DBB2 Zadanie seminárnych prác

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Databáze II,KOMBI

Zadanie seminárnych prác : seminárna práca I (odpovede na otázky z kapitoly knihy CONNOLY) a seminárna práca II : spracovanie dvoch okruhov ako prípravu na ŠZS : doplnenie do príprav Straňák literatúru, obrázky a obsah z vhodných kapitol CONOLLY

T. PRVÁK : CONOLLY kap.18

-1- • Architektúra systému riadenia bázy dát,typickí používatelia – CONNOLY kap.1

-2-• Databázové modely (sieťový,hierarchický, relačná, objektový) – hlavné črty a rozdiely, odporúčanie:  OPPEL kap.1

M.GUBÁNI: CONOLLY kap.17

-3- • DCL – riadenie prístupu používateľov k dátam (príkazy GRANT a REVOKE, databázové role)

-4- • Fyzický pohľad na dáta (záznam, súbor, tabuľka, index)

O.KLIMO : CONOLLY kap.16

-5- • Jazyk SQL a jeho časti – DDL,DML, DCL, TCL

-6- • Koncepcia databázových systémov
– pojmy: Systém riadenia bázy dát, Databáza, DataBázový systém. Súvislosti,
princípy, dôvody zavedenia SRBD.

Ľ. DUCHOŇ : CONOLLY kap.15

-7- • Konceptuálne dátový model ER
(alebo diagram tried (ClassDiagram) UML). Entitní typy (triedy),   vzťahy (asociácia). Demonštrujte na príkladoch.

-8- • Možnosti vyjadrenia integritných obmedzení  v konceptuálnom dátovom modeli(kardinalitu,    parcialita, identifikačné závislosť, ISA).Demonštrujte na príkladoch.

S.HAMALIAR : CONOLLY kap.14

-9- • Nadrelačné dátové typy (kolekcia,vnorená tabuľka (nested Table), typ objekt, objektová tabuľka)

-10- • Normalizácia databázy (prečo normalizovať, normálne formy), funkčné  závislosti

Ľ. LOPUŠNÝ : CONOLLY kap.13

-11- • Prehľad deklaratívnych   integritných obmedzení  v SQL

-12- • Príkaz select – agregačné funkcie (klauzula GROUP BY a HAVING)

T. MAČEJOVSKÝ : CONOLLY kap.12

-13- • Príkaz select – vnorené dotazy (operátory IN, Exists, … – príklady)

-14- • Príkaz Select(určenie projekcie, selekcie, rôzne typy spojenia – príklady)

K.MALÍKOVÁ : CONOLLY kap.11

-15- • Relačný databázový model (relácie, relačná algebra ako opytovací jazyk, operátory RA, príklady, …)

-16- • SQL DDL – tabuľka a pohľad (príklady, …)

D. HYBAČKOVÁ : CONOLLY kap.10

-17- • SQL DML – príkazy pre vkladanie, aktualizácia, rušenie riadkov v tabuľke.
Vplyv integritných obmedzení na priebeh LÚD operácií.

-18- • SQL TCL (potvrdzovanie a odvolávanie zmien, príkazy pre riadenie
transakcií)

S.PILCH : CONOLLY kap.9

-19- • Transakcia: príklady transakcií, vlastnosti transakcií – ACID. Sériový a paralelný rozvrh transakcií (dobre formované transakcie, legálny rozvrh, usporiadateľný rozvrh, uviaznutie transakcií).

-20- • Zabezpečenie bezpečnosti databázovej  aplikácie pomocou prístupových práv a pohľadov

T.GUBRIC  :CONOLLY kap.8

-21- • Spôsob zabezpečenia kontroly konzistencie zložitých integritných obmedzení v databáze, nad torou môže pracovať viac aplikácií – uložené procedúry, balíky (package), triggery.

Zadanie seminárnych prác :

 1. Duchoň Ľubomír
 2. Gubáni Miroslav
 3. Gubric Tomáš
 4. Hamaliar Svätoslav
 5. Hybáčková Denisa
 6. Lopušný Ľubomír
 7. Mačejovský Tomáš
 8. Malíková Katarína
 9. Pilch Samuel
 10. Prvák Tomáš
 11. Švantner Jozef ? nechodí
 12. Zverbík Tomáš ? nechodí
 13. Klimo Ondrej

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.