Základy informatiky – príprava na bakalárske ŠZS Leto 2012

 1. Adresár so súbormi k tomuto predmetu je na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\Zaklady_Informatiky\
 2. Otázky na ŠZS z tohoto predmetu sú v súbore IT_ITaM.zip na FTP PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\AGENDA\
 3. História :
  • Vypracované okruhy z predmetu ZIM na ŠZS z AR 2009-2010 sa nachádzajú (FTP : SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\MATERIALY\STUD_WORK_starsie prace\):
  1. odporúčam učiť sa na ZIM na IS2 AR 09/10 : 090823 BIVS SZS  ZIM_Brun_Branislav.rar
  2. odporúčam učiť sa na ZIM na IS2 090630_KUCEJ_SZS_okruhy_komplet.zip
  • Otázky z predmetu ZIM z AR 2001/2011 sú iné ako na dif skúšku IS2, ale dá sa čerpať z ich vypracovanej verzie do predmetu na dif. skúšku IS1 OIS a aj inde. Ich znenie je v súbore :  IT__spec_SIS_SK_ZMENA.doc, adresár na FTP SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\AGENDA\SZS_tezy_2011 SK.ZIP\. Ich vypracovaná verzia :
  1. prezenční študenti  ZIM AR2010/2011\SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\STUD_WORK_PREZ\
  2. kombinovaníí študenti  ZIM AR2010/2011 SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\STUD_WORK_KOMB\
 4. Úloha na nasledujúce stretnutie k predmetu na ŠZS ZIM : zistiť úplnosť príprav v adresároch :
  • prezenční študenti  ZIM AR2010/2011\SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\STUD_WORK_PREZ\
  • kombinovaníí študenti  ZIM AR2010/2011 SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\STUD_WORK_KOMB\

 Platné otázky na ŠZS :

 1. Software
  1. Co je to základní software? Charakterizujte jednotlivé druhy základního software. Co je to aplikační software a jak se dělí podle jednotlivých stupňů řízení?
  2. Způsoby distribuce, licencování, právní aspekty, číslování verzí SW.
  3. Popište základní možnosti pořízení aplikačního SW, jejich výhody a nevýhody (komerční SW, zakázkový SW, OpenSource – nový styl vývoje software – klady a zápory,…).
 2. Elektronický podpis
  1. Vysvětlete princip fungování elektronického podpisu.
  2. Popište funkci certifikační autority, jmenujte existující CA (CZ, zahraniční), objasněte legislativní rámec Evropského parlamentu.
  3. Vysvětlete rozdíl mezi soukromým a veřejným klíčem a jejich vzájemnou vazbu, HASH funkci.
 3. Komponenty počítače
  1. Popište Von Neumannovo schéma a vysvětlete, proč je až do současnosti tak důležité.
  2. Vyjmenujte hlavní technické prvky a charakterizujte je: procesor, paměti, vstupní a výstupní zařízení.
  3. Co vyjadřuje Mooreův zákon? Charakterizujete vývoj počítačů od 50. let 20. století do současnosti.
 4. Customer relationship management – CRM
  1. Jaké důvody vedly ke vzniku CRM?
  2. Charakterizujte základní cyklus řízení vztahů se zákazníky (CRM), jeho základní složky a vazbu na ERP.
  3. Jakým způsobem se v rámci CRM využívá ICT?
 5. IS v podniku
  1. Hlavní problémy při projektování IS (problémy projektů a problémy prostředí)
  2. Techniky shromažďování informací při projektování IS.
  3. Výhody a nevýhody různých forem zavádění a správy IS v podniku (outsourcing, …).
 6. Internet
  1. Vysvětlete podstatu internetu, jeho vznik a vývoj.
  2. Technické normy a protokoly internetu (ISO/OSI model – uveďte konkrétní protokoly jednotlivých vrstev).
  3. Druhy počítačových sítí, topologie a jejich vztah k internetu.
 7. Internet
  1. Vysvětlete význam pojmů intranet, extranet, server/WWW-server, ISP (Internet service provider), hosting, a jejich souvislosti.
  2. Popište TCP/IP model.
  3. Co je to RFC a jaké další normy z prostředí internetu znáte?
 8. Databáze
  1. Vztah dat a aplikací, typy dat a jejich náročnosti na paměťový prostor.
  2. Souborová versus databázová koncepce datové základny, druhy databázových systémů.
  3. Co je to OLAP? Vysvětlete rozdíl mezi relačními a OLAP databázemi.
 9. Databáze
  1. Vysvětlete pojmy Transakce, Distribuce a replikace, Integrita dat, Index.
  2. Co jsou to datové sklady?
  3. Co je to BI (Business intelligence) a jaké nástroje používá?
 10. Informace v podniku
  1. Jaký je rozdíl mezi znalostmi, daty a informacemi? Jaký je vztah mezi řízením podnikových znalostí a projektovým řízením v podniku?
  2. Význam a způsoby analýzy firemních dokumentů a firemní dokumentace při vývoji IS.
  3. Interview jako nástroj shromažďování informací při projektování IS, jeho význam, zásady
   a způsoby provedení.
 11. Počítačová grafika
  1. Shrňte základní rozdíly mezi vektorovou a bitmapovou grafikou – programy, data, aplikační možnosti.
  2. Uveďte nejpoužívanější formáty dat v oblasti vektorové a bitmapové grafiky, vysvětlete kompresi dat.
  3. Programy pro práci s grafikou – vyjmenujte nejpoužívanější programy a jejich aplikační možnosti.
 12. Web 2.0
  1. Historie a vývoj webu druhé generace.
  2. Charakterizujte web 2.0 (komunikační model many-to-many, web jako komunikační platforma, …).
  3. Vyjmenujte nejpoužívanější projekty webu 2.0, důvody jejich rozšíření, výhody a rizika oproti klasickému webu. Jak se dají prvky webu 2.0 využít v komerční sféře?
 13. Právní otázky a normy spojené s informatikou
  1. Které právní normy ovlivňují informatiku v ČR?
  2. Problematika porušování autorského práva a možná řešení (technologická, právní).
  3. V čem se liší úprava copyrightu v ČR a zahraničí (především USA)? Co je to OSA a MPAA, RIAA … ?
 14. Internet a bezpečnost
  1. Vyjmenujte bezpečnostní hrozby současných ICT.
  2. Viry a antiviry – druhy virů, způsoby šíření virů, projevy virů antivirové programy, prevence před viry.
  3. Spyware a malware, spam a možnosti obrany.
 15. Datové schránky v ČR
  1. Co to jsou a jak fungují datové schránky?
  2. Kdo datové schránky provozuje, kdo je musí a kdo může používat?
  3. Jaký je legislativní rámec pro datové schránky? Existuje obdobná služba v zahraničí?
 16. Komunikace prostřednictvím internetu
  1. Email – historie, princip fungování, protokoly.
  2. IM (Instant messaging) – historie, princip fungování, protokoly.
  3. VOIP – historie, princip fungování, protokoly.
 17. Komunikace na internetu
  1. Srovnejte druhy připojení z hlediska ceny a šířky pásma – dialup, ISDN, ADSL, WiFi, optická pojítka, satelit, mobilní připojení, …
  2. Elektronická pošta, protokoly, problematika spamu a boje s ním, skupinové diskuse, chat, další formy komunikace…
  3. Wikipedie – principy fungování a kontroly, ostatní způsoby získávání crowd wisdom…
 18. Web
  1. Vysvětlete co je to HTML, XML, DHTML, CSS, PHP, MySQL, ASP, …
  2. Které skriptovací jazyky na straně serveru a na straně klienta znáte?
  3. Vysvětlete, co to jsou a v čem jsou inovativní přístupy webu druhé generace jako je AJAX, MASH-UP, RSS či Podcast?
 19. Vyhledávání na internetu
  1. Vysvětlete rozdíl mezi katalogem a vyhledávačem a portálem.
  2. Vysvětlete princip fulltextového vyhledávání.
  3. Objasněte důvody úspěchu firmy Google (Page Rank, …) a způsob financování této firmy (AdSense, AdWords, …). Uveďte různé vyhledávací služby firmy Google a její největší konkurenty.
 20. WWW z pohledu uživatele
  1. Vznik a vývoj sociálních sítí, principy, charakteristiky, možné využití.
  2. Hrozby a nebezpečí zneužití informací na webu – vysvětlete a navrhněte jak se jim bránit.
  3. E-komerce, e-bussines, nakupování na webu, platební karty, otázky bezpečnosti.
 21. Ukládání a sdílení dat
  1. Záznamová média – druhy, princip záznamu, parametry, výrobci.
  2. Pásky, harddisky, diskety, CD, DVD, Blu-ray média, magnetooptické disky, ROM paměti, flash paměti – popište a vysvětlete.
  3. On-line sdílení Peer-to-Peer, FTP, BitTorrent, upload servery – popište a vysvětlete princip fungování.