Riadenie projektov a procesov Leto2013 KOMBI

 • Semester: Zimný semester AR 2012-2013
 • Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
 • Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2013\AGENDA\ILP\ končíme z,ZK
 • Emailová skupina: RPP
 • Kód predmetu: M201RPP
 • Email: juraj.pancik (at) bivs.sk
 • Predmet Vášho emailu : RPP_VasePriezvisko_VaseMeno
 • Zoznam študentov : .MGR.ITAM_KOMBI_RPP.csv, FTP: cPREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_RPP\
 • Merge email: TU
 • Adresár predmetu na FTP : /PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_RPP\
 • o
 • o
 • Aktuálna informácia o skúške z M201RPP v sobotu 11.5.2013:
 • o
 • o
 • o
27.4. 7.x Říz projektů a podnik procesů (4h) 8,00-11,10 U3 , 14,00-17,10 U3
  • skúška ku KZ  – písomná časť  M201TCN prakticky prebehne od 9,00-11,10 (na výučbe 27.4. 7.x Říz projektů a podnik procesů (4h) 8,00-11,10 U3 
  • zápis do indexu z SDP oficiálne prebehne od 9,00-11,10
 • 13.4. 6.x Říz projektů a podnik procesů (4h) 14,40-17,00 U3

 • 12.4. 5.x Říz projektů a podnik procesů (4h) 15,00-18,10 U4

 • 6.4. 4.x Říz projektů a podnik procesů (2h) 11,20-12,50 U3
  • zadelili sme si seminárne práce a stanovili termíny skúšok
  • podrobne sme sa venovali výborným  knihám ktoré sú vhodné pre samoštúdium a rozšírenie existujúcich príprav na seminárky
   • Hovoríme o knihe BASL „Podnikové informační systémy“ , ka.9 podnik a procesy (FTP:  KNIHY2)
   • Hovoríme o knihe GRASSEOVá : Procesné riadenie vo verejnom sektore   (FTP:  KNIHY2)
   • Hovoríme o knihe ŠMÍDA,2007 (FTP: KNIHY)
   • Hovoríme o knihe POUR,2009 kap.13 (FTP: KNIHY)
   • Hovoríme o knihe POUR,2006 kap. 4.2 (FTP: KNIHY2)
 • 16.3. 3.x Říz projektů a podnik procesů (2h) 15,10-16,40 U7
  • prednáška o GOOGLE APP ENGINE a PYTHON-e  (prednáška o GOOGLE APP ENGINE a PYTHON-e  (FTP: ../PREDMETY Leto 2013/3.BC.IT_PREZ_VIS/130311 Prednaska GOOGLE CLOUD PYTHON.pptx , pozrieť si video VIDEO  5 min Quick start :—http://www.youtube.com/watch?v=bfgO-LXGpTM ; pozrieť si www stránku : development Website developers.google.com/appengine )
  • cvičenie : MS PROJECT 2010 , Kubálek  kap.3 : Úlohy
 • 2.3. 2.x Říz projektů a podnik procesů (2h) 11,20-12,50 U3 
  • cvičenie : MS PROJECT 2010 , Kubálek  kap.2 : Kalendáre
 1. 16.2. 1.x Říz projektů a podnik procesů (2h) 11,20-12,50 U3 
 2. Cieľ predmetu :
  • prejsť knihu Heldman,2013 : PMP Book
  • naučiť sa základy práce s Microsoft Outlook 2010
  • zredigovať a spracovať prípravy na ŠZS na predmet RPP
 3. Ukončenie predmetu : 
  • zápočet :
   1. vypracovanie skupiny otvorených otázok a odpovedí z jednej štátnicovej otázky na základe jednotlivých podotázok v termíne  koniec apríla 2013 (vaše práce budú sprístupnené na FTP)
    1. Zoznam otázok na ŠZS z predmetu RPP  je na FTP : Informační technologie a management_2013.doc, FTP: PREDMETY Leto 2013\Priprava_MGR_SZS\130212 BIVS AGENDA Mgr  ITAM  otazky nove.
    2. Vypracované otázky na ŠZS sú napr. v Vypracovane Otazky SZS RPaPP.2012.Juraj.Michalka.zip,  na FTP : \PREDMETY Leto 2013\Priprava_MGR_SZS\RizeniProjektuProcesu\
    3.  Štruktúra seminárnej práce : názov práce bude číslo a znenie hlavnej otázky na ŠZS z predmetu RPP, podkapitoly budú mať názov podotázky, obsah podkapitoly bude odpoveď na podotázku.
    4. Do hotových vypraovaných otázok treba doplniť informácie z kníh BASL,2008, GRASSEOVÁ,2008, POUR,2006, POUR,2009., ŠMÍDA,2007.  Treba doplniť obrázky a zdroje odkiaľ bola otázka spracovaná
    5.  Zoznam študentov a nim pridelených tém na seminárnu prácu bude na tejto stránke.
    6.  Seminárnu prácu vypracovanú podľa smernice BIVŠ zazipovať, zip nazvať RPP_Priezvisko_Meno.zip, poslať ho emailom s predmetom RPP_Priezvisko_Meno 
    7. Termín zaslania seminárnej práce : koniec apríla 2013 (vaše práce budú sprístupnené na FTP)
   2. Vypracovať elektronickú fomu projektu v podobe súboru pre MS Project 2010 (2007) z oblasti manažmentu IS.
    1. Vychádzať z templates MS Project-u, doplniť zdroje, termíny, náklady .
    2. Seminárnu prácu v podobe súboru Project *.mpp, *.mppx,   zazipovať, zip nazvať RPP_Priezvisko_Meno.zip, poslať ho emailom s predmetom RPP_Priezvisko_Meno. 
    3. Obidve Seminárne práce budú uverejnené na FTP v adresári :PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_RPP\M201RPP_StudWork_Leto2013\
    4. Termín zaslania seminárnej práce :  najneskôr deň pred skúškou
  • skúška : 
   • Písomná skúška z otvorených otázok (odpovede na ne vypracujú študenti v rámci seminárnej práce )
   • Písomný test z knihy Heldman,2013
   • Ústne doskúšanie k navrhnutému projektu a otvoreným otázkam
 4. Literatúra:
  1. Kubálek : KNIHY\SKEN KUBALEK_Office_Project\
  2. Heldman : \KNIHY 3\130211 PMP_Heldman_2013\
  3.  Vypracované otázky na ŠZS sú napr. v Vypracovane Otazky SZS RPaPP.2012.Juraj.Michalka.zip,  na FTP : \PREDMETY Leto 2013\Priprava_MGR_SZS\RizeniProjektuProcesu\
  4. Rossenau, 2007 : KNIHY\SKEN Rosenau Rizeni Projektu 2007\

Rozdelenie seminárnych prác :

 1.  Omezení a rizika projektu Popište projektová omezení a rizika projektu. Základní charakteristika rizika projektu, jejich vznik a význam. Způsoby ošetření rizik. Proces řízení rizik. Rizikové oblasti na projektu.ŠMONDRK

 2.  Organizace projektu, základní role na projektu. Projektová organizace. Základní role na projektu a vztahy mezi nimi. Projektový manažer. Sponzor projektu. Liniový vedoucí. Řídící komise. Projektový tým. Tvorba projektových týmů. Pracovní (řešitelské) týmy. VARGA

 3.  Plánování projektu. Význam plánování projektů. Popis a vysvětlení plánovacího procesu. Plánování výstupů, projektových aktivit a zdrojů. Plánování nákladů. Komunikační plán. ŠEFČÍK
 4. • Řízení projektů. Význam a hlavní činnosti řízení projektů. Řízení projektových týmů. Kontrola věcného a časového průběhu projektu. Projektová jednání. Změnové řízení. Dokumentace průběhu projektu. HAVIAR
 5. • Ukončení projektu. Význam formalizovaného ukončení projektu. Vyhodnocení projektu, závěrečná zpráva projektu. Administrativní a ekonomické ukončení projektu. VACULČIAK
 6.  • Podnik a jeho okolí – RAFAJ Podnik a jeho okolí. Funkční a procesní řízení. Rozvoj podniku (živelný, koordinovaný). Podnikové procesy. Vztah mezi procesy a strategií podniku. Podnik ajeho informační systém.
 7. • Řízení změn v podniku – KOCAKOVARealizace změn v podniku. Zadávání požadavků vs. koordinované řízení změn. Charakteristika jednotlivých přístupů, výhody a nevýhody. Popis a vysvětlení procesu řízení změn. Hlavní činnosti a role. Úspěšnost realizovaných změn. Rizika provádění změn.
 8. • Podnikové procesy – JAMBRICH Podnikové procesy a jejich význam. Klasifikace procesů. Vztah procesů a dílčích pracovních činností. Popis procesu a jeho vazeb. Hlavní procesní role a jejich vazby.
 9. • Změny podnikových procesů -NESPALA Postup změn podnikových procesů. Popis jednotlivých fází: Identifikace, detailní popis, analýza, návrh řešení, zavedení. Základní principy úspěšného postupu. Bariéry zavádění změn.
 10. • Možnosti zlepšování procesů – PETRENKA Potenciály pro zlepšení. Analýza slabých míst. Změny na úrovni struktury procesu, rolí, podporujících informačních technologií. Zdroje znalostí.
 11.  Výběr procesů pro jejich zlepšení – MICHALEC Kritéria pro výběr procesů pro jejich zlepšení. Popis procesu, který vybírá kandidáty na zlepšení procesu. Postup výběru procesů u procesně řízené organizace.
 12. • Modelování procesů –KMETOVA Model a jeho vlastnosti. Účel modelování. Hlavní zásady tvorby modelů. Rámcový postup vytváření modelů podnikových procesů.
 13. • Procesně řízený podnik – FERSTER Funkční a procesní řízení. Přínosy procesního řízení (pro podnik, zaměstnance). Charakteristika procesně řízeného podniku. Příklady vrcholových procesů a jejich modely. Způsob výběru procesů pro jejich zlepšení (seznam kandidátů na zlepšení).
 14. • Tvorba modelů v procesně řízeném podniku – KOVACOVA Způsoby modelování. Základní postupy a role. Organizační zajištění pro procesní modelování. Průběžný rozvoj procesů.
 15. • Zavádění procesního řízení – ŠURKALOVÁ Postup zavádění. Principy zavádění procesního řízení. Kritické faktory úspěchu. Postupné úrovně přechodu na procesní řízení. Bariéry zavádění procesního řízení.
 16. • Trendy ve vývoji aplikací, podporujících podnikové procesy – SZUCS Klasický postup, jeho charakteristika, výhody a nevýhody. Koncepce P2A (process to application). Charakteristika postupu, přínosy pro vývojáře i obchodní zadavatele požadavků (analytiky). 
 17. • Projekty reengineeringu – MRAZ Charakteristika projektů reengineeringu. Kritické faktory BPR.
 18. • SW nástroje pro modelování podniku a jeho procesů – MICHNAC Nástroje pro modelování podnikových procesů, jejich vlastnosti a možnosti.