiky, možné využití. Hrozby a nebezpečí
   zneužití informací na webu – vysvětlete a navrhněte jak se jim bránit. E-komerce, ebussines,
   nakupování na webu, platební karty, otázky bezpečnosti.
 11. Číselné soustavy.
  • Používané číselné soustavy, jejich charakteristika a význam.
 12. Komponenty počítače.
  • Popište Von Neumannovo schéma a vysvětlete, proč je až do současnosti tak důležité.
   Vyjmenujte hlavní technické prvky počítače a popište je: procesor, paměti, vstupní a
   výstupní zařízení. Co vyjadřuje Mooreův zákon? Popište vývoj počítačů od 50. let 20.
   století do současnosti.
 13. Počítače s non von Neumannovou architekturou.
  • Rozdělení dle interní reprezentace údajů, dle řízení, dle využívané instrukční sady, dle
   toku dat a instrukcí, dle sběrnice, dle velikosti počítače, dle vztahu k počítačové síti.
 14. Aplikační a uživatelský software.
  • Vývoj programů, základní techniky diagramů.
 15. Systémový software.
  • Zařazení do softwarové struktury. Operační systémy. Obslužné programy. Programovací
   jazyky a ovladače.
 16. Přenosové techniky a komponenty sítě.
  • Používané přenosové techniky a jejich charakteristiky. Výhody a nevýhody.
   Charakteristiky jednotlivých komponent.
 17. Referenční model ISO/OSI.
  • Filozofie vzniku tohoto modelu a jeho architektura. Vrstvy modelu a jejich vlastnosti.
 18. Systémy řízení báze dat.
  • Tříúrovňová architektura. Konceptuální, interní a externí schéma. Vzájemné vztahy.
 19. Systémy řízení báze dat – činnost SŘBD, integrita a konzistence.
  • Jazyky a procesory pro práci s daty. SŘBD – integritní omezení, entitní integrita,
   referenční integrita, konzistence.
 20. Druhy systémů řízení báze dat.
  • Datové modely, základní terminologie relačního modelu.
 21. Životní cyklus informačního systému.
  • Definujte životní cyklus informačního systému, uveďte, z jakých fází se skládá.Charakterizujte modely životního cyklu (vodopádový, V-model, iterativní ainkrementální) a uveďte jejich výhody a nevýhody.
 22. Testování softwaru.
  • Charakterizujte disciplínu testování softwaru a uveďte její místo v rámci procesuvývoje softwaru. Uveďte druhy testů a testovacích nástrojů.
 23. Standardy a mezinárodní normy pro zlepšování procesů vývoje IS.
  • Uveďte a charakterizujte standardy a mezinárodní normy pro zlepšování procesů vývoje IS.
 24. Softwarová architektura a architektonické vzory.
  • Vysvětlete, k čemu slouží softwarová architektura, kdo a kdy ji vytváří, v jakých dokumentech je zachycena, uveďte příklady softwarové architektury, charakterizujte architektonické vzory a uveďte příklady.
 25. Role UML při vývoji informačních systémů.
  • Charakterizujte jednotlivé diagramy UML a jejich význam v jednotlivých fázích vývoje IS, charakterizujte návrhové vzory a uveďte příklady.
 26. Metodiky budování IS.
  • Charakterizujte metodiky budování IS. Uveďte kategorizaci metodik a příklady metodik v různých kategoriích.
 27. Agilní metodiky.
  • Charakterizujte agilní metodiky. Uveďte, na jakých principech jsou založeny, jaké metodiky řadíme mezi agilní, kdy je vhodné agilní metodiky použít, jaký je současný stav jejich používání.
 • Zima 2016 – pomocne zdroje informaci 
 • adresar: ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101PAP Principy a architektury pocitacu\StudWork2017\
  • Seznam otevrenych otazek k Principy a architektury počítačů kapitola 3 Elektronická paměť
   [Zdroj: 161209_Ch.3_Electronic_Memory_RASPi3_ver.B.zip]
  • 1. V posledních letech bylo snahou v normě IEEE 1541 rozlišit zkratky (které se odkazují na mocninu 2) a zkratky ekvivalentních předpon ISO (které odkazují na mocninu 10) zavedením nových zkratek a předpony. popište nové zkratky
  • Seznam otevřených otázek k kapitola 4 „ARM Processors and Systems-on-a-Chip“ [Zdroj: PAP_Martin_Stingl.docx]
  • 1. Který typ mikroprocesoru INTEL se rozšířil dík masovému rozšířeni osobních počítačů IBM PC.
   2. Popište hradlo NOT, AND, OR, XOR (uveďte schematickou značku i pravdivostní tabulku)
   3 Co je klopný obvod
   4.  Popište obrázkem bistabilní klopný obvod (D-typ)
   5. Co je ALU ?
   6. Co je FPU ?
   7. Co je Pipelining (Zřetězení)
   8. popište SIMD Instrukci (obrázkem)
   9. Jaký je rozdíl mezi malým a velkým endi8nem (Little-endian a Big-endian)  (obrázkem)
   10. Co znamená zkratka RISC ?
   11. Co znamená zkratka CISC ?
   12. Co je zkratka CPU
   13. Co je koprocesor ?
  • Hanka Bozkova kap.5 „Programming“ [PAP_Bozkova_Hana.zip]
  • Otázka 1:Co je to programování, jaké zahrnuje cinnosti?
   Otázka 2:Co je to proces vývoje softwaru? Jaký je jeho vztah k životnímu cyklu vývoje informacního systému? Jaké jsou 3 nejznámejší prístupy k
   vývoji softwaru? Strucne je charakterizujte.
   Otázka 3: Uvedte hlavní charakteristiky všech 5 generací programovacích jazyku.
   Otázka 4: S pomocí FIGURE 5-4 vysvetlete alespon 3 z techto základních pojmu: promenná, výrazy, výroky, funkce, procedury, podprogramy, argumenty, dynamická pamet a halda.
   Otázka 5: Jak pracují prekladace nativního kódu (kompilátory)?
   Otázka 6: Co je to interpret textového souboru?
   Otázka 7: Co je to bajtkód? Co je to JIT?
   Otázka 8: Vysvetlete alespon 5 z techto základních pojmu: identifikátor, vyhrazená / klícová slova, symboly, operátory, hodnoty, literály, pojmenované konstanty, promenné, výrazy, prirazení. Jaké jsou hlavní používané definice typu?
   Otázka 9: Co je to program, príkaz / instrukce a funkce? S pomocí obrázku FIGURE 3-11 až FIGURE 5-17 vysvetlete princip alespon 3 z techto príkazu: IF / THEN / ELSE, WHILE, REPEAT, FOR, SWITCH, CASE, BREAK a CONTINUE.
   Otázka 10: Jaké jsou hlavní rysy objektove orientovaných jazyku? Strucne je vysvetlete.
  • Seznam otevrenych otazek k kapitola 7 „Wired and Wireless Ethernet“ [Zdroj: PAP_Ruzek_Vit.pdf]
  • 1. Jaký je rozdíl mezi WAN a LAN
   2. Z jakých 7 vrstev se skládá model OSI
   3. Co je to MAC adresa
   4. Co je ti IP adresa
   5. Jaké existují verze IP adres
   6. Co je DHCP
   7. Co je to NAT
   8. Co je to wi-fi
   9. Jaké jsou standardy IEEE 802.11
   10. Jaké využívá wi-fi zabezpecení
  • Seznam otevrenych otazek k kap.8 „Operating systems“ [Zdroj: PAP_Jakub_Louthan.zip]
  • 1. K cemu slouží operacní systém?
   2. Jaký je hlavní benefit operacního systému?
   3. Proc bylo výhodné prejít z technologií mainframe (sálové pocítace) k operacním systémum (PC)?
   4. OS ovládá CPU, jaké 4 základní typy instrukcí CPU provádí?
   5. Jaký je hlavní úcel OS ?
   6. Stavební prvky OS
   7. Co je to kernel a k cemu slouží?
   8. Která cást OS operuje s pametí ?
   9. Fragmentace pameti je ….
   10. Co je multitasking?
  • Seznam otevrenych otazek k kap.6 Non-Volatile Storage [Zdroj: PAP_Pechenkina_Valeriya.pdf ]
  • 1. Rozdíl mezi volatilní a non volatilní pamětí
   non volatilní pamět
   2. Co to je Magnetic Recording ?
   3. Jak funguje mechanismus zápisu na pevný disk?
   4. Co znamena pojmy sector?
   5. Co je Low Level Formating?
   6. Co je High Level Formating?
   7. Co je MBR a jakou plní funkci?
   8. Co je GPT?
   9. Kde se nachazí Land, Pit?

RASPi3 — 1. cvicenie s LINUX-om

december 2nd, 2016 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na RASPi3 — 1. cvicenie s LINUX-om)
*********************************************************************************************
0. putty.exe
IP: 192.168.10.99
login: pi
Heslo: raspberry
*********************************************************************************************
1. HOME
Napiste prikaz: ls
Vypis bude:
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop    Downloads  Pictures  python_games  Videos
Documents  Music      Public    Templates
*********************************************************************************************
2. Priklad prechodu do  a z adresaru
pi@raspberrypi:~ $ cd ~/Desktop/
pi@raspberrypi:~/Desktop $ ls
pi@raspberrypi:~/Desktop $ cd ..
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop    Downloads  Pictures  python_games  Videos
Documents  Music      Public    Templates
pi@raspberrypi:~ $
*********************************************************************************************
3. Priklad prechodu do  a z adresaru
pi@raspberrypi:~ $ cd ~/python_games
pi@raspberrypi:~/python_games $ ls
4row_arrow.png           gem4.png                    pentomino.py
4row_black.png           gem5.png                    pinkgirl.png
4row_board.png           gem6.png                    Plain_Block.png
4row_computerwinner.png  gem7.png                    princess.png
4row_humanwinner.png     gemgem.py                   RedSelector.png
4row_red.png             grass1.png                  Rock.png
4row_tie.png             grass2.png                  Selector.png
……….
pi@raspberrypi:~/python_games $
pi@raspberrypi:~/python_games $ cd ..
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop    Downloads  Pictures  python_games  Videos
Documents  Music      Public    Templates
pi@raspberrypi:~ $
*********************************************************************************************
  — a ideme nizssie 
*********************************************************************************************
4.1 Command: ls 
pi@raspberrypi:~ $ ls -l
total 36
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Sep 23 03:52 Desktop
drwxr-xr-x 6 pi pi 4096 Nov  4 14:39 Documents
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Sep 23 04:03 Downloads
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Sep 23 04:03 Music
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Sep 23 04:03 Pictures
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Sep 23 04:03 Public
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Sep 23 03:52 python_games
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Sep 23 04:03 Templates
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Sep 23 04:03 Videos
pi@raspberrypi:~ $ ls -a
.              .config          .gtkrc-2.0  Public          .Wolfram Research
..             .dbus            .idlerc     python_games    .Xauthority
.asoundrc      Desktop          .local      Templates       .xsession-errors
.bash_history  Documents        Music       .themes         .xsession-errors.old
.bash_logout   Downloads        Pictures    Videos
.bashrc        .gconf           .pki        .viminfo
.cache         .gstreamer-0.10  .profile    .WolframEngine
pi@raspberrypi:~ $
*********************************************************************************************
4.2 Command: cd 
i@raspberrypi:~ $ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  python_games  Templates  Videos
pi@raspberrypi:~ $ cd ~/python_games
pi@raspberrypi:~/python_games $ ls -a
.                        gem3.png                    pentomino.py
..                       gem4.png                    pinkgirl.png
4row_arrow.png           gem5.png                    Plain_Block.png
4row_black.png           gem6.png                    princess.png
4row_board.png           gem7.png                    RedSelector.png
………..
pi@raspberrypi:~/python_games $ ls -l
total 1800
-rw-rw-r– 1 pi pi   9731 Jan 27  2015 4row_arrow.png
-rw-rw-r– 1 pi pi   7463 Jan 27  2015 4row_black.png
-rw-rw-r– 1 pi pi   8666 Jan 27  2015 4row_board.png
-rw-rw-r– 1 pi pi  18933 Jan 27  2015 4row_computerwinner.png
-rw-rw-r– 1 pi pi  25412 Jan 27  2015 4row_humanwinner.png
-rw-rw-r– 1 pi pi   8562 Jan 27  2015 4row_red.png
………..
*********************************************************************************************
teoria: 
FilesystemHierarchyStandard  URL: https://wiki.debian.org/FilesystemHierarchyStandard
*********************************************************************************************
kniha Vychodil str.19 : prikaz w
pi@raspberrypi:~ $ w
 18:04:12 up 57 min,  3 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
pi       :0       :0               16:17   ?xdm?  16.39s  0.21s /usr/bin/lxsession -s
pi       tty1                      16:17    1:47m  0.40s  0.37s -bash
pi       pts/0    192.168.10.50    17:09    1.00s  0.51s  0.02s w
*********************************************************************************************
— nastavenie siete
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:8e:c6:49
          inet addr:192.168.10.99  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2f0:e839:124b:d6ed/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1126 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:368 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:127928 (124.9 KiB)  TX bytes:57569 (56.2 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:208 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:208 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:17296 (16.8 KiB)  TX bytes:17296 (16.8 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:db:93:1c
          inet addr:192.168.1.16  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::9057:90d3:3e14:7060/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5954 errors:0 dropped:5286 overruns:0 frame:0
          TX packets:438 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1114556 (1.0 MiB)  TX bytes:51503 (50.2 KiB)
*********************************************************************************************
*********************************************************************************************

RASPI3 – priprava vyuky B101PAP – rozchodenie prepojenia netbooku s RASPi3 po LAN POZN

december 2nd, 2016 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na RASPI3 – priprava vyuky B101PAP – rozchodenie prepojenia netbooku s RASPi3 po LAN POZN)

/* Utorok 8.11. 9,00-10,30 (1,5h) RASPI3 – priprava vyuky B101PAP – rozchodenie prepojenia netbooku s RASPi3 po LAN POZN
CIEL :
— Pouzitie netbooku Acer
— Cielom je take nakonfigurovanie sietoveho interfejsu RASPI3 pre kity v BIVS tak aby studenti mohli pracovat so svojimi notebookmi a po
LAN kabli pristupovat z dialky na RASPI3. Student by sa tak oboznamil s Linuxom i embedded zariadeniami.

POSTUP:
****************************************
Postup konfiguracie RASPI3 :
****************************************
/*
/*
****************************************
1.LITERATURA – KNIHA
****************************************
Pracujem s poslednou verziou RASPI3 JESSIE [1] – tu je rozdiel medzi nastavenim statickej IP adresy pre LAN oproti kniham napr. [2] a [6]
(kapitola :Assign a static IP to your Raspberry Pi 2 str.17).Kniha [3] v kapitole „Three Terminals“ podrobne pise o terminaloch. Obdobne je to popisane v [4], kde sa popisuje aj VNC server .
Referencna kniha vyku Linuxu je v [5] vratane popisu SSH konfiguracie a praci so subormi. Obdobne je to kniha O’Reilly [7], kde sa nastavenim sttaickej
adresy venuje „2.3 Setting a Static IP Address“.
****************************************
/*
/*
****************************************
2. NASTAVENIE STATICKEJ LAN IP ADRESY PRE RASPi3
****************************************
Vychodiskovuy clanok je [11] :
„This tutorial will show you how to set a static IP address on your Pi with the release of Raspbian Jessie. At the time of writing, the latest release date of Raspbian Jessie is 18-03-2016 with Kernal version 4.1.I recommend doing this on a fresh install, however if you have attempted to set a static IP address already, you may have found yourself editing the interfaces file (/etc/network/interfaces). I hope you made a backup, because you’ll need to remove any edits you have made, and revert it back to its original state!The following is done over SSH, but you could just as well plug your Pi into a monitor, hook up a keyboard and mouse, and use the Terminal instead.
Start by editing the dhcpcd.conf file: sudo nano /etc/dhcpcd.conf “
Subor je po uprave nasledovny (vid. dole A_SUBOR):
Podla [11] tam pribudol tento kod:
interface eth0
static ip_address=192.168.10.99/24
# static routers=192.168.10.1
# static domain_name_servers=192.168.10.1

Now all you need to do is reboot, and everything should be set! : reboot
You can double check by typing :ifconfig
And checking the interfaces IP address

KOMENTAR:
— static ip_address=192.168.10.99/24 ‚ podsiet 10, umoznuje aby RASPi3 malo pistup na Internet
— # static routers=192.168.10.1 ‚ muselo byt vykomentovane aby RASPi3 malo pistup na Internet
— # static domain_name_servers=192.168.10.1 ‚ muselo byt vykomentovane aby RASPi3 malo pistup na Internet
****************************************
/*
/*
****************************************
3. PRIPOJENIE NA RASPi3 CEZ WLAN0 A PuTTy
****************************************
— RASPi3 : treba povolit WiFi na hornej liste
— RASPi3 : prikaz reboot – restart network interface
— RASPi3 : zistenie IP adresy WLAN0 RASpi3 prikazom ifconfig (napr.: 192.168.1.16)
— PC s WLAN: spustenie PuTTy programu so zistenou IP
— PC s WLAN (napr.):
login as: pi
pi@192.168.1.16’s password: raspberry
— PC s WLAN: mali by sme mat dialkove (remote) pripojenie s RASPi3
— POZNAMKA : WLAN pripojenie je nespolahlive
****************************************
/*
/*
****************************************
4. PRIPOJENIE NA RASPi3 CEZ vyukovy NOTEBOOK LAN0 a PuTTy
****************************************
— vyukovy notebook s LAN0: prikaz v cmd ipconfig : IP adresa LAN0 by mala byt 192.168.10.50
t.j. desiatkova podsiet musi byt nastavena rucne
POZNAMKA: WLAN tohot notebooku je napr. 192.168.1.16 a je pridelovana cez DHCP –> notebook ma pripojnie na Internet
— vyukovy notebook s LAN0 musi byt NEuspaty lebo etehrnet interface musi byt aktivovane
— RASPi3 : prikaz reboot – restart network interface
— RASPi3 : zistenie IP adresy LAN0 RASpi3 prikazom ifconfig (192.168.10.99)
— vyukovy notebook s LAN0 : spustenie PuTTy
— vyukovy notebook s LAN0 ::
login as: pi
pi@192.168.1.20’s password: raspberry
— vyukovy notebook s LAN0 :: mali by sme mat dialkove (remote) pripojenie s RASPi3
****************************************
/*
/*
****************************************
5. PRIPOJENIE NA RASPi3 cez server XMING X a PuTTy –> spustenie PHYTON 3.0
****************************************
— vyukovy notebook s LAN0 : instalacia serveru XMING [1], po instalcii serveru sa objavi ikona vpravo dole a napis Xming Server:0.0
— vyukovy notebook s LAN0 : nastavenie Connection –> SSH –> X11:
–> Enable X11 forwarding – zaskrtnut
–> X display location : localhost:0.0 – vyplnit
— RASPi3 : nesmie spat –> stav LED-iek:
— vyukovy notebook s LAN0 : spustenie PuTTy
— vyukovy notebook s LAN0 ::
login as: pi
pi@192.168.1.20’s password: raspberry
— vyukovy notebook s LAN0 : mali by sme mat dialkove (remote) pripojenie s RASPi3
— vyukovy notebook s LAN0 : spustit PYTHON3 /usr/bin/idle3
— malo by sa objavit remote okno Python IDE,
— vyukovy notebook s LAN0 : ukoncit PYTHON3 CTRL+D a Putty taktiez CTRL+D
— POZNAMKA: prikaz si over v „Desktop Entry“ –> tam Command a je tam uvedene napriklad /usr/bin/idle3 pre Python3

[1] c:\Users\Juraj Pancik\Downloads\161105 RASPI3 INSTALL Sever XMING\Xming-6-9-0-31-setup.exe
****************************************
/*
/*
****************************************
X. POZNAMKY :
****************************************
— LAN interface musi byt aktivny – inak prikaz ifconfig ukazuje ze LAN adresa je nefunkcna
— prihlasenie cez putty (WiFi) na zaklade zistenir IP adresy pre WAN adapter na RASP3 – prikaz ifconfig
— prihlasenie cez putty (LAN) na zaklade IP adresy uveenej v subore
/*
/*
****************************************

Poznamky k vyuke :
1. Uvod do LINUX-u [5] v kap.6 a okolo, dalsie kbihy o LINUX-u [10] [3] ci priamo web stranka RASpi [12]
2. Kniha o architekture pocitacov [8] pre predmet B101PAP a knihao cisle PI ako takom [9] 🙂

 

[1] c:\Users\Juraj Pancik\Downloads\161103 RASPI3 INSTALL Raspian Jessie 2016-09-23\2016-09-23-raspbian-jessie.zip
[2] d:\Work\Oco\__WORK_RASPBERI_PI\KNIHY\161104 RASPI3 TOP KNIHY komentovane\TOP Raspberry_Pi_User_Guide-_4th_Edition.pdf
[3] d:\Work\Oco\__WORK_RASPBERI_PI\KNIHY\161104 RASPI3 TOP KNIHY komentovane\TOP Learn Raspberry Pi with Linux.pdf
[4] d:\Work\Oco\__WORK_RASPBERI_PI\KNIHY\161104 RASPI3 TOP KNIHY komentovane\TOP Raspberry_Pi_The_Complete_Manual_7th_Edition.pdf
[5] d:\Work\Oco\__WORK_RASPBERI_PI\KNIHY\161104 RASPI3 TOP KNIHY komentovane\TOP Raspberry Pi System Software Reference.pdf
[6] d:\Work\Oco\__WORK_RASPBERI_PI\KNIHY\161104 RASPI3 TOP KNIHY komentovane\TOP Raspberry_Pi_Computer_Architecture_Essentials.pdf
[7] d:\Work\Oco\__WORK_RASPBERI_PI\KNIHY\161104 RASPI3 TOP KNIHY komentovane\TOP OREILLY Raspberry Pi Cookbook, 2nd Edition.pdf
[8] d:\Work\Oco\__WORK_RASPBERI_PI\KNIHY\161104 RASPI3 TOP KNIHY komentovane\TOP Learning_Computer_Architecture_with_Raspberry_Pi.pdf
[9] d:\Work\Oco\__WORK_RASPBERI_PI\KNIHY\161104 RASPI3 TOP KNIHY komentovane\Pi_The_Next_Generation.pdf
[10] d:\Work\Oco\__WORK_RASPBERI_PI\KNIHY\161104 RASPI3 TOP KNIHY komentovane\TOP Exploring_Raspberry_Pi_Interfacing_to_the_Real_World_with_Embedded_Linux.pdf
[11] How to give your Raspberry Pi a Static IP Address – UPDATE, April 20, 2016 https://www.modmypi.com/blog/how-to-give-your-raspberry-pi-a-static-ip-address-update
[12] https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/

 

A_SUBOR :
/etc/dhcpcd.conf

# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.

# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel

# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname

# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
#duid

# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent

# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit

# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Most distributions have NTP support.
option ntp_servers
# Respect the network MTU.
# Some interface drivers reset when changing the MTU so disabled by default.
#option interface_mtu

# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier

# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private

# A hook script is provided to lookup the hostname if not set by the DHCP
# server, but it should not be run by default.
nohook lookup-hostname

interface eth0
static ip_address=192.168.10.99/24
# static routers=192.168.10.1
# static domain_name_servers=192.168.10.1

Organizační a informační strategie LÉTO 2018 Zoznam otvorených otázok

február 13th, 2016 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na Organizační a informační strategie LÉTO 2018 Zoznam otvorených otázok)

Zoznam otvorených otázok pre predmet Organizační a informační strategie LÉTO 2018 bude postupne doplňovaný po odprednášaní  každej kapitoly.  z knihy Sommerwille : „Softvérové inženýrství“

*************************************************************************
Chapter 1- Úvod (180302 Sommerville Ch1_UVOD)
************************************************************************

 1. Co je to software? [slajd 7]
 2. Jaké jsou atributy dobrého software? [slajd 7]
 3. Co je to softwarové inženýrství? [slajd 7]
 4. Jaké jsou základní software inženýrské cinnosti? [slajd 7]
 5. Jaký je rozdíl mezi softwarového inženýrství a pocítacové vedy? [slajd 7]
 6. Jaký je rozdíl mezi softwarového inženýrství a systémové inženýrství? [slajd 7]
 7. Jaké jsou hlavní výzvy, kterým celí softwarové inženýrství? [slajd 8]
 8. Jaké jsou náklady na softwarového inženýrství? [slajd 8]
 9. Jaké jsou nejlepší software inženýrské techniky a metody? [slajd 8]
 10. Jaké rozdíly vnesl web do softwarového inženýrství? [slajd 8]
 11. Co znamena udrzovatelnost dobreho software [slajd 9]
 12. Co znamena Dependability and security (Spolehlivost a bezpecnost) dobreho software [slajd 9]
 13. Co znamena Efficiency (Úcinnost) dobreho software [slajd 9]
 14. Co znamena Acceptability (Prijatelnost) dobreho software [slajd 9]

*************************************************************************
Chapter 2 – Softwarové procesy (180302 Sommerville Ch2_Softerove_procesy)
*************************************************************************

 1.  Ake modely vyvoja software poznate? [slajd 6]
 2. Popiste vodopadovy (waterfall) model vyvoja software [slajd 7-9]
 3. Popiste inkrementalny model vyvoja software [slajd 10-12]
 4. Popiste model vyvoja software so znovu pouzitim (reuse-oriented) [slajd 13-14]
 5. Popiste obrazkom procesy poziadavkoveho inzinieringu [slajd 18]
 6. Popiste obrazkom vseobecny model procesov navrhusoftveru [slajd 20]
 7. Popist eobrazkom testovacie fazy v planom riadenom vyvoji softveru [slajd 25]

************************************************************************

Chapter 3 – Agile Software Development (Ch3_Agilni-softverovy-vyvoj_180321)
*************************************************************************

 1. Vymenujte 5 princípov na ktorých stoja agilné metódy a krátko ich vysvetlite (slajd 6.)
 2. Charakterizujte slovným popisom plánom riadený vývoj softvéru a agilný vývoj softvéru (slajd 10.)
 3. Nakreslite základné procesy súvisiace s riadeným vývojom softvéru a agilným vývojom softvéru (slajd 11.)
 4. Charakterizujte Extremne (XP) programovanie ako ¨extremny¨ prístup k iteratívnemu vývoju (slajd 13)
 5. Nakreslite vývojový cyklus extrémneho programovania (slajd 17)
 6. Vymenujte a vysvetlite aspon 5 princípov z 10 známych na ktorých stoja praktiky XP programovania (slajd 18. a 19.)
 7. Nakreslite SCRUM process (slajd 39)
 8. Charakterizujte Sprint cyklus – slajd 41
 9. Aká je úloha SCRUM Mastera – slajd 41
 10. Aké sú výhody SRUM metodlógie – slajd 43
 11. Charakterizujte vývoj veľkých systémov Large System development – slajd 45
 12. Charakterizujte „Scaling up“ agilných metód pri vývoji veľkých systémov – slajd 47 – 48
 13. Charakterizujte „Scaling out“ agilných v prostredí veľkých spoločnostiach – slajd 47 – 48

*************************************************************************

Chapter 4 – Requirements Engineering (Ch4_Poziadavkovy-inziniering_180323)
*************************************************************************

 1. Aké typy požiadaviek poznáte – slajd 6
 2. Definujete funkčné, nefunkčné a doménové požiadavky – slajd 9, slajd 22
 3. definujte kompletnosť a konzistentnosť fumnkčných požiadaviek – slajd 13
 4. Klasifikujte čo najpodrobnješie nie funkčné požiadavky – slajd 17 a obrázok na slajde 15
 5. Vymenujte metrriky pre špecifikovanie nie funkčných požiadaviek – slajd 21
 6. Definujte čo je a čo nie je požiadavkový dokument – slajd 27
 7. Definujte typických používateľov požiadavkových dokumentov a úlohy požiadavkovéo dokumentu pre tieto role – obrázok na slajde 29
 8. Definujte 10 typických položiek v požiadavkovom dokumente – slajdy 30 a 31
 9. Definujte 5 ciest spôsobu pisania (5 používaných „jazykov) požiadavkových dokumentov (slajd 34)
 10. Nakreslite špirálový pohľad na procesy požiadavkového inžinieringu – slajd 47

11.Vymenujte hlavné problémy v požiadavkovej analýze – slajd 49
12. Nakreslite obrázok získavania a analýzy požiadaviek – slajd 51
13. Vymenujte problémy získavania a analýzy požiadaviek – slajd 53

*************************************************************************
Chapter 5 – System Modeling (Ch5_System-modeling_180323)
*************************************************************************

1. Co je systemove modelovanie – charakterizujte ho [slajd 3]
2. Co je model – charakterizujte ho [slajd 26, odrazka 1]
3. Co je KONTEXTOVY model – charakterizujte ho [slajd 26, odrazka 2]
4. Co je INTERAKTIVNY model – charakterizujte ho [slajd 26, odrazka 3]
5. Co je STRUKTURALNY model – charakterizujte ho [slajd 26, odrazka 4]
6. Co je BEHAVIORALNY model – charakterizujte ho [slajd 53, odrazka 1,2,3]
7. Definujte MODEL DRIVEN ENGINEERING [slajd 53, odrazka 4]

*************************************************************************

Chapter 6 – Navrh architektury (Ch6_Architectural-design_180323)
*************************************************************************

1. Co je SOFTVEROVA ARCHITEKTURA, rozhodnutia suvisiace so sw architekturou a dokumentacia k nej[slajd 25, odrazka 1,2,3]

2. Co su VZORY ARCHITEKTURY [slajd 25, odrazka 4]
3. Nakreslite obrazok  vzoru  Model-View-Controller (MVC)  [slajd 18]
4. Nakreslite obrazok k webovej  aplikacnej architekture pouzivajucej Model-View-Controller (MVC) pattern [slajd 20]
5. Nakreslite obrazok generickejvrstvovej ( layered) architektiry [slajd 25]
6. Nakreslite obrazok / priklad architektury repozitaru pouzitej v IDE (IDe napr. pre  Enterprise Architect) [slajd 29]
7. Nakreslite obrazok / priklad architektury klient – server pre aplikaciu filmovej kniznice [slajd 32]
8. Nakreslite obrazok /priklad architektury pipe a filter pre aplikaciu zparovania faktur a platieb [slajd 35]
9. Nakreslite a popiste aplikacnu architekturu Systemu na sparcovanie transakcii [popis: slad 54, obrazok: odrazka 2, slajd 41]

*************************************************************************
Chapter 7 – Navrh a implementacia (Ch7_Design and implementation.pptx)
*************************************************************************

 

*************************************************************************
Chapter 8 – Softverovy testing (Ch8_Software testing.pptx)
*************************************************************************

 

 

*************************************************************************
Chapter 9 – Evolucia softveru (Ch9_Software evolution.pptx)
*************************************************************************

 

 

 

Organizační a informační strategie LÉTO 2016 – povinný obsah seminárnej práce

február 13th, 2016 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na Organizační a informační strategie LÉTO 2016 – povinný obsah seminárnej práce)

 Pokyny pro vypracování seminární práce  na tému :

” Vývoj vybraného informačního systému z pohledu procesů vývoje a podporní dokumentace “

 • Na prednáškach sa študenti oboznámia s niekoľkými obrázkami popisujúcimi procesy a k nim súvisiacu podpornú dokumentáciu. Študent musí každý obrázok zaradiť do samostatnej kapitoly a musí popísať jednotlivé procesy a dokumentáciu uvedené na obrázku tak, že uvedie ich príklady pre ním vybrané informačné systémy (t.j. uvedie pojem a aj príklad (príklady)  procesu al. dokumentácie) .
 • Obsah seminárnej práce : 
 • 1. Úvod
 • 2. Architektúra informačného systému
  • urobiť podľa vzoru obrázkov:
   • Insulin pump hardware architecture,  slajd 35, Ch1_UVOD_160212.pptx
   • Activity model of the insulin pump, slajd 36., Ch1_UVOD_160212.pptx
   • The organization of the MHC-PMS , slajd 41.,Ch1_UVOD_160212.pptx
   • The weather station’s environment, 45, Ch1_UVOD_160212.pptx
 • 3. Vodopádový model vývoja IS
   • urobiť podľa vzoru obrázku: The waterfall model,  slajd 7, Ch2_Softerove_procesy_160212.pptx
 • 4. Inkrementálny model vývoja IS
   • urobiť podľa vzoru obrázku: Incremental development ,  slajd 10, Ch2_Softerove_procesy_160212.pptx
 • 5. Inkrementálny model vývoja IS
   • urobiť podľa vzoru obrázku: Reuse-oriented software engineering ,  slajd 14, Ch2_Softerove_procesy_160212.pptx
 • 6. Model procesu pre požiadavkový proces 
  • urobiť podľa vzoru obrázku: The requirements engineering process ,  slajd 18, Ch2_Softerove_procesy_160212.pptx
 • 7. Model testovacieho  procesu  
  • urobiť podľa vzoru obrázku: Stages of testing ,  slajd 23, Ch2_Softerove_procesy_160212.pptx
 • 8. Model procesov  evolúcie systému  
  • urobiť podľa vzoru obrázku: System evolution  ,  slajd 27, Ch2_Softerove_procesy_160212.pptx
 • 9. Záver 

MICROCHIP development kits

január 11th, 2016 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na MICROCHIP development kits)

1. Microchip ma zaujimave kity [1]. Vyvoj aplikacii je uplne zadarmo – X code a C/C++ kompilator su zadarmo, degaber-programator je lacny [2]. Velmi dolezite –> rozdelovnik pre dokumntaciu k jednotlivym kitom je [6]
2. Kit [3] (47 euro )pre WiFi modul [4] (24 Euro) je prevodnik UART do 1 Mbit, [5] (34,30 Euro) je kompletny modulcek WiFi nasaditelny v praxi

3. Zastupcom Bluetooth je kit [7] (53 euro)- vyznacuje sa vyuzitim PIC32 Bluetooth Starter Kit a ma na sebe akcelerometer.
Stranka [8] popisuje priklady vyzuitia zdrojove kody pre PIC32. K dispozicii su aj zdrojove kody a projekty pre Android aplikaciu [16], kde sa pise ze je to sucastou instalacie SW baliku HARMONY. Info o HARMONY je nizssie [17]. V [16] je detailny popis instalacie apliakcie pre Android a testy samotneho modulu.
Vyznamne je to ze kit obsahuje kompletne debagovacie rozhranie a nie je nutne kupit emulator [14 a 15]. Nemam info o pouzitom bluetooth module HCI okrem zmienky v [16] kde sa pise o „The Flairmicro BTM805 module using the CSR8811 device is integrated in thePIC32 Bluetooth Starter Kit“. Samotny BLE modul je spominany aj v [18], modul Flairmicro je spominany v [19]

4. Extra kapitola je druha verzia vyvojoveho kitu pre Ethernet [9] za 58 Euro (prva bola [10]). Stranka Microchipu pre kit je [11]. Na tejto stranke su dobre vstupne materialy ako user guide [12]. ethernet kit obsahuje aj CAN rozhranie. Vyznamne je to ze kit obsahuje kompletne debagovacie rozhranie a nie je nutne kupit emulator. Stak TCP/IP je free [13], podrobne o tomto staku je v [21]. V [17] je viac o HARMONY, v [20] je viac o podpore HARMONY a jednotlivych vyvojovych dosiek (je to rozdelovnik).

Zdroje :
Adresar :
A1 c:\Users\tsrdb4\Downloads\160111 Kity MICROCHIP\

[1] https://sk.farnell.com/MarketingProductList?CMP=e-email-151215-Microchip&catalogId=15001&storeId=10174&storeId=10174&krypto=U7t07cfhanWbdMZfYexJ%2BZcuSNmMmKJTzhu4myMWwLQyWQR7stpAbiPSWmZ7WzUEB31jeV1MSD6p%0ABIwRpJ2eHT4WkW29bUvzDdmH2VcVK1JhBstjfoxmCwxgXTXM55BfsrP7lLwsAuJQEBBBPhlnzGAr%0Ah6oz%2FNvJ6ellldLUAZPaR1ZEbOm2v6FgBnyFVyKVepcSbCB%2Bfl%2BkSeYnu4HNzGZTgkBeFj%2FaPb0V%0AzJWvcd%2BSUQNoVXoRUmmlcaOrrtfTMjz%2BC6SqGZjIz033PIfmmaZgzYLGlZjxfS43zjLq3wVEznkn%0ATccUo3EJhs5Q4n660sBuTGmAJldI6RHCXaS5J1dt9kHao05G%2BpEee9JLJRv36czRC%2Bg3Ppo5xD5T%0AX1S6ElliRsUZXzdrCp2lcg53QTUiSngKCfToEW2wWV0W5pgZaw8QTnVAEjONbKwKPzuWItC%2BvFxk%0AEDS1qe%2B%2FgpAyalcsE0JkLUwQ94pw13SCcWkZxrvqZCxxnSXUgFlp1vdxXeKLxvvG%2BGD8FP7KHlOC%0AtA%3D%3D
[2] DEBUGGER, PICKIT 3,USB,PROGRAMMER, 32 euro, PICkit 3 allows debugging and programming of PIC and dsPIC Flash MCU’s, http://sk.farnell.com/microchip/pg164130/debugger-pickit-3-usb-programmer/dp/1771323,
[3] MICROCHIP RN-171-EK EVAL KIT, FOR EMBEDDED WIFI CONN http://sk.farnell.com/microchip/rn-171-ek/eval-kit-for-embedded-wifi-conn/dp/2281722
[4] MICROCHIP RN171-I/RM MODULE, WLAN, WIFLY GSX, EXT ANT, http://sk.farnell.com/microchip/rn171-i-rm/module-wlan-wifly-gsx-ext-ant/dp/2144008?MER=i-9b10-00001460
[5] MICROCHIP RN171XVW-I/RM MODULE, WIFI, 802.15.4 DROP-IN, ANTENNA, http://sk.farnell.com/microchip/rn171xvw-i-rm/module-wifi-802-15-4-drop-in-antenna/dp/2144011?MER=i-9b10-00001460
[6] http://www.microchip.com/DevelopmentTools/Listing.aspx?CatID=7e335cef-2439-4c45-9784-4e22542ea6a2
[7] http://sk.farnell.com/microchip/dm320018/dev-brd-pic32-hci-based-bluetooth/dp/2448466
[8] PIC32 Bluetooth Starter Kit http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=DM320018 a
[9] MICROCHIP DM320004-2 STARTER DEVELOPMENT BOARD, ETHERNET , http://sk.farnell.com/microchip/dm320004-2/starter-development-board-ethernet/dp/2420631
[10]PIC32 Ethernet Starter Kit http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=DM320004
[11] PIC32 Ethernet Starter Kit II , http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=DM320004-2
[12] A1 : PIC32 Ethernet Starter Kit II 70005169B.pdf
[13] A1: PIC32_ETH_CodeExample_092311.zip, v adresari
[14] A1: PIC32 Bluetooth Starter Kit Information Sheet 1862626.pdf
[15] A1: PIC32 Bluetooth Starter Kit Quick Start.zip
[16] A1: PIC32 Bluetooth Starter Kit Quick Start\BTSK_SPP_Demo_ReadMe.pdf
[17] A1: Understanding MPLAB Harmony (v1.06.02).pdf a MPLAB Harmony Integrated Software Framework 60001353A.pdf
[18]http://www.digikey.com/product-detail/en/CSR8811A08-ICXR-R/CSR8811A08-ICXR-RCT-ND/3466645
[19] http://www.flairmicro.com/product/showproduct.php?lang=en&id=92
[20] A1: MPLAB Harmony Board Support Packages (v1.06.02).pdf
[21] A1: MPLAB Harmony TCP_IP Stack Library (v1.06.02).pdf

Car-E-baby Detekcia pohybu a zvuku ziveho tvorcka v zamknutom aute

december 21st, 2015 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na Car-E-baby Detekcia pohybu a zvuku ziveho tvorcka v zamknutom aute)

Datum : 151221
Tema : Mobil ako zariadenie pre detekciu pohybu a zvuku ziveho tvora na palube zamknuteho auta
Projekt : Car-E-baby, anti heat stroke system
Prispevok:

******************************************************
1. Pozrel som si clanok o pracovnom rozsahu teplot mobilnych telefonov. Podla tabulky na druhej strane clanku v [1] su rozsahy teplot velmi male (tabulka je vo Fraenheitoch) a lisia sa medzi mobilmi.
Najodolnejsi je specializovany Samsung Xcover (-20 C-50 C). Apple iPhone maju „kalifornsky“ teplotny rozsah 0 C-35 C. Nokie su lepsie : -10 C-55 C a SAMSUNGY su uplne vyborne : -20 C-50 C.
Clanok [2] popisuje priserne teplotne podmienky v zatvorenom aute v lete a dopad na dieta – teplota sa moze ustalit az na 60 C za 60 minut. Nasa apliakcia Car-E-baby bude multisenzorova a procesor v mobile vytazeny. Mobil moze prestat fungovat v dosledku vysokej teploty v aute. Musi vsak ucinne zafiungovat pocas prvych 5-15 minutach ked teplota v aute dosiahne 50 C.
Potom je asi aj tak uz neskoro ( 🙁 ).
Vid vysledky vyhladavania [3] a statistiky umrti deti v aute v USA [4].
[1] http://www.pcworld.com/article/249134/sub_zero_weather_can_your_smartphone_stand_the_cold_.html , clanok je 3 roky stary
[2] http://www.kidsandcars.org/userfiles/dangers/heat-stroke/studies/2005-07-01-heat-stress-enclosed-veh-study.pdf
[3] http://www.kidsandcars.org/search-results.php a klucove slovo HOT-STROKE
[4] http://noheatstroke.org/
******************************************************
2. Cez sviatky sa budem venovat analyze poziadaviek na apku pre Android a zatial technologiu tagov dame bokom. Apka by integrovala viacero senzorov sustredenych v smartfone s cielom detegovat touto fuziou senzorov pritomnost ziveho tvoreka na palube odstaveneho auta. S Tvojim dovolenim by som tuto myslienku presiel so synmi – su sikovni a dokazu byt velmi kriticki ale zaroven konsktruktivni.
Spracovanie obrazu by som robil s kniznicou OpenCV pre Android [1] . Asi sa nevyhneme integracii kodu C++ do aplky – kvoli rychlosti. Zvuk a vibracie sa daju analyzovat na Androide takisto [3] . Mali by to byt komercne pouzitelne kniznice.
[1] http://opencv.org/platforms/android.html
[2] http://opencv.org/platforms/android/opencv4android-samples.html
[3] https://github.com/JorenSix/TarsosDSP
******************************************************
3. Technologia BLE tagov pre projekt Car-E-Baby urobil som kratku resers sledovacich zariadeni pre deti (vid dole).Ide o kombinaciu GPS+Bluetooth nositelnych zariadeni (hodinky).Projekt by som nazval CAR-e-BABY alebo CAR-e-HONEY.Pre nas ucel (zabranit ponechaniu dietata v aute) postacuje kombinacia viacerych „CAR-e-TAG-ov“ (elektronickych zariadeni s Bluetooth) a mobilnej apliakcie beziacej na lubovolnom pocte mobilov (vyuzivajucich GPS, Bluetooth a datovy prenos). Princip ochrany dietata by bol taky, ze dieta bude nosit CARE-e-TAG, to iste zariadenie bude doma, v skolke a hlavne v aute. Elektronika kazdeho CAR-e-TAG-u bude vzdy ta ista len forma bude ina a bude respektovat ucel v systeme. Kazdy CAR-e-TAG bude niekomu/niecomu patrit. Rodic si nakonfiguruje aplikaciu a ta sa postara o to aby dieta nezostalo v aute same. System upozorni na zabudnuty CAR-e-TAG. Aj samotny mobil ci tablet moze byt CAR-e-TAG – tym sa system stava flexibilny (vodic si sparuje svoj mobil s CAR-e-TAG-om dietata).
Cena za CAR-e-TAG bu by mohla byt pod 5 USD. Jeho cenu urcuje modul Bluetooth, moderne malu nizku spotrebu v neaktivnom stave, je tam sifrovana komunikacia a slusny dosah (radovo metre a viac).
Zakaznikovi sa ponukne aj sledovacia sluzba „CAR-e-BABY Services“ Ta spracuvajuca GPS suradnice cez datove prenosy a alarmujuca rodicov v pripad nejasnosti. Zapozicia prvky systemu, nakonfiguruje system podla potreby, vymeni tagy ked im dojde baterka. System sa vyuzit aj pri striedavej starostlivosti rozvedenych rodicov, pestunskej a aupair starostlivosti ci starorodicovskej starostlivosti. Umozni sledovat starych ludi. Takisto by sa dal pouzit pri domacich milacikoch. Neviem preco toto uz niekto nerobi 🙂

RESERS
1. Google search words :
child tracking technology
child tracking app
child tracking devices
child tracking watch
child tracking watch
child tracking bracelet
e-mamta mother and child tracking
bluetooth wearable devices
2. Prehlady
http://www.safewise.com/blog/10-wearable-safety-gps-devices-kids/
http://www.wareable.com/internet-of-things/the-best-kids-trackers
3. Produkty (GPS trackery)
http://www.myfilip.com/
http://www.traxfamily.com/
http://lineable.net/home-2/ a http://lineable.net/en/faq-4/ (obrazky)
4. Profilove stranky
http://www.wareable.com/
http://www.bluetooth.com/marketing-and-branding/markets/wearables
******************************************************
4. CAR-e-TAGy pripajam este doplnujuce informacie z reserse à pre CAR-e-TAGy existuju vhodne moduly BLE (Bluetooth) a daju sa kupit ako OEM vyrobky – vid napriklad bod 6-1. Netreba teda vyvijat ziaden hardver.
Z pohladu technickej realizovatelnosti (hardveru a softveru) sa da sa teda hned pristupit k realizacii zivotneho cyklu funkcneho vzoru systemu (t.j. poziadavky, analyza, navrh, realizacia a testovanie ). Preferujem kupu OEM BLE modulov na baze znameho BLE cipu t.j. spominany 6.1. ma Texas Instruments CC2541.
Vstupne naklady pre vyvoj funkcneho vzoru a jeho pripravu by mohli byt pomerne nizke – islo by hlavne o vyvoj
mobilnej aplikacie (myslim tym cely jej zivotny cyklus) na ANDROID-e s niekolkymi mobilmi, tabletmi a OEM BLE modulmi a vyvojovym kitom k nim (material do 1000 Euro ak nepocitam notebooky ci PC). V pripade prototypu by naklady boli vyssie s ohladom na potrebu spolupracovat s grafikom ci dizajnerom. Tiez by narastol objem potrebneho softveru.
RESERS :
5. BLE tagy na trhu
Google words : bluetooth tags review
http://www.hongkiat.com/blog/bluetooth-tracking-devices/
http://www.howtogeek.com/222869/htg-explains-what-bluetooth-tracking-devices-are-and-why-you-might-want-one/
https://www.yahoo.com/tech/the-development-of-a-new-kind-of-bluetooth-radio-104285475424.html
http://www.pcadvisor.co.uk/review/digital-home/second-generation-tile-review-bluetooth-tag-3575574/
PRIKLAD :
TILE , 20 USD, (technicka specifikacia : Bluetooth 4.0 LE tag , Requires compatible iOS or Android device with Bluetooth 4.)
6.OEM BLE tagy (variant nakupu CAR-e-TAG ako OEM)
Klucove slova pre alibaba : http://www.alibaba.com/showroom/bluetooth-rfid-tag%252foem_2.html?spm=a2700.7724857.6.5.oT7dtu
1.vhodne pre funkcny vzor :
· Bluetooth UUID Programmable rfid Tag, ble 4.0 ibeacon, Major Minor Modified, 3-5USD dodaju aj jeden kus, Based on TI’s CC2541/CR2032,bluetooth low energy module
· Development kit http://www.ti.com/tool/cc2540dk
· http://www.alibaba.com/product-detail/Bluetooth-UUID-Programmable-rfid-Tag-ble_60249933551.html?spm=a2700.7724857.29.84.8ufpeJ
2. vymenna bateria, min.10ks, http://www.alibaba.com/product-detail/Tag-key-finder-with-remote-shutter_1900230955.html?spm=a2700.7724857.29.57.8ufpeJ
OSTATNE :
3. vydrz 4 mesiace http://www.alibaba.com/product-detail/high-frequency-anti-loss-alarm-android_60381926607.html?spm=a2700.7724857.29.165.oT7dtu
4. http://www.alibaba.com/product-detail/AXAET-nice-bluetooth-4-0-anti_60248594168.html?spm=a2700.7724857.29.111.oT7dtu
5.http://www.alibaba.com/product-detail/Bluetooth-tag-blue-bluetooth-4-0_1949917335.html?spm=a2700.7724857.29.102.8ufpeJ
6.http://www.alibaba.com/product-detail/Bluetooth-rfid-tag-anti-loss-alarm_60224520921.html?spm=a2700.7724857.29.208.8ufpeJ
7. TEORIA
https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://en.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification

Publikovane na Google.kalendar ako dennik :
Publikovane na www.drpancik.sk :
-> BLOG :
-> PROJEKT :
Studium na www —> Chrome zalozky :
Zdroje :
Adresar :
******************************************************

ATMEL WiFI kit ATSAMW25-XPRO a med technologia ATMEL

december 1st, 2015 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka - (Komentáre vypnuté na ATMEL WiFI kit ATSAMW25-XPRO a med technologia ATMEL)
Datum :   151201
Tema :    ATMEL WiFI kit ATSAMW25-XPRO a  med technologia ATMEL
Projekt : STUDY
Prispevok:
Doterez som sa menej venoval technologiam mBED od ATMEL-u. Tu je posledny stav : v [1] je clanok kt. popisuje aktualny stav na konferencii ARM mbed evaluation platform for Internet of Things applications at ARM TechCon 2015. Zaujimal som sa ci vyvojove [2][3] kity predstavene v ramci tejto aktivity su dostupne ako  platformy iniciativy mbed – ano su [4]. POlozka [3] je sucastou vyvojoveho kitu pre PANASONIC GRID EYE IR snimac [5]. Obe polozky som si objednal u FARNELLa 28.11. [6].
Studujem programovanie modulu [2], popisuju programovanie [7] a treba zakupit aj expanded card [8] –> je to programovanie sietoveho zariadenia a je to vyborne !!! Zoznam prikadov je dole v prilohe 1. Programuje sa v ATMEL IDE 6.2. Uvodny manual do programovania je v [9] ZIP subor [10] popisuje navrh PCB. Sw priklady su podla popisu v [9] sucatsou kniznice ATWINC1500 Extension Package modulu rozsirenia pre ATMEL IDe (citujem text na 3.1 : „All of these examples are included in ASF Package and there are various IoT examples using Wi-Fi module… „).
Zaver :
1. objednat vo Franell modul [2][8] a rozchodit priklady v [7] a [9]
2. studovat mbed technologiu – zatial nie j etento modul podporovany ale bude 🙂
Publikovane na Google.kalendar ako dennik :
Publikovane na www.drpancik.sk :
-> BLOG     :
-> PROJEKT  :
Studium na www —> Chrome zalozky : HOT READ 151201 ATMEL WiFI kit ATSAMW25-XPRO  EVAL BOARD
Zdroje :
Adresar : 151201 ATMEL 151201 evaluation kit  SAMW25
[8] ATMEL  ATIO1-XPRO  EXT BOARD, I/O, XPLD PRO http://sk.farnell.com/atmel/atio1-xpro/ext-board-i-o-xpld-pro/dp/2295529 cena 26 Euro
    ATMEL  ATOLED1-XPRO  EXTENSION BOARD, OLED, XPLD PRO http://sk.farnell.com/atmel/atoled1-xpro/extension-board-oled-xpld-pro/dp/2295527 cena 21,46 Euro
Priloha 1
Atmel SAM W25 includes the Atmel 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi WINC1500 along with SAM D21 ARM® Cortex® M0+ based MCU. This software programming guide describes Atmel SAM W25 Wi-Fi module to build state-ofthe-art Internet of Things (IoT) applications.
4 Examples ……………………………………………………………………………………………………… 8
4.1 Basic Example: How to Get Chip ID……………………….………………………………………………………………..8
4.2 Basic Example: How to Set Debug Level ………………………………………………………………………………….9
4.3 Basic Example: How to Get MAC Address…………………..………………………………………………………….11
4.4 Basic Example: How to Run STA Mode ………………………………………………………………………………….13
4.5 Basic Example: How to Run AP Mode ……………………………………………………………………………………15
4.6 Basic Example: How to Run P2P Mode ………………………………………………………………………………….17
4.7 Basic Example: How to Change Mode ……………………………………………………………………………………19
4.8 Basic Example: How to Scan Aps ………………………………………………………………………………………….21
4.9 Basic Example: How to Set Deep Sleep …………………………………………………………………………………23
4.10 Basic Example: Security with WEP/WPA…………………..……………………………………………………………25
4.11 Basic Example: Connection to Enterprise Security Network ………………………………………………………27
4.12 Basic Example: Connection to Security WPS ………………………………………………………………………….29
4.13 Basic Example: How to Set Packet Monitoring ………………………………………………………………………..31
4.14 Basic Example: Get Signal Status………………………………………………………………………………………….33
4.15 Basic Example: AP Provision ………………………………………………………………………………………………..35
4.16 Basic Example: HTTP Provision ……………………………………………………………………………………………37
4.17 Protocol Example: UDP (Server and Client)…………………..………………………………………………………..39
4.18 Protocol Example: UDP Client ………………………………………………………………………………………………42
4.19 Protocol Example: UDP Server……………………………………………………………………………………………..44
4.20 Protocol Example: TCP Client……………………………………………………………………………………………….46
4.21 Protocol Example: TCP Server ……………………………………………………………………………………………..48
4.22 Protocol Example: NTP Time Client……………………………………………………………………………………….51
4.23 Protocol Example: SMTP Send Email…………………….………………………………………………………………53
4.24 Protocol Example: Location Client………………………………………………………………………………………….56
4.25 Advanced Example: Growl Notification …………………………………………………………………………………..59
4.26 Advanced Example: MQTT Chat……………………..…………………………………………………………………….62
4.27 Advanced Example: Weather Client……………………………………………………………………………………….65
4.28 Advanced Example: Wi-Fi Serial……………………………………………………………………………………………68
4.29 Advanced Example: OTA Firmware Upgrade ………………………………………………………………………….71
4.30 Advanced Example: SSL Connection………………..……………………………………………………………………75
4.31 Advanced Example: HTTP File Server……………………………………………………………………………………77
4.32 Advanced Example: HTTP File Downloader ……………………………………………………………………………80
******************************************************
*/*
*/*
*/*
*****************************************************
SABLONA PRISPEVKU
******************************************************
Datum :   151201
Tema :
Projekt :
Prispevok:
Publikovane na Google.kalendar ako dennik :
Publikovane na www.drpancik.sk :
-> BLOG     :
-> PROJEKT  :
Studium na www —> Chrome zalozky :
Zdroje :
[1]
[2]
[3]
******************************************************
*/*
*/*
*/*