NAJBLIŽŠIE ETAPY – KROKY A NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI PÍSANÍ PRÁCE

Najbližšie kroky pri písaní práce

***************Semester :  Leto 2015 *****************************

Cieľ získať zápočet za ZP za Zimu 2014  – pokyny vid. email :

PANCIK : ULOHY a TERMINY Prva cast diplomovej prace – UPRAVA TERMINU 2. ULOHY (email z 1. december 2014)

Dobry den,

 sulade s prilozenym PDF  dokumentom  upravujem zaverecny termin odovzdania 2. ULOHY nasledovne :
 • ak chcete zapocet ziskat v       riadnom termine 31.1. predlozte mi vytlacenu celkovu koncepciu prace (t.j. 2.ULOHU) v termine piatok 23.1. 2015
 • ak chcete zapocet ziskat v 1. opravnom termine 14.2. predlozte mi vytlacenu celkovu koncepciu prace (t.j. 2.ULOHU) v termine piatok  6.2. 2015
 • ak chcete zapocet ziskat v 2. opravnom termine 28.2. predlozte mi vytlacenu celkovu koncepciu prace (t.j. 2.ULOHU) v termine piatok 20.2. 2015
Poznamky : 
–  vytlacenu a Vami podpisanu predbeznu verziu ZP mi poslite NIE DOPORUCENE ale n ako FIRST CLASS postu na moju domacu zdresu : J.Pancik, Za Danacou 25, 97613 Slovenska Lupca. Ak to date doporucene musim ist na postu – to nechce . Neviazte, tlacte jednostranne, nezospinajte, na 2. kontrolu to odovzdam ja osobne na studijne za Vas
– pred akymkolvek tlacenim mi prosim zaslite predbeznu elektronicku verziu ZP  emailom s predmetom DP_PRIEZVISKO_MENO ako  zazipovany jeden WORD dokument s
– dobre si precitajte v prilozenom subore co ma obsahovat “UVOD” – to si so mnou urcite zkonzultujte  – bude to nadvazovat na ULOHU c.1
– priebezne budem zapisovat vecny postup a poznamky na Vasu podstranku na www.drpancik.sk

 **************************************************************

Najčastejšie chyby pri písaní práce:

Vedúci záverečnej práce, ktorý podľahne tlaku študenta a ten odovzdá nekvalitnú záverečnú prácu,  sa vystavuje postihu zo strany svojich nadriadených. Zlá a študentom odovzdaná záverečná práca je vizitkou  neprofesionálnej práce vedúceho práce. Ak má vedúci záverečnej práce  z nej zlý pocit a nadobudne aj presvedčenie, že práca je nekvalitná, nezapíše zápočet študentovi z predmetu  seminár k záverečnej práci – t.j. „nepustí“ ho na obhajobu. Na obhajobu sa tak dostávajú záverečné práce, kde je isté, že vedúci ju hodnotí minimálne za tri. Študenti majú občas  snahu urobiť aspoň štátnice a „tlačia“ na vedúceho aby udelil  zápočet  (t.j. za „pobabranú“ prácu ktorá sa predloží na obhajobu) a umožnil tak pripustenie študentom k štátniciam. Je to zlá úvaha – pedagóg má s tým väčšie starosti ako neporiadny a prešpekulovaný študent. Oponent nemá problém takúto zlú prácu nepripustiť k obhajobe a „svoje“ povie aj vedúcemu práce a jeho šéfovi.

 1. Žiadať  vedúceho práce aby sa vyjadril k práci za týždeň (resp. za pár hodín) 
  • POZN: Práca alebo jej časť sa dodajú vytlačené jednostranne po dohode s vedúcim najmenej 5 pracovných dní pred termínom kedy chcete jeho stanovisko. Dohode predchádza zaslanie práce alebo jej časti v elektronickej forme. Práca alebo jej časť určená na čítanie vedúcim musí už obsahovať všetky povinné časti záverečnej práce (viď. smernica BIVŠ : predné listry, obsah, štruktúrovaný text, zoznam použitej literatúry, obrázky a tabuľky v predpísanej forme, nesmie chýbať priložené zadanie záverečnej práce )
 2. Gramatické chyby v záverečnej práce
  • POZN: Treba si zaplatiť čítanie a opravu práce niekým kto ovláda slovenčinu – najlepšie pani učiteľka či profesorka slovenčiny – na tomto netreba šetriť . Vedúcemu práce poslať už skontrolovaný text po jazykovej korekcii. „Hrubice“  v texte sú neprípustné.  
 3. Nesprávne preberanie iných literárnych zdrojov. 
  •  POZN : Bibliografické odkazy v jednej kapitole len na jeden či len na tri zdroje, alebo doslovné preberanie (t.j. citovanie) celých odstavcov. Zdrojový text treba hlavne  parafrázovať. Najprv si do konceptu kapitoly dajte odkiaľ dáte čo, potom tam dajte originál a nakoniec tento surový text parafrázujte. Zákaldom je podrobný obsah a rozsah práce.   Netreba citovať sekundárne zdroje (záverečné práce iných študentov).  Všetku citovanú literatúru treba dať do zoznamu použitej literatúry a opačne – zoznam použitej literatúry musí obsahovať len odkazované knihy. V bc práci musí byť použité 12 kníh, v DP 15 kníh.  Wikipédiu necitujte, citujte ale dostupné zdroje uvedené v každom hesle. Internetové zdroje citujte podľa vzoru kolegov vo vzorových záverečných prácach.  
 4. Nesprávne označovanie obrázkov a tabuliek 
  • POZN:  obrázok musí mať „popisok“, t.j. Obrázok číslo kapitoly prvej úrovne – poradie a potom na novom riadku uvedené Zdroj: vlastné spracovanie (príklad). Obrázky treba prekresliť z originálov. Obdobne to platí o tabuľkách. Word 2007 a 2010 to hravo zvládnu.   
 5. Zlý časový odhad, nerešpektovanie hore uvedených etáp písania práce  
  • POZN : Záverečná práca vyžaduje od 150 (Bc) – 250 (Dp) hodín. Nedá sa napísať za dva týždne. Snažte sa splniť termín odovzdania prvej časti práce tak aby ste už na nej po januári 2015 nemuseli robiť. Robte priebežne, po schválení obsahu a rozsahu záverečnej práce si do na to vymedzeného zošita píšte poznámky čo do ktorej kapitoly a odkiaľ dáte – zapisujte si priebežné myšlienky. Veľa času vám zaberie technické dokončovanie práce, t.j. jej finalizácia.  Počítajte s tým, že  z rôznych dôvodov nestihnete odovzdať prácu v termíne do konca apríla 2015- nasledujúci termín je koniec júna 2015. Jeden z dôvodov bude aj to, že vedúci vašej práce nie je spokojný s naplnením cieľov práce (hlavne analytickej a návrhovej časti). Preto si vždy s ním zavčasu vydiskutujte čo je vaším vlastným prínosom práce, t.j. najneskôr v januári 2015.    

************************************** Leto 2014 ************************************************

23.3.2014

Lenka Kocakova nakopirovala staronove -nove otazky na Mgr. SZS na FTP:

 /PREDMETY Leto 2014/Vedenie_zaverecnych_prac/DOKUMENTY/

7.3.2014

 • výsledok hodnotenia 2. kontroly konceptu záverečných prác nájdete : 0:/PREDMETY Leto 2014/Vedenie_zaverecnych_prac/AGENDA/ v súbore 140307 BP_DP_doc  Pančík Hodnotiaca tabulka koncept ZP.xlsx

8.1.2014 Informácia   : 2. stupeň kontroly záverečných prác

 • 1. Základné pokyny : 
 • –        V BB sa práce sa sústreďujú na prvom kontakte (do času, kým nebude obsadená pozícia asistentky katedier)
 • –        tajomník je zodpovedný za doručenie prác pedagógovi , ktorý vykonáva 2. stupeň kontroly
 • –        výsledok potrebné zapísať do stanovenej tabuľky
 • –        tabuľku do stanoveného termínu je treba zaslať vedúcemu katedry/ oddelenia
 • –        výsledky 2. stupňa kontroly sa komunikujú na seminároch k BP II, DP II v LS
 • 2. Kritériá hodnotenia 2. stupeň kontroly záverečných prác:
 • –        cieľ práce – zrozumiteľnosť cieľa práce uvedeného v úvode
 • –        kvalita zdrojov – počet zdrojov (min.8), aktuálnosť, kategória publikácie (monografia vs. skriptum), web, prednášky,…
 • –        úroveň citácií – správny formát citácií
 • –        práca s literatúrou – ako pracuje autor s textom a dostupnou literatúrou
 • –        formálna úprava – riadkovanie, odstavce, prehľadnosť, správne označenie tabuliek, obrázkov,..
 • –        logické členenie textu – kapitoly, subkapitoly, členitosť správne číslovanie, logicky ucelené celky textu
 • –        logická súvislosť teórie so zadanou témou – odklon od témy
 • –        výsledné hodnotenie – ako priemer hodnotenia (V, VsV, N)
 • –        Poznámka – dôležité pre seminár k BP II, DP II
 • –          Zmena vo výslednom hodnotení, ktoré sa uvádza ako priemer hodnotenia (V, VsV, N).
 • 3. Termíny odovzdania výsledkov 2. stupňa kontroly vedúcemu katedry/oddelenia:
 • –        práce v RT (31/01/2014):       T: 14/02/2014
 • –        práce v 1. OT (14/02/2014):   T: 28/02/2014
 • –        práce v 2. OT (28/02/2014):   T: 14/03/2014
 • – Výsledky sa rovnako zapíšu ho poznámkového bloku v IS
 •  4. Obsahová náplň nadchádzajúceho seminára k BP II, DP II
 • –        rozsah 4 hodiny
 • –        obsahová náplň:
 • ▫          výsledky 2. stupňa kontroly – najčastejšie chyby
 • ▫          Poznámka: Konkrétne hodnotenie jednotlivcov (IS – poznámkový blok)
 • ▫          Obsahová náplň 2. a 3. kapitoly, úvod, záver
 • ▫          Príprava prezentácie (štruktúra) na obhajobu
 • ▫          Upozornenie – kontrola originality

 

************************************** Zima 2013 ************************************************

 1. Zadanie ZP (EXCEL) T: 30.10.3013    Zašlem vám prázdny formulár zadania v EXCELI a môj návrh zadania a osnovy vo WORD-e      
 2. Zadanie ZP (odoslane na ŠO) T: 30.10.3013  Dohodnutie a doručenie zadania záverečnej práce. Sme dohodnuty s pani Kanderovou tak, ze Vami mne emailom zaslane tlacivo v exceli  bude na štúdijnom oddelení ulozene ako uz podpisane Vami a mnou.Nemusite teda nikde chodit a ani nic podpisovat.
 3. Konzultácia k návrhu obsahu,1.verzia T: 30.11.2013. Dohodnutie a realizácia obsahu záverečnej práce (emailové, SKYPE konzultácie).
  • Zašlem vám náčrt obsahu ZP vo WORD-e a tiež ho zavesím na vašu podstránku záverečnej práce. V ňom v zobrazení osnova dokumentu navrhnem názvy kapitol prvej úrovne (ÚVOD, len tri kapitoly, ZÁVER) v súlade s témou a osnovou zadania.
  • Vy v tomto kroku doplníte ďalšie podkapitoly pre PRVÚ teoretickú kapitolu (podkapitoly druhej a tretej úrovne ). Premyslíte si odkiaľ , z ktorých kníh čo budete čerpať a do textovej časti jednotlivých kapitol vložíte krátke odkazy typu : toto a toto, odtiaľ, napríklad : „definícia informačného systému, POUR,2008“.
  • Ďalej spracujete knihy do referenčného  systému vo Worde pre normu ISO690 a vytvoríte zoznam literatúry pomocou tohoto systému. Na konci textu umiestnite formular zadania (nazov temy ZP, cieľ práce, osnova práce).
  • Viď. popis vzorových dokumentačných výstupov na FTP .
  • POZN : treba si uvedomiť, že obsah, t.j. názvy troch hlavných kapitol musia skrátene kopírovať body osnovy (t.j. čiastkových cieľov). Oponent vašej práce sa musí rýchlo zorientovať, kde nájde to čo hľadá –  naplnenie hlavného a čiastkových cieľov záverečnej práce. Nezabudnite, že podkapitola nemôže byť osamotená ale musi byť aspoň dve , teda podkapitola 1.1 musí mať „sestru“ 1.2. Nemôže byť kap 1 sa skladá len z jednej podkapitoly 1.1, musi abyť dve 1.1 a 1.2       
 4. Zaslanie návrhu obsahu a rozsahu 1.verzie ZP  T: 31.12.2013. Doplníte predchádzajúci word dokument obsahujúci podrobný návrh obsahu 1.časti, náčrt obsahu 2. a 3.časti o podrobný návrh rozsahu práce  1.časti a náčrt rozsahu  2. a 3.časti 
  • Rozsah Bc práce 45 strán a Dp práce 60 strán. Ako príklad môžete vidieť plán rozsahu DP MRAZ uvedený vo vzoroch (VZOR_2). 
  •  Urobíte to aj inak (t.j. bez Excelu), že do jednotlivých podkapitol vo WORD-e vložíte prázdne strany a vygenerujete následne  automatický obsah, kde uvidíte počty strán. Tiež vygenerujete zoznam literatúry a doplníte predné povinné strany.  Vznikne tak štruktúrovaný dokument WORD.  Pošlete to emailom s predmetom DP_priezvisko (BC_priezvisko) a dokument WORD priložíte s menom  DP_priezvisko (BC_priezvisko).docx . 
  • POZN. Zostava textu bude teda nasledovná  : predná strana ZP, automaticky vygenerovaný obsah, úvod, jednotlivé kapitoly, záver, Zoznam použitej literatúry (Bc 12 kníh, Dp 15 kníh) ,na konci textu umiestnite formulár zadania (t.j. názov témy ZP, cieľ práce, osnova práce).
  •    Viď. popis vzorových dokumentačných výstupov na FTP . 
 5. Odovzdanie vedúcim podpísanej 1.časti záverečnej práce v rozsahu 25 strán (BcP) a 35 strán (DpP) . (Termín : polovica januára 2014 a ďalšie termíny).Doplníte v bode 4 definovaný dokument o text prvej kapitole v spomenutom rozsahu  (25 strán (BcP) a 35 strán (DpP) ).
  • Musí to byť po formálnej stránke v súlade so smernicou BIVŠ – musia tam byť napr.: povinné časti záverečnej práce, zoznam literatúry podľa normy ISO690, tabuľky a obrázky podľa smernice , na konci textu umiestnite formulár zadania (nazov temy ZP, cieľ práce, osnova práce).
  • POZN : tento Váš text po vytlačení a podpísaný mnou bude čítať niekto poverený na katedre a bude posudzovať hlavne formálnu stránku textu. Preto si dajte záležať na štruktúre obsahu, popise obrázkov (musí byť uvedený zdroj obrázku, aj keby čo len Zdroj: vlastné spracovanie ), perfektnom zoznam literatúry podľa ISO 690. Pozor –  kniha musí byť aspoň raz citovaná v tejto prvej časti.  
  •  Viď. popis vzorových dokumentačných výstupov na FTP .
 6. bude doplnené 
 7. Odovzdanie záverečnej práce (Termín : 31.4. 2014)

Najčastejšie chyby pri písaní práce:

Vedúci záverečnej práce, ktorý podľahne tlaku študenta a ten odovzdá nekvalitnú záverečnú prácu,  sa vystavuje postihu zo strany svojich nadriadených. Zlá a študentom odovzdaná záverečná práca je vizitkou  neprofesionálnej práce vedúceho práce. Ak má vedúci záverečnej práce  z nej zlý pocit a nadobudne aj presvedčenie, že práca je nekvalitná, nezapíše zápočet študentovi z predmetu  seminár k záverečnej práci – t.j. „nepustí“ ho na obhajobu. Na obhajobu sa tak dostávajú záverečné práce, kde je isté, že vedúci ju hodnotí minimálne za tri. Študenti majú občas  snahu urobiť aspoň štátnice a „tlačia“ na vedúceho aby udelil  zápočet  (t.j. za „pobabranú“ prácu ktorá sa predloží na obhajobu) a umožnil tak pripustenie študentom k štátniciam. Je to zlá úvaha – pedagóg má s tým väčšie starosti ako neporiadny a prešpekulovaný študent. Oponent nemá problém takúto zlú prácu nepripustiť k obhajobe a „svoje“ povie aj vedúcemu práce a jeho šéfovi.

 1. Žiadať  vedúceho práce aby sa vyjadril k práci za týždeň (resp. za pár hodín) 
  • POZN: Práca alebo jej časť sa dodajú vytlačené jednostranne po dohode s vedúcim najmenej 5 pracovných dní pred termínom kedy chcete jeho stanovisko. Dohode predchádza zaslanie práce alebo jej časti v elektronickej forme. Práca alebo jej časť určená na čítanie vedúcim musí už obsahovať všetky povinné časti záverečnej práce (viď. smernica BIVŠ : predné listry, obsah, štruktúrovaný text, zoznam použitej literatúry, obrázky a tabuľky v predpísanej forme, nesmie chýbať priložené zadanie záverečnej práce )
 2. Gramatické chyby v záverečnej práce
  • POZN: Treba si zaplatiť čítanie a opravu práce niekým kto ovláda slovenčinu – najlepšie pani učiteľka či profesorka slovenčiny – na tomto netreba šetriť . Vedúcemu práce poslať už skontrolovaný text po jazykovej korekcii. „Hrubice“  v texte sú neprípustné.  
 3. Nesprávne preberanie iných literárnych zdrojov. 
  •  POZN : Bibliografické odkazy v jednej kapitole len na jeden či len na tri zdroje, alebo doslovné preberanie (t.j. citovanie) celých odstavcov. Zdrojový text treba hlavne  parafrázovať. Najprv si do konceptu kapitoly dajte odkiaľ dáte čo, potom tam dajte originál a nakoniec tento surový text parafrázujte. Zákaldom je podrobný obsah a rozsah práce.   Netreba citovať sekundárne zdroje (záverečné práce iných študentov).  Všetku citovanú literatúru treba dať do zoznamu použitej literatúry a opačne – zoznam použitej literatúry musí obsahovať len odkazované knihy. V bc práci musí byť použité 12 kníh, v DP 15 kníh.  Wikipédiu necitujte, citujte ale dostupné zdroje uvedené v každom hesle. Internetové zdroje citujte podľa vzoru kolegov vo vzorových záverečných prácach.  
 4. Nesprávne označovanie obrázkov a tabuliek 
  • POZN:  obrázok musí mať „popisok“, t.j. Obrázok číslo kapitoly prvej úrovne – poradie a potom na novom riadku uvedené Zdroj: vlastné spracovanie (príklad). Obrázky treba prekresliť z originálov. Obdobne to platí o tabuľkách. Word 2007 a 2010 to hravo zvládnu.   
 5. Zlý časový odhad, nerešpektovanie hore uvedených etáp písania práce  
  • POZN : Záverečná práca vyžaduje od 150 (Bc) – 250 (Dp) hodín. Nedá sa napísať za dva týždne. Snažte sa splniť termín odovzdania prvej časti práce tak aby ste už na nej po januári 2014 nemuseli robiť. Robte priebežne, po schválení obsahu a rozsahu záverečnej práce si do na to vymedzeného zošita píšte poznámky čo do ktorej kapitoly a odkiaľ dáte – zapisujte si priebežné myšlienky. Veľa času vám zaberie technické dokončovanie práce, t.j. jej finalizácia.  Počítajte s tým, že  z rôznych dôvodov nestihnete odovzdať prácu v termíne do konca apríla 2014 – nasledujúci termín je koniec júna 2014. Jeden z dôvodov bude aj to, že vedúci vašej práce nie je spokojný s naplnením cieľov práce (hlavne analytickej a návrhovej časti). Preto si vždy s ním zavčasu vydiskutujte čo je vaším vlastným prínosom práce, t.j. najneskôr v januári 2014.