DP NESPALA (KOMBI)

140209  emailová konzultácia k zaslanej verzii DP ( DP_Martin_Nespala_ver.8.docx)
s obsahom a jeho naplnením súhlasím, aby ste to mohol odovzdať ako prvý koncept DP musíte doplniť formálne v zmysle odkazu (1)   dole a viď. aj smernica  BIVŠ:
 • obrázky a tabuľky musia mať uvedený zdroj – viď vzory
 • bibliografické odkazy v texte musia obsahovať aj stranu
 • zoznam literatúry aj očíslujte
(1)http://www.drpancik.sk/vyucba-zima-2013/vedenie-zaverecnych-prac-a-seminare-k-nim/etapy-kroky-pri-pisani-prace/
131208 emailová konzultácia k finálnrmu obsahu DP ( 131208 DP_Martin_Nespala.docx)

 • suhlasim s vami navrhnutym podrobnym obsahom a rozsahom
 • doplnte prosim vacsi pocet knih ma ich byt 15

 131025 emailová konzultácia k úprave obsahu DP 

 • upravil som Vami zaslaný návrh obsahu DP (viď. súbor 131025 DP_Nespala_obsah.docx, 0:/PREDMETY Zima 2013/Seminar_k_zaverecnym_pracam/STUDENTI/DP_NESPALA/
  • Úvod 
  • 1 Vymedzenie základných pojmov uvedených v téme práce
  • 1.1 Webové portály
  • 1.2 Analýza návštevnosti
  • 1.3 Analytické nástroje
  • 1.4 SEO optimalizácia
  • 2 Porovnanie konkrétnych portálov zariadení cestovného ruchu
  • 2.1 Špecifiká portálov zariadení cestovného ruchu 
  • 2.2 Porovnávacie kritériá 
  • 2.3 Výsledky porovnania 
  • 3 Vyhodnotenie použiteľnosti portálov cestovného ruchu 
  • 4 Návrhy pre zefektívnenie portálov zariadení cestovného ruchu
  • Záver


Zadanie DP – 131024 odoslané na ŠO prostredníctvom p. Kanderovej  

Přesný název práce (max. 80 znaků): Použiteľnosť portálov zariadení cestovného ruchu

Název anglicky (max. 80 znaků): The web usability of the travel portals

Cíl práce (max. tři řádky):   Vyhodnotenie  použiteľnosti portálov cestovného ruchu a návrhy určené  pre zefektívnenie konkrétnych portálov zariadení cestovného ruchu

Osnova práce:

1.Teoretická čať: vymedzenie základných pojmov uvedených v téme práce :   webové portály, analýza návštevnosti, analytické nástroje, SEO optimalizácia

2. Analytická čať:  porovnanie konkrétnych portálov zariadení cestovného ruchu podľa vybraných kritérií

3. Návrhová časť: vyhodnotenie použiteľnosti jednotlivých portálov cestovného ruchu a návrhy určené pre zefektívnenie konkrétnych portálov zariadení cestovného ruchu