ResBUS Framework

Automatická generácia zdrojového kódu pre generáciu ResBUS pre riadiaci  mikrokontrolér  (Infineon XC2289).

Abstrakt :

Projekt ma  za úlohu vytvoriť softvér pre automatické generovanie zdrojového kódu pre riadiaci mikrokontrolér v emebdded systéme, ktorý slúži na generáciu riadiacich CAN správ pre riadiacu jednotku.  Vstupom bude CSV súbor  s charaketristikami jednotlivých CAN správ  (t.j. framov :  CAN ID, veľkosť framu, opkovateľnosť,  obsah bytov správy,….   ). Vygenerovaný zdrojový kód sa manuálne vloží do príslušných statických častí zdrojového kódu. V druhej časti sa vyvinie program pre získanie vstupných informácií z CAN databázového súboru (vrátane manipulácie s obsahom na úrovni CAN signálu).  Použitá technológia : prístup k problému s využitím  OOP a použitie Visual Studio C#.

Námet na úlohy :

 

Zdroje :

(1) Rešerš  STRINGS

How to write file:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8bh11f1k.aspx

How to read file:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ezwyzy7b.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8bh11f1k.aspx

Master articel String
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228362.aspx

HOW TO MODIFY STRING:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228599.aspx

How to: Concatenate Multiple Strings (C# Programming Guide)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228599.aspx

How to: Concatenate Multiple Strings (C# Programming Guide)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228504.aspx

How to split strings :
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228388.aspx