E201MIS Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

19 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Manažérske informačné systémy v MASP

1.  Účasť na seminároch je povinná. Ospravedlňuje sa z neúčasti na seminári dopredu – kontakt viď posledný bod. Dve absencie sú povolené len s oznámením o neprítomnosti. Ďalšie absencie treba ospravedlniť aj s uvedením dôvodu – vyučujúci zváži ich relevantnosť.

2.Témy seminárnych prác a podklady k nim.    po dohode s doc. Pančíkom

3.Seminárne práce. Teoretické seminárne práce budú napísané ako elektronický dokument WORD (pdf) a prezentácie bude ako elektronický dokument Powerpoint. Rozsah ústnej prezentácie je do 15 minút, písomná forma elektronického dokumentu má mať rozumný rozsah (10 – 15 strán). Štruktúra seminárnej práce je úvod o čom budeme hovoriť, jadro práce, záver o čom sme hovorili a čo je podstatné na tom. Seminárne práce sa spracúvavajú podľa smernice UMB č.12/2011  UMB TU Tlačená forma seminárnej práce nie je potrebná. Učiteľom sa archivujú elektronické formy seminárnych prác. Elektronická forma seminárnych prác bude k dispozícii všetkým na web stránke doc. Pančíka (www.drpancik.sk). Elektronickú formu seminárnej práce (dokument word .doc a prezentáciu .ppt) pošle  študent ako jeden zazipovaný súbor v prílohe emailu doc. Pančíkovi najneskôr do polnoci predchádzajúceho dňa, kedy sa koná seminár. Adresa emailu je juraj.pancik@umb.sk , predmet emailu je  MIS_PriezviskoStudenta_MenoStudenta, názov zazipovaného súboru je MIS_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.zip 

Praktické seminárne práce budú obsahovať dokument Word a príslušné projektové súbory podľa dohody. Nebudú obsahovať dokument Powerpoint

4.Hodnotenie seminárnej práce. Hodnotí sa seminárna práca (formálna a obsahová stránka), hodnotí sa splnenie dohodnutého termínu odovzdania seminárnej práce. Hodnotí sa aktivita poslucháčov a reakcie prednášajúceho.

5. Kontakt.Všetky potrebné informácie sú na tránke www.drpancik.sk . Všetky potrebné operatívne informácie (aj ospravedlnenky) poskytne aj cez email  juraj.pancik@umb.sk  s predmetom emailu :  MIS_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.

6. Iné. Je zakázané počas výkladu vyučujúceho, prezentácie seminárnych prác či následnej diskusie na učebni používať akékoľvek počítače (školské či svoje notebooky) na iný účel ako je dané obsahom a zmyslom výučby. Vyučujúci však na požiadanie vytvorí časový priestor pre prezretie pošty či vybavenie súrnych záležitostí na Internete.

Študijné povinnosti a ich hodnotenie :

1. Vypracovanie teoretickej seminárnej práce z oblasti analýzy údajov a dataminingu (vlastný výber alebo spracovanie hotovej diplomovej práce – texty budú k dispozícii) – prezentácia pred kolegami. Treba si vybrať si jednu tému z tém vypísaných na stránke TU alebo témy uvedené v Literatúre TU .Hodnotenie :   50 bodov zo 100 bodov. 

Praktická seminárna práca :  

  • V 1. časti analyzovať vzorovú databázu  Northwind v Acesse 2010 (2007) pomocou niekoľkých dotazov a to isté urobiť vo forme views pre MS SQL Server 2008 EE (prostredie MSSQL2008MS). Popísať to v kap.1 seminárnej práce (viď. vzor Papalová), dodať súbor v Access (viď. Papalová), dodať views ako súbory (minimálne ako views  vygenerovaný SQL kód). Vzory seminárnych prác sú na FTP : vzorové seminárne práce na FTP : data.soft1.sk,  adresár PREDMETY\ADM1 súbory 101210_MISFIN_Vzory_seminarok.zip a dá sa stiahnuť v zmenšenej podobe TU
  • V časti 2. analyzovať vzorovú databázu AdventureWorks – jej jednu časť (použiť model DB ADW na FTP : PREDMETY/ADM1/AdventureWorks/AdvWorksOLTPSchemaHTML/) (tabuľky, dátové typy, väzby medzi tabuľkami) a navrhnúť možné typy analýz. Použiť vzor z Views pre danú databázu.
  • bod 3.  kontigenčná tabuľka – spracovanie údajov získaných pomocou views z  DB NorthwindCS a AdventureWOrks
  • Hodnotenie : 50 bodov zo 100 bodov
  •  Termín : skúškové obdobie
Tento obsah bol zaradený v Manažérske informačné

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.