VÝUČBA Leto 2012

7.2.2012  Začiatok výučby letného semestra pre končiace ročníky (6. semester Bc., resp. 4. semester Mgr. štúdia) – dĺžka semestra 10 týždňov 
13.2.2012  Začiatok výučby letného semestra pre ostatné ročníky (2. semester Bc. a Mgr. štúdia, resp. 4. semester Bc. štúdia) – dĺžka semestra min. 12 týždňov 
Marec 2012  3. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie 
31.3.2012  Vypísanie tém BP a DP v IS BIVŠ jednotlivými katedrami pre študentov končiacich ročníkov v AR 2012/2013 
2. – 4.4.2012  Študentská vedecká konferencia 
15.4.2012  Ukončenie výučby v letnom semestri pre končiace ročníky (6. semester Bc., resp. 4. semester Mgr. štúdia) 
30.4.2012  Termín odovzdania bakalárskych a diplomových prác pre I. kolo ŠZS AR 2011/2012 
6.5.2012  Ukončenie výučby v letnom semestri pre ostatné ročníky ročníky (2. semester Bc. a Mgr. štúdia, resp. 4. semester Bc. štúdia) 
10.5.2012  Odovzdanie indexov a prihlášok pre I. kolo ŠZS AR 2011/2012 
31.5.2012  Termín uzávierky prihlásenia študentov na vypísané témy BP a DP na AR 2012/2013 v informačnom systéme BIVŠ 
28.5. – 16.6.2012  Štátne záverečné skúšky Bc. a Mgr. štúdia v Banskej Bystrici 
18.6. – 30.6.2012  Štátne záverečné skúšky Bc. a Mgr. štúdia v konzultačných strediskách v SR 
30.6.2012  Ukončenie štúdia pre študentov s odkladom ŠZS, odovzdanie bakalárskych a diplomových prác, indexov a prihlášok pre II. kolo ŠZB, ŠZS 
Jún 2012  I. kolo prijímacieho konania – do 15.6.2012 ukončiť všetky administratívne náležitostia do 30.6.2012 zápis študentov z 1. kola