Diplomové záverečné práce, KOMBI

Stretnutie so 14.4.2012 14,00-15,30 (predmet MDS ):

 • Požiadavky na odovzdanie práce :   FTP 0PREDMETY Leto 2012/Priprava_BC_SZS_Leto2012/AGENDA/120416 POKYNY NA ODOVZDANIE ZP/ subor zip. Príslušné dokumenty a postupy nájdete aj v IS  BIVS pod prístupovou cestou – Dokumenty – Slovensko – Všeobecné – Študijné oddelenie – Záverečné BP a DP.
 1. Preberáme text :  Pokyny_k_odovzdaniu_bakalarskych_a_diplomovych_prac.pdf
 2. Hovoríme o rozdiele medzi prílohovým CD (odovzdáva sa vlepené 3 ks vo všetkých 3  exemplároch) a CD s identickým textom záverečnej práce (odovzdáva sa 1 ks vlepené v origináli  ZP – popísať fixkou meno, odbor, dátum ) – vid fotografiu TU
 3. 2 exempláre Licenčnej zmluvy, ktoré budú podpísané študentom (vyplnené) – Licencna_zmluva_vzor.doc – doplniť + podpísať
 4. 1 exemplár Formulár údajov pre databázu kvalifikačných prác (vyplnený) Udaje_pre_databazu_kvalifikacnych_prac.pdf – nevyplnať signatúru (1. riadok), to urobí knižnica + podpísať
 5. 1 exemplár Výpis z informačného systému o kontrole originality – postupovať podľa dokumentu Odhalovani_plagiatu_Student.pdf , termín “Výpis z informačného systému o kontrole originality” znamená asi prinscreen obrazovky, priebežnú kontrolu je možné urobiť si na stránke  : http://odevzdej.cz/ (viď text na konci spomínaného pdf )
 6. 1 exemplár Záznamník konzultácií k záverečnej práci (korektne vyplnený a podpísaný vyžiadať od vedúceho práce) – súbor zaznamnik_konzultacii_v1-300411.docx , vyplniť ho sám podľa www.drpancik.sk (zvoliť vhodné položky) a poslať emailom čo najskôr doc. Pančíkovi na juraj.pancik@bivs.sk (aj v prípade že ide o vedúceho dr. Polakovič), doc. Pančík podpíše záznamník (zoženie podpis  dr. Polakoviča) a nechá ho v obale na mieste prvého kontaktu už v piatok 20.4 o 15,00 .
 7.   2 exempláre Preberacieho protokolu (vyplnené)  Preberaci_protokol.doc –

Stretnutie 17.3.2012 : – seminár k DP

 • Prvák : výhľad +  , 3 a 4 kap. sú hotové
 • Hybáčková : výhľad -, veľa hlavných kapitol (max 3 T,A,NR), málo kníh, chýba proložené zadanie DP, neviem určiť či splní zadanie , veľa textu ale neviem čo s tým vo vzťahu k zadaniu – musí byť korešpondencia medzi kapitolou a čiastkovým cieľom, neviem určiť vlastný prínos
 • Malíková : výhľad –, obsah nereflektuje zadanie DP (max 3 T,A,NR), ),  napriek jasnému zadaniu  – musí byť korešpondencia medzi kapitolou a čiastkovým cieľom, neviem určiť vlastný prínos, inštrukcie SQL nepatria do teórie, text v 1. kapitole sú poznámky, veľa hlavných kapitol (max 3 T,A,NR), ni eje jasné kde bude v práci A a NR časť
 • Mačejovský : výhľad ++
 • Hamaliar,  výhľad ++, kapitoly treba číslovať 1,2, 3, obrázok mus mať text obrázkov a zdroj
 • Zverbík,  výhľad -, kap.5 navyše, obsah nereflektuje zadanie DP (max 3 hl kapitoly T,A,NR), ), nemám istotu či splní zadanie DP v bode 2 a 3
 • Gubric ,  výhľad -, obsah nereflektuje zadanie DP (max 3 hl kapitoly T,A,NR), málo odkazov na knihy v zozname v texte , málo kníh v lietartúre, zlá log štruktúra práce – nie je jasný prínso a splnenie zadania
 • Gubáni,  výhľad +, obsah nereflektuje zadanie DP (max 3 hl kapitoly T,A,NR), nejde podľa normy BIVŠ, veľa hlavných kapitol, nevidím bibl odkazy, pozor na formálnu úpravu
 • Duchoň,  výhľad +, nevidím bibl odkazy alebo ich je málo,
 • Lopušný,  výhľad -, nevidím bibl odkazy alebo ich je málo, zle urobené formálne obrázky,  obsah nereflektuje zadanie DP (max 3 hl kapitoly T,A,NR) – je to tak na pol, chýba analytická časť, obsah kapitoly formulovať podľa textu zadania

Stretnutie 18.2.2012 : – seminár k DP

 • k ďalšiemu stretnutiu 24.3.2012 (budeme mať 2-4 hodiny) každý elektronicky zašle do 20.3. 2012 poslednú verziu DP – musí obsahovať skrátene aj popis analytickej a návrhovej časti (posledná časť). Nech verzia obsahuje aj kompletne všetko čo má mať záverečná práca – aj prílohy
 • stav získania zápočtov zo DS : ZVERBÍK,  GUBÁNI, HYBÁČKOVÁ (Ing. Martiško), MALÍKOVÁ (Ing. Gubalová), termín : 29.2. 2012

Stretnutie 26.11.2011 : – seminár k DP

 • prešli sme pokyny k záv prácam viď adresár na FTP : PREDMETY\SDP1ext\111025 BIVS AGENDA MATERIALY K ZP\
 • prešli slovník slovenského jazyka : slovnik.juls.savba.sk
 • dr. Polakovič musí zmeniť znenie témy na  IS BIVŠ
 • O.Klimo poslať tému DP – doc. Pančík zabezpečí jej vyvesenie na IS BIVŠ, O.Klimo na tému prihlási a doc.  Pančík tému akceptuje v IS BIVŠ a príde O.Klimovi potvrdzujúci email. Potom Klimo vytvorí oficiálne zadanie DP v papierovej forme,  doc. Pančík zadanie DP  podpíše a Klimo to odovzdá na študijnom oddelení (FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY\SDP1ext\111014 DP ZADANIA KOMBI 2.Mgr ITaM\)
 • prechádzame jednotlivé obsahy a rozsahy (FTP : \PANCIK_AR1112\PREDMETY\SDP1ext\111126 Stav rozpracovanosti DP\)
 • Formálna stránka konceptu záv práce odovzdávanej v termíne do 31.1.2012 – poslať vytlačenú verziu (PANČÍK : 97613 Sl.ľupča, Za Daňacou 25  ) :
  • vzor S.Pilch (všetky povinné súčasti + zoznam minimálne 15 kníh v zozname  norme BIVŠ) viď. FTP :  \PREDMETY\SDP1ext\111126 Stav rozpracovanocsti DP\
  • a doplnené o text celej prvej teoretickej kapitoly, a časti analytickej kapitoly (celkový rozsah je do 40 strán, minimálne 30 strán textu)
  • Pančík prečíta túto verziu (ALFA), študent ju opraví a pošle ju Pančíkovi ako BETA verziu – za túto verziu dostane študent zápočet
 • študenti dr. Polakoviča pošlú ropzracované ALFA verziu doc. Pančíkovi

Stretnutie 5.11.2011 :

Predmet SDP + SRIS :

 •  Všetci do budúceho stretnutia urobia obsah a rozsah DP do druhej úrovne + na koniec doplnia oficiálne zadanie DP
 • diskutujeme k slovo dátový  – vid. email L.Lopusny na FTP : PREDMETY/SDP1ext/DP LOPUSNY slovo DATA/

Stretnutie 29.10.2011 – podpis zadaní DP prác :   

 • podpis vytlačených zadaní DP
 • prejdeme si navrhnuté obsahy a rozsahy DP
 • prejdeme si prínos každej práce
 • WORD2007 a bibliografia podľa ISO 690
 • iné …

Stretnutie 15.10.2011 – formulácia zadaní DP prác :  

 • Všetky informácie o predmetoch na FTP : data.soft1.sk,  , adresár náš predmet PREDMETY\SDP1ext
 •  domáca úloha :  Každý si pripraví obsah a rozsah DP 1. a 2. časti podľa vzoru uvedenom v adresári : PANCIK_AR1112\PREDMETY\SDP1ext\111014 Vzor obsahu DP\ a PANCIK_AR1112\PREDMETY\SBC1\111018  Vzory tvorby obsahu BP\ .
 • Vzorová DP Peter KUCEJ  : FTP : /ADM1ext/110930 ADM1ext/DP Kucej/ a vzorová BC práca Danica Poláková – zvlášť 2. príloha požiadavky na aplikáciu  ../PREDMETY/TMM/SEM2 Poziadavky/
 • Text odovzdávaný v januári 2012 v rámci SDP1 (súčasť tohoto predmetu a zároveň povinné ) má mať cca 30 strán – pôjde o 1. časť DP  TEÓRIA + 2. ANALÝZA . Podľa smernice má mať teória cca 30 percent celkového rozsahu (t.j. 20 strán).
 • domáca úloha :   každý pošle email s predmetom DP_Priezvisko_Meno a do prílohy dá formálne (oficiálne) zadanie DP práce vo formáte WORD prekonzultované s vedúcim práce. Tlačivo je na FTP : ..PANCIK_AR1112\PREDMETY\SDP1ext\111014 TLACIVO\ Termín : budúce stretnutie 29.10.2011 , Predmet : DBB2
 • domáca úloha : doniesť vytlačené zadania Termín : budúce stretnutie 29.10.2011 , Predmet : DBB2
 • POZN : na stretnutí sa napísali zadania a sú v sdresári na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY\SDP1ext\111018 DP ZADANIA KOMBI 2.Mgr ITaM\ (okrem K.Malíkovej)