COARD

COARD snímače a výpočet optického toku

Cieľ projektu :

Hlavným cieľom projektu je nájsť taký spôsob (algoritmus) výpočtu optického toku pre snímač COARD,ktorý zohľadní dopredný pohyb snímača COARD počas výpočtu optického toku, zohľadní jeho geometriu a zohľadní výpočtovú architektúru CORDIC . Takto nájdený algoritmus by mal byť efektívnejší z pohľadu výpočtovej náročnosti na výpočet optického toku a mal by byť jednoduchší na jeho implementáciu v FPGA a mal by umožniť vyhýbanie sa prekážkam.Vedľajším cieľom výskumného projektu je nájsť také spracovanie signálu, ktoré môže nahradiť získanú informáciu z optického toku a umožniť tak vyhýbanie sa prekážkam pri zachovaní  hľadísk uvedených hore
1.  Záznamy k rešerši a štúdiu so zameraním na  optical flow, CORDIC výpočtová architektúra, snímače COARD