Témy diplomových prác  spoločnosti  Schaeffler Kysuce  – AR2022/23

*************************************************************

STATUS RIESENIA TEM JE NA TEJTO STRANKE DOLE 

*************************************************************

 

*********************************************************

TÉMA č.1 REZERVOVANA

*********************************************************
Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Simulačná analýza pohonného systému elektromobilu  REZERVOVANA  5.7.2022 (Matus HORNIK)
Názov témy anglicky: Simulation analysis of electric car powertrain REZERVOVANA
Vedúci práce: bude určený po dohode s katedrou
Konzultant práce zo spoločnosti Schaeffler Kysuce : Ing. Milan Kertész, PhD.
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2022/2023
Abstrakt: Hlavným cieľom prace je popísať správanie sa pohonného systému elektromobilu za pomoci simulačného modelu, ktorý bude slúžiť na jeho dimenzovanie a optimalizáciu Zostavenie samotného modelu systému je ďalším z cieľov práce. Simulačný model pohonného systému v prostredí Matlab/Simulink bude zahŕňať relevantné efekty (potrebné vstupy budú poskytnuté spoločnosťou Schaeffler): o Elektromotora o Výkonovej elektroniky o Mechanických prevodov Výsledky simulácii budú verifikovane experimentálnymi meraniami v spolupráci s firmou Schaeffler Kysuce. Konzultantom z praxe/špecialistom diplomovej práce bude inžinier zo spoločnosti Schaeffler Bühl, Nemecko. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2022/23 vo výskumno-vývojovom centrách spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Bühl v Nemecku.
*********************************************************

 

*********************************************************

TÉMA č.2 

*********************************************************
Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Simulačná analýza elektrického pohonu hybridného automobilu
Názov témy anglicky: Simulation analysis of electric drive of hybrid car
Vedúci práce: bude určený po dohode s katedrou
Konzultant práce zo spoločnosti Schaeffler Kysuce : Ing. Milan Kertész, PhD.
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2022/2023
Abstrakt: Hlavným cieľom prace je analyzovať správanie hybridného modulu pohonného systému automobilu pomocou výpočtového modelu, ktorý bude slúžiť na jeho dimenzovanie a stanovenie jeho účinnosti. Cieľom prace je tiež vytvorenie komplexného modelu daného systému. Simulačný model hybridného modulu v prostredí Matlab/Simulink bude uväzovať nasledovné vplyvy (potrebné vstupy budú poskytnuté spoločnosťou Schaeffler): o Vplyv výkonovej elektroniky o Vplyv elektromotora o Mechanické vplyvy Výsledky simulácii budú verifikované experimentálnymi meraniami v spolupráci s firmou Schaeffler. Konzultantom z praxe/špecialistom diplomovej práce bude inžinier zo spoločnosti Schaeffler Bühl, Nemecko. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2022/23 vo výskumno-vývojovom centrách spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Bühl v Nemecku

*********************************************************

 

*********************************************************

TÉMA č.3 REZERVOVANA

*********************************************************
Typ práce: Diplomová práca REZERVOVANA  20.6.2022 (Andrej BLASKO)
Názov témy: Počítačové modelovanie budiča typu B6-bridge pre elektronicky komutovaný EC motor   REZERVOVANA
Názov témy anglicky: Computer B6-bridge Modelling for Electronically Commutated EC Motor
Vedúci práce: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD. ,  Schaeffler Kyusce
Konzultant práce zo spoločnosti Schaeffler Kysuce: Ing. Michal BALAŽ
Akademický rok: 2022/2023
Abstrakt: Hlavným cieľom práce je vytvorenie modelu budiča typu B6-bridge so všetkými relevantnými komponentami v programe P-Spice / LTSpice Čiastkové ciele práce: 1. Modelovaním budiča bude možné : • vytvoriť požadované komutačné cykly ako vstup pre B6-Bridge • generovať PWM pre B6-Bridge ako funkciu rýchlosti, komutácie a cieľového prúdu/napätia • vývoj parametrizovateľného modelu mostového ovládača 2. Overenie výsledky simulácie na dostupných meraniach (tieto nebudú predmetom diplomovej práce) Konzultantom z praxe/špecialistom diplomovej práce bude inžinier zo spoločnosti Schaeffler Buhl, Nemecko. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2022/23 vo výskumno-vývojovom centrách spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Buhl v Nemecku.
*********************************************************

 

*********************************************************

TÉMA č.4 REZERVOVANA

*********************************************************
Typ práce: Diplomová práca REZERVOVANA  6.6.2022 (Tomas VLCEK)
Názov témy: Analýza SiC MOSFET tranzistorov v lineárnej prevádzke pre realizáciu funkcie aktívneho vybíjania v riešeniach eMobility REZERVOVANA
Názov témy anglicky: Analysis of SiC MOSFET transistors in linear operation for realization of active discharge function in eMobility solutions
Vedúci práce: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD., Schaeffler Kyusce
Konzultant práce zo spoločnosti Schaeffler Kysuce: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2022/2023
Abstrakt: V elektronike vysokých napätí (VN) je z bezpečnostných dôvodov potrebné vybitie všetkých kondenzátorov v obvode VN v prípade havárie vozidla alebo pri odpojení VN zástrčky. Existujú rôzne možnosti realizácie výboja. V tejto diplomovej práci je hlavným cieľom návrh funkcie aktívneho vybíjania. Požaduje sa, že funkcia vybíjania musí byť realizovaná s existujúcim výkonovým stupňom. Na to sa použijú existujúce spínacie tranzistory v lineárnej prevádzke. Študent dostane k dispozícii, všetky potrebné vstupy. Konzultantom z praxe/ špecialistom diplomovej práce bude inžinier zo spoločnosti Schaeffler Buhl, Nemecko. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2022/23 vo výskumno-vývojovom centrách spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Buhl v Nemecku.
*********************************************************

 

*********************************************************

TÉMA č.5 

*********************************************************
Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:Tvorba GUI(Graphical User Interface) v prostredí MATLAB pre generovanie kalibračných dát
Názov témy anglicky:Design of GUI (Graphical User Interface) in Matlab environment to generate calibration data
Vedúci práce: bude určený po dohode s katedrou
Konzultant práce zo spoločnosti Schaeffler Kysuce:Ing. Tomáš Laškody, PhD.
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2022/2023
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce bude programovanie v prostredi MATLAB a vytváranie GUI(Graphical User Interface) pre vývoj v oblasti eMobility. Hlavným cieľom práce bude vytvorenie grafického prostredia pre Vývojára, ktorý sa venuje systémovému a softvérovému vývoju a tvorbe kalibračných dát v konkrétnom projekte vývoja hybridného vozidla. Všetky potrebné údaje dostane študent k dispozícii. Konzultantom z praxe/ špecialistom diplomovej práce bude inžinier zo spoločnosti Schaeffler Buhl, Nemecko. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2022/23 vo výskumno-vývojovom centrách spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Buhl v Nemecku.
*********************************************************

 

*********************************************************

TÉMA č.6 REZERVOVANA  

*********************************************************
Typ práce: Diplomová práca REZERVOVANA  6.6.2022  Alex FRANKO

Názov témy: Bezsnímačové riadenie synchrónnych motorov s permanentným magnetom(PMSM) v oblasti eMobility REZERVOVANA   
Názov témy anglicky: Sensorless control of synchronous motor with permament magnets(PMSM) for eMobility
Vedúci práce: Doc. Pavol MAKYS, UNIZA
Konzultant práce zo spoločnosti Schaeffler Kysuce:Ing. Tomáš Laškody, PhD.
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2022/2023
Abstrakt:
Hlavným cieľom diplomovej práce bude analýza a návrh bezsnímačového riadenia PMSM. Čiastkovými cieľmi práce bude vytvorenie rešerše, analýza a porovnanie vhodných riešení s ohľadom na tému eMobility. Vytvorenie simulačného modelu v prostredí Matlab/Simulink pre edukačné účely. Konzultantom z praxe/ špecialistom diplomovej práce bude inžinier zo spoločnosti Schaeffler Buhl, Nemecko. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2022/23 vo výskumno-vývojovom centrách spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Buhl v Nemecku.
*********************************************************

 

*********************************************************

TÉMA č.7

*********************************************************
Typ práce:Diplomová práca
Názov témy:Hodnotenie procesov vývoja softvéru automobilových komponentov vo vybranom podniku
Názov témy anglicky:Evaluation of software automotive components processes in a selected company
Vedúci práce: bude určený po dohode s katedrou
Konzultant práce zo spoločnosti Schaeffler Kysuce:Ing. Jozef Sakson
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2022/2023
Abstrakt:
Hlavným cieľom práce je hodnotenie procesov vývoja softvéru automobilových komponentov vo vybranom podniku podľa štandardu Automotive SPICE. Čiastkové ciele práce: 1. Vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti (štandardy vývoja mechatronických komponentov, štandard Automotive SPICE, procesy vývoja v automobilovom priemysle) 2. Popis a analýza procesov vývoja softvéru automobilových komponentov vo vybranom podniku 3. Návrh hodnotiaceho procesu pri vývoji softvéru automobilových komponentov 4. Hodnotenie vybraného procesu pri vývoji softvéru automobilových komponentov a stanovenie úrovne spôsobilosti podľa Automotive SPICE 5. Odporúčania pre zlepšenie procesov vývoja softvéru Konzultantom z praxe/špecialistom diplomovej práce bude inžinier zo spoločnosti Schaeffler Buhl, Nemecko. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2022/23 vo výskumno-vývojovom centrách spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Buhl v Nemecku.
*********************************************************

 

*********************************************************

TÉMA č.8 REZERVOVANA

*********************************************************
Typ práce:Diplomová práca REZERVOVANA
Názov témy:Automatické generátory kódu na báze MATLAB-u s aplikáciami pre elektromobilitu REZERVOVANA  9.6.2022 (Brano TAKAC)
Názov témy anglicky:Automatic code generation based on MATLAB for e-mobility applications
Vedúci práce: Ing.Vladimír Vavrúš, PhD., UNIZA
Konzultant práce zo spoločnosti Schaeffler Kysuce:Ing. Jozef Sakson
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2022/2023
Abstrakt:
Cieľ práce: Overiť integráciu platformy TI C2000 pomocou MATLAB / SIMULINK. Navrhnúť a realizovať vybrane experimenty. Nájsť obmedzenia tejto metódy programovania oproti využitiu C jazyka. Osnova:
1. TEORETICKÁ ČASŤ: Definície a popis pojmov (generátory kódu, MATLAB a SIMULINK, procesory TI C2000, MATLAB Coder, Simulink Coder a Embedded Coder)
2. ANALYTICKÁ ČASŤ: Analyzovať možnostigenerátorov kódu na báze programovacieho prostredia MATLAB pre procesory TI C2000 Piccolo alebo Delfino pre MATLAB Coder, Simulink Coder a Embedded Coder. Analyzovať možnosti programovania komunikácií na báze CAN. Analyzovať príklady popísané v dokumentácii k Embedded Coder-u.
3. NÁVRHOVO — REALIZAČNÁ ČASŤ: Navrhnúť a realizovať vybrané príklady vhodné pre výučbu. Zdokumentovať ich a pripraviť výučbové materiály pre učiteľa a študenta. Prínos práce: Prínosom prace bude pripraviť cestu k programovaniu embedded systémov na baze TI C2000 pomocou MATLAB / SIMULINK a ich aplikáciu vo výučbe a výskume na UNIZA
Požiadavky na študenta: Študent bude mat k dispozícii všetky potrebne informácie a hardvér. Študent musí rozbehať dodaný hardvér tak že sa nim vytvorený model v MATLABE preloží a spustí na hardvéri vývojového kitu pre C2000. Konzultantom z praxe/špecialistom diplomovej práce bude inžinier zo spoločnosti Schaeffler Buhl, Nemecko. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2022/23 vo výskumno-vývojovom centrách spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Buhl v Nemecku.
*********************************************************

 

*********************************************************

TÉMA č.9 REZERVOVANA

*********************************************************
Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie procesov testovania automobilových komponentov REZERVOVANA  13.5.2022 (Peter SLOVAK)
Názov témy anglicky: Evaluation of automotive components testing processes in a selected company REZERVOVANA
Vedúci práce: Ing. Klára Ďuďáková
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2022/2023
Abstrakt: Hlavným cieľom práce je hodnotenie procesov testovania automobilových komponentov vo vybranom podniku podľa štandardu Automotive SPICE so zameraním sa na procesy testovania (SWE.4 – 6. a SYS.4 a 5.) Čiastkové ciele práce: 1. Vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti (štandardy vývoja mechatronických komponentov, štandard Automotive SPICE, procesy vývoja v automobilovom priemysle) 2. Popis a analýza procesov testovania automobilových komponentov vo vybranom podniku 3. Návrh hodnotiaceho procesu pri testovaní automobilových komponentov 4. Hodnotenie vybraného procesu pri testovaní automobilových komponentov a stanovenie úrovne spôsobilosti podľa Automotive SPICE 5. Odporúčania pre zlepšenie procesov testovania

Tento text vypustit z oficialneho zadania v AIS STU (vsetko plati len to nemusi byt v zadani – [29.6.2022, JuPa]) :   Konzultantom z praxe/špecialistom diplomovej práce bude inžinier zo spoločnosti Schaeffler Buhl, Nemecko. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2022/23 vo výskumno-vývojovom centrách spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Buhl v Nemecku.
*********************************************************

*********************************************************

STATUS RIESENIA TEM

subor: …\___WORK_DIRS_2022\220527 AGENDA PROGRAM Young engineer II\AGENDA\220628_Young_engineer_II_LIST_OF_STUDENTS_UNIZA_STU.xlsx

*********************************************************

Prehlad informacii od studentov k 28.6.2022 cas 12:00
n Meno odbor skola stupen studia rocnik DE Tutor v SG Buhl  veduci DP tema DP zo SCHAEFFLER
1 Blaško Andrej Bc. elektrické pohony UNIZA 2 1 Tim Herrmann Juraj Pancik Počítačové modelovanie budiča typu B6-bridge pre elektronicky komutovaný
2 Byrtus Martin Bc. inžinierské štúdium (vozidlá a motory) UNIZA, SJF 2 1 NIE NIE
3 Alex  Franko  Bc. elektrické pohony UNIZA 2 1 Juergen Eich doc. Pavol Makys,
UNIZA
Bezsnímačové riadenie synchrónnych motorov s permanentným magnetom(PMSM) v oblasti eMobility
4 Horník   Matúš Bc. elektrické pohony UNIZA 2 1 NIE   NIE
5 Takáč Branislav, Bc. elektrické pohony UNIZA 2 1 Juergen Eich Vladimir VAVRUS
UNIZA
Názov témy:Automatické generátory kódu na báze MATLAB-u s aplikáciami pre elektromobilitu
6 Vlček Tomáš Bc. elektrické pohony UINZA 2 1 Juergen Gerhart Juraj Pancik Analýza SiC MOSFET tranzistorov v lineárnej prevádzke pre realizáciu funkcie vybijania
7 Peter Slovák mechatronika FEI STU 2 1 Juergen Eich Klara DUDAKOVA Hodnotenie procesov testovania automobilových komponentov
8 Adam Výboch mechatronika FEI STU 2 1 Thomas Weber Juraj Pancik Bezpečnosť elektrického auta z pohľadu štandardov v automobilovom priemysle