B201SBC Seminár k Bc práci PREZ ZIMA 2012

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu: nie je

Emailová skupina: SBC

Kód predmetu: B201SBC

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : SBC_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov :

Merge email:

Adresár predmetu na FTP :  \PREDMETY Zima 2012\3.BC.IT_SBC\

stretnutie 17.12.2012

 • BETA obsahy prejdené s vedúcimi prác sú na FTP : 0:/PREDMETY Zima 2012/3.BC.IT_PREZ_SBC/121119 BETA Obsahy BC/
 • študenti dostanú zápočet od svojho vedúceho Bc práce za odovzdanie vytlačenej 1. verzie Bc práce v rozsahu 20-25 ktorá bude obsahovať : predná strana práce titulný list, obsah (názvy hl. kapitol, podrobný obsah 1. kapitoly), kompletnú prvú kapitolu (teoretická časť -vymedzenie pojmov), môže byť rozpracovaná aj 2. kapitola, musí byť uvedená aj litartúra v rozsahu min.12 kníh, na konci musí byť formulár zadania Bc práce. Termín : 1. termín 15.1.2013, 2. termín : 31.1.2013
 • Posúdenie obsahov :
 • PITTNER, MINDEK, ČELEŠOVÁ, FOLTIN – OK
 • ŠTEFÁNIKOVÁ – veľmi slabé, nespolupracuje
 • POLÓNI – OK
 • BARTKOVIČ, HAJDUČEK, DEVEČKA, ELIAŠ, KABÁČOVÁ, PANČÍK, TRUSZKA – OK
 • HREBÍK – doplní obsah zajtra na konzultácii s vedúcim práce, odporúčam ísť pri špecifikácii požiadaviek podľa vzoru Pitevňa, BC Poláková, príloha č.2,
 • MOLNÁR – nebol na seminári

SEM12najbližšie stretnutie k bc prácam bude v pondelok 17.12. 2012 poobede o 13,30

 • všetci si podrobne prečítajú zápis zo stretnutia 19.11.  
 •  BETA verzia obsahu Bc práce : všetci si pripravia podrobný  obsah ich BC práce vo WORD-e (obsah všetkých troch kapitol do prvej úrovne (názvy kapitol) a obsah 1. kapitoly do druhej úrovne a tretej úrovne, obsahy jednotlivých podkapitol – čo tam dám, viď Benková,   zoznam literatúry – 12 kníh, formulár zadania Bc práce) – pošlú mi to na hodine, alebo lepšie deň predtým)
 • pribežne t.j. do termínu 10.12. zašlú ALFA verziu obsahu : MOLNÁR, ŠTEFÁNIKOVÁ a TRUSZKA
 • naučíme sa vytvárať svoj vlastný blog (CMS WordPress) venovaný Bc práci
 • urobíme si automatické generovanie obrázkov
 • prejdeme si smernicu či sme na niečo nezabudli
 • žiadam o dochádzku – seminár je povinný

SEM8  19.11. 2012 (prítomných 17 študentov)

 • Čo najskôr informovať osobne vedúcich s obsahmi svojich prác – do budúceho stretnutia. Dohodnúť si stretnutie s nimi v ich konzultačných hodinách, dopredu im poslať emailom obsah práce.
 • v IS BIVS sú už definitívne témy a vedúci,
 • Pripraviť si podrobný obsah BC práce podľa vzoru DP Benková (min 1 kap) – PREDMETY Zima 2012\2.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_BB\121109 VZOROVY OBSAH\ súbor 101115 DP BENKOVA.ZIP,  súbor Obsa&Rozsah.doc
 • ALFA verzie obsahov prejdených na stertnutí 19.11.  sú na FTP  : PREDMETY Zima 2012\3.BC.IT_PREZ_SBC\121119 ALFA Obsahy BC\
 • Komentáre :
 1. MINDEK : OK
 2. PANČÍK, P: OK, do kap.2 doplniť info o WEB 2.0 z Deitel How to JAVA
 3. ELIÁŠ : OK
 4. PITTNER : OK
 5. FOLTIN: OK – diskutujeme o portáli ITAPA a o tom ako pomocou neho naplníme kap.2 stav informatizácie v SR
 6. ČELEŠOVÁ: upraví obsah v kap.2  v zmysle DP KUCEJ (VBA) , reporting a datamining natiahnut v kap.1 – dorobiť do budúceho stretnutia
 7. KABÁČOVÁ : nemá obsah – dobudúca dokončiť, obsh musí aspoň v 1. kap. zopodvedať tomu čo bude v BC práci ( prevziať osvojiť si štruktúru z WIKI http://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility, knihy na FLAZX, http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility )
 8. PECHO : sú tam chyby, pozor na logické súvislosti a pozor na znalosť princípu el. podpisu
 9. POLONI : OK
 10. SIDOROVá : OK
 11. BARTKOVIČ : OK
 12. HREBÍK : dokončiť obsah v kap.1 (napr, vyčleniť diagramy UML ), naučiť sa ako je urobený príkald v EAExample (el obchod s knhami) a pokúsiť sa toto implementovať na soc. sieť – aj diagramy UML – doc. Pančík pomôže vysvetliť
 13. DEVEČKA : OK, stiahnuť knihy z FALZX.COM, rozchodiť vývojové prostredie iOS
 14. HAJDUČEK : prerobiť kap.  1 a 2 podla pokynov , doplnit podkapitolu 1.x WEB 3.0
 15. MOLNÁR : neposlal
 16. ŠTEFÁNIKOVÁ : neposlala
 17. TRUSZKA : neposlal

SEM5  29.10. 2012 (prítomných 13 študentov) urobili sme si  si obsah do prvej úrovne a obsah 1. kapitoly do druhe júrovne  a ukázali sme si prácu s literatúrou vo WORD 2010. Riešili sme formátovanie pomocou štýlov (lorem ipusm ). Automatické generovanie obsahu je urobené na príklade BC CELESOVA (FTP :/PREDMETY Zima 2012/3.BC.IT_PREZ_SBC/121029 Vzor obsahu a rozsahu/). K témam : TRUSZKA – iOS aplikáci apodľa ECB : http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.sk.html   Pittner – iOS aplikácia na čítanie Qr kódov, Deevčka – iOS aplikácia na navigáciu

SEM3 15.10. 2012  Prítomní na povinnom seminári boli : Pittner,Eliáš,Ccelešová, Foltin,Mindek,Molnár,Kabáčová,Pančík

 1. urobili sme BETA verzie zadaní BC prác  asú na FTP : 3.BC.IT_PREZ_SBC\121015 BETA VERZIE zadani BC B201SBC BB\
 2. urobili verzie zadaní BC prác a sú na FTP: 3.BC.IT_PREZ_SBC\121015 FINAL VERZIE zadani BC B201SBC BB\
 3. všetky zmeny v IS BIVŠ čo sa týka zadaní a vedúcich sú v súbore  121015 TEMY ZP AR_12_13 ZMENY OPROTI FINAL.xlsx v adresári PREDMETY Zima 2012\AGENDA ZAVERECNYCH PRAC\ – informácie odtiľ pôjdu do BIVŠ-u
 4. učíme sa vytvárať obsah a rozsah záverečnej práce (ZP)
 5. všetci vytvoria obsah a rozsah ZP vo Worde podľa vzoru Puchy (FTP : /AGENDA ZAVERECNYCH PRAC/121006 Ako vytvorit sablonu BC prace/), s tým, že navrhnú 3. hlavné kapitoly (+ Úvod a Záver) a načrtnú podkapitoly 2. urovne pre 1. hlavnú kapitolu
 6. všetci sa nakontaktujú na vedúcich s návrhom formuláru a poprosia o posúdenie/schválenie

SEM2  8.10. 2012

 • ÚLOHA : nemám formulované doplnené ZP (na SEM1 2.10.  sme doplnili CIEL):   D. HREBÍK , ŠTEFÁNIKOVÁ, HAJDUCEK, PITTNER – zaslať na juraj.pancik@bivs.sk
 • vedúci musia byť v zadaní DP podľa toho čo je v IS BIVŠ (viď aj súbor 120622 TEMY ZP AR_12_13 FINAL.xlsx) – opravujem sa v tých prípadoch kde som menil vedúceho !!!
 • formulár zadania ZP sa musí vyplniť do 31.10.2012
 • zrušte si bod 4. aplikačná časť ak jutam máte nevyplnenú
 • na hodine vyplníme formulár zadania ZP

 

SEM1. 2.10. 2012 2h

 • knihu vráti o týždeň D. HREBÍK a M.HAJDUČEK
 • dnes vytvárame cieľ práce a tým pádom aj predbežníé zadanie Bc práce
 • Príklad : M.Sidorová

Téma: Štandardy použiteľnosti webových stránok
Vedúci:  Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
Ciel:   Cieľom práce je vyhodnotiť použiteľnosť webových stránok  vysokých škôl a univerzít. Prvým čiastkovým cieľom je  vymedzenie pojmov  v predmetnej oblasti. Druhým je monitorovanie štandardov v SR a tretím je vyhodnotenie použiteľnosti webových stránok vysokých škôl a univerzít.
Osnova prace:

1. Teoretická časť  : vymedzenie pojmov  v predmetnej oblasti :   webové stránky, použiteľnosť, štandardy použiteľnosti, testovanie a monitorovanie použiteľnosti 
2. Analytická časť
: overenie postupov použiteľnost a, monitorovanie štandardov v SR 
3. Prípadová štúdia/ návrhová časť:
vyhodnotenie použiteľnosti webových stránok vysokých škôl a univerzít

ÚLOHA : študenti zašlú na juraj.pancik@bivs.sk  návrh zadania s uvedeným cieľa

SEM1. 1.10. 2012 2h

 •  študenti poslali email s návrhom : témy BC, vedúcim, Osnovou rozdelenou do 3 bodov

Podmienky ukončenia predmetu – zápočet :

do 15.12. zaslať teoretickú časť (osnova : 1. teoretická časť ) Bc práce – cca 25 strán , všetky predné strany a literatúru (12 knižných diel, všetky použité v práci)