Diplomový seminár PREZ LETO 2013

2. stretnutie (1. časť) 3.4. 2013 : 

 • ďalšie stretnutie bude zápočtové v pondelok 29.4.2013
 • dohodli sme podmienky na udelenie zápočtu z predmetu diplomový seminár (podrobne sme prešli povinné body seminárnej práce)
 • doplnili sme témy DP do IS BIVŠ
 • prešli neutešený stav na príprave DP

Podmienky udelenia zápočtu z predmetu Diplomový seminár : 

termín odovzdania bude : 29.4. 2013 v pondelok na hodine TCN – tam sa to elektronicky odovzdá   

 • seminárna práca v elektronickej forme podľa BIVŠ
 • obsah seminárnej práce :
  1. úvod kde sa konšatuje téma v IS BIVŠ – aká téma a či je nahodená v IS BIVŠ
  2. predná strana DP podľa normy BIVŠ – viď. smernica BIVŠ
  3. zadanie DP  – viď. vzor
  4. návrh obsahu a rozsahu DP (názvy prvej úrovne, názvy druhej a tretej úrovne u kap.1 (teória) )
  5. deklarovanie vlastného prínosu (prínosov) v analytickej a návrhovo -realizačnej časti – za čo dostanem Ing. (aj viacej menších prínosov je lepšie ako nič)
  6. rešerš v podobe zoznamu literatúry (30 odkazov) podľa ISO690 (použiť WORD 2010) a z toho musí byť 10 kníh  -rešerš musí byť videná v elektronickej forme dokumentu referátu (nestačí len nakopírovať – textové pole). Pozn k WIKI pédii – použiť odkazy na konci hesla (dokumenty na webovej lokalite)
 • vzor : 0:/PREDMETY Zima 2012/2.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_BB/121109 VZOROVY OBSAH/101115 DP BENKOVA.ZIP
 • vzor zadania : 0:/PREDMETY Zima 2012/2.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_BB/121202 BETA VERZIE/Zadanie_DP_Silvia Štubňová.doc
 • vzor návrhu a obsahu viď : 0:/PREDMETY Zima 2012/2.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_BB/
 • vzor referencií – viď práca BC POLÁKOVÁ 0:/KNIHY/111014 Zaverecne prace/BC POLAKOVA/

stav prác na DP :

  • BELÁK -nemá nič , téma v IS BIVŠ zostáva  „Aplety a servlety pre finančné aplikácie“
   • http://www.mpc-edu.sk/aktuality/financna-gramotnost
  • BRONDA – meníme tému na „Vybrané štandardy riadenia podnikovej informatiky“
   • teória :  pojmy z témy
   • analýza: porovnanie COBIT a ITIL
   • návrhovo – realizačná časť:  zatiaľ nevieme
  • FORGÁČ-  nerobil nič, téma v IS BIVŠ zostáva “Ochrana softvéru proti neoprávnenému používaniu
  • MESIAR – nerobil nič, téma v IS BIVŠ zostáva „Dokumentovanie  projektov vývoja informačných systémov s využitím osobných kancelárskych aplikácií“
  • MIŠINA – nemá nič , téma v IS BIVŠ zostáva “Malý on-line ekonomický informačný systém
  • MITTER – nemá nič , téma v IS BIVŠ zostáva “Využitie cloud computingu v moderných podnikových informačných systémoch
  • MORAVČÍK – nemá nič , téma v IS BIVŠ zostáva “ Riadenie životného cyklu  aplikácií“ 
  • ŠEVČÍK – nemá nič , , téma v IS BIVŠ zostáva “Tvorba informačných systémov s využitím  mobilných platforiem 
  • VANKULIČ : neštuduje ,  téma v IS BIVŠ zostáva “Návrh a realizácia používateľských rozhraní informačných systémov “

 

 • úloha na stretnutie :
  • všetci si stiahnu DP z CS priestoru s ich temou s cielom posudit obhajitelnost ich temy pomoocu komparativnej metody
  • všetci si premyslia minimum čo by chceli na diplomovku urobiť v rámci vlastnéhop prínosu
 • upresenia tém :
  • A. BRONDA – téma by sa venovala rozdielom medzi poslednými verziami COBIT-u a ITIL-u
  • B. MORAVČÍK – uvažujeme o službách Google Apps a ich kastomizácii  (napr. spreadshet ) a ich využití v malom podniku, Google Script: Enterprise Application Essentials, Adding Functionality to Your Google Apps,Oreilly, 2012 (http://it-ebooks.info/book/633/)
  • A.ŠEVČÍK – uvažujeme o téme programovanie CLOUD-u Google Apps Engine v PYTHON-e a o využití na vizualizáciu a spracovanie veľkých objemov údajov  na báze Google Apps Engine (použiť jazyka PYTHON) viď kniha Code in the Cloud Programming Google AppEngine (http://it-ebooks.info/book/10/) vyd. Oreilly 2011

 

1. stretnutie, 27.2. 2013  :

 • prešli sme témy DP a urobili prípadné zmeny  v IS
 • na FTP sú témy v súbore 130227 Temy zaverecnych prac AR 13_14 ver.1.xlsx  , adresár : 0:/PREDMETY Leto 2013/AGENDA ZAVERECNYCH PRAC/130206 TEMY ZP AR 13-14/

 

Zoznam tém DP a náčrt predemt, cieľ, osnovy a literatúry :

 • Mišina,Daniel  (zmena 27.2. 2013) : “Malý on-line ekonomický informačný systém
  • predmetom práce je tvorba informačných systémov pre malé podniky
  • Cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť informačný systém pre malé podniky
  • V teoretickej časti prebrať pojmy z predmetnej oblasti
  • V analytickej časti sa  práca  sústredí na opis fáz životného cyklu konkrétnej aplikácie
  • V návrhovo – realizačnej časti vytvoriť malý on-line ekonomický informačný systém
  • Literatúra : JAVA7 a Spring Framework – integračné riešenia predtým bol atémou informačný systém elektronického obchodu (vyšla kniha v Computer Press – programujeme vlastní e-shop v ZendFramework-u)
 • Belák, Robert (zmena 27.2. 2013) :  “Aplety a servlety pre finančné aplikácie” anglicky “Financial Applets and Servlets ” – KLAUČO
  • predmetom práce sú aplikácie typu aplety a servlety  (JAVA). Námet čerpáme z knihy flazx-Java-The-Complete-Reference-8th-Edition-0071606300.zip
  • Cieľom práce je vytvoriť sadu programov – aplikácií na webe z oblasti finančnej gramotnosti – práca pomôže v tejto oblasti
  • V teoretickej časti prebrať pojmy z predmetnej oblasti
  • V analytickej časti sa  práca  sústredí na porovnanie technológií určených pre tvorbu webových aplikácií (porovnať technológiu JS a technológie JAVA) . Analýza sa odpichne od architektúr aplikácií IS : rich client  alebo think  client, server side  ….
  • V návrhovo – realizačnej časti vytvoriť webové kalkulačky vytvorených s technológiou aplety a servletov na báze Google Apps Engine (použiť jazyka JAVA) viď kniha Code in the Cloud Programming Google AppEngine (http://it-ebooks.info/book/10/) vyd. Oreilly 2011
 • Bronda,A.:   “Programovanie mobilných platforiem so zameraním an tvorbu používateľského rozhrania  a databáz” – JAVA programovanie mobilných platforiem so zameraním an tvorbu používateľského rozhrania (UI) a databázy
 • Ševčík, A (zmena 27.2. 2013) :   “Tvorba informačných systémov s využitím  mobilných platforiem ” 
  •  “The information systems programming with Windows Phone”
  • predmetom práce je tvorba mobilných aplikácií so zameraním na platformu Windows Phone (FTP :\KNIHY\111115 KNIHA Petzold _Programming_Windows_Phone_7\)
  • Cieľom práce je
  • V teoretickej časti prebrať pojmy z predmetnej oblasti
  • V analytickej časti sa  práca  sústredí na porovnanie technológií určených pre tvorbu mobilných  aplikácií (porovnať technológiu JS a technológie JAVA) . Analýza sa odpichne od architektúr aplikácií IS : rich client  alebo think  client, server side  ….
  • V návrhovo – realizačnej časti vytvoriť mobilnú aplikcáciu s využitím vo financiách (viď. R. Belák )
 • Forgáč, Štefan (zmena 27.2. 2013) :–  “Ochrana softvéru proti neoprávnenému používaniu” angl. “Software protection against unauthorized  usage” Semančík
  • predmetom práce je
  • Cieľom práce je  vytvoriť ochranu konkrétnej aplikácie proti neoprávnenému použitiu
  • V teoretickej časti prebrať pojmy z predmetnej oblasti
  • V analytickej časti sa  práca  sústredí na porovnanie technológií určených pre ochranu SW proti  neoprávnenému používaniu a analýzu možností reverzného inžinierstva
  • V návrhovo – realizačnej časti vytvoriť variantnú ochranu konkrétnej aplikácie
 • Mesiar, Juraj (zmena 27.2. 2013) :Dokumentovanie  projektov vývoja informačných systémov s využitím osobných kancelárskych aplikácií” GECOVIČ
  • Predmetom práce je projektový manažment a metódy jeho dokumentovania
  • Cieľom práce bude navrhnúť prípravu a realizáciu konkrétneho projektu (Vývoj SW viď. príslušná šablóna MS Project 2010) s využitím MS Project2010 a MS Visio2010 (navrhnúť čo najvacsi pocet dokumentov vznikajúcich v týchto nástrojoch).
  • V teoretickej časti prebrať pojmy z predmetnej oblasti
  • V analytickej časti sa  práca  sústredí na vymedzenie tých dokumentov, ktoré môžu súvisieť s projektamiv vývoja informačných systémov a podporu tvorby týchto dokumentov s aplikáciami MS WORD, EXCEL a PROJECT
  • V návrhovo – realizačnej časti vytvoriť konkrétnu dokumentáciu pre prípravu a realizáciu konkrétneho projektu v spomenutých kancelárskych aplikáciách
  • Literatúra :
   • Cp press Kubálek-Kubálková (MS Project 2010, MS Visio 2010, Schwalbe riadenie projektov IT http://knihy.cpress.cz/rizeni-projektu-v-it-d2.html, ) .
   • V knihe TOP_flazx_A-Standard-for-Enterprise-Project-Management–1420072455.zip na FTP : \PANCIK_AR1112\KNIHY 3\130123 Project management\  je množstvo formulárov súvisiacich s riadením projektu -tieto prerobiť do šablón WORD 2010.
   • Kniha Project 2010 Project Management 2010 0470561106.zip rieši priamo podporu PMBOK metodiky s využitím MS Project 2010 (FTP :\KNIHY 3\130211 PMP_Heldman_2013\)
 • Mitter, Martin  – “Využitie cloud computingu v moderných podnikových informačných systémoch” “ uvažujeme o pokračovaní BC v smere cloud computingu (cc) a ekonomike cc (vieme nájsť kontakty na Microsoft)
 • Moravčík, B  – “ Řiadenie životného cyklu  aplikácií“ 
  • vyšlo by sa z knihy Řízení životního cyklu aplikací ve Visual Studiu 2010 M.Gousset, B. Keller viď http://www.gorila.sk/product/319649 a z dostupnosti SW  Team Foundation Server (TFS)(http://www.microsoft.com/visualstudio/eng#downloads+d-2012-express). 
  • v teoretickej časti : riadenie projektov a SW projektov, životný cyklus aplikácií, UML
  • v analytickej časti vo vzťahu k projektu ATM terminal z DEITEl,2012 : 
   • Část I – Architekt (úvod do softwarové architektury, návrh s diagramy případů užití, návrh shora dolů s diagramy komponent a tříd, analýza aplikací s průzkumníkem architektury, diagramy vrstev)
   • Část II – Vývojář (úvod do vývoje softwaru, unit testy s Unit Test Framework, nástroj Managed Code Analysis a metriky kódu, profilace a výkon, vývoj, testování a nasazování databází, úvod do IntelliTrace)
   • Část III – Tester (úvod do testování softwaru, výkonové testy webů a zátěžové testy, manuální testy, kódové testy uživatelského rozhraní, Lab Management) 
   • Část IV – Team Foundation Server (úvod do Team Foundation Serveru, architektura Team Foundation, řízení verzí Team Foundation, větvení a slučování, Team Foundation Build) 
   • Část V – Správa projektu/procesu (úvod do správy projektu, šablony procesu, reporty, portály a dashboard, agilní plánování s plánovacími sešity, přizpůsobování šablony procesu
  • v návrhovo- realizčnej časti : rozchodiť vzorové príklady z tutorialu k   TFS
  • knihy :\PANCIK_AR1112\KNIHY 3\130306 KNIHY TEAM FOUNDATION SERVER\
 • Vankulič, Martin (úprava 27.2.123) :   “Návrh a realizácia používateľských rozhraní informačných systémov “ , POLAKOVIČ
  • predmetom práce je používateľské rozhranie (UI) a inžiniering UI.
  • Cieľom práce je porovnať moderné spôsoby tvorby grafických používateľských rozhraní pre IS a vytvoriť vlastné GUI na vybranej technológii
  • V teoretickej časti prebrať pojmy z predmetnej oblasti podľa členenia hesiel na  wikipedia :  User interface a User Interface Engineering
  • V analytickej časti sa  práca a sústredí na porovnanie technológií určených pre tvorbu GUI (JAVA AWT a SWING, JavaScript (a jQuerry,Microsoft  .NET WPF ). Analýza sa odpichne od architektúr aplikácií IS : rich client  alebo think  client, server side
  • V návrhovo realizačnej časti uviesť dve moderné používateľské rozhrania : urobiť aplikáciu pre Kinect a Microsoft  Metro (http://en.wikipedia.org/wiki/Metro_design_language)
 • Voľná téma XXXXXX  –”Aplikačné servery a ich využitie v podnikových informačných systémoch”  Aplikačné servery a Portlets – portálové riešenia v  JAVA (J2EE) – done, aletrantívne : Open Source Aplikačné servere JAVA (JBOSS a GlassFish). Knihy :