B101PAP Seznam otevřených otázek

9 januára, 2017 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

Zima 2018

Predmet na ŠZS  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

 1. Elektronický podpis.
  • Vysvětlete princip fungování elektronického podpisu. Popište funkci certifikační autority,
   jmenujte existující CA (CZ, zahraniční). Vysvětlete rozdíl mezi soukromým a veřejným
   klíčem a jejich vzájemnou vazbu, co je to HASH funkce a k čemu slouží.
 2. eGovernment, datové schránky v ČR.
  • K čemu slouží eGovernment, které jsou základní registry, k čemu slouží bezvýznamový
   identifikátor. Co to jsou a jak fungují datové schránky? Kdo datové schránky provozuje,
   kdo je musí a kdo může používat?
 3. Internet a bezpečnost.
  • Vyjmenujte bezpečnostní hrozby současných ICT. Druhy virů, způsoby jejich šíření,
   projevy virů. Trojské koně, Spyware, Adware, Hoax, Spam. Možnosti obrany. Antivirové a
   rezidentní programy.
 4. Měření výkonu výpočetního systému.
  • Čím je výkon výpočetního systému ovlivněn? Měření výkonu. Některé testy pro zjištění
   výkonu výpočetního systému.
 5. Počítačová grafika.
  • Shrňte základní rozdíly mezi vektorovou a bitmapovou grafikou. Co je to barevná
   hloubka. Charakterizujte Beziérovy křivky. Vysvětlete kompresi dat. Programy pro práci
   s grafikou a jejich aplikační možnosti.
 6. Ukládání a sdílení dat.
  • Záznamová média – druhy, princip záznamu, parametry, výrobci. Pásky, harddisky,
   diskety, CD, DVD, Blu-ray média, magnetooptické disky, ROM paměti, flash paměti –
   popište a vysvětlete. On-line sdílení Peer-to-Peer, FTP, BitTorrent, upload servery –
   popište a vysvětlete princip fungování.
 7. Vyhledávání na internetu.
  • Vysvětlete rozdíl mezi katalogem a vyhledávačem a portálem. Co je to fulltextové
   vyhledávání. Objasněte důvody úspěchu firmy Google (Page Rank, …) a jak pracuje
   financování této firmy (AdSense, AdWords, …). Uveďte vyhledávací služby firmy Google
   a její největší konkurenty.
 8. Web.
  • Vysvětlete co je to HTML, XML, DHTML, CSS, PHP, MySQL, ASP… Které skriptovací
   jazyky na straně serveru a na straně klienta znáte? Vysvětlete, co to jsou AJAX, MASHUP,
   RSS a Podcast?
 9. Web 2.0.
  • Charakterizujte web 2.0 (komunikační model many-to-many, web jako komunikační
   platforma, …). Vyjmenujte nejpoužívanější projekty webu 2.0, důvody jejich rozšíření,
   výhody a rizika oproti klasickému webu. Jak se dají prvky webu 2.0 využít v komerční
   sféře?
 10. WWW z pohledu uživatele.
  • Vznik a vývoj sociálních sítí, principy, charakteristiky, možné využití. Hrozby a nebezpečí
   zneužití informací na webu – vysvětlete a navrhněte jak se jim bránit. E-komerce, ebussines,
   nakupování na webu, platební karty, otázky bezpečnosti.
 11. Číselné soustavy.
  • Používané číselné soustavy, jejich charakteristika a význam.
 12. Komponenty počítače.
  • Popište Von Neumannovo schéma a vysvětlete, proč je až do současnosti tak důležité.
   Vyjmenujte hlavní technické prvky počítače a popište je: procesor, paměti, vstupní a
   výstupní zařízení. Co vyjadřuje Mooreův zákon? Popište vývoj počítačů od 50. let 20.
   století do současnosti.
 13. Počítače s non von Neumannovou architekturou.
  • Rozdělení dle interní reprezentace údajů, dle řízení, dle využívané instrukční sady, dle
   toku dat a instrukcí, dle sběrnice, dle velikosti počítače, dle vztahu k počítačové síti.
 14. Aplikační a uživatelský software.
  • Vývoj programů, základní techniky diagramů.
 15. Systémový software.
  • Zařazení do softwarové struktury. Operační systémy. Obslužné programy. Programovací
   jazyky a ovladače.
 16. Přenosové techniky a komponenty sítě.
  • Používané přenosové techniky a jejich charakteristiky. Výhody a nevýhody.
   Charakteristiky jednotlivých komponent.
 17. Referenční model ISO/OSI.
  • Filozofie vzniku tohoto modelu a jeho architektura. Vrstvy modelu a jejich vlastnosti.
 18. Systémy řízení báze dat.
  • Tříúrovňová architektura. Konceptuální, interní a externí schéma. Vzájemné vztahy.
 19. Systémy řízení báze dat – činnost SŘBD, integrita a konzistence.
  • Jazyky a procesory pro práci s daty. SŘBD – integritní omezení, entitní integrita,
   referenční integrita, konzistence.
 20. Druhy systémů řízení báze dat.
  • Datové modely, základní terminologie relačního modelu.
 21. Životní cyklus informačního systému.
  • Definujte životní cyklus informačního systému, uveďte, z jakých fází se skládá.Charakterizujte modely životního cyklu (vodopádový, V-model, iterativní ainkrementální) a uveďte jejich výhody a nevýhody.
 22. Testování softwaru.
  • Charakterizujte disciplínu testování softwaru a uveďte její místo v rámci procesuvývoje softwaru. Uveďte druhy testů a testovacích nástrojů.
 23. Standardy a mezinárodní normy pro zlepšování procesů vývoje IS.
  • Uveďte a charakterizujte standardy a mezinárodní normy pro zlepšování procesů vývoje IS.
 24. Softwarová architektura a architektonické vzory.
  • Vysvětlete, k čemu slouží softwarová architektura, kdo a kdy ji vytváří, v jakých dokumentech je zachycena, uveďte příklady softwarové architektury, charakterizujte architektonické vzory a uveďte příklady.
 25. Role UML při vývoji informačních systémů.
  • Charakterizujte jednotlivé diagramy UML a jejich význam v jednotlivých fázích vývoje IS, charakterizujte návrhové vzory a uveďte příklady.
 26. Metodiky budování IS.
  • Charakterizujte metodiky budování IS. Uveďte kategorizaci metodik a příklady metodik v různých kategoriích.
 27. Agilní metodiky.
  • Charakterizujte agilní metodiky. Uveďte, na jakých principech jsou založeny, jaké metodiky řadíme mezi agilní, kdy je vhodné agilní metodiky použít, jaký je současný stav jejich používání.
 • Zima 2016 – pomocne zdroje informaci 
 • adresar: ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101PAP Principy a architektury pocitacu\StudWork2017\
  • Seznam otevrenych otazek k Principy a architektury počítačů kapitola 3 Elektronická paměť
   [Zdroj: 161209_Ch.3_Electronic_Memory_RASPi3_ver.B.zip]
  • 1. V posledních letech bylo snahou v normě IEEE 1541 rozlišit zkratky (které se odkazují na mocninu 2) a zkratky ekvivalentních předpon ISO (které odkazují na mocninu 10) zavedením nových zkratek a předpony. popište nové zkratky
  • Seznam otevřených otázek k kapitola 4 „ARM Processors and Systems-on-a-Chip“ [Zdroj: PAP_Martin_Stingl.docx]
  • 1. Který typ mikroprocesoru INTEL se rozšířil dík masovému rozšířeni osobních počítačů IBM PC.
   2. Popište hradlo NOT, AND, OR, XOR (uveďte schematickou značku i pravdivostní tabulku)
   3 Co je klopný obvod
   4.  Popište obrázkem bistabilní klopný obvod (D-typ)
   5. Co je ALU ?
   6. Co je FPU ?
   7. Co je Pipelining (Zřetězení)
   8. popište SIMD Instrukci (obrázkem)
   9. Jaký je rozdíl mezi malým a velkým endi8nem (Little-endian a Big-endian)  (obrázkem)
   10. Co znamená zkratka RISC ?
   11. Co znamená zkratka CISC ?
   12. Co je zkratka CPU
   13. Co je koprocesor ?
  • Hanka Bozkova kap.5 „Programming“ [PAP_Bozkova_Hana.zip]
  • Otázka 1:Co je to programování, jaké zahrnuje cinnosti?
   Otázka 2:Co je to proces vývoje softwaru? Jaký je jeho vztah k životnímu cyklu vývoje informacního systému? Jaké jsou 3 nejznámejší prístupy k
   vývoji softwaru? Strucne je charakterizujte.
   Otázka 3: Uvedte hlavní charakteristiky všech 5 generací programovacích jazyku.
   Otázka 4: S pomocí FIGURE 5-4 vysvetlete alespon 3 z techto základních pojmu: promenná, výrazy, výroky, funkce, procedury, podprogramy, argumenty, dynamická pamet a halda.
   Otázka 5: Jak pracují prekladace nativního kódu (kompilátory)?
   Otázka 6: Co je to interpret textového souboru?
   Otázka 7: Co je to bajtkód? Co je to JIT?
   Otázka 8: Vysvetlete alespon 5 z techto základních pojmu: identifikátor, vyhrazená / klícová slova, symboly, operátory, hodnoty, literály, pojmenované konstanty, promenné, výrazy, prirazení. Jaké jsou hlavní používané definice typu?
   Otázka 9: Co je to program, príkaz / instrukce a funkce? S pomocí obrázku FIGURE 3-11 až FIGURE 5-17 vysvetlete princip alespon 3 z techto príkazu: IF / THEN / ELSE, WHILE, REPEAT, FOR, SWITCH, CASE, BREAK a CONTINUE.
   Otázka 10: Jaké jsou hlavní rysy objektove orientovaných jazyku? Strucne je vysvetlete.
  • Seznam otevrenych otazek k kapitola 7 „Wired and Wireless Ethernet“ [Zdroj: PAP_Ruzek_Vit.pdf]
  • 1. Jaký je rozdíl mezi WAN a LAN
   2. Z jakých 7 vrstev se skládá model OSI
   3. Co je to MAC adresa
   4. Co je ti IP adresa
   5. Jaké existují verze IP adres
   6. Co je DHCP
   7. Co je to NAT
   8. Co je to wi-fi
   9. Jaké jsou standardy IEEE 802.11
   10. Jaké využívá wi-fi zabezpecení
  • Seznam otevrenych otazek k kap.8 „Operating systems“ [Zdroj: PAP_Jakub_Louthan.zip]
  • 1. K cemu slouží operacní systém?
   2. Jaký je hlavní benefit operacního systému?
   3. Proc bylo výhodné prejít z technologií mainframe (sálové pocítace) k operacním systémum (PC)?
   4. OS ovládá CPU, jaké 4 základní typy instrukcí CPU provádí?
   5. Jaký je hlavní úcel OS ?
   6. Stavební prvky OS
   7. Co je to kernel a k cemu slouží?
   8. Která cást OS operuje s pametí ?
   9. Fragmentace pameti je ….
   10. Co je multitasking?
  • Seznam otevrenych otazek k kap.6 Non-Volatile Storage [Zdroj: PAP_Pechenkina_Valeriya.pdf ]
  • 1. Rozdíl mezi volatilní a non volatilní pamětí
   non volatilní pamět
   2. Co to je Magnetic Recording ?
   3. Jak funguje mechanismus zápisu na pevný disk?
   4. Co znamena pojmy sector?
   5. Co je Low Level Formating?
   6. Co je High Level Formating?
   7. Co je MBR a jakou plní funkci?
   8. Co je GPT?
   9. Kde se nachazí Land, Pit?

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.