Zoznam otvorených otázok a vzorových odpovedí

7 februára, 2015 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku | Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na Zoznam otvorených otázok a vzorových odpovedí)

Oodpovede sú aj v súbore  (1) : 

 1. Kap.1 Čo je UML? 

Kde je Fowler ? – viď. (2)
1. čo je UML – uvedte definíciu (FOWLER, kap.1, slajd 2)
2. Kedy vzniklo UML 1.0 (K.s.11,1997)
3. Čo znamená skratka CASE ? (K.s.12)
4. Aký je rozdiel medzi programom MS VISIO a CASE nástrojom napr. Enterise Architect (K.s.12)
5. Ake su tri sposoby pouzitia UML ? (FOWLER, kap.1, slajd 9)
6. čo je forward engineering pre každý spôsob použitia UML ? (FOWLER, kap.1, slajd 11 a ďalšie suvisiace)
7. čo je reverse engineering  pre každý spôsob použitia UML ? (FOWLER, kap.1, slajd 11 a ďalšie suvisiace)
8. Vysvetlite skratku a pojem MDA a ako delí  vývojové práce ? (FOWLER, kap.1,28 a dalej )
9. Vysvetlite skratky a pojem PIM a PSM ? (FOWLER, kap.1 30,31)
10. Koľko má UML2 diagramov, podľa čoho sa delia na dve časti a vymenujte po tri diagramy každej časti (FOWLER, kap.1 55,58,59)  �
11. čo je predpisujúci a popisujúci jazyk (FOWLER, kap.1 61,62)
12. Opíšte diagram prechodv medzi stránkami (FOWLER, kap.1 78)
13. Opíšte rozhodovaciu tabuľku (FOWLER, kap.1 80)

 • kap. 2 Požiadavky
  1. Čo je požiadavka ? (K. str.18)
  2. Aký je postup na spracovanie funkčných a nefunkčných požiadaviek, súvis s prípadmi použitia a technickou architektúrou  ? (K. str.18, posledná veta v zápisníku)
 • kap.3 Procesné modelovanie
  1. čo je diagram hierarchie procesov (anglický názov a na čo slúži) (str.36)
  2. čo je diagram procesných vlákien (anglický názov a na čo slúži) (str.36)
  3. Opíšte vybraný element jazyka BPMN (element vyberie skúšajúci) : bazén, udalosti, činnosti, sekvenčné toky a toky správ a brány (odpovede nájdete v POUR,2009 kapitola 12. procesné modelovanie )
 • kap.4 Prípady použitia
  1. Charakterizujte aktéra (str.39)
  2. čo viete o prípade použitia (str.43 dole  – napísať čo najviac)
  3. Vytvorte VZOROVÝ popis prípadu použitia (str.39, dole, musia tam byť všetky prvky scenáru, skúte tam dať aj doplnkový konštruktor – pseudokód, viď. scenár na str. 41 dole) viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  4. Nakreslite príklad diagramu použitia tak aby zobrazoval reláciu include a extend (napríklad obrázok na str.47 )viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
 • kap. 5 Modelovanie tried objektov
  1. čo je objekt (str.65)
  2. čo je objektová trieda a diagram tried (str.65)
  3. ako j e definovaná štruktúra triedy (str.65)
  4. čo je asociácia (str.66)
  5. charakterizujte podriadené objektové triedy(str.66)
  6. čo je agregácia (str.66)
  7. Nakreslite príklad väzby medzi triedami typu agregácia (str.57)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  8. Nakreslite príklad väzby medzi triedami typu kompozícia (obr. 5.3, str.58)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  9. Nakreslite príklad väzby medzi triedami typu asociácia (obr. 5.4 str.58 dole)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  10. Nakreslite príklad dedičnosti medzi triedami (nezabudnúť ukázať dedenie atributov a operácií, obr.5.7. str.61) viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
 • kap.6 Model objektovej spolupráce
  1. Nakreslite príklad sekvenčného diagramu prípadu použitia v kombinácii so scenárom prípadu použitia (obr. 6.1 a 6.2 na str.68 je aj scenár a aj diagram prípadu použitia, to isté je aj na obr. 6.3 na str. 70, 6.9 str. 74, a aj obrázok 6.11) – toto a nasledovné bude v každej písomke.viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  2. Nakreslite príklad objektovej komunikácie  prípadu použitia v kombinácii so scenárom prípadu použitia (obr. 6.10 scenár je na obr. 6.9 , alebo Obr. 6.7 diagram  a obr.6.8 -scenár ) viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
 • kap. 7  Zoskupenia tried
  1. čo viete o zoskupení tried (packages) (str.83)
 • kap. 8 Stavové diagramy
  1. nakreslite príklad stavového diagramu, použite jeden zložený sekvenčný stav (odpoved str. 89, obr.8.8 )viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  2.  Nakreslite značky symbolov stav, prechod a vysvetlite typy udalostí (symboly str. 87, str.89 s obrázkom 8.7 a udalosti sú popísané  na str.90-91) viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
 • kap.9 Diagramy aktivít
  1. Nakreslite príklad diagramu aktivít s hodnotením prechodov ( obr.9.4 str.98)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  2. Nakreslite príklad diagramu aktivít so súbežnými aktivitami a plaveckých dráh  ( obr.9.6, 9.7 str.99 a 101)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  3. čo sú diagramy aktivít ? (str. 102)
  4. čo sú akcie ? (str. 102)
  5. čo sú prechody ? (str. 102)
  6. čo je hodnotenie prechodov ? (str. 102)
  7. ako sa modeluje paralelné chovanie (str. 102)
  8. na čo slúžia plavecké dráhy ?(str. 102)

 

 • POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE: pomenujte jednotlivé elementy UML tak že nakreslíte k nemu šipku a napíšete k nej názov elementu UML v podobe vety (podmet, prísudok, predmet), napríklad : „toto je objekt, toto je čiara života objektu, toto je prechod medzi stavmi….“. Doma si to natrénujte, kreslite veľké diagramy, každý diagram na čistý A4 kancelársky papier

(1) VypracovaneOtazky_CASE_Michnac_Patrik.docx na FTP : /PREDMETY Leto 2013/2.BC.IT_PREZ_APR/ alebo FTP:/PREDMETY Leto 2013/1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN/

(2) FTP : \PREDMETY\TMM\SEM11 Prednasky z knihy FOWLER\

TMMext Web stránky

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Web stránky)

TMMext Literatúra

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Literatúra)

TMMext Došlé seminárne práce

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Došlé seminárne práce)

TMMext Zadanie seminárnych prác

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Zadanie seminárnych prác)

TMMext Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)
 1. Písomná skúška : KANISOVÁ, 2006, 50 bodov – POZOR : UML je modelovací jazyk založení na kreslení diagramov – okrem poučiek a definícií v texte knihy (text knihy má na boku “strunu”) sa naučte aj ako kresliť UML diagramy (a procesné diagramy). Je k dispozícii zoznam otázok a k nim vzorových odpovedí  TU 
 2. Seminárna práca : analýza dvoch informačných systémov –  50 bodov
  1. automat na kávu alebo výťah (viď. vzory http://www.sequencediagrameditor.com/sample_diagrams.htm), …ďalšie po dohode
  2. Sprostredkovateľňa opravy elektrospotrebičov podľa KANISOVÁ,2006
 3. pôsob dodávky seminárnej práce : elektronicky.  (názov priloženého zip súboru TMMext_Priezvisko_Meno.zip) a predmet emailu musí byť  ( TMMext_Priezvisko_Meno).
 4. Požiadavky na formálnu úpravu : Norma BIVš
  Použitý SW CASE  : Power Designer (Sybase) – po dohode aj iný.
 5. V spoločnom zipe treba zaslať aj projektové súbory (t.j. z Viso, EA či RM) a nielen súbory vo Worde (názov zipu TMM_Priezvisko_Meno.zip) a predmet emailu  ( TMM_Priezvisko_Meno)
 6. Súčasťouzip-u musia byť teda aj projektové súbory z nástroja CASE
 7. seminárna práca  musí pozostávať z opisu obidvoch informačných systémov (t.j. 2A a 2B) , špecikácia a podrobné zadanie  viď Podrobný opis  seminárnej práce

TMMext Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Plán seminárov a Denník)

Všetky informácie o predmetoch na FTP : data.soft1.sk, adresár náš predmet PREDMETY\TMMext

prvý termín skúšky z TMM je v sobotu 17. decembra o 11,30 v P1 – príďte tak aby sme do 14,00 skončili. Písomka trvá asi 1 hodinu. Termín vypíšem aj do IS BIVS – musíte sa prihlásiť – inak Vás nevyskúšam.. Je k dispozícii zoznam otázok a k nim vzorových odpovedí  TU 

5. STRETNUTIE 3.12.2011 TMM Techniky a metody  MP/p 4h  (8:00-11:10) U4

 • adresár : \PREDMETY\TMMext\5. STRETNUTIE  3.12.2011\
 • na prednáške sme prešli dve prvé kapitoly knihy FOWLER : UML Distilied (v českom preklad je na FTP : \KNIHY\101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED\ )
 • 1. kap. : je to pohľad na UML z hľadiska jeho použitia aj v našej seminárnej práci (UML as scetch, UML as blueprint a UML as programming language)
 • 2. kap. : pohľady na proces SW vývoja a úlohu UML v ňom
 • ukazujeme si systémy na generovanie spustiteľného kódu (spracovanie obrazu fy. National Instruments Vision Builder (časť LabVIEW) a IBM SPSS Modeler – datamining a hĺbková analýza dát)
 • K prednáške : “UML as blueprint” Ukazujeme si demnštračné video o EA kde nám ukazujú ako EA generuje kód pre JAVA (z Class Diagram-u) a SQL (z dátového modelu) – viď. http://sparxsystems.com.au/resources/demos/index.html
 • Technické výkresy stály aj pri zrode Európy v BB (http://donatv.sk/index.php?page=dona_tv.video&flypage=video.tpl&video_id=63&category_id=16&option=com_dona_tv&Itemid=2)
 • Ukazujeme a vysvetľujme si aj princípy a príklady  komponentového programovania a porovnávame ho s objektovým programovaním, viď. Kanisová kap.13 (Komponentový vývoj ), naznačil som existenciu SOA (http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture)
 • Doplňujúce čítanie k prednáške : Kanisová kap.13 (Komponentový vývoj ), kap.14 (Koncept MDA)
 • V prednáškach sa nevenujeme dátovému modelovaniu pomocou UML  (Kanisová kap. 10) – budeme to robiť budúci rok a nebudem to aj skúšať
 • Hovoríme aj o štandardoch v informatike a o tom že treba vidieť všetko čo sa učíme a vidíme cez štandardy – ich použitie môže byť platené i neplatené, napríklad internet má štandardy RFC (http://en.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments), tieto sú štandardmi organizácie IETF (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force )
 • Office 2007 a 2010 používa dokumentový formát (http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML ), tento a aj JavaScript je štandard ECMA ( http://en.wikipedia.org/wiki/Ecma_International)
 • agenda :
  • skúška : prvý termín písomnej skúšky bude v sobotu 17.12. o 11,30 až 14,00 v P1 (na písomku treba 1 hodinu) – bude to v IS BIVŠ a treba sa tam aj prihlásiť (odskúšam aj bez prihlásenia – len však výnimočne)
  • zápočet : seminárnu prácu (časť A opis vlastného IS a časť B opis opravovne elektrospotrebičov ) je možné odovzdať aj po skúške do konca obdobia na plnenie povinností – zápočet teda nie je viazaný na skúšku a skúška na zápočet
  • doc. Pančík zverejní tento týždeň vo štvrtok 8.12.  na tejto stránke otvorené otázky na skúšku aj  s odkazmi na miesta so vzorovými odpoveďami
  • doc. Pančík upresní obsah a rozsah seminárnej práce
  • v seminárnej práci sa musia opísať obidva informčné systémy – je toho dosť ale to preto lebo predmet je za 7 ETCS kreditov (1 ECTS kredit = 30 hodín npráce)
  • V spoločnom zipe treba zaslať aj projektové súbory (t.j. z Viso, EA či RM) a nielen súbory vo Worde (názov zipu TMMext_Priezvisko_Meno.zip) a predmet emailu  ( TMMext_Priezvisko_Meno)

 

4. STRETNUTIE 26.11.2011 TMM Techniky a metody  MP/p 4h  (8:00-11:10) U4

 • adresár : \PREDMETY\TMMext\4. STRETNUTIE  26.11.2011\
 • prednáška : Stavové diagramy (SCHD), kap.6 ANISOVÁ – Stavové diagramy
 • cvičenie : IBM  Raphsody Modeller (IBM RM), analyzujeme vzorové príklady, hľadáme kde sú v nich SCHD, pozeráme turiál kde je opis SDCH (SDCH sa vždy viaže na objekt). Kreslíme si SDCH systému dohliadania v lokomotíve v IBM RM. Hľadáme SDCH v CASE : Enterprise Architect, VISIO 2007 (výborný nástroj pre UML)
 • agenda :  doc. Pančík sľúbil dodať zoznam podrobných otázok  + vzorových odpovedí z predmetu TMM, tiež dá k dispozícii vzorové seminárne práce. Prisľúbiôôp, že písomná skúška nebude viazaná na dodanie seminárnej práce, t.j. bude ju možné absolvovať a po nej dodať semánrnu prácu.  Bavili sme sa o príprave predmetu „Algoritmizácia a programovanie“. Budeme realizovať variant, kde prejdeme knihu Algoritmy od Wroblewskeho a algoritmy budeme programovať v jazyku JAVA (prostredie IDE Netbeans). Kto zoženie zoskenovanú knihu?

 

3. STRETNUTIE  18.11.2011 TMM Techniky a metody  MP/p 4h (14:00-17:10) U4

 • adresár : \PREDMETY\TMMext\3. STRETNUTIE  18.11.2011\
 • prednáška : Diagramy prípadov použitia
 • kap.4 KANISOVÁ – Diagramy prípadov použitia USE CASE DIAGRAMS,  prednáška 091024_KANISOVA_kap4_PripadyUzitia_cast 2.pptx
 • cvičenie :
 • kontrola úplnosti a správnosti KDU2 a KDU3
 • ukážky riešených úloh v EA (otázka na študentov – nainštalovali si trial verziu EA ? ): „EA Example“, práce študentov – celé analýzy : Gažík, Kucej, Hamaliar, Straňák (veľmi podrobné), dá sa stiahnuť TU  FTP : \PREDMETY\TMM\STUD_WORK_STARSIE\)
 • kreslenie diagramu prípadov použitia v SYBASE Power Designer
 • prednáška : ModelovanieTriedObjektov
  • kap.5,KANISOVÁ,2006 – ModelovanieTriedObjektov,   prednáška 080423_KANISOVA_kap5_ModelovanieTriedObjektov_cast1.ppt
  • doplňujúce čítanie :  kniha SCHMULLER (KNIHY2/KNIHA_SCHMULLER MYSLIME V UML)
  • kreslenie diagramu tried v SYBASE Power Designer
 • cvičenie : Prvý  („Hello World“) a druhý program („BycicleDemo“) v jazyku JAVA
 • prednáška :  Model objektovej spolupráce
  • kap.6 KANISOVÁ, 2006 – Model objektovej spolupráce, prednáška : 080427_KANISOVA_kap6_ModelObjektovejSpoluprace.ppt
  • pozor na vyjasnenie iterácie modleovania : najprv sa modeluje “business” obchodná logika IS a potom sa modeluje rozhranie “interface”
 •  cvičenie :
  •  “netriviálna inštalácia” free verzie  IBM Raphsody Modeller – poznámky ako spustiť inštaláciu viď. na : http://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/modeler/index.html?S_TACT=105AGX28&S_CMP=DLMAIN#notes  ,  je to aj na FTP : PREDMETY/TMM/SEM8 Model objektovej spoluprace/111115 Installation notes RAPHSODY MODELER/samotná inštalačka je na FTP : /INSTALL 2/ súbor : ratlRhapsody_ModelerEdition_7-5-0.msi
  • Raphsody modeller obsahuje výborné príklady vrátane opisu informačného systému  “Výťahu”. Pri tejto analýze je cenné vedieť  to, že analyzuje výťah, kde používateľ má len tlačítko “hore” a “dole” a že v projekte je uvedená  len  časť diagramov  UML :  Use Case, Class Diagram, Object Interaction a Sequence diagram. Projekt “Výťah” má zaujímavý Class Diagram a aj ostatné.
  • nekontrolovaná domáca úloha z cvičenia  : samostatná inštalácia IBM Raphsody Modeller
  • prešli sme vzorové riešenia “Umývačka riadu” “Alarm”a “Výťah” v Raphsody Modeleri – odporúčam všetkým aby to skúsli
  • vo vzorovom riešení v SW EA “EAExample”sme skúmali prítomnosť jednotlivých UML  modelov  – našli sme ich. Zaujímavý bol Digram Objektovej spolupráce (Collaborative Diagram) – má vlastné značky pre objekty rozhrania, obchodnej logiky a interakcie s databázaou  

2. STRETNUTIE  22.10.2011 Techniky a metody  MP/p 4h (14:00-17:10) U4

prednáška :  

 • Procesné modelovanie, kap.3, KANISOVÁ,2006
  • Hovoríme o ďalších SW nástrojoch pre procesné modelovanie (okrem PowerDesigner – semestrálny projekt nemusí byť urobený v PowerDesigneri):
  • ARIS EXPRESS http://www.ariscommunity.com/aris-express
  • VISIO 2007 a 2010 (podporuje notáciu BMPN (2.0) ? – domáca úloha zohnať z netu súbor VSS – značky )
  • Študujume stránku www.profesia.sk – na heslo BMPN sme našli 4 z 5 ponúk, kde sa optimáne hodí Bc IT vzdelaniev BIVŠ (BMPN, UML,SQL,  JAVA, algoritmizácia, procesné a dátové modelovanie  …  ), všetko len v BA :-(
  • Hovoríme o širších súvislostiach procesného modelovania v rámci informačných systémov-  knihy GRASSEOVÁ,2007,  POUR,2006 (2. kapitola), BASL,2008 (kap. 8 a 9 o dátovom a procesnom ohľade na IS), ŘEPA,2008
  • Na prípadovej štúdii  BC Poláková a POSAM študujeme procesné diagramy
 • Prípady použitia (UC), kap.4, KANISOVÁ,2006  
  • ďalšie komentovanie návrhu Registratúry a POSAM z pohľadu UC
  • vzorové práce študentov – analýza IS  : D.Poláková, L.Kocáková, V.Filípek, D.Hybáčková, L.Rényi z pohľadu tvorby SW S.Hamaliar a L.Cabánik    (adresár PREDMETY/TMM/STUD_WORK_STARSIE/). Zároven inšpirácia pre témy BC prác, ktoré nebudú smerovať do riadenia IS či projektov ale do analýzy IS
  • nabudúce prejdeme tie vzorové práce študentov, ktoré obsahujú súbor .eap  (nástroj EA) a v ňom je celá analýza
  • knihy o UML a analýze IS  KRAVAL,2010 a FLOWER,2010. špeciálna kniha o UC : COOCKBURN,A. : Use Cases – Jak efektivne modelovat aplikace, Brno : Computer Press,2005
  • súbory s prednáškami : 091024_KANISOVA_kap4_PripadyUzitia_cast 1.pptx, 091024_KANISOVA_kap4_PripadyUzitia_cast 2.pptx
 • cvičenie :
  • procesný diagram opravovne elektrospotrebičov
  • inštalácia PowerDesigner (domáca úloha – kontrola)
  • inštalácia VISIO (domáca úloha – kontrola)  VISIO 2010 obsahuje šablóny na BPMN , do verzií 2007 sa dajú stiahnuť zo stránky BPMN.org
  • Domáca úloha KDU2 (termín zaslania emailom je budúce stretnutie, adresár hotových prác\PREDMETY\TMMext\StudWork\KDU2 PROC DIAGRAM BPMN\): nakresliť procesný model podľa KANISOVEJ, 2006 str.35 v ľubovolnom nástroji. Poslať to emailom s predmetom TMMext_Priezvisko_Meno ako prílohu v zip (rar). Zazipovaný súbor s názvom TMMext_Priezvisko_Meno_KDU2.zip bude obsahovať  jednak súbor projektový v danom SW a aj súbor vo WORD kde bude procesný diagram  prenesný (úloha zameraná na export návrhu). Vzory viď aj na : PREDMETY/TMM/StudWork/SEM3 Opravena KDU/
  • Domáca úloha KDU3  :  (termín zaslania emailom je budúce stretnutie): vypracovať opis časti vybraného IS (kávomat, výťah, gmail) . Poslať to emailom s predmetom TMMext_Priezvisko_Meno ako prílohu v zip (rar). Zazipovaný súbor s názvom TMMext_Priezvisko_Meno_KDU3.zip bude obsahovať  súbor vo WORD. Požiadavky na text  (viď. DÚ Kocáková, Poláková a ďalších  ):
   • 1. Opis informačného systému
   • 2. Zoznam nefunkčných požiadavok
   • 3. Zoznam funkčných požiadavok
   • 4. Slovník pojmov
   • 5. Procesný diagram (BPMN 1.0)
   • 6. Zoznam rolí (používateľ, správca systému, ….)
   • 7. Zoznam UC (hlavné scenáre použitia + dva alternatívne )
  • VISIO ako nástroj na kreslenie procesných diagramov BPMN  (práca) a kótovaných výkresov (doma)
  • ovoríme o MSDNA www.masdnaa.net  
  • Domáca úloha KDU1 : každý si nainštaluej VISIO 2007 CZ
  • Práca s BPMN
  • Dokumentácia k BPMN (priamo  OMG) http://www.bpmn.org/documents.htm
  • vynikajúci kurz k BPMN od IBM (HDD : ..PREDMETY/TMM/SEM3 Procesné modelovanie/110226 OMG_BPMN_Tutorial/)
  • Opis procesného modelovania POUR,2009 kap.13 – je tam aj práca s POwer Designerom
  • manuály k PowerDesigneru sú aj na FTP ..\KNIHY 2\101106 Manualy SYBASE PowerDesigner\
  • WIKIPEDIA http://en.wikipedia.org/wiki/BPMN
  • ktoré bude treba UC pre opravovňu elektrospotrebičov ?
  • manuály k PD na FTP : ..\KNIHY 2\101106 Manualy SYBASE PowerDesigner\

1. STRETNUTIE 7.10.2011 ,Techniky a metody  MP/p 6h (13:20-18:10),U4

 • Všetky informácie o predmetoch na FTP : data.soft1.sk, adresár náš predmet PREDMETY\TMMext
 • Prednáška :
 • kap.1, Čo je UML, KANISOVÁ,2006
 • kap.2  Požiadavky, KANISOVÁ,2006, príklady analýzy požiadaviek viď. BC POLÁKOVÁ (registratúra) a POSAM (evidencia pitiev) (viď. SEM2,PREDMETY\TMM )
 • Cvičenie :
  • requirements model v SYBASE Power Designeri
  • export reportu do WORD 2007
  • štruktúra dokumentu v WORD2007
  • formátovacie znaky v WORD2007 a v obyčajnom txt dokumente
  • hexadecimálne zobrazenie textového súboru vo Viewri Total Commandera
  • tabuľka znakov ASCII – znaky CR (Carriage Return) a LF (Line Feed)
  • pozičné číselné sústavy : zákald 16,10,2
  • ako previesť hexa číslo do binárneho čísla
  • kto to bol Claude Shanon a Allan Turing a ich význam pre informatiku
 • DÚ KDU0 : nainštalovať si Power Designer a pozrieť videá určené pre modelovanie požiadavok : file:///C:/Program%20Files/Sybase/PowerDesigner%2015/Documentation/videos.htm
 • Domáca úloha z teórie : prečítať si z kap.2 popis prípadovej štúdie “Sprostredkovateľňa elektrospotrebičov”
 •  knižky na USB sú na FTP

 

TMMext Aktuálne

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Aktuálne)

22.10.2010 :

8.10.2011:

 • ďakujem kolegom za zaslané dotazníky  
 • prosím zvyšných kolegov aby mi ich poslali – pomôže mi to lepšie Vás učiť a vybrať Vám to najvhodnejšie učivo i optimálny prístup k Vám   

7.10.2011

 • Prosím,  všetci mi pošlite kontaktný  email s predmetom  TMMext_Priezvisko_Meno – získam tak Vaše email adresy
 • Prosím všetci mi pošlite email s predmetom TMMext_Priezvisko_Meno a textom kde bude otázka a odpoveď  :
  • 1.Akú školu ste skončili?

  • 2.Aké aplikácie ovládate?/Aké aplikácie Vás
   zaujímajú?

  • 3.Čo by ste sa chceli naučiť z IT technológií?

  • 4.Programujete?

  • 5.Zaujímajú Vás webové technológie? (tvorba web stránok)

  • 6.Čo by ste chceli robiť v rámci BC práce?

  • 7. Čo robíte ? Pracujete as IT  alebo ste skôr používateľ
  • 8. Z ktorého okresu dochádzate ?