E201MIS Plán seminárov a Denník

18 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Manažérske informačné systémy v MASP

SEM13 (13.12.2011)

 • seminár nebude

SEM12 (5.12.2011)

  1. Seminárna práca : Jakub Bíreš

SEM11  (28.11.2011)

SEM10  (21.11.2011)

SEM9  (15.11.2011)  

  1. Špecifikácia praktickej seminárnej práce :  bod 3. zo seminára SEM10 kontigenčná tabuľka – spracovanie údajov získaných pomocou views s DB
  2. Vytvorenie zdroja dát v Excel2007 pre textový súbor, DB Access a DB MS SQL Server 2008 – ZAPAWA kap.3 –
  3. Dokončenie – Cvičenie : Oppel 3.kap. (Dotazy v prostredí ACCESS) + prostredie MS SQLMS (tvorba views) – vonkajšie spojenie a agregačné funkcie
  4. Ukážka MS QUERRY (vložiť SQL kód z MS SQL MS)

SEM8 (7.11.2011) 

  1. M.Sarvaš : upresnenie zadania DP
  2. Kontrola DÚ : domáce nainštalovanie MS SQL Server 2008 Express Edition + NorthwindCS +AdventureWorks (vzorové databázy)
  3. vzorové seminárne práce na FTP : data.soft1.sk,  adresár PREDMETY\ADM1 súbory 101210_MISFIN_Vzory_seminarok.zip a dá sa stiahnuť v zmenšenej podobe TU
  4. Upresnenie seminárnej práce (praktickej) :
  5. V 1. časti analyzovať vzorovú databázu  Northwind v Acesse 2010 (2007) pomocou niekoľkých dotazov a to isté urobiť vo forme views pre MS SQL Server 2008 EE (prostredie MSSQL2008MS). Popísať to v kap.1 seminárnej práce (viď. vzor Papalová), dodať súbor v Access (viď. Papalová), dodať views ako súbory (minimálne ako views  vygenerovaný SQL kód)
  6. V časti 2. analyzovať vzorovú databázu AdventureWorks – jej jednu časť (použiť model DB ADW na FTP : PREDMETY/ADM1/AdventureWorks/AdvWorksOLTPSchemaHTML/) (tabuľky, dátové typy, väzby medzi tabuľkami) a navrhnúť možné typy analýz. Použiť vzor z Views pre danú databázu.
  7. Špecifikáciu praktickej seminárnej práce  dokončíme nabudúce (3. kontigenčná tabuľka – spracovanie údajov získaných pomocou views s DB)

SEM7 (31.10.2011) asi dekanské alebo rektorské voľno

SEM6 (24.10.2011): 

  1. vystúpil  M.Sarvaš : DM v poisťovni
  2.  pridelenie zvyšných tém na seminárne práce
  3. Kontrola DÚ : domáce nainštalovanie MS SQL Server 2008 Express Edition
  4. Vytvorenie zdroja dát v Excel2007 pre textový súbor, DB Access a DB MS SQL Server 2008 – ZAPAWA kap.3
  5. Dokončenie – Cvičenie : Oppel 3.kap. (Dotazy v prostredí ACCESS) + prostredie MS SQLMS (tvorba views) – vonkajšie spojenie a agregačné funkcie

SEM5 (17.10.2011) :    

  1. Cvičenie : Oppel 3.kap. (Dotazy v prostredí ACCESS) + prostredie MS SQLMS (tvorba views)

SEM4 (10.10.2011) :  

  1. Prednáška prof. M.Macko z Univerzity obrany v Brne : Scientometria a hodnotenie vedcov v ČR
  2. Základy relačných databáz Oppel 2.kap

 SEM3 (3.10.2011):

 1. ZAPAWA, 2005 cvičenie z kap.2 – načítanie textového súboru do Excel 2007  kontigenčnej tabuľky – objavili sa nečakané problémy pri načítaní  do EXCELU USA formátu meny (oddeľovníky tisícok čiarkami zostali aj po nahradení bodiek čiarkami – súbor Invoices.nwxpt) a n načítaní tabulátorom oddelených údajov  Data Expenses.txt.
 2. spracuvávavme kontigenčnú tabuľku z epidemiologických údajov HEPAT.xlsx (vyexportované z DB informačného systém EPIS dr. Hrubá)
 3.  ZAPAWA, 2005 cvičenie z kap.3, str.98 – vytvorenie zdroja dát v EXCEL 2007 na DB NorthwindCS (MS SQL Server 2008) – zatiaľ len ukážka
 • SEM2  – semináre budú na učebni  U2:
  1. Oboznámenie sa s cieľmi a obsahom seminárov z predmetu
  2. Oboznámenie sa s hodnotením
  3. Oboznámenie  sa vybavením PC  U2 – odskúšanie funkčnosti  nainštalovaných aplikácií (MS  SQL Management Studio 2008 a vzorové databázy AdventureWorks a NorthwindCS)
  4. Zaslanie kontaktného emailu
  5. Microsoft ACCESS  2010 a vzorová databáza Northwind (načítanie a konvertovanie verzie Access 2003), štruktúra databázy
  6. Diskusia o tom čo by zaujímalo študentov a aké témy teoretických a praktických seminárnych prác by im vyhovovali
  7. Literatúra a potrebný SW
  8. Domáca úloha pre študentov :
   1. poslať kontaktný email
   2. stiahnuť si potrebné veci zo stránky
   3. vybrať si jednu tému na teoretickú seminárku
  9. Domáca úloha pre učiteľa:
   1. pripraviť inštalačný SW s MS SQL Server 2008
   2. odskúšať na U2 v roli študenta prácu s MS SQL Analytical Services

  Cieľ predmetu:
  Pochopiť teoretické východiská a získať praktické poznatky a zručnosti na riešenie úloh na podporu rozhodovania zamerané na zber a vyhodnocovanie údajov z okolitých informačných systémov transakčného charakteru. Na praktických príkladoch si precvičiť možnosti analýzy údajov pre potreby manažérskeho rozhodovania

  Stručná osnova predmetu:
  Úvod do predmetu, terminológia. Transakčné a analytické IS, spoločné a rozdielne črty. Súvislosti medzi transakčnými IS (ERP), manažérskymi IS (MIS). Zdroje údajov/informácií pre MIS. Technológie na báze OLAP. Kvalita údajov a spôsoby jej zabezpečenia. Podpora rozhodovania na základe kontingenčných a konsolidačných tabuliek. Import textového súboru, vytvorenie zdroja dát. Analytické dotazy z rozsiahlych vzorových databáz. Praktické príklady finančne a ekonomicky zamerané s využitím MS Excel a MS Access vrátane spracovania vlastnej seminárnej práce.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.