DBB2 Web stránky

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Databáze II,KOMBI - (Komentáre vypnuté na DBB2 Web stránky)

DBB2 Literatúra

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Databáze II,KOMBI - (Komentáre vypnuté na DBB2 Literatúra)
 1. CONOLLY, 2008
 2. OPPEL,2006
 3. Vypracované okruhy na ŠZS AR2010/2011  (STRAŇÁK)

 

DBB2 Došlé seminárne práce

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Databáze II,KOMBI - (Komentáre vypnuté na DBB2 Došlé seminárne práce)

DBB2 Zadanie seminárnych prác

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Databáze II,KOMBI - (Komentáre vypnuté na DBB2 Zadanie seminárnych prác)

Zadanie seminárnych prác : seminárna práca I (odpovede na otázky z kapitoly knihy CONNOLY) a seminárna práca II : spracovanie dvoch okruhov ako prípravu na ŠZS : doplnenie do príprav Straňák literatúru, obrázky a obsah z vhodných kapitol CONOLLY

T. PRVÁK : CONOLLY kap.18

-1- • Architektúra systému riadenia bázy dát,typickí používatelia – CONNOLY kap.1

-2-• Databázové modely (sieťový,hierarchický, relačná, objektový) – hlavné črty a rozdiely, odporúčanie:  OPPEL kap.1

M.GUBÁNI: CONOLLY kap.17

-3- • DCL – riadenie prístupu používateľov k dátam (príkazy GRANT a REVOKE, databázové role)

-4- • Fyzický pohľad na dáta (záznam, súbor, tabuľka, index)

O.KLIMO : CONOLLY kap.16

-5- • Jazyk SQL a jeho časti – DDL,DML, DCL, TCL

-6- • Koncepcia databázových systémov
– pojmy: Systém riadenia bázy dát, Databáza, DataBázový systém. Súvislosti,
princípy, dôvody zavedenia SRBD.

Ľ. DUCHOŇ : CONOLLY kap.15

-7- • Konceptuálne dátový model ER
(alebo diagram tried (ClassDiagram) UML). Entitní typy (triedy),   vzťahy (asociácia). Demonštrujte na príkladoch.

-8- • Možnosti vyjadrenia integritných obmedzení  v konceptuálnom dátovom modeli(kardinalitu,    parcialita, identifikačné závislosť, ISA).Demonštrujte na príkladoch.

S.HAMALIAR : CONOLLY kap.14

-9- • Nadrelačné dátové typy (kolekcia,vnorená tabuľka (nested Table), typ objekt, objektová tabuľka)

-10- • Normalizácia databázy (prečo normalizovať, normálne formy), funkčné  závislosti

Ľ. LOPUŠNÝ : CONOLLY kap.13

-11- • Prehľad deklaratívnych   integritných obmedzení  v SQL

-12- • Príkaz select – agregačné funkcie (klauzula GROUP BY a HAVING)

T. MAČEJOVSKÝ : CONOLLY kap.12

-13- • Príkaz select – vnorené dotazy (operátory IN, Exists, … – príklady)

-14- • Príkaz Select(určenie projekcie, selekcie, rôzne typy spojenia – príklady)

K.MALÍKOVÁ : CONOLLY kap.11

-15- • Relačný databázový model (relácie, relačná algebra ako opytovací jazyk, operátory RA, príklady, …)

-16- • SQL DDL – tabuľka a pohľad (príklady, …)

D. HYBAČKOVÁ : CONOLLY kap.10

-17- • SQL DML – príkazy pre vkladanie, aktualizácia, rušenie riadkov v tabuľke.
Vplyv integritných obmedzení na priebeh LÚD operácií.

-18- • SQL TCL (potvrdzovanie a odvolávanie zmien, príkazy pre riadenie
transakcií)

S.PILCH : CONOLLY kap.9

-19- • Transakcia: príklady transakcií, vlastnosti transakcií – ACID. Sériový a paralelný rozvrh transakcií (dobre formované transakcie, legálny rozvrh, usporiadateľný rozvrh, uviaznutie transakcií).

-20- • Zabezpečenie bezpečnosti databázovej  aplikácie pomocou prístupových práv a pohľadov

T.GUBRIC  :CONOLLY kap.8

-21- • Spôsob zabezpečenia kontroly konzistencie zložitých integritných obmedzení v databáze, nad torou môže pracovať viac aplikácií – uložené procedúry, balíky (package), triggery.

Zadanie seminárnych prác :

 1. Duchoň Ľubomír
 2. Gubáni Miroslav
 3. Gubric Tomáš
 4. Hamaliar Svätoslav
 5. Hybáčková Denisa
 6. Lopušný Ľubomír
 7. Mačejovský Tomáš
 8. Malíková Katarína
 9. Pilch Samuel
 10. Prvák Tomáš
 11. Švantner Jozef ? nechodí
 12. Zverbík Tomáš ? nechodí
 13. Klimo Ondrej

DBB2 Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Databáze II,KOMBI - (Komentáre vypnuté na DBB2 Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)

1.Písomná skúška z teórie (skúška):

 • Tri okruhy na ŠZS z predmetu „Databáze“, vykonanie skúšky sa neviaže na realizáciu seminárnych prác, t.j. na zápočet.
 • Okruhy na ŠZS na AR1011 sú na HDD : \PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\110513 BIVS MURIN STATNICE\
 • Vypracované okruhy V.MURIN a S.STRAŇÁK : ..\PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\

2. Seminárna práca z teórie I. (zápočet):

 •  Vypracovanie odpovedí na otázku z jednej kapitoly z CONNOLY,2009 (seminárna práca, email : DBB2_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom DBB2_Priezvisko_Meno.zip)

3. Seminárna práca z teórie II. (zápočet):

 • Redakcia a príprava zadaných okruhov z ŠZS  (seminárna práca, email : DBB2_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom DBB2_Priezvisko_Meno.zip)
 • Okruhy na ŠZS na AR1011 sú na HDD : \PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\110513 BIVS MURIN STATNICE\
 • Vypracované okruhy V.MURIN a S.STRAŇÁK : ..\PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\

4. Praktická časť (zápočet):

 • Na základe zadania z CONNOLY,2009 str. 68-69 :
  1.  vytvoriť databázu „StayHome Online Rentals“ v ACCESS-e a v MS SQL Server 2008R2 (alterantiva ORACLE, MySQL)-viď obrázok 2.4
  2. Vytvoriť dotazy v ACCESS-e a pohľady v SQL podľa kap.3. CONNOLY.   (seminárna práca, email : DBB2_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom DBB2_Priezvisko_Meno.zip – musí byť súbor pre ACCESS, musí byť súbor SQL)
  3. Lubo Lopušný :  pripravil data do DB OnLIne Rentals pre domácu úlohu  – ma ich v textovom súbore data_kap2_connolly.txt na FTP : PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\

 

DBB2 Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Databáze II,KOMBI - (Komentáre vypnuté na DBB2 Plán seminárov a Denník)

Stretnutie 26.11.2011 (4h):

 • Prednáška  kap. 6. CONNOLY kapitola Entitně-relační modelování (FTP: PREDMETY\DBB2\111112 Vyucba Mgr.2 ITaM\) a kap.7 Rozšírené entitně-relační modelování
 • dokončenie Prednaska CONOLLY kap.5 Techniky analýzy a návrhu databáze (FTP: PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\)1
 • Doplňujúce čítanie :
  • POUR,2009 kap.11 Životný cyklus aplikácií podnikovej informatiky
  • POUR,2009 kap.12 Dátové modelovanie
  • OPPEL, 2006 : str.137 Životný cyklus databáze
  • OPPEL,2006 : str. 179 Dátové a procesné modelovanie
  • HERNANDEZ,2008 : vid subor 101117 KNIHA HERNANDEZ NAVRH DATABAZI.ZIP
 • Cvičenie : príprava na riešenie seminárnej práce
  • vytvorenie databázy „StayOnLine Home Rentals“ podľa špecifikácie v knihe CONOLLY  na str. 68-69 – výsledky cvičenia – súbory sú na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM10 111129 Cvicenie\
  • tab.10.14 kap.10 CONOLLY opisuje referenčné obmedzenia pre „StayHome OnLine  Rentals“
  • L.Kocáková poslala SQL kódy DDL pre túto datbázu a sú v súbore ADM1ext  MKOCAKOVA LENKA staff_gen.sql a na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM10 Prednaska 111129\. Úprava kódu SQL DDL pre nie ORACLE je popísaná v súbore Re PANCIk  Prosba o SQL kody.txt
  • doc.Pančík otestoval databázu v ACCESS-e vytvorenú B. Moravčíkom – vytvoril dotazy (Dotaz_3_1, Dotaz_3_6, Dotaz_3_14 aDotaz_3_17 ) – viď súbor ADM_Moravcik_Branislav_vztahy_PANCIK.accdb na FTP \PREDMETY\ADM1\SEM10 111129 Cvicenie\

Stretnutie 12.11.2011 : 

 1. prednáška z CONOLLY kap. 6 : ER modelovanie FTP ..\DBB2\111112 Vyucba Mgr.2 ITaM\
 2. Zadanie seminárnych prác : seminárna práca  I a II viď DBB2 Zadanie seminárnych prác 
 3. Na záver prednášky výborná diskusia – názor S. Hamaliara je tu PREDMETY/DBB2/111112 Vyucba Mgr.2 ITaM/DBB2 HAMALIAR diskusia/

Stretnutie 5.11.2011 :

0. Adresar predmetu: 0:/PREDMETY/DBB2/111105 Vyucba Mgr.2 ITaM/
1. typ na čítanie o CLOUD COMPUTINGU : http://cloudko.wordpress.com/ (Ľ.Lacko)
2. Nástroje pre free datamining : Rapidminer a WEKA
3. Príklad analýzy údajov z IS školy : MUNI FI Brno – niekde stačia SQL dotazy (reporting), niekde treba datamining – nabuduce ukazat preznetáciu analyzy v ppt a poukazat na technicky postup
4. Prednaska z knihy CONNOLY kap.4 a 5 (kap.4 Životný cyklus DBS a kap.5 Techniky analýzy a návrhu databáz, Techniky nalézaní faktu)
5. Nabudúce dokončiť kap.5, Techniky nalézaní faktu o analýzu vzorovej DB HomeLIne Rentals a Appendix A (Pohled prodejce pro StayHome Online Rentals). Prebrať kapitoly 6.Entitno relačné modelovanie,7.Rozšírené ER modelovanie,8.Normalizácia (str.155-255)
6. Na FTP je  DP Peter Kucej – priklad etapy tvorby aplikacie pre DBS, nabuduce to viac ozrejmiť + uviesť ako príklad (FTP : KNIHY\111014 Zaverecne prace\)
7. Lubo Lopušný :  pripravil data do DB OnLIne Rentals pre domácu úlohu  – ma ich v textovom súbore data_kap2_connolly.txt na FTP : PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\

Stretnutie 15.10.2011 :

 • Všetky informácie o predmetoch na FTP : data.soft1.sk, adresár náš predmet PREDMETY\DBB2- všetko okrem inštalačiek
 • učiteľský počítač má IP 192.168.1.39
 • počítače na učebniach login : sqlstudent  heslo: sql
 • Prihlásenie sa k lokálnym SQL serverom v U3, SQL autentizácia, login: “sa” heslo “sqlstudent1″
 • DÚ Pančík : pripraviť pomocou OCR obr. na tvorbu databáze (str.68-69), kontaktovať pána Dovčíka ohľadne sieťového servera MS SQL2008DE, objednať ARDUINO (http://www.arduino.cc/)
 • Podrobne prechádzame zadania seminárnych prác
 • ****Domáca úloha****
 • Inštalácia MS SQL Server 2008 R2 Express Edition  + MS SQL Server 2008 Management Studio + AdventureWorks2008.Táto inštalácia bude spomenutá vo VAšej seminárnej práci
 • Zdroje inštalácií : HDD v U3 adresár …PANCIK_AR1112\INSTALL\110930 MSSQL2008R2 Express Edition\
 • Zdroje inštalácií na www :

MSSQLS2008R2

Vzorové databázy sa dajú stiahnuť z:

Chcem priebežne spätnú väzbu – spoľahlivosť inštalácie

Odskúšať prácu s DB NorthwindCS (viď. napr. PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM2 Vzorove databaze\)

****Koniec domácej úlohy ***

DBB2 Aktuálne

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Databáze II,KOMBI - (Komentáre vypnuté na DBB2 Aktuálne)