Diplomový seminár Leto2013 KOMBI

26.4. Konzultácia

 • skúška ku KZ  – písomná časť  M201TCN prakticky prebehne od 9,00-11,10 (na výučbe 27.4. 7.x Říz projektů a podnik procesů (4h) 8,00-11,10 U3 
 • zápis do indexu z SDP oficiálne prebehne od 9,00-11,10
 • termín zaslania podmienky zápočtu sa predlžuje 27.4.  (VACULČIAK, NESPALA ) – zápočty dáme 27.4.

6.4. – Konzultácia

 • došli vypracované zadania na zápočet – sú v adresári PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_SDP\130403 StudWork\
 • niektoré komentujeme a treba ich prerobiť resp. doplniť napr. o literatúru
 • Odporúčam urobiť si rešerš literatúry + jej ulozenie do adresárov – vid. príklad na FTP \PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_SDP\130403 ResersBigData\
 • odporúčam nájsť si najmenj jednu diplomovú prácu (al. thesis) s témou Vašej DP
 • Doteraz neposlali prvú verziu : MRÁZ, ŠURKALOVÁ, RAFAJ, HAVIAR, KOVÁČOVÁ, NESPALA …  (časť z nich pošle dnes)

 

 1.3. – nághrada za 27.4. 1.x Diplomovy seminar 2.Mgr. (4h)14,00-17,10

 •   Všetci si prečítajú :
  1. Usmernenie č. 1-2013.pdf , pokyny k ZP na AR 2013/2013 PREDMETY Leto 2013\AGENDA ZAVERECNYCH PRAC\130206 TEMY ZP AR 13-14\
  2.  Smernica S 10-11 Uprava vysokoskolskych seminarnych,bakalarskych a diplomovych prac.pdf Smernica k ZP na BIVŠ : PREDMETY Leto 2013\AGENDA ZAVERECNYCH PRAC\130206 TEMY ZP AR 13-14\
 • DOMÁCA ÚLOHA :
  1. DO 6.4. Všetci spracujú FORMULÁR zadania DP,  názov súboru vo Word-e , DP_PRIEZVISKO_ZADANIE.docx  (na zákalde osnovy ktorú sme vytvorili 1.3. a formuláru z IS BIVŠ – viď bod 1. Usmernenie č. 1-2013.pdf)
  2. DO 6.4. všetci spracujú návrh obsahu DP vo Word-e , názov súboru DP_PRIEZVISKO_OBSAH.docx (štruktúra : úvod, záver (nečíslovať), názvy troch hlavné kapitoly a budú tam podkapitoly kap.1 (tá má mať 30vo finále  strán), zoznam literatúry 5-10 kníh a na konci  súboru bude zadanie DP – aby sa dal obsah posúdiť)
 • Pracujeme na osnove DP a príprave formuláru zadania DP – všetci zaslali email s obsahom :
  • email : juraj.pancik@bivs.sk
  • predmet email : SDP_Priezvisko_Meno
  • 1.Meno  :
  • 2. Název tématu:
  • 3. Název tématu v angličtině:
  • 4. Cíl práce:
  • 5. Osnova práce:
   • Teoretická časť:  Vymedzenie pojmov predmetnej oblasti:
   • Analytická časť:
   • Návrhovo- realizačná  časť :
  • 6. Vlastný prínos práce :

VZORY ZADANÍ DP   :

 • FTP : formuláre zadaní :  \PREDMETY\SDP1ext\111014 DP ZADANIA KOMBI 2.Mgr ITaM\
 • FTP : oficiálne zadania BC :/PREDMETY Leto 2013/1.MGR.ITAM_KOMBI_SDP/130215 BIVS AGENDA Zadania IT ZP/
 • FTP vzor rozsahu a obsahu na zaklade osnovy  (DP PRVAK a DP BENKOVA – datum 3/4 roka pred odozvdanim )

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA K TEORETICKEJ -prvej -ČASTI :