Bakalárske záverečné práce, KOMBI

Všetky informácie o predmetoch na FTP : data.soft1.sk, adresár náš predmet PREDMETY\SBCext (Zima 2011) a PREDMETY Leto 2012\SBC2ext\ (Leto 2012)

Obhajoby BC prác a ŠZS sú 11. a 12.6

Plánované stretnutia k bc prácam v Leto 2012 (seminár k SBC2):

 1. mimo rozvrhu, min.2 x v apríl 2012 – dohodneme neskôr

Stretnutie so 14.4.2012 (predmet PLP2):

 • Požiadavky na odovzdanie práce :   FTP 0PREDMETY Leto 2012/Priprava_BC_SZS_Leto2012/AGENDA/120416 POKYNY NA ODOVZDANIE ZP/ subor zip. Príslušné dokumenty a postupy nájdete aj v IS  BIVS pod prístupovou cestou – Dokumenty – Slovensko – Všeobecné – Študijné oddelenie – Záverečné BP a DP.
 1. Preberáme text :  Pokyny_k_odovzdaniu_bakalarskych_a_diplomovych_prac.pdf
 2. Hovoríme o rozdiele medzi prílohovým CD (odovzdáva sa vlepené 3 ks vo všetkých 3  exemplároch) a CD s identickým textom záverečnej práce (odovzdáva sa 1 ks vlepené v origináli  ZP – popísať fixkou meno, odbor, dátum ) – vid fotografiu TU
 3. 2 exempláre Licenčnej zmluvy, ktoré budú podpísané študentom (vyplnené) – Licencna_zmluva_vzor.doc – doplniť + podpísať
 4. 1 exemplár Formulár údajov pre databázu kvalifikačných prác (vyplnený) Udaje_pre_databazu_kvalifikacnych_prac.pdf – nevyplnať signatúru (1. riadok), to urobí knižnica + podpísať
 5. 1 exemplár Výpis z informačného systému o kontrole originality – postupovať podľa dokumentu Odhalovani_plagiatu_Student.pdf , termín “Výpis z informačného systému o kontrole originality” znamená asi prinscreen obrazovky, priebežnú kontrolu je možné urobiť si na stránke  : http://odevzdej.cz/ (viď text na konci spomínaného pdf )
 6. 1 exemplár Záznamník konzultácií k záverečnej práci (korektne vyplnený a podpísaný vyžiadať od vedúceho práce) – súbor zaznamnik_konzultacii_v1-300411.docx , vyplniť ho sám podľa www.drpancik.sk (zvoliť vhodné položky) a poslať emailom čo najskôr doc. Pančíkovi na juraj.pancik@bivs.sk (aj v prípade že ide o vedúceho dr. Polakovič), doc. Pančík podpíše záznamník (zoženie podpis  dr. Polakoviča) a nechá ho v obale na mieste prvého kontaktu už v piatok 20.4 o 15,00 .
 7.   2 exempláre Preberacieho protokolu (vyplnené)  Preberaci_protokol.doc –

Stretnutie so 31.3.2012 14,00-15,30 (seminár k SBC2):

 • PLÁN : prejdeme si analytickú časť bc prác (do 28.3. študenti zašlú celú prácu vrátane 1. TEORETICKEJ a 2. časti ANALYTICKEJ v rozsahu 30 strán – t.j. počítame od úvodu na str.7 po literatúru na str.37 )
 • Práce zaslali :
  • KOCÁKOVÁ, MICHALEC, KMEŤOVÁ, ospravedlnil sa : KOLLÁR
 • Komentáre :
  • VANČO : premenovať kap.2 tak aby šlo o analýzu zlyhania implementácie IS vo výbere daní SR, doplniť do kap.2 podkapitolu ktorá zhrnie predch. text a vyvodí závery v zmysle ku akým typom zlyhania došlo;spomneúť na existujúce metodiky a legislatívu v SR súviasiacu so zavádaním IS vo VS, http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-informacnych-systemoch-verejnej-spravy/ ; nájsť miesto v priestore a čase kde došlo k zlyhaniu implemntácie IS podľa POUR 2009  kap.11 (11.4),  nájsť metodiky riadenia projektov IT vo VS SR (Google : metodika riadenia projektov vo IS verejnej správy), vychádzajú PRINCE2. Doplniť aj podkapitolu venovanú metodikám Prince 2 a postupom na MF SR, doplniť celú 3 kap. len podľa zadania – pohľad minimalizácie rizík implementácie projektov.  Termín BETA verzie : 14.4
  • MICHALEC : Termín BETA verzie : 14.4, Miloš robí na kap. 2. Výhody a nevýhody cloud computingu v oblasti  malých a stredných  podnikov (12 strán tearz je 5 strán). Treba napísať celú kap.3 – ale pojde to rýchlo – ide o technológiu
  • KMEŤOVÁ:  do kap.2 doplniť do 2.1 Požiadavky na webové sídlo ako informačný systém Novotného, Pour 2009 kap.6 a Pour kap.11 – rôzne pohľady na požiadavky (portály, IS v súvislosti so živ cyklom aplikácie), odporúčam kategóriu Web Engineering na www.flazx.com a hlavne odporúčam ešte raz sa pozrieť na prácu DP BERČÍK príkla dweb stránok pre CR, doplniť funkčné a nefunkčné požiadavky, do 2.3.1 dať veci z knihy GA II  (Výkonnostní marketing s Google Analytics alebo aj v ENG Performance Marketing with Google Analytics.pdf na FTP v adresari 111209 KNIHA Performance Marketing with Google Analytics a to vid. str. definicia metrik a dimenzii pre el.obchod, http://code.google.com/intl/sk-SK/apis/analytics/docs/gdata/dimsmets/ecommerce.html)
  • ŠEFČÍK : Termín BETA verzie : do Zeleného štvrtku,
  • VANKULIČ : pošle elektronicky obsah a rozsah a všetko čo napísal spolu s el. zadaním a dohodneme ďalšiu konzultáciu na 14.4 a BETA verzia bude 21.4.
  • ŠMONDRK : BETA verzia bude 14.4.
  • VACULČIAK : BETA verzia bude 14.4.

Stretnutie 10.3. 2012 :

 1. Prešli sme prípravu na ŠZS a zamerali sme sa na stav prípravy okruhov na špecializáciu SIS (viď stránka http://www.drpancik.sk/vyucba-leto-2012/priprava-na-bakalarske-szs-leto-2012/) – budeme pokračovať 31.3. k špecializácii MPIS
 2. venujem sa analytickým častiam Bc prác (vychádzame zo stavu na FTP \PREDMETY Leto 2012\SBC2ext\120225 AktualnyStavBC\) :
  1. BC VACULČIAK – 120225 BC VACULCIAK koncept .pdf – súhlasím s navrhnutým obsahom – budú tam grafy UML
  2. BC KOCAKOVA – 120125 BC KOCAKOVA XML koncept.docx – má hotovú analytickú časť
  3. BC RAFAJ – 120225_BC_RAFAJ_konceptv1.docx- odporúčam srážiť rozsah práce a striktne sa držať slovíčiek v zadaní – preto aby sa práca nerozširovala do šírky – musia byť jasné kapitoly kde sa píše o vyhovení zadaniu. Napríklad v 2. časti osnovy ( Princípy, úlohy a procesy správy informačného systému pre e-learning (príklady na IS Moodle)) treba „vydefinovať“  pojmy z VORISKA 2010.
  4. BC KMEŤOVÁ – 120225 BP KMETOVA koncept.docx – pre
   • hovorim o praci BC BERCIK (0:/KNIHY/111014 Zaverecne prace/090417_DP_BERCIK/) z pohladu opisu weboveho sidla pre el cestovny ruch
   • na uvod do 2 co su poziadavky pozriet sa na kanisovu a wiegers a dat tam funkcne a nefunkcne poziadavky – 2.1 Požiadavky a ich správa na IS typu webové sídlo  – zastavit sa u DP Bercik a tam ukazat poziadavky na webove sidlo pre cestovny ruch – hladisko pozuitelnosti , 2.2. Požiadavky na webové sídlo ako IS podniku – treba to nejak vymyslieť – HW a SW riešene a to je kryté nefunkčnými požiadavkami, to bude krátke, vymedzit hranice systemu kde sa pohybuje web sidlo podniku 2.3 Požiadavky na webové sídlo typu el. obchod – bud z lietarutury co mate (funkcne  a nefunkcne poziadavky) alebo knihy z vydavatelstva cpress postavte si ele obchod http://www.albatrosmedia.sk/programujeme-vlastni-e-shop.html 2.4 Požiadavky na webové sídlo z pohľadu el. marketingu  2.4.1  Google Analytics so zameraním na elektronický obchod  2.4.2  SEO. Kap. 3 postavit na www sidlach cestoveho ruchu DP Bercik a vybranych el obchodoch
  5. BC MICHALEC 120225 BP_Michalec_Milos.docx – treba urobit obsah a rozsah 2. kapitoly 2. Výhody a nevýhody cloud computingu v oblasti  malých a stredných  podnikov . Miloš je v obraze.  Odporúčam Novotný,2010 – náklady v podnikovej informatike.
  6.  BC ŠEFČÍK – 120201 BP_SEFCIK LUKAS.docx – téma časti 2. je Informačná podpora správy požiadaviek v životnom cykle aplikácie, hotovo – bude robiť na prípadovej štúdii – cca 5-10 strán. 3.1. Charakter projektu (opis trojimperatívu projektu resp. opis stavu zmenového konania, opis funkčnýcha nefunkčných požiadaviek), 3.2 Návrh správy požiadaviek v procese zmenového konania  (opis konkrétnych procesov v zmenovom konaní,  opis EA a správy požiadavke  a opis EA a prípady použitia
  7. BC ŠMONDRK –
   1. V prvej časti treba vytvoriť -tri podkapitoly 2. urovne a vložiť do nich terajšiu 1 a 2 kapitolu tak aby to bolo cca 25-30 strán, neprekročiť
   2.  V analytickej časti, druhej časti (10-15 strán), chýba obsah a rozsah – dorobiť a poslať, 2. Analýza a dekompozícia konkrétneho softvérového projektu  a tu  ide o spracovanie nasledovných častí zadania Bc práce : „Analýza a dekompozícia konkrétneho softvérového projektu na menšie časti“  „Bližší pohľad na jednotlivé časti softvérového projektu a návrh najprístupnejších riešení za daných podmienok“ .
    1. Analýza požiadaviek (funkčné a nefunkčné požiadavky),
    2. Procesný model BPMN
    3. Diagramy UML modelu
    4. Návrh modelu databázy
    5. …. SW podpora bude implicitne zakomponovaná v kap.2 a 3.
   3. Do 3. časti dáme PBS a WBS
   4. Úloha poslať zredigovanú prvú časť a návrh obsahu a rozsahu 2 časti, vzor analýzy http://www.drpancik.sk/?p=1559 hotové opisy sú na FTP PREDMETY\TMMext\StudWork\KDU3 Opis IS\ napr. MAgič Dušan
  8. BC VANKULIC – Bakalárska práca_Matin Vankulič.doc – k bc praci vzdy dat na koniec el zadanie
   • prerobit obsah konceptu tak aby z toho bola  kapitola, do obsahu nedavat 4 uroven, v texte nech zostane
   • treba navrhnut obsah a rozsah (10 stran ) „Analýza rôznych systémov a prístupov zabezpečujúcich šifrovanie elektronickej pošty (proprietárne, open-source, malé a veľké organizácie , ….)“  do 31.3.
  9. BC VANČO – BP_Peter_Vanco_veduci_Polakovic.zip – odporúčam aby sa v 2. kap. rozoberal problém analýzy rizík z pohľadu riadenia projektu (vybrala sa kap.1.5 z teórie a rozvinula by sa samostatná kapitolatýkajúca sa analýzy rizík v riadení IT – nielen implementácii IT – riziká implementácie IT bude 3. kapitola)
   1. článok MARYŠKA – strategické riadenie IS
   2. kniha DOUCEK,2010 ,rízenií info systemu,  kap.8
   3. stranky ČSSI (http://www.cssi.cz/cssi/search/node/konference) :
   4. Vorisek,2010 – vsetko rizikach v IT – napr je tam riziko outsourcingu vid aj banky versus outsourcing outsourcing a banka : http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/odporucania-a-metodicke-usmernenia/metodicke-usmernenia/mu-useku-bankoveho-dohladu-c-6-2004
   5. velmi dobra kniha celkovo o rizikach je SMEJKAL, 2010 – o riadeni informacneho rizika
   6. Wiegers,2008 –  analyza poxiadavek na SW – kap. 23
   7. APlikovan informatika POUR 2006,2009
   8. ak by bolo teba mame zav prace na BCP v bankach (BC Pirchanova, DP Majtanova)
 3. termín zaslania kompletných prác 1+2 (teória +analýza) je 31.3. sobota, 2. seminár k Bc prácam  keď to spolu prejdeme

 

 

Stretnutie 25.2.2012 :

 

 • na FTP sme dali aktuálne Bc práce : FTP:  PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\SBC2ext\120225 AktualnyStavBC\
 • do 15.3. prebehne II. kontrola Bc prác (robí ju Pančík)
 • prosím o info o potenciálnych oponentoch Bc prác (podmienka : odbor IT a blízky, titul II. stupeň, zamestnanec VŠ, pozn. nemusí chodiť na obhajobu)

Stretnutie 24.2.2011 :

 • konštatujeme že VACULČIAK a ŠMONDRK pošlú e- formu prác, ja sa vyjadrím a následne po odsúhlasení sa práca (koncept) vytlačí, odovzdá sa na sekretariát katedier  a P. zapíše sa zápočet do ISBIVŠ a indexov. Nemáme tucha o VANKULIČ, KOLLÁR, KRIŽAN….
 • aktualne otazky na SZS FTP :  PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\AGENDA\120224 stanicoveOtazky_Leto2012\ , subor IT_komplet_Bc_2009.doc obsahuje čo je povinné a voliteľné pre jednotlivé špecializácie

 

Stretnutie 19.11.2011 :

 • Všetky došlé Bc práce – obsah a rozsah sú v adresári na FTP PREDMETY\SBC1ext\111119 Aktualny STavBCPrac\
 • Vzory podľa ktorých treba vytvoriť obsah a rozsah ako základný  koncept BC práce (viď materiál v adresári FTP PREDMETY\SBC1\111025 BIVS AGENDA MATERIALY K ZP\) sú nasledovné práca BC A.Ševčík (PREDMETY\SBC1\111115 Vyucba SBC\111115 Obsahy SBC\) a potom DPext (\PANCIK_AR1112\PREDMETY\SDP1ext\111112 Work DP\)
 • email kolega Duchoň : dovolujem si Vam dat do pozornosti oficialny slovnik slovenskeho jazyka, ktory spravuje Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV na stranke:http://slovnik.juls.savba.sk/
  Tento slovnik
  obsahuje ostatne, 4. vydanie Kratkeho slovnika SJ.
  Pozor: Na rozdiel od
  stranky SLEX, ktora je tiez oficialne pripravovana z JULS SAVhttp://www.slex.sk/help.asp?kap=u
  ale obsahuje len udaje z 3., doplneného a prepracovaného vydania, t.j. do roku
  1997 .Ja som na ten slovik SAVky uz uplne zabudol, a tiez chodim radsej na SLEX, ale ako sa zda, bola to chyba 😉
  Dobra sprava pre nas vsetkych je, ze nemusime nic prepisovat, lebo od roku 2000-2003 sú podla JULS kodifikované aj tieto slová:
  databáza
  dáta
  dátový
  internet
  server
  a dokonca aj
  email, e-mail 🙂

Stretnutie 12.11.2011 :
1. Presli sme Lenkinu pracu viď adresár 111112 BC KOCAKOVA
2. Všetkých prosím o zaslanie obsahu a rozsahu s literaturou (12 kníh), email s predmetom SBCext_Priezvisko_meno a príloha ZIP SBCext_Priezvisko_meno.zip
3. Komentare k pracam :
KOCAKOVA – OK
VANCO – poslat obsah +rozsah, zaintegrovat do textu teoriu outsourcingu v systemovej integracii – rizika
RAFAJ – poslat obsah +rozsah,bavimeo analyze vyuzitia LMS v riadeni kvality podniku, spojit procesy v podniku a LMS – riadenie kvality (SKEN Doucek_RIZENI_BEZPECNOSTI_INFORMACI_2008)
SEFCIK – poslat obsah a rozsah, zamerat sa na pripady pouzitia vo vztahu k manazmentu poziadviek a podporu tohoto v CASE nastroji napr EA
KMETOVA – specifikovat teoreticke pojmy v suvislosti s kap.2 analyza poziadaviek na navrh a realizaciu web sidla z pohaldu optinmalneho el marketingu :
2.analyza poziadaviek
2.1 Poziadavky na Webove sidlo ako IS podniku (el.obchod z pohaldu strategickeho riadenia VORISEK,2010 kap.11 a 12, NOVOTNY 2010,…, ekonomick eriadenie, startegicke riadenie – postavit sa do role inf. maanzera firmy ktora sa rozhodne zaviest el. obchod )
2.2 Poziadavky na Webove sidlo typu el. obchod (databaza, …,  pouzitelnost,…EAExample + knihy na e – obchod ako opisuju poziadavky  )
a dat tam aj Pouzitelnost – Bc parca Macejovsky BC MACEJOVSKY\100429 BC MACEJOVSKY\ a potom stranky www.informatizacia.sk
2.3 Poziadavky na webove sidlo z pohaldu el. marketingu (Google Analytics, SEO) pouzit zdroje 2.3.1 GA so zameranim an el. obchod http://www.google.com/analytics/features.html#advertising_roi
2.3.2 SEO http://seo-servis.cz/ do prace pouzit zoznam poziadavike ako je nastarnke uvedeny v hlavnom menu na tejto stranke
MICHALEC – zašle obsah a rozsah

Stretnutie 28.10.2011 :

 • robíme na oficiálnych zadaniach BC prác (KOLÁR, ŠMONDRK, KRIŽAN, MICHALEC)
 • obsah Bc práce urobila len kto ? (odpoveď : predsa Lenka Kocáková)
 • preberáme pokyny pre vedúcich záv. prác FTP: PREDMETY\AGENDA\111023 BIVS AGENDA Zav prace\
 • preberáme normu ISO690 FTP:PREDMETY\AGENDA\111023 BIVS AGENDA Zav prace\
 • prebráme knihu KATUŠČÁK
 • preberáme navrhnutý obsah DP BENKOVÁ (FTP: PREDMETY\SBC1ext\111014 VZOR OBSAH ROZSAH\)
 • každý spracuje na základe zadanie Bc práce jej obsah a rozsah do druhej úrovne názvu kapitol a priloží na “spodok” zadanie BC práce (ako text – nemusí to byť extra dokument) – musí mať vedúci práce prehľad čo robíte.  Termín : ďalšie stretnutie 12.11. 2011

Stretnutie 8.10.2011 :

 1. robíme na oficiálnych zadaniach BC prác (okrem KOLÁR, ŠMONDRK, KRIŽAN), sú na FTP : PREDMETY\SBC1ext\111014 BC ZADANIA  KOMBI 3.Bc IT\
 2. každý spracuje na základe zadanie Bc práce jej obsah a rozsah do druhej úrovne názvu kapitol a priloží na “spodok” textu zadanie BC práce (ako text – nemusí to byť extra dokument) –  vedúci práce musí mať prehľad čo robíte, vždy keď sa vyjadruje k práci.  Príklady : PREDMETY\SBC1ext\111014 VZOR OBSAH ROZSAH\ ale aj denní študenti : PREDMETY\SBC1\111018  Vzory tvorby obsahu BP\  Termín : ďalšie stretnutie

Vytvorenie oficiálnych zadaní bakalárskych prác.

 1. diskusie k tomuto prebehli 30.9., 1.10., a 8.10.
 2. vyšli sme zo vzorov z minulého roka (TU)a z našej emailovej komunikácie z letného semestra
 3. výsledkom sú zatiaľ len tieto zadania TU (kolegovia RAFAJ a KOCÁKOVÁ) rozpracované však sú však ďalšie ( KMEŤOVÁ, MICHALEC, VANČO, ŠEFČÍK, VANKULIČ). Prosím, aby mi všetci títo poslali emailom ich návrhy aby sme to mohli posúdiť, vytlačiť a podpísať
 4. Denní študenti majú hotové zatiaľ tieto zadania  TU (vzor)