Zoznam otvorených otázok a vzorových odpovedí

7 februára, 2015 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku | Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na Zoznam otvorených otázok a vzorových odpovedí)

Oodpovede sú aj v súbore  (1) : 

 1. Kap.1 Čo je UML? 

Kde je Fowler ? – viď. (2)
1. čo je UML – uvedte definíciu (FOWLER, kap.1, slajd 2)
2. Kedy vzniklo UML 1.0 (K.s.11,1997)
3. Čo znamená skratka CASE ? (K.s.12)
4. Aký je rozdiel medzi programom MS VISIO a CASE nástrojom napr. Enterise Architect (K.s.12)
5. Ake su tri sposoby pouzitia UML ? (FOWLER, kap.1, slajd 9)
6. čo je forward engineering pre každý spôsob použitia UML ? (FOWLER, kap.1, slajd 11 a ďalšie suvisiace)
7. čo je reverse engineering  pre každý spôsob použitia UML ? (FOWLER, kap.1, slajd 11 a ďalšie suvisiace)
8. Vysvetlite skratku a pojem MDA a ako delí  vývojové práce ? (FOWLER, kap.1,28 a dalej )
9. Vysvetlite skratky a pojem PIM a PSM ? (FOWLER, kap.1 30,31)
10. Koľko má UML2 diagramov, podľa čoho sa delia na dve časti a vymenujte po tri diagramy každej časti (FOWLER, kap.1 55,58,59)  �
11. čo je predpisujúci a popisujúci jazyk (FOWLER, kap.1 61,62)
12. Opíšte diagram prechodv medzi stránkami (FOWLER, kap.1 78)
13. Opíšte rozhodovaciu tabuľku (FOWLER, kap.1 80)

 • kap. 2 Požiadavky
  1. Čo je požiadavka ? (K. str.18)
  2. Aký je postup na spracovanie funkčných a nefunkčných požiadaviek, súvis s prípadmi použitia a technickou architektúrou  ? (K. str.18, posledná veta v zápisníku)
 • kap.3 Procesné modelovanie
  1. čo je diagram hierarchie procesov (anglický názov a na čo slúži) (str.36)
  2. čo je diagram procesných vlákien (anglický názov a na čo slúži) (str.36)
  3. Opíšte vybraný element jazyka BPMN (element vyberie skúšajúci) : bazén, udalosti, činnosti, sekvenčné toky a toky správ a brány (odpovede nájdete v POUR,2009 kapitola 12. procesné modelovanie )
 • kap.4 Prípady použitia
  1. Charakterizujte aktéra (str.39)
  2. čo viete o prípade použitia (str.43 dole  – napísať čo najviac)
  3. Vytvorte VZOROVÝ popis prípadu použitia (str.39, dole, musia tam byť všetky prvky scenáru, skúte tam dať aj doplnkový konštruktor – pseudokód, viď. scenár na str. 41 dole) viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  4. Nakreslite príklad diagramu použitia tak aby zobrazoval reláciu include a extend (napríklad obrázok na str.47 )viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
 • kap. 5 Modelovanie tried objektov
  1. čo je objekt (str.65)
  2. čo je objektová trieda a diagram tried (str.65)
  3. ako j e definovaná štruktúra triedy (str.65)
  4. čo je asociácia (str.66)
  5. charakterizujte podriadené objektové triedy(str.66)
  6. čo je agregácia (str.66)
  7. Nakreslite príklad väzby medzi triedami typu agregácia (str.57)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  8. Nakreslite príklad väzby medzi triedami typu kompozícia (obr. 5.3, str.58)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  9. Nakreslite príklad väzby medzi triedami typu asociácia (obr. 5.4 str.58 dole)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  10. Nakreslite príklad dedičnosti medzi triedami (nezabudnúť ukázať dedenie atributov a operácií, obr.5.7. str.61) viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
 • kap.6 Model objektovej spolupráce
  1. Nakreslite príklad sekvenčného diagramu prípadu použitia v kombinácii so scenárom prípadu použitia (obr. 6.1 a 6.2 na str.68 je aj scenár a aj diagram prípadu použitia, to isté je aj na obr. 6.3 na str. 70, 6.9 str. 74, a aj obrázok 6.11) – toto a nasledovné bude v každej písomke.viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  2. Nakreslite príklad objektovej komunikácie  prípadu použitia v kombinácii so scenárom prípadu použitia (obr. 6.10 scenár je na obr. 6.9 , alebo Obr. 6.7 diagram  a obr.6.8 -scenár ) viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
 • kap. 7  Zoskupenia tried
  1. čo viete o zoskupení tried (packages) (str.83)
 • kap. 8 Stavové diagramy
  1. nakreslite príklad stavového diagramu, použite jeden zložený sekvenčný stav (odpoved str. 89, obr.8.8 )viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  2.  Nakreslite značky symbolov stav, prechod a vysvetlite typy udalostí (symboly str. 87, str.89 s obrázkom 8.7 a udalosti sú popísané  na str.90-91) viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
 • kap.9 Diagramy aktivít
  1. Nakreslite príklad diagramu aktivít s hodnotením prechodov ( obr.9.4 str.98)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  2. Nakreslite príklad diagramu aktivít so súbežnými aktivitami a plaveckých dráh  ( obr.9.6, 9.7 str.99 a 101)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  3. čo sú diagramy aktivít ? (str. 102)
  4. čo sú akcie ? (str. 102)
  5. čo sú prechody ? (str. 102)
  6. čo je hodnotenie prechodov ? (str. 102)
  7. ako sa modeluje paralelné chovanie (str. 102)
  8. na čo slúžia plavecké dráhy ?(str. 102)

 

 • POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE: pomenujte jednotlivé elementy UML tak že nakreslíte k nemu šipku a napíšete k nej názov elementu UML v podobe vety (podmet, prísudok, predmet), napríklad : „toto je objekt, toto je čiara života objektu, toto je prechod medzi stavmi….“. Doma si to natrénujte, kreslite veľké diagramy, každý diagram na čistý A4 kancelársky papier

(1) VypracovaneOtazky_CASE_Michnac_Patrik.docx na FTP : /PREDMETY Leto 2013/2.BC.IT_PREZ_APR/ alebo FTP:/PREDMETY Leto 2013/1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN/

(2) FTP : \PREDMETY\TMM\SEM11 Prednasky z knihy FOWLER\

JAVA7 kap 4. možné otázky na praktickú skúšku

3 januára, 2013 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na JAVA7 kap 4. možné otázky na praktickú skúšku)

Otázky ku  kap. 4

UkazkaTridyNapoveda.java, str.143

 1. Postavte, preložte a spustite  v Netbeans dvojtriedny projekt UkazkaTridyNapoveda.java (projekt umiestnite do adresár, ktorého názov je Vaše priezvisko)
 2. Spustite ho v CMD okne so správnou diakritikou – použite na spustenie bat súbor
 3. Ukážte debagovací mód v Netbeans a ukážte debagovanie projektu
 4. Vysvetlite dôvod použitia nekonečnej slučky pomocu for – vysvetlite celkový  tok programu v metóde main()
 5. Vysvetlite význam a funkciu  výrazu  v podmienke WHILE   ( !objNapoveda.jePlatny(volba) )
 6. Opíšte triedu nápoveda – vysvetlite funkcie jej metód (návratová hodnota, názov, parametre)
 7. Vysvetlite význam a funkciu výrazu v IF (zn < ‚1‘ | zn > ‚7‘ & zn != ‚k‘) v metóde jePlatny()

 

 

JAVA7 kap 5. možné otázky na praktickú skúšku

27 novembra, 2012 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na JAVA7 kap 5. možné otázky na praktickú skúšku)

JAVA 7 kap.5

príklad UkazkaFronta.java (str. 178)

 1. Postavte, preložte a spustite  v Netbeans dvojtriedny projekt UkazkaFronta.java (projekt umiestnite do adresár, ktorého názov je Vaše priezvisko)
 2. Spustite ho v CMD okne so správnou diakritikou – použite na spustenie bat súbor
 3. Ukážte debagovací mód v Netbeans a ukážte debagovanie projektu
 4. opíšte prvky triedy Fronta (členske premenné, konštruktor, jednotlivé metódy)
 5. načo je dobrá fronta – voľne opíšte načo slúži
 6. opíšte podmienky vzniku hlásení – Fronta je plná a – Fronta je prázdná (za akých okolností sa realizujú)
 7. debageri nastavte zastavenie programu (breakpoint) a aj ho zastavte v mieste kde dochádza k  výpisu horeuvedených hlásení – vysvetlite príčiny zastavenia programu
 8. v kóde metódy char vyzvedni() vysvetlite existenciu a význam riadku:  return (char) 0;
 9. vysvetlite riadok kódu (main, prvý for  : velkaF.vloz((char) (‚A‘ + i));  prečo je tam nuté pretypovanie
 10. vysvetlite riadok kódu (main, druhý for :   if (zn != (char) 0) System.out.print(zn); )

UkazkaZobrazBity, str.202

 • ot: zostrojte dvojtriedny projekt
 • ot: overte vypisy na konzolu z programu pomocou programu calc (su 4, pozor na ten posledny)
 • ot: co robi kontruktor triedy ZobrazBity (ma parameter)
 • ot: co robi metoda zobraz – pouzit calc
 • ot: ukazte debagovanie volania metody zobraz (dat breakpoint do nej a oddebagovat jej volanie)

príklad PrirazeniPole.java  (str.174)

 • 1. vysvetlite riadok kódu :    cisla2 = cisla1; a ukážte na debageri čo sa stane keď sa tento riadok kódu vykoná
 • 2. vysvetlite prečo sa vykonanie riadku     cisla2[3] = 99; prejaví aj v poli cisla1
 • 3. rozšírte program o postupné kopírovanie prvkov pola cisla1 do cisla 2 pomocou premennej for
 • riešenie:
 • 1.vykonaním tohoto riadku sa ukazovateľ na pole cisla1 (zároveň obsah premennej cisla1) – má značku SHARP prekopíruje do premennej poľa cisla2
 • 2. preto lebo ide o to isté pole

príklad UkazkaLength.java (str.174)

 • vysvetlite všetky výpisy na konzolu
 • ukážte v debaggeri hodnoty dl´žok jednotlivých polí

príklad KopirovaniPole.java (str.175)

 • v prvom cykle vysvetlite podmienku cyklu:   i < cisla1.length;
 • vysvetlite funkciu  riadku:  if (cisla2.length >= cisla1.length)
 • v poslednom cykle for vysvetlite podmienku cyklu:  i < cisla2.length;

príklad UkazkaFronta.java (str. 178)

 1. Postavte, preložte a spustite  v Netbeans dvojtriedny projekt UkazkaFronta.java (projekt umiestnite do adresár, ktorého názov je Vaše priezvisko)
 2. Spustite ho v CMD okne so správnou diakritikou – použite na spustenie bat súbor
 3. Ukážte debagovací mód v Netbeans a ukážte debagovanie projektu
 4. opíšte prvky triedy Fronta (členske premenné, konštruktor, jednotlivé metódy)
 5. načo je dobrá fronta – voľne opíšte načo slúži
 6. opíšte podmienky vzniku hlásení – Fronta je plná a – Fronta je prázdná (za akých okolností sa realizujú)
 7.  debageri nastavte zastavenie programu (breakpoint) a aj ho zastavte v mieste kde dochádza k  výpisu horeuvedených hlásení – vysvetlite príčiny zastavenia programu
 8. v kóde metódy char vyzvedni() vysvetlite existenciu a význam riadku:  return (char) 0;
 9.  vysvetlite riadok kódu (main, prvý for  : velkaF.vloz((char) (‚A‘ + i));  prečo je tam nuté pretypovanie
 10. vysvetlite riadok kódu (main, druhý for :   if (zn != (char) 0) System.out.print(zn); )

riešenie :

 • 6. podmienky sú v obidvoch  výrazoch if
 • 7. 2.riadok : System.out.println(“ – Fronta je plná.“);
 • 7 2.riadok :  System.out.println(“ – Fronta je prázdná.“);
 • 8.metóda musí vrátiť premennú typu char aj keď je fronta prázdna – preto vracia v prípade prázdnej fronty pretypovanú na char  hodnotu 0 (niečo musí vrátiť ….)
 • 9. volanie metódy vloz objektu velkaF s parametrom typu char. Pretypovanie na char je nutné lebo súčet  ‚A‘ + i je typu integer
 • 10. v prípade, že metóda vyzvedni() narazí na prázdnu forntu vracia znak (char) 0 a výraz v if to potom ošetrí

 

príklad CyklusForEach (str.182)

 • vysvetlite kód :
  • int cisla[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
  • soucet += x;
 • nechajte v cykle vypisovať priebežnú  hodnotu premennej soucet

príklad Hledani.java (str.185)

 • 1. doplňte kód tak aby vypísal aj Hodnota nenalezena!
 • 2. zmeňte kód (zmenou jednej z premenných progarmu) tak, aby sa uplatnil aj tento výpis  Honota nenalezena!
 • riešenie :
  • 1.doplniť kód //….
  •   if (nalezeno)       System.out.println(„Hodnota nalezena!“);
  •   else System.out.println(„Hodnota nenalezena!“);
  •   2.napríklad int hodnota = 15;

priklad RetezcoveOperace (str.188)

 • 1.vysvetlite   kód :   String retezec2 = new String(retezec1);
 • riešenie :1. objekt retezec 1 je argumentom konštruktora String ()
 • ot : vyvetlit každý výpis programu odpoveď:
 • ot : vyvetlit funkciu prvého for a čo robí kód:  retezec1.charAt(i)
 • ot : prečo je kód retezec1.equals(retezec2) uvedený ako výraz v if … ?

PoleRetezcu str.189 :

 • ot: ako zistím verziu JDK na svojom počítači  odpoveď: ovládací panel-Programy-Programy a súčasti, s tým že JDK 1.7 znamená že ide o JAVA SE a JRE 7
 • ot: oddebagujte tento program, ukážte pole reťazcov
 • ot : čo je kód :    for (String s : retezce) odpoveď : kód cyklu for each

SwitchRetezec str.192

 • ot: čo s stane ak urobíte zmenu v kóde (zmením malé z na veľké Z): prikaz=“Zrušit“

UkazkaPrikRadek, 192

 • ot : spustite program v IDE NetBeans s parametrami jedna, dva , tri alebo jano palo duro
 • ot: spustite program bez IDE Netbeans s parametrami jedna, dva , tri alebo jano palo duro odpoveď: do vybraneho adresára napr. C:TEMP nakopírovať java.exe a UkazkaPrikRadek.java a v tomto vybranom adresári spustiť cmd a potom napísať príkaz za promptom :  java -jar „UkazkaPrikRadek.jar“

VelkaPismena, 195

 • ot : ako funguje zmena z malých na veľké písmená
 • ot : vysvetlite zmenu kódu na – čo sa udeje : zn = (char) ((int) zn & 0xFFDF);
 • ot: vysvetlite funkciu pretypovania na char a int
 • ot: ukážte maskovanie 5 bitu pomocou programu calc

MalaPismena,196

 • ot: vysvetlite kód, v ktorom sa kód pre veľké A (0x41) zmení na kód pre malé a (0x61)
 • // Tento příkaz zapne piaty bit (nie siesty ).
 • //     zn = (char) ((int) zn | 32); // zn je nyní malé písmeno
 •      zn = (char) ((int) zn | 0x20);

Zakodovani,197

 • ot: preco sa musi pretypovat na char pri operacii XOR (  zakodZprava = zakodZprava + (char) (zprava.charAt(i) ^ klic);)
 • ot: opiste princip kodovania správy s vyuzitim programu calc – prve znaky :
  •   for (int i=0; i < zprava.length(); i++)
  •   zakodZprava = zakodZprava + (char) (zprava.charAt(i) ^ klic);
 • ot :opiste princip dekodovania správy s vyuzitim programu calc – prve znaky   :
  •   for (int i=0; i < zprava.length(); i++)
  • dekodZprava = dekodZprava + (char) (zakodZprava.charAt(i) ^ klic);
 • ot : premenna int klic=88 //hexa : 0x58 – co sa stane v programe ked je typu char ?

ZobrazBity, str.196 :

 • ot : vysvetlite parametre deklaracie  cyklu v programe for (t = 128; t > 0; t = t/2) – pracujte s vyjadrenim premennych formou hexa
 • ot: na priklade hodnota =123 (0x7B) a s vyuzitim kalkulacky calc vysvetllite cinnost cyklu – pracujte s vyjadrenim premennych formou hexa :
  •     for (t = 128; t > 0; t = t/2) {
  •        if ((hodnota & t) != 0) System.out.print(„1 „);
  •       else System.out.print(„0 „);

UkazkaPosun, str.200

 • ot: ukazte princip programu na kalkulacke calc (pouzite hodnotu 1 pre posun vlavo, a hodnotu 128 pre posun vpravo)
 • ot : vysvetlite cinnost programu – pouzite program calc a pouzite hexa a bin vyjadrenie hodnot

UkazkaZobrazBity, str.202

 • ot: zostrojte dvojtriedny projekt
 • ot: overte vypisy na konzolu z programu pomocou programu calc (su 4, pozor na ten posledny)
 • ot: co robi kontruktor triedy ZobrazBity (ma parameter)
 • ot: co robi metoda zobraz – pouzit calc
 • ot: ukazte debagovanie volania metody zobraz (dat breakpoint do nej a oddebagovat jej volanie)

Zoznam možných otvorených otázok k JAVA7

26 novembra, 2012 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na Zoznam možných otvorených otázok k JAVA7)

Zoznam možných otvorených otázok k JAVA7 ( len kniha Schildt : JAVA7 a z nej prebraté kapitoly na výučbe):  

na ich zopovedanie bude mať študent na skúške k dispozícii min 30 minút a počítač s internetom – otázky dostane na papieri, niektoré, doplňujúce  položí skúšajúci na skúške. Na skúške bude mať študent k dispozíci tiež počítač s prostredím Netbeans, praktická skúška nebude dlhšie trvať ako 20 min.    

Všeobecné otázky :

 • študent vie vytvoriť „dvojtriedny“ projekt zo zdrojového súboru, v ktorom sú deklarácie dvoch (class) tried (jedna z nich obsahuje metódu main)  , vie ho preložiť  a debagovať. Program vie bezchybne spustiť v Netbeans a vie prečítať výstupy na konzole.
 • študent vie vysvetliť čo je a kde je v zdrojovom kóde ktoréhokoľvek programu deklarovaná trieda, konštruktor, metóda, návratové hodnoty metódy, parametre konštruktora či metódy t.j. musí vedieť v kóde identifikovať tieto programové štruktúry. Musí jasne ukázať , kde vzniká a ako vzniká  objekt či pole. Musí ukázať v debageri volanie konštruktora (bez či s parametrom) či volanie metódy. Musí vedieť čítať objektovú notáciu zápisu volania metódy na objekte, musí vedieť čo vracia ktorákoľvek metóda či vedieť či nevracia nič (void). Musí vedieť zo zdrojového kódu prečítať signatúru metódy.
 • študent vie čo sa udeje v každom riadku programu z pohľadu syntaxe jazyka JAVA a z pohľadu používateľa programu.
  • Napr. v riadku kódu v programe UkazkaTridyNapoveda.java (4.kap):  objNapoveda.objNapoveda.zobrazNabidku(); ide z pohľadu syntaxe o volanie metódy zobrazNabidku() na objekte objNapoveda a z pohľadu používateľa ide o výpis menu programu na konzolu
  • Napr. v riadku kódu v programe UkazkaFronta.java (kap.5) : Fronta velkaF = new Fronta(100); sa vytvorí objekt velkaF triedy Fronta tak že sa volá konštruktor Fronta s parametrom 100. Tu sa v pamäti vytvorí fronta veľká 100 prvkov.
 • príklady JAVA7 sú na FTP v adresári 0:/PREDMETY Zima 2012/Java7/121217 WORK_JAVA7_ALL/
 •  študent samostatne spustí program v CMD  okne (v prostredí JRE,musí vedieť aj to či robí v JDK 6 a 7 – musí vedieť či class súbor bol vytvorený v JDK 6 al.7 a či na spúšťanie mu stačí JRE 6 al.7- problém spätnej kompatibility) , viď súbor  work_ADM_KOMBI.zip napr. adreár TEMP v \PREDMETY Zima 2012\2.BC.IT_PREZ_TMM\
 • práca s programátorskou kalkulačkou CALC (prevody hex -dec, bitové operácie)
 • práca s ascii tabuľkou – viď obrázok http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/ASCII_Code_Chart.svg
 • práca s debagerom :
  • ukázať premennú v zobrazení pri rôznych čís. sústavách a datových typoch (napr. VelkaPismena.java, str.195)
  • ukázať skok do metódy v triede (volanie metódy)
  • nastaviť breakpoint na požadované miesto
  • študent vie debagať, odčítavať hodnoty premenných, vie vysvetliť aktuálne rozhodovacie operácie IF cykly FOR
 • študent vie napísať doplňujúci príkaz, ktorýý vypíše obsah premennej či zmení parametre cyklu for al. rozhodovacej podmienky if
 • študent vie vysvetliť čo je a kde je v zdrojovom kóde ktoréhokoľvek programu deklarovaná trieda, konštruktor, metóda, návratové hodnoty metódy, parametre konštruktora či metódy t.j. musí vedieť v kóde identifikovať tieto programové štruktúry. Musí jasne ukázať , kde vzniká a ako vzniká  objekt či pole. Musí ukázať v debageri volanie konštruktora (bez či s parametrom) či volanie metódy. Musí vedieť čítať objektovú notáciu zápisu volania metódy na objekte, musí vedieť čo vracia ktorákoľvek metóda či vedieť či nevracia nič (void). Musí vedieť zo zdrojového kódu prečítať signanútru metódy.  

kap.5  TU

kap.4 TU

 

Povinné súčasti interaktívnej web stránky na adrese www.meno.priezvisko.szm.sk

17 februára, 2012 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené | Organizační a info strategie - (Komentáre vypnuté na Povinné súčasti interaktívnej web stránky na adrese www.meno.priezvisko.szm.sk)

Stránka má mať

 1. rozvrhnutie na základe blokov (viď. WEMPEN kap.13)
 2. navigačné prvky – menu (viď. WEMPEN kap.10)
 3. odkazy na iné stránky
 4. tabuľky (viď. WEMPEN kap.11,12)
 5. formulár (viď. WEMPEN kap.14)
 6. obrázky (viď. WEMPEN kap.9) a miniatúrny obrázok ktorý je  prepojený so zväčšeninou
 7. formátovanie textu a odstavcov pomocou CSS (viď. WEMPEN kap.7 a 8  )
 8.  formátovanie odstavcov, textu, zoznamy, hypertextvové odkazy

 

BIVŠ Termíny skúšok – aktualizácia 17.12.2011

11 decembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Bankovní institut | Bankovní institut,KOMBI - (Komentáre vypnuté na BIVŠ Termíny skúšok – aktualizácia 17.12.2011)

Termíny skúšania si treba overiť na IS BIVŠ –  prosím, upozornite ma na nezrovnalosti v tabuľke dole a IS BIVŠ  .

 Na každú skúšku sa treba dopredu prihlásiť v IS BIVŠ.

1 Techniky a
metody modelování požadavku
B201TMM P Bc. 2. IT z,Zk sobotu 17.
decembra o 11,30 v P1
piatok
13.1.2012 o 10,00
2 Vývoj informačních
systemu
B201VIS P Bc. 3. IT z,Zk sobotu 17. decembra o
11,30 v P1
piatok 13.1.2012 o
10,00
3 Analýza dát a
modelování I
B201ADM1 P Bc. 3. IT z
4 Techniky a metody
modelování požadavku
B201TMM K Bc. 2. IT z,Zk sobotu 17. decembra o
11,30 v P1
piatok 13.1.2012 o
15,00
5 Vývoj informačních
systemu
B201VIS K Bc. 3. IT Zk sobota 17.12.2011 o
13:00 – 14,00 hod.
piatok 13.1.2012 o
15,00
6 Analýza dát a
modelování I
B201ADM1 K Bc. 3. IT x
7 Základy softwarového
inženýrství
M201ZSI K Mgr. 1. ITaM z,Zk piatok 20.1.2012,
15,00
sobota 28.1.2012,
9,00
8 Systémová metodologie M201SME K Mgr. 1. ITaM z,Zk sobota 21.1.2012,
15,00
piatok 27.1.2012,
15,00
9 Aplikační software M101ASW K Mgr. 2. ITaM z,Zk sobotu 17. decembra o
11,30 v P1
sobota 28.1.2012,
9,00
10 Strategické řízení informačních systémů M101SRS K Mgr. 2. ITaM Zk piatok 27.1.2012,
15,00
sobota 28.1.2012,
9,00
11 Databáze II M101DBM K Mgr. 2. ITaM z,Zk piatok 27.1.2012,
15,00
sobota 28.1.2012,
9,00
12 Diferenčná skúška M201IS1,2 K Mgr. 1. ITaM Zk piatok, 3.2.2011, o
7,30, bude stanovené poradie skúšania študentov
13 Seminár k dif.
Skúške
sobota 28.1.2012,
10,00

SBC1 Seminár k bakalárskej práci

14 októbra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Seminár k bakalárskej práci - (Komentáre vypnuté na SBC1 Seminár k bakalárskej práci)

neplati

SEM11 6.12.2011 : 

 • kontrola úlohy zo SEM10 a SEM9

SEM10, 29.11.2011 :

 •  platí pre všetkých ktorých sa to týka : Dobuducna všetci doniest rozpracovane verzie Bc práce  + doplnit prednu stranu resp. sucasti povinne vid vzory  (FTP : ..\SDP1ext\111126 Stav rozpracovanocsti DP\)

SEM9, 22.11.2011 :

 •  platí : Dobuducna všetci doniest rozpracovane verzie Bc práce  + doplnit prednu stranu resp. sucasti povinne (vid. vzor  A.Sevcik)

SEM8, 15.11.2011 :

 • adresar vyucby : PREDMETY\SBC1\111115 Vyucba SBC\
 • Pozriet si doma brozuru AkoSaStatSWvyvojarom.pdf  (FTP : \KNIHY\101203 MICROSOFT Brožúry s vývojárskou tématikou zdarma\)
 • Presli sme obsahy a rozsahy BC doplnene o bibliografiu – FTP: PREDMETY\SBC1\111115 Vyucba SBC\111115 Obsahy SBC\
 • Dobuducna všetci doniest rozpracovane verzie Bc práce  + doplnit prednu stranu resp. sucasti povinne (vid. vzor  A.Sevcik)
 • Bavime sa  o zdrojoch na samoštúdium :
  111115 KNIHA Petzold _Programming_Windows_Phone_7
  111102 KNIHA Microsoft Virtualisation Solution 2.nd.Ed.2010
  Stranku : http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/

SEM7, 8.11.2011 :  

 •  Nabudúce si prejdeme navrhnuté obsahy BC prác :
  • MITTER, MORAVČÍK, BRONDA
  • do tretej úrovne spracovali obsah : MIŠINA, SENTKERESTY

SEM6, 1.11.2011: 

 • semínár nebude

SEM5, 25.10.2011: 

 • Dokončenie : podpis zadaní Bc prác v škole a odozvdanie na študijnom oddelení (BRONDA, BELÁK, SENTKERESTY a MORAVČÍK)
 • Prešli sme materiál (email pani Kanderovej určený vedúcim ZP ) k ZP : PREDMETY\SBC1\111025 BIVS AGENDA MATERIALY K ZP\. Email je súbor 111025 KANDEROVA ZP.pdf
 • Definícia Čo je „Koncept BC práce ? Za toto dostane študent v termíne do 31.1.2012 zápočet z BC práce.   Definujeme to ako :
  •  Úplný obsah BC práce,
  •  25-30 strán finálneho textu Bc práce (časti osnovy zodpovedajúce TEÓRIA a ANALÝZA),
  •  formálne správny zoznam bibliografických zdrojov (min.12 kníh)
  • vytlačené a podpísané vedúcim ako už druhá opravená verzia „KONCEPT BC PRÁCE“
  • prvá verzia KONCEPTU na čítanie pre vedúceho sa odovzdá do 15.1.2012
 • Nabudúce si prejdeme navrhnuté obsahy BC prác :
  • MITTER, MORAVČÍK, BRONDA
  • do tretej úrovne spracovali obsah : MIŠINA, SENTKERESTY
 • Téma na diskusiu : všetci ktorí píšu oprojekte budú písať o implementačnom projekte kap.4 kniha Vrána, Richta („Projektováni a zavádeni IS“) viď adresár – SKEN VRANA 2005 Zasady a postupy zavadeni IS
 • Téma na diskusiu :  Modelovanie IS pomocou UML – doniesť knihy pre Š. Forgáča („Umenie systémového návrhu“) a potom kniha od

SEM4, 18.10.2011:  

 • Zosumarizovali sme finálne zadania BC prác : (PANCIK_AR1112\PREDMETY\SBC111018  Zadania BC prezencni FINAL)
 • podpis zadaní Bc prác v škole a odozvdanie na študijnom oddelení, niektorí toto urobia budúci týždeň
 • prejdeme si navrhnuté obsahy BC prác, zaslané sú v  (PANCIK_AR1112\PREDMETY\SBC1\111018  Vzory tvorby obsahu BP\ )

SEM3, 11.10.2011:

 • kontrola zaslaných emailov z minula – pozor na historické varianty
 • spoločné črty viacerých prác : analýza a správa požiadaviek (WIEGERS), UML (KANISOVÁ a ARLOW), riadenie projektov a MS Project 2010 (2007), správa a riadenie inf. systémov (knihy NOVOTNÝ, DOUCEK, VOŘÍŠEK, POUR, ….)
 • WORD 2007 a formátovanie štruktúry práce
 • WORD 2007 a bibliografické odkazy
 • Knihy k požiadavkám a architektúre SW  WIEGERS,2008  a EELES,2011 sú na HDD (..\PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software\ ..\PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN EELES Architektura SW 2011\)
 • Vzorová práca BC k správe požiadaviek D.Poláková (..PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\SEM2 Poziadavky\CD_BC_POLAKOVA.ZIP\) a DP KUCEJ (..PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1ext\110930 ADM1ext\DP Kucej\)
 •  Domáca úloha :
  • zaslať zadanie Bc práce vo Word-e , vytlačiť doma
  • návrh obsahu a rozsahu BC práce – prvá a druhý úroveň kapitol – viď DP KUCEJ a BC POLÁKOVÁ

SEM2, 4.10.2011:

 • analýza vzorov podkladov pre zadania Bc prác (..\PREDMETY\SBC1\) Osnova_BC_KOCAKOVA.txt a Osnova_BC_RAFAJ.txt
 • každý študent vytvára vlastný text – zatiaľ  čiastkové ciele a hlavný cieľ zasiela emailom na konzultáciu – vytvárame finálne znenie témy, hlavného cieľa a čiastkových cieľov
 • do budúceho týždňa doplniť schválený text o literatúru – knihy, záverečné práce – podľa normy ISO690
 • vzor vypracovaného podkaldu pre zadanie Bc práce (A.Ševčík) :
 • Téma: „Analýza návštevnosti webových stránok s využitím Google Analytics“Názov v angličtine: Website traffic analysis with using Google AnalyticsVedúci BC práce: PaedDr. Peter Polakovič, PhD.Cieľ:
  Cieľom práce je vymedziť základné pojmy, opísať problematiku analýzy
  návštevnosti webových stránok prostredníctvom služby Google Analytics a
  analyzovať údaje o návštevnosti webovej stránky vybraného
  podniku.Osnova:
  1. Vymedziť a opísať základné pojmy spojené s
  problematikou analýzy návštevnosti webových stránok.
  2. Opísať webovú službu
  Google Analytics a jej praktické využitie pri analýze.
  3. Analyzovať
  návštevnosť vybraného podnikateľského subjektu využívajúceho danú internetovú
  službu.Zoznam literatúry:
  1. Clifton, B.: Google Analytics (Podrobný
  průvodce webovými statistikami), Brno: Computer Press, a.s., 2008, 336 strán,
  ISBN 978-80-251-2231-0
  2. Kaushnik, A.: Webová analytika 2.0 (Kompletní
  průvodce analýzami návštěvnosti), Brno: Computer Press, a.s., 2011, 456 strán,
  ISBN 978-80-251-2964-7
  3. Cutroni, J.: Google Analytics, O’Reilly Media,
  2010, 224 strán, ISBN 978-0596158002
  4. Tyler, M., Ledford, J.: Google
  Analytics, Wiley, 2006, 336 strán, ISBN 0470053852
  5. Kaushnik, A.: Web
  Analytics: An Hour a Day, Sybex, 2007, 480 strán, ISBN 978-0470130650
  6. Tonkin, S., Whitmore, C., Cutroni, J.: Performance Marketing with Google
  Analytics, Wiley, 2010, 456 strán, ISBN 978-0470578315
  7. Burby, J.: Actionable Web Analytics, Sybex, 2007, 288 strán, ISBN 978-0470124741
  8. Miller, M.: Sams Teach Yourself Google Analytics in 10 Minutes, Sams, 2010, 240  strán, ISBN 978-0672333200
  9. Roebuck, K.: Web Analytics, Tebbo, 2011, ISBN
  978-1743046401
  10. Teixeira, J.: Your Google Game Plan for Success
  (Increasing Your Web Presence with Google AdWords, Analytics and Website  Optimizer), Wiley, 2010, 456 strán, ISBN 978-0470641644

VIS Web stránky

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Vývoj informačních systému - (Komentáre vypnuté na VIS Web stránky)

VIS Literatúra

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Vývoj informačních systému - (Komentáre vypnuté na VIS Literatúra)
 1. ZAKHOUR,S. a iní : JAVA 6, Computer Press, Praha: 2008

VIS Došlé seminárne práce

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Vývoj informačních systému - (Komentáre vypnuté na VIS Došlé seminárne práce)