E201MIS Zadanie seminárnych prác

26 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Manažérske informačné systémy v MASP - (Komentáre vypnuté na E201MIS Zadanie seminárnych prác)

1. Vypracovanie teoretickej seminárnej práce z oblasti analýzy údajov a dataminingu (vlastný výber alebo spracovanie hotovej diplomovej práce – texty budú k dispozícii) – prezentácia pred kolegami. Treba si vybrať si jednu tému z tém vypísaných na stránke TU alebo témy uvedené v Literatúre TU

 • Hodnotenie :   50 bodov zo 100 bodov.
 •  Termín : v priebehu semestra. 
 • SEM4 : M.Sarvaš – Modelovanie v poisťovni
 • SEM5 : L.BARNOVÁ – WEKA datamining
 • SEM6 :
 • SEM7 :
 • SEM8 :

 

2. Praktická seminárna práca z preberaného učiva (napríklad: 1. časť formulárové a SQL dotazy zo vzorových databáz, 2. časť analýza údajov pomocou kontigenčných tabuliek v Exceli, 3. časť vytvorenie a analýza vlastnej OLAP kocky či vypracovanie vlastného makara vo VBA pre Excel )   

 • Hodnotenie : 50 bodov zo 100 bodov
 •  Termín : skúškové obdobie

E201MIS Literatúra

19 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Manažérske informačné systémy v MASP - (Komentáre vypnuté na E201MIS Literatúra)
 1. Oppel, A.  : Databáze bez predchozích znalostí, Computer Press, 2006, ISBN : 80-251-1199-7 (problematika úvodu do databáz, MS Access –  vzorová databáza Northwind, formulárové dotazy) k dispozícii sú 3 kapitoly :
  1. 1. Základy databáz TU
  2. 2.Súčasti relačnej databáze TU
  3. 3. Formulárové dotazy nad databázou TU
 2.  Vzorové diplomové práce :
  1. BC_CIPKALA_2011_datamining_v_banke_WEKA.pdf
  2. BC_KRKOSOVA_2011_Datamining_RapidMIner.pdf
  3. DP_KECERA_2011_Automated_Trading_System.pdf
  4. DP_PIOVARCI_2011_WEB_2.0.pdf
  5. DP_SIPKOVSKY_2011_Funkcnost_webu_VS.pdf
  6. DP_VELJACIKOVA_2011_Modelovanie_Klienta_WEKA.pdf
 3. Vzorová databáza pre ACCESS Nortwhwind TU , jej verzia pre MS SQL Server 2008  v SQL kóde TU , štruktúra vzorovej databázy AdventureWorks v HTML TU a VISIO TU
 4. kiha ZAPAWA CZ TU – kniha pre excel 2003 a DB Northwind na Access-e
 5. kniha ZAPAWA CZ kódy TU
 6. kniha ZAPAWA ENG TU – kniha pre excel 2007 a DB Adventure Works na MS SQL Serveri  
 7. kniha ZAPAWA ENG kódy TU
 8. Údaje –  šírenie hepatitídy v SR TU  

E201MIS Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

19 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Manažérske informačné systémy v MASP - (Komentáre vypnuté na E201MIS Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)

1.  Účasť na seminároch je povinná. Ospravedlňuje sa z neúčasti na seminári dopredu – kontakt viď posledný bod. Dve absencie sú povolené len s oznámením o neprítomnosti. Ďalšie absencie treba ospravedlniť aj s uvedením dôvodu – vyučujúci zváži ich relevantnosť.

2.Témy seminárnych prác a podklady k nim.    po dohode s doc. Pančíkom

3.Seminárne práce. Teoretické seminárne práce budú napísané ako elektronický dokument WORD (pdf) a prezentácie bude ako elektronický dokument Powerpoint. Rozsah ústnej prezentácie je do 15 minút, písomná forma elektronického dokumentu má mať rozumný rozsah (10 – 15 strán). Štruktúra seminárnej práce je úvod o čom budeme hovoriť, jadro práce, záver o čom sme hovorili a čo je podstatné na tom. Seminárne práce sa spracúvavajú podľa smernice UMB č.12/2011  UMB TU Tlačená forma seminárnej práce nie je potrebná. Učiteľom sa archivujú elektronické formy seminárnych prác. Elektronická forma seminárnych prác bude k dispozícii všetkým na web stránke doc. Pančíka (www.drpancik.sk). Elektronickú formu seminárnej práce (dokument word .doc a prezentáciu .ppt) pošle  študent ako jeden zazipovaný súbor v prílohe emailu doc. Pančíkovi najneskôr do polnoci predchádzajúceho dňa, kedy sa koná seminár. Adresa emailu je juraj.pancik@umb.sk , predmet emailu je  MIS_PriezviskoStudenta_MenoStudenta, názov zazipovaného súboru je MIS_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.zip 

Praktické seminárne práce budú obsahovať dokument Word a príslušné projektové súbory podľa dohody. Nebudú obsahovať dokument Powerpoint

4.Hodnotenie seminárnej práce. Hodnotí sa seminárna práca (formálna a obsahová stránka), hodnotí sa splnenie dohodnutého termínu odovzdania seminárnej práce. Hodnotí sa aktivita poslucháčov a reakcie prednášajúceho.

5. Kontakt.Všetky potrebné informácie sú na tránke www.drpancik.sk . Všetky potrebné operatívne informácie (aj ospravedlnenky) poskytne aj cez email  juraj.pancik@umb.sk  s predmetom emailu :  MIS_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.

6. Iné. Je zakázané počas výkladu vyučujúceho, prezentácie seminárnych prác či následnej diskusie na učebni používať akékoľvek počítače (školské či svoje notebooky) na iný účel ako je dané obsahom a zmyslom výučby. Vyučujúci však na požiadanie vytvorí časový priestor pre prezretie pošty či vybavenie súrnych záležitostí na Internete.

Študijné povinnosti a ich hodnotenie :

1. Vypracovanie teoretickej seminárnej práce z oblasti analýzy údajov a dataminingu (vlastný výber alebo spracovanie hotovej diplomovej práce – texty budú k dispozícii) – prezentácia pred kolegami. Treba si vybrať si jednu tému z tém vypísaných na stránke TU alebo témy uvedené v Literatúre TU .Hodnotenie :   50 bodov zo 100 bodov. 

Praktická seminárna práca :  

 • V 1. časti analyzovať vzorovú databázu  Northwind v Acesse 2010 (2007) pomocou niekoľkých dotazov a to isté urobiť vo forme views pre MS SQL Server 2008 EE (prostredie MSSQL2008MS). Popísať to v kap.1 seminárnej práce (viď. vzor Papalová), dodať súbor v Access (viď. Papalová), dodať views ako súbory (minimálne ako views  vygenerovaný SQL kód). Vzory seminárnych prác sú na FTP : vzorové seminárne práce na FTP : data.soft1.sk,  adresár PREDMETY\ADM1 súbory 101210_MISFIN_Vzory_seminarok.zip a dá sa stiahnuť v zmenšenej podobe TU
 • V časti 2. analyzovať vzorovú databázu AdventureWorks – jej jednu časť (použiť model DB ADW na FTP : PREDMETY/ADM1/AdventureWorks/AdvWorksOLTPSchemaHTML/) (tabuľky, dátové typy, väzby medzi tabuľkami) a navrhnúť možné typy analýz. Použiť vzor z Views pre danú databázu.
 • bod 3.  kontigenčná tabuľka – spracovanie údajov získaných pomocou views z  DB NorthwindCS a AdventureWOrks
 • Hodnotenie : 50 bodov zo 100 bodov
 •  Termín : skúškové obdobie
Tento obsah bol zaradený v Manažérske informačné

 

E201MIS Plán seminárov a Denník

18 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Manažérske informačné systémy v MASP - (Komentáre vypnuté na E201MIS Plán seminárov a Denník)

SEM13 (13.12.2011)

 • seminár nebude

SEM12 (5.12.2011)

  1. Seminárna práca : Jakub Bíreš

SEM11  (28.11.2011)

SEM10  (21.11.2011)

SEM9  (15.11.2011)  

  1. Špecifikácia praktickej seminárnej práce :  bod 3. zo seminára SEM10 kontigenčná tabuľka – spracovanie údajov získaných pomocou views s DB
  2. Vytvorenie zdroja dát v Excel2007 pre textový súbor, DB Access a DB MS SQL Server 2008 – ZAPAWA kap.3 –
  3. Dokončenie – Cvičenie : Oppel 3.kap. (Dotazy v prostredí ACCESS) + prostredie MS SQLMS (tvorba views) – vonkajšie spojenie a agregačné funkcie
  4. Ukážka MS QUERRY (vložiť SQL kód z MS SQL MS)

SEM8 (7.11.2011) 

  1. M.Sarvaš : upresnenie zadania DP
  2. Kontrola DÚ : domáce nainštalovanie MS SQL Server 2008 Express Edition + NorthwindCS +AdventureWorks (vzorové databázy)
  3. vzorové seminárne práce na FTP : data.soft1.sk,  adresár PREDMETY\ADM1 súbory 101210_MISFIN_Vzory_seminarok.zip a dá sa stiahnuť v zmenšenej podobe TU
  4. Upresnenie seminárnej práce (praktickej) :
  5. V 1. časti analyzovať vzorovú databázu  Northwind v Acesse 2010 (2007) pomocou niekoľkých dotazov a to isté urobiť vo forme views pre MS SQL Server 2008 EE (prostredie MSSQL2008MS). Popísať to v kap.1 seminárnej práce (viď. vzor Papalová), dodať súbor v Access (viď. Papalová), dodať views ako súbory (minimálne ako views  vygenerovaný SQL kód)
  6. V časti 2. analyzovať vzorovú databázu AdventureWorks – jej jednu časť (použiť model DB ADW na FTP : PREDMETY/ADM1/AdventureWorks/AdvWorksOLTPSchemaHTML/) (tabuľky, dátové typy, väzby medzi tabuľkami) a navrhnúť možné typy analýz. Použiť vzor z Views pre danú databázu.
  7. Špecifikáciu praktickej seminárnej práce  dokončíme nabudúce (3. kontigenčná tabuľka – spracovanie údajov získaných pomocou views s DB)

SEM7 (31.10.2011) asi dekanské alebo rektorské voľno

SEM6 (24.10.2011): 

  1. vystúpil  M.Sarvaš : DM v poisťovni
  2.  pridelenie zvyšných tém na seminárne práce
  3. Kontrola DÚ : domáce nainštalovanie MS SQL Server 2008 Express Edition
  4. Vytvorenie zdroja dát v Excel2007 pre textový súbor, DB Access a DB MS SQL Server 2008 – ZAPAWA kap.3
  5. Dokončenie – Cvičenie : Oppel 3.kap. (Dotazy v prostredí ACCESS) + prostredie MS SQLMS (tvorba views) – vonkajšie spojenie a agregačné funkcie

SEM5 (17.10.2011) :    

  1. Cvičenie : Oppel 3.kap. (Dotazy v prostredí ACCESS) + prostredie MS SQLMS (tvorba views)

SEM4 (10.10.2011) :  

  1. Prednáška prof. M.Macko z Univerzity obrany v Brne : Scientometria a hodnotenie vedcov v ČR
  2. Základy relačných databáz Oppel 2.kap

 SEM3 (3.10.2011):

 1. ZAPAWA, 2005 cvičenie z kap.2 – načítanie textového súboru do Excel 2007  kontigenčnej tabuľky – objavili sa nečakané problémy pri načítaní  do EXCELU USA formátu meny (oddeľovníky tisícok čiarkami zostali aj po nahradení bodiek čiarkami – súbor Invoices.nwxpt) a n načítaní tabulátorom oddelených údajov  Data Expenses.txt.
 2. spracuvávavme kontigenčnú tabuľku z epidemiologických údajov HEPAT.xlsx (vyexportované z DB informačného systém EPIS dr. Hrubá)
 3.  ZAPAWA, 2005 cvičenie z kap.3, str.98 – vytvorenie zdroja dát v EXCEL 2007 na DB NorthwindCS (MS SQL Server 2008) – zatiaľ len ukážka
 • SEM2  – semináre budú na učebni  U2:
  1. Oboznámenie sa s cieľmi a obsahom seminárov z predmetu
  2. Oboznámenie sa s hodnotením
  3. Oboznámenie  sa vybavením PC  U2 – odskúšanie funkčnosti  nainštalovaných aplikácií (MS  SQL Management Studio 2008 a vzorové databázy AdventureWorks a NorthwindCS)
  4. Zaslanie kontaktného emailu
  5. Microsoft ACCESS  2010 a vzorová databáza Northwind (načítanie a konvertovanie verzie Access 2003), štruktúra databázy
  6. Diskusia o tom čo by zaujímalo študentov a aké témy teoretických a praktických seminárnych prác by im vyhovovali
  7. Literatúra a potrebný SW
  8. Domáca úloha pre študentov :
   1. poslať kontaktný email
   2. stiahnuť si potrebné veci zo stránky
   3. vybrať si jednu tému na teoretickú seminárku
  9. Domáca úloha pre učiteľa:
   1. pripraviť inštalačný SW s MS SQL Server 2008
   2. odskúšať na U2 v roli študenta prácu s MS SQL Analytical Services

  Cieľ predmetu:
  Pochopiť teoretické východiská a získať praktické poznatky a zručnosti na riešenie úloh na podporu rozhodovania zamerané na zber a vyhodnocovanie údajov z okolitých informačných systémov transakčného charakteru. Na praktických príkladoch si precvičiť možnosti analýzy údajov pre potreby manažérskeho rozhodovania

  Stručná osnova predmetu:
  Úvod do predmetu, terminológia. Transakčné a analytické IS, spoločné a rozdielne črty. Súvislosti medzi transakčnými IS (ERP), manažérskymi IS (MIS). Zdroje údajov/informácií pre MIS. Technológie na báze OLAP. Kvalita údajov a spôsoby jej zabezpečenia. Podpora rozhodovania na základe kontingenčných a konsolidačných tabuliek. Import textového súboru, vytvorenie zdroja dát. Analytické dotazy z rozsiahlych vzorových databáz. Praktické príklady finančne a ekonomicky zamerané s využitím MS Excel a MS Access vrátane spracovania vlastnej seminárnej práce.