B201ADM Analýza dat a modelování Zima 2012 PREZENCNI

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\AGENDA\ILP\

Emailová skupina: ZSI

Kód predmetu: B201ADM

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : ADM_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov : TU

Merge email: TU

Adresár na FTP (data.soft1.sk) : ..\PREDMETY Zima 2012\3.BC.IT_PREZ_ADM\
SEM17, 18.xx.2012, PREDNÁŠKA, utorok 8,00

  1. dokončenie kap.6,, Bližšie metódy a triedy dokončenie
  2. xx 

SEM12, 17.11.2012, CVIČENIE, pondelok 8,00,  (poobede o 13,30 bude seminár k Bc práci )

  1. dokončenie kap.6,, Bližšie metódy a triedy dokončenie
  2. dokončíme str.230, Pretížení konstruktou trídy Fronta (UkazkaFronta2.java), Rekurzia Rekurze.java , str.234, kľúčové slovo static a možno aj radenie QuickSort – viď. výáborná stránka k algoritmu QS na WIKI http://en.wikipedia.org/wiki/Quicksort

SEM11, utorok 11.12.2012, 8,00, PREDNÁŠKA

 •   doc. Pančík chorý   – 2. zápočtová písomka sa nebude písať  -Hrebík, Truszka, Štefániková a Pecho si napíšu 1. zápočtovú písomku na skúške

SEM11, pondelok 10.12.2012, 8,00, CVIČENIE

 •  doc. Pančík chorý  zapisujte sa na skúšky – už sú v IS  

SEM10, 4.12.2012, PREDNÁŠKA

 • dokončíme debagovanie príklad PredavaniObjektu.java str.216 tak aby sme videli čo sa deje keď sa volá parameter metódy typu objekt
 • metódy (odovzdávanie a vracanie objektov odovzdávanie parametrov hodnotou a odkazom), preťažovanie metód, konštruktorov

SEM10, 3.12.2012, CVIČENIE

 •  príklad UkazkaPristup.java str.211, UkazkaBezpecnePole.java str.212
 • príklad UkazkaFronta2.java str.215, PredavaniObjektu.java str.216
 •  doc. Pančík zverejní na FTP všetky projekty z JAVA7 v jednom zip-e
 1. SEM9, 27.11.2012, PREDNÁŠKA
  1. xxDokončili sme kap.5, prebrali sme MalaPismena,196, Zakodovani,197, ZobrazBity, str.196,UkazkaPosun, str.200,UkazkaZobrazBity, str.202
  2. ku všetkým projektom sme určili otázky na praktickej časti skúšky
  3. xx Oneskorený príchod : Štefániková 1x  – projekt navyše
 2. SEM9, 26.11.2012, CVIČENIE
  1. Prebrali sme príklady :  RetezcoveOperace (str.188), PoleRetezcu str.189,SwitchRetezec str.192,UkazkaPrikRadek, 192,MalaPismena,196
  2. ku všetkým projektom sme určili otázky na praktickej časti skúšky
  3. Oneskorený príchod : P.Polóni 1x, M.Hajduček 1x – projekt navyše
 3. SEM8, 20.11.2012, PREDNÁŠKA
  1. zopakovali sme si tvorbu dvojtriedneho projektu UkazkaNapoveda.java (včera to všetci nevedeli) , vysvetlili sme si funkciu jednotlivých metód v triede Napoveda , vysvetľujeme si ako je vyriešená otázka získania informácia o stlačení správnej klávesnice pomocou metódy boolena jePlatna (char zn) 
  2.  Podrobne sa venujeme projektu UkazkaFronta.java  a triede Fronta , metódam vloz a vyber, debagujeme metódy. L.Štefániková našla chybu debuggera , že pri opakovanom vkladaní znakov do fronty sa nezobrazia správne všetky prvky poľa f – dôvodom je podľa mňa veľkosť potrebných údajov určených na zapamätanie (fronta má 100 členov). Problém debaggera je možné obísť výpisom prvku a indexu fronty. Treba si zopakovať ešte debagovanie objektu malaf
  3. 22.11 boli doplnené podmienky udelenia zápočtu nasledovne :
   • doplnené 22.11. : za každý oneskorený príchod na prednášku alebo cvičenie študent vypracuje projekt v JAVA  ktorý bude mať najmenej 100 zdrojových riadkov kódu. Dôvodom je sústavné vyrušovanie a prerušovanie výučby. Podrobnosti viď nižšie.
   • prednášky a semináre nie sú povinné
 1. SEM8, 19.11.2012, CVIČENIE
  1. pracujeme na : členská premmenná LENGTH (str.174) a  vysvetlení kódu UkazkaFronta.java  str.176
  2. niektorí študenti nevedia vytvoriť dvojtriedny projekt UkazkaFronta.java – je to podmienka úspešnej skúšky –  na skúške treba pre skúšajúcim takýto dvojtriedny projekt v Netbeans vytvoriť
  3. zamýšľame sa nad funkciou dátovej štruktúry Fronta – trieda Fronta a jej metódy – študenti ju celkom nechápu – budeme pokračovať zajtra – doplníme to aj vysvetlením kódu Vyzkoušejte 3.3 :   Napoveda.java (trieda Napoveda a jej metódy) 
 2. SEM7, 13.11.2012, PREDNÁŠKA 
  1. napísali sme si krátku písomku z kapitol 1,2,3 z knihy JAVA7 (otvorené otázky na konci každej kapitoly)
  2. vyhodnotenie dochádzky na prednášky a cvičenia za prvú polovicu semestra
  3. prebrali sme knihu po príklad po str.174 (členská premenná length). Doplníme požiadavky na skúšku : za DOBRE musí študent na požiadanie upraviť kód (dnes sme upravovali DvaRozmery, 168). Môže sa na skúške použiť akákoľvek literatúra a net
  4. písomku nepísali : HREBÍK, ŠTEFÁNIKOVÁ, PECHO, TRUSZKA – náhradný termín zápočtovej písomky koniec semestra     
 3. SEM7, 12.11.2012, CVIČENIE
  1. napísali sme si  krátku písomku z kapitol 1,2,3 z knihy JAVA7 (otvorené otázky na konci každej kapitoly)
  2. xx dokončili sme kapitolu 4. Pracujeme s kap.5 – po inicializáciu poľa str.165. Zajtra pokračujeme s programom Bublani.java str.166.
 4. SEM6, 6.11.2012, PREDNÁŠKA 
  1. dokončili sme projekt Napoveda 3 ako príklad štruktúrovaného programu napísaného v objektovom jazyku
  2. kap.4 pokračujeme v objektovom programovaní projekt PridaniMetody s tým, že vytvárame projekt s dvoma triedami (na rozdiel od Schildta) – tuto budú musieť všetci vedieť urobiť v Netbeans, taktiež bude nutné vedieť ladenie programu so záchytom volania metódy pomocou breakpointu
  3. kap.4 spravili sme ešte program na str. 143 „Vyzkoušejte 4.1   Převod systému nápovědy z části Vyzkoušejte 3.3   na třídu Napoveda“ – treba vysvetliť ešte podmienku …while ( !objNapoveda.jePlatny(volba) )….. Všimnúť si rozdiel medzi štruktúrovaným a objektovým prístupom
  4.  OSPRavedlnení :  KABÁČOVÁ
 5. SEM6, 5.11.2012, CVIČENIE
  1. Dokončili sme kap.3 (študenti ju dokončia v rámci samoštúdia) a začali sme kap.4, skončili sme príkladom na str.135 PridaniMetody
  2. OSPRavedlnení :  TRUSZKA
 6. SEM5, 30.10.2012, PREDNÁŠKA 
  1. skončili sme na str.106-107, príklad Hadani4, vysvetľujeme si ako je kódovaná ASCII tabuľka (jedným bajtom vyjadrená dvoma hexaznakmi , ktoré reprezentujú horný a dolný nibel (štvoricu bitov) – http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:ASCII_Code_Chart.svg&page=1),xx
 7. SEM5  29.10.2012, CVIČENIE (ráno o 8,00)
  1. OSPRavedlnení :  TRUSZKA, MOLNÁR PN : 22.10-31.10,
  2.  Venujeme sa (sčasti) témam BC prác
 8.  SEM4, 23.10.2012, PREDNÁŠKA 
  • dokončili sme   kapitolu 2 a začali kap.3  (po str.93, treba dokončiť príklad BezBreak)  
  • OSPRavedlnení :  TRUSZKA, MOLNÁR PN : 22.10-31.10,
 9.  SEM4, 22.10.2012, CVIČENIE
  •  začali sme kapitolu 2 a skončili sme na strane 78 príkladom na pretypovanie
  • veľa sme sa venovali práci s programátorskou kalkulačkou, ke sme sa učili ako zobraziť maximálne a minimálne čísla byte, short, int long  podľa tabuľky na strane  55 (išlo hlavne o znamienko a o to ako pomáha pri zobrazovaní hexa vyjadrenie čísiel)
  • Ospravedlnená : ŠTEfániková 22.10,  MOLNÁR PN : 22.10-31.10,
 10.  SEM3, 16.10.2012, PREDNÁŠKA
  • príklady z JAVA7 kap.1 – dokončenie, úlohy na konci kapitoly
  • finálne formuláre zadaní: SIDOROVÁ, HAJDUCEK, PECHO
 11.  SEM3, 15.10.2012, CVIČENIE
  •  príklady z JAVA7 kap.1, debagovanie programov
  • finálne formuláre zadaní: DEVECKA,
 12. SEM2, 9.10.2012,PREDNÁŠKA
  • úvod do prostredia Netbeans (inštalácia, vytváranie programov, ako na programy z knihy), príklady z JAVA7 kap.1
 13. SEM2, 8.10.2012, CVIČENIE
  • mimo plánu riešime zadania Bc prác
 14. SEM1, 2.10.2012, PREDNÁŠKA
  • mimo plánu riešime zadania Bc prác
 15. SEM1, 2.10.2012,  CVIČENIE
  • mimo plánu riešime zadania Bc prác

 

Podmienky ukončenia predmetu

 • Skúška :
 • písomná skúška z otvorených otázok na konci každej prebratej kapitoly JAVA7 – 40 bodov   + praktická skúška   vysvetliť  príklady z prebratých kapitol z knihy JAVA7 (pripraviť projekt z hotového zdrojáku v NETbeans, preložiť, oddebagovat program a vysvetlit na skuske ako funguje, resp. na požiadanie skúšajúceho urobiť malú zmenu) + vysvetliť svoje odpovede v písomke – 60 bodov
 • podmienkou účasti na skúške je získanie zápočtu (splnenie podmienokm na jeho udelenie)
 • zoznam možných otvorených otázok na ústnej skúške je TU
 • Zápočet :
  • aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach z ADM
  • aspoň 65 % bodov získaných z priebežných písomiek z  otvorených otázok na konci každej prebratej kapitoly JAVA7
  • doplnené 22.11. : za každý oneskorený príchod na prednášku alebo cvičenie študent vypracuje projekt v JAVA  ktorý bude mať najmenej 100 zdrojových riadkov kódu. Dôvodom je sústavné vyrušovanie a prerušovanie výučby. Tento dodatočný projekt bude dodatočnou podmienkou získania zápočtu.  Projekt (-ty) zašle  pred skúškou emailom s predmetom ADM_Priezvisko_Meno, skomprimované ako prílohu emailu zip(rar) s názvom ADM_Priezvisko_Meno.zip(rar). Na skúške študent tieto projekty znovu postaví, skompiluje a vysvetlí.  Teda ešte raz : v zip-e s názvom ADM_Priezvisko_Meno  zaslať  na adresu juraj.pancik@bivs.sk email s predmetom ADM_Priezvisko_Meno  JAVA projekt (projekty) v NetBeans, projekty budú môcť byť  prevzaté (treba to uviesť do komentárov) a bude ich treba vysvetliť na praktickej skúške. Rozsah projektov musí byť viac ako 250 riadkov kódu. Zdrojom nemôže byť kniha JAVA7.  Termín splnenia tejto dodatočnej podmienky : naneskôr deň pred skúškou