Návrhy tém záverečných bakalárskych a diplomových prác na AR 2014/2015

doc. RNDr. Juraj Pančík – Témy na diplomové práce AR 2014-2015

 

 1.  Aktuálne problémy ochrany osobných údajov a finančné inštitúcie  Bc. Haluška, KOMBI 
 2.  Datamining, reportovanie a analýza údajov vo financiách s využitím programovacieho jazyka R, Bc.Čelešová, PREZ
 3.  Mobilné aplikácie a ich využitie vo financiách – ANDROID,  Bc. Pittner, KOMBI
 4.  Mobilné aplikácie a ich využitie vo financiách – iOS Bc. Devečka, PREZ
 5. Nástroje a metódy spracovania veľkých objemov údajov,  Bc. FOLTIN, PREZ
 6. Prípadová štúdia analýzy a návrhu konkrétneho informačného systému Bc. Mindek, PREZ
 7.  Prípadová štúdia analýzy a návrhu konkrétneho informačného systému s využitím modelovacieho jazyka UML,Bc. KOSA, KOMBI
 8. Prípadová štúdia analýzy, návrhu a realizáce informačného systému typu elektronický obchod  Bc. Pančík, PREZ
 9. Problematika spracovania veľkých objemov údajov (Big Data) a financie,Bc.HARČÁR, KOMBI
 10. Technológia JavaScript a jej využitie vo financiách , Bc. Polóni, PREZ
 11. Technológie pre moderné webových aplikácie a ich využitie vo financiách , Bc. Štefániková, PREZ
 12. Konsolidácia SAP prostredia s využitím virtualizácie a súčasných možností hardvéru, Bc. Daniš, KOMBI
 13. Univerzálne aplikácie pre rôzne mobilné operačné systémy na báze PhoneGap a ich využitie vo financiách Bc. Eliáš, KOMBI

Ing. M. Gecovič, CSc. – Témy na bakalárske a diplomové práce AR 2014-2015

Témy bakalárskychdiplomových prác na akademický rok 2014-2015

 1. Vybrané možnosti využitia čipových občianskych preukazov pre potreby občana-nepodnikateľa (Particular possibilities of ID cards application for citizen’s needs) – BP
 2. IT vzdelávanie vysokomarginálnych a špecifických skupín s prípravou konkrétneho vzdelávacieho projektu (IT education of marginal groups of people including a design of a particular project) – BP
 3. Ochrana osobných údajov a spracovanie bezpečnostného projektu v zmysle platnej legislatívy (Personal data protection including a security project preparation according to legislation in force) – DP (Bc. Mojšová)
 4. Projekt implementácie manažmentu podnikovej informatiky podľa zásad COBIT 5, ITIL 2011 a Balanced Scorecard (Project of business informatics management according to COBIT 5, ITIL 2011 and Balanced Scorecard principles) – DP  (študent : Bc. Michal SKRISA)
 5. Elektronické schránky ako nástroj e-Governmentu a možnosti ich využitia v podmienkach konkrétnej organizácie (State authorities E-boxes as a e-Government tool and opportunities of their implementation in a particular company) – BP
 6. Východiská a postup pri rozbore celkových nákladov na vlastníctvo informačných a komunikačných technológií v podmienkach konkrétnej organizácie (Basis and development in total cost of ownership analysis of IT in a particular company) – DP
 7. Analýza dopadov fenoménu Bring Your Own Device na činnosť konkrétnej organizácie (Analysis of impact of Bring Your Own Device phenomenon to a particular company) – BP
 8. Možnosti aplikácie eHealth z pohľadu zdravotnej poisťovne (Possibilities and opportunities of eHealth implementation from a health insurance company’s point of view) – BP
 9. Možnosti aplikácie eHealth z pohľadu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (Possibilities and opportunities of eHealth implementation from a healthcare provider’s point of view) – BP
 10. Využitie ITIL pri implementácii softwarových zmien v podmienkach konkrétnej organizácie (ITIL utilization for software changes implementation in a particular company) – DP
 11. Charakteristika obsahu procesných rolí manažmentu IT služieb v konkrétnej organizácii v zmysle ITIL (Characteristics of process roles contents in IT service management according to ITIL best practices) – DP  (študent :Bc.Martin Kováčik )
 12. Platforma Raspberry PI a jej  využitie vo financiách (študent Bc. Daniel Bartkovič (zmena v IS vo veducom DP – bol doc. Pancik )
 13.  Transformácia informačného systému z „on premise“ do cloudu (študent Bc. Ľuboš ORAVEC) (zmena v IS v vo veducom DP – bol doc. Pancik)
 14.  Analýza, návrh a realizácia projektu inovácie serverovej báze a dátového úložiska v konkrétnom podniku (Bc. M. Konig) (zmena v IS v vo veducom DP – bol doc. Pancik)
 15. Responzívny dizajn a jeho realizácia v podmienkach konkrétnej spoločnosti (Bc. Doležal)

Ing. Radoslav Forgáč, PhD.- Témy na bakalárske a diplomové práce AR 2014-2015

Témy bakalárskych prác 2014/2015

 1. Analýza nástrojov na šifrovanie pevných diskov (Analysis of tools for hard disk encryption) 
 2. Analýza účinnosti vybraných personálnych firewallov  (Analysis of the effectiveness of selected personal firewalls) 
 3. Porovnávacia štúdia vybraných databázových serverov na báze open source  (Comparative study of selected database servers based on open source)
 4.  Možnosti implementácie alternatívnych operačných systémov pre podnikové prostredie na báze open source (Implementation options of alternative operating systems for business environment based on open source)
 5.  Podpora VBA v alternatívnych kancelárskych systémoch (VBA support in alternative office systems)

Témy diplomových prác 2014/2015

1. Softvérová vizualizácia symetrického algoritmu šifrovania (Software visualization of symmetric encryption algorithm)

2. Softvérová vizualizácia asymetrického algoritmu šifrovania (Software visualization of asymmetric encryption algorithm)
3. Softvérová vizualizácia hašovacieho algoritmu (Software visualization of hash algorithm)
4. Softvérová vizualizácia elektronického podpisu (Software visualization of electronic signature)
5. Implementácia VoIP ústredne v podnikovom prostredí (Implementation of VoIP PBX in a business environment)Bc. Magát Martin

Ing. Peter Polakovič, PhD.- Témy na bakalárske a diplomové práce AR 2014-2015

Témy bakalárskych prác 2014/2015

 1. Súčasné trendy autentizácie používateľov a možnosti krádeže identity
 2. Analýza a hodnotenie web stránok verejnej správy v Slovenskej republike
 3. Prehľad súčasne používaných technológií na dlhodobé ukladanie dát
 4. Analýza procesov malých a stredných firiem
 5. Voliteľná téma 
 6. Voliteľná téma

Témy diplomových prác 2014/2015

 1. Testovanie bezdrôtových sietí pomocou dostupného softvéru Bc .Brziak  Ladislav 
 2. Systém na správu softvérových produktov v počítačovej sieti Bc. Kováčik Martin 
 3. Metódy spracovania dát v medicínskej praxi Bc. Dávid Svitek 
 4. Tvorba informačného web portálu pre malú a strednú firmu pomocou konkrétneho CMS systému Bc.Puchý  Vladimír
 5. Tvorba informačného web portálu pre malú a strednú firmu pomocou ASP.NET  Voliteľná téma Bc. Rodák Radovan (zmena v IS v v nazve temy DP – bola volitelna, uz je konkretna )
 6. Nasadenie OS Windows 7 vo veľkej spoločnosti s využitím SCCMVoliteľná téma Voliteľná téma  Bc.Kubo Milan (zmena v IS v v nazve temy DP – bola volitelna, uz je konkretna ) 

Ing. Jolana Gubalová, PhD.- Témy na bakalárske a diplomové práce AR 2014-2015

Témy bakalárskych prác 2014/2015

Uplatnenie softvéru freeware a open source v malých a stredných podnikoch (Application freeware and open source in small and medium enterprises)

Témy diplomových prác 2014/2015

Business Intelligence nad ekonomickou databázou (Business Intelligence under economic database)

 

Ing. Bohuslav Martiško, PhD.- Témy na bakalárske a diplomové práce AR 2014-2015

Návrh optimalizácie distribučných žiadostí v spoločnosti …..            Bc. Rusin