Úvodné úvahy o témach – január-marec 2012

Bezpečnosť, ochrana súkromia a podnikania  :

 1. Otázky ochrany súkromia na internete – posledný vývoj v SR a EÚ” , Róbert Lištjak KOMBI , ochrana osobných údajov,
 2. Vybrané problémy bezpečnosti pre hardvérové platformy, (história a súčasnosť hekovania herných konzol, smartfónov, iPhonov (SIRI))
 3. Sledovanie a monitorovanie zamestnancov na pracovisku”   (právne, etické a technické otázky) Dušan Magdič KOMBI
 4. “Požiadavky a návrh realizácie informačného systému typu  mapa kríz” ( vid.  www.krizovamapa.cz)
 5. Organizácia informačnej bezpečnosti na úrovni SR, EÚ, NATO a situácia v USA
 6. “Porovnanie open source  platforiem pre realizáciu elektronického obchodu” Zdenko Doležal KOMBI, ASP.NET a PHP

Vývoj softvéru :

 1.   “Využitie nových vlastností mobilných platforiem pre tvorbu nových aplikácií”,  M. Devečka, PREZ (využitie KINECT, mobily GPS , akcelerometrické snímače, …. )
 2. “Analýza a návrh informačných systémov na báze mobilných platforiem” Štefan Truszka
  • vzorová práca je DP Slavo Straňák (je tam UML analýza v EA a je to aj nakódené) – lokalizačná aplikácia
 3. Metódy a technológie pre tímový vývoj softvéru (SW podpora tímového vývoja)
  • Daniel Hrebík, PREZ viď. stránku http://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.aspx súbor Zivotni_cyklus_aplikaci_FINAL.pdf
 4. Vybrané problémy riešenia architektúry informačných systémov (moderné architektúry riešenia informačných systémov)
 5. Správa požiadaviek na vývoj informačného systému a softvéru
 6. Riadenie kvality vo vývoji softvéru a správe IS
 7. Problematika riadenia projektov vo vývoji  a správe IS
 8. Návrh konkrétneho informačného systému :
  • “IS pre hodnotenie zamestnancov”  , Daniel Kosa, KOMBI, PANČÍK
 9. “Prvky inovácie v modelovacom jazyku UML 2.0″ Bc. Danica Poláková
 10. Metódy a techniky odhadovania nákladov pri vývoji softvéru a IS
 11. “Prípadová štúdia analýzy vnoreného systému” Bc. Tomáš Jackuliak
  • spracuje sa tutoriál k IBM RM (analýza “Handsetu” v UML,
  • IAR “State Modeler” UML modelovanie vnorených systémov pomocou State diagramov
 12. “Analýza a návrh obchodných aplikácií s využitím technológie ASP.NET”  Bc. Silvia Štubňová teória :
Programovanie
 1. “Prvky inovácie nových verzií jazykov HTML5 a CSS3″ Michal Szabo, KOMBI Prvky inovácie, porovanie (nových a starých) verzií jazykov HTML5 a CSS3
 2. Programovanie (techniky, možnosti) mobilných platforiem ANDROID, WINDOWS MOBILE 7, APPLE iOS
 3. Práca zameraná na VS 2010 a technológie tzv. “datacentric application” (.NET a LINQ):
 4. “Návrh a realizácia vybraných programových riešení pre konkrétnu organizáciu” Bc. L.Rényei, KOMBI
 5. “Analýza a návrh “datacentrických aplikácií” vo VisualStudio Lightswitch 2011″ Bc. Ľubomír Schutz
  • brožúrka od MS (http://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769)a spracovať do aplikácie
  • teória : datacentrické aplikácie a ich význam v podnikovývh informačných systémoch, vymedzenie pojmov a právnych súvislostí
  • analýza : analýza a návrh vybraných aplikácií na báze VSL 2011 + MS SQLS 2008 Express Ed.
 6. “Tvorba žiadanky v podobe dávky v štandarde DICOM” Milan Mindek,  návrh-realizácia: napr. programové riešenie hrubý klient , Webové sluižby – protokol REST
 7. “Technologická podpora webových služieb v moderných informačných systémoch” Samuel  Eliáš, PREZ
  • programovanie webvých služieb v prostredí JAVA a .NET
  • protokoly JASON a REST ….
 8. “Analýz a návrh  informačných systémov  typu elektronický obchod na báze open source”  Tomáš Semerád, PREZ

Spracovanie údajov, databázy a business intelligence : 

 1. Spracovanie veľkého množstva údajov pomoocu služby Google Predictions (aké algoritmy sú určené pre analýzu ,  ukážky kódu)
 2. “Informačné systémy s využitím NoSQL databáz” Jana Vyhnáliková, KOMBI,  Problematika BIG DATA (spracovanie veľkých objemov údajov, tzv. NoSQL databázy )
 3. Využitie dataminigu v banke a poisťovni  (riadenie úverového rizika, detekcia podvodov) (je na to najmenej 10 DP pod vedením J.Pančíka a sú na webe)*
 4. “Reporting a hĺbková analýza údajov v konkrétnej organizácii”  Zdenka Čelešová, PREZ – nadviažeme na DP prácu M.Sarvaš
 5. Open source nástroje pre datamining (Weka, RapidMiner)
 6. Databázy s webovým rozhraním, spracovanie veľkých objemov dát, jazyk XML  v konkrétnom podniku – technológie prístupu k databázam cez web – programovanie na serverovskej strane (PHP, ASP.NET), súborové databázy XML v praxi podniku alebo analýza a optimalizácia firemných procesov. Upravíme tému podľa potreby konkrétneho podniku.
  • Peter Pančík
  • Ján Pančík
 7. Použitie reportingu a dataminingu v údajoch v akademickom informačnom systéme (aplikácie na IS BIVŠ)
 8. “Využitie dataminigu v podmienakch obchodnej organziácie” , Bc. Ľuboš Gottwald, vedúci : doc.Pančík
 9. “Optimalizácia a riadenie efektívnosti zákazníckych centier s využitím business inetlligence” Bc. Vladimír Filípek, KOMBI , Pančík
 10. Výmena a archivácia digitálnej informácie v rámci eHealth v SR” Bc. Martin Bučko, vedúci : doc.Pančík
 11. “Webové technológie pre realizácia klientsky  bohatých aplikácií (CRA)” Lucia ŠTEFÁNIKOVÁ
  • technológie určené pre rich client applications
  • ADOBE FLASH a Microsoft Silverlight
  • Technológia Microsoft Silverlight (programovanie klientsky bohatých aplikácií , technológia podobná podobne ako ADOBE FLASH) a o nástroj Microsoft Expression Web 4 (je pre Vás zadarmo OIS)
  • praktická časť : mohla by sa naprogramovať hra vo FLASH-i …

Web a všetko čo s ním súvisí

 1. “Nové prvky vo webových  technológiách a ich vplyv na realizáciu informačných systémov”   Martin Hajduček
  • HTML5 a CSS3
 2. “Vyhľadávacie služby na internete a SEO (Search Engine Optimization)” Matúš Považan, PREZ – napr. google hacking
 3. “Nové služby v rámci Google Analytics” Branislav Valaštek,  KOMBI  – analýza návštevnosti webstránok , kniha Google Analytics 2.0
  • Martin Tóth KOMBI
 4. “Štandardy použiteľnosti webových stránok”  Michaela Sidorová, PREZ,
 5. “Štandardy prístupnosti webových stránok”   Nikoleta Kabáčová, PREZ, PANČÍK
 6. Otázky okolo Web 2.0 – technológie podporujúce Web 2.0 – napr. AJAX
 7. “Využitie sociálnych  sietí pre marketing spoločnosti”  Michal Drdoš, kombi
 8. “Problematika elektronizácie verejného obstarávania  v SR” Slavomír Poradský, KOMBI
 9. “Elektronizácia volieb a referenda v SR”  Roman Pecho, PREZ (technické ekonomické právne aspekty, je  na to DP ŠAGÁTOVÁv roku 2012)
 10. Sociálne siete a API – aplikačné programové rozhrania – bude na to prednáška
 11. Optimalizácia výkonu web stránok – techniky a  nástroje (npar. skrátenie načítania stránky )
 12. „Informacny system pre webhostingovu spolocnost“ Bc. Jozef Mazánik
  • Teória : domeny, webhosting, virtualne privatne servery (VPS)
  • Analýza : požiadavky na IS, vyber IS,
  • Návrhová a realizační časť : implementacia IS, automatizacia (fakturacie, spustenie sluzieb, atd.)

Správa informačných systémov a verejné informačné systémy:

 1. “Rozvoj elektronizácie zdravotníctva v SR (eHealth)”  Patrik Šagát , posledný vývoj v SR, sú hotové  DP, www.nczi.sk , EZK , DP REVALLO , DP PASTOREKOVÁ
 2. Prvky inovácie, porovanie (nových a starých) verzií jazykov HTML5 a CSS3
 3. Rozvoj informatizácie vo verejnej správe a samospráva – analýza web stránok obcí a miest v SR
  • Igor Foltin, PREZ
 4. “Business process reingineering v konkrétnom podniku” Daniel Bartkovič, PREZ , Filip Ďurčík,  KOMBI
 5. “Virtualizácia a riadenie  informačných systémov” Milan König, KOMBI  – konkrétne prípadové využitie
 6. Cloud a riadenie IS – konkrétne prípadové využitie :
  • “Cloud jeho implementácia  v podmienkach správcu IS” , Ľuboš Oravec. KOMBI , PANČÍK
 7. Elektronický obchod  (open source platformy pre ich realizáciu, platformy bežia napríklad  na PHP)
  • “Návrh a realizácia projektu IS typu elektronický obchod “ , Michal Varl, KOMBI
 8. “Konkrétna implementácia CMS systému” Matúš Jarečný, PREZ  – content management system a jeho implementácia v konkrétnom prípade využitia , Matúš Jarečný, PREZ –
 9. LMS – elearningový systém ILIAS – ide tvorbu výučbových materiálov pre jeho používateľov v BIVŠ
 10. Metriky a  vyhodnotenie efektívnosti  zavádzania a využívani informačných systémov (t.j. ako odpovedať na otázku či sa vlastne náklady na nákup IS vrátia…)
 11. “Optimalizácia procesov a  jej podpora v nemocničnom informačnom systéme” Bc. Michal Babic
 12. “Reinžiniering podnikových procesov v zdravotníckom zariadení” Bc. Ján Jágerčík, vedúci : doc. Pančík
 13. “Modelovanie podnikových procesov v riadení kvality” Ján Demian KOMBI ,
 14. “Implementácia konkrétneho LMS systému v podmienkach vzdelávacej inštitúcie” Bc. Juraj Michalka, vedúca: Ing. J. Gubalová, PhD.
 15. Téma sa dohoduje – 3.3.2012 Bc. Michal Gembčík, vedúci : Ing. Martiško

Siete a sieťové technológie

 1. “Stratégia prechodu organizácie na IPV6″ Milan Molnár, vedúci: Ing. Gecovič
 2. Bezpečnosť bezdrôtových sietí malých a stredných podnikov
 3. “Implementácie a využitie SDH/DWDM technlógie v optických sieťach” Bc. Matej Mihalovič, vedúci: Ing. Gecovič

Edit