Vývoj informačních systému Leto 2013 PREZ

 • Semester: Letný semester AR 2012-2013
 • Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
 • Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2013\AGENDA\ILP\
 • Emailová skupina: VIS
 • Kód predmetu: B201VIS
 • Email: juraj.pancik (at) bivs.sk
 • Predmet Vášho emailu : VIS_VasePriezvisko_VaseMeno
 • Zoznam študentov : TU
 • Merge email: TU
 • Adresár na FTP (data.soft1.sk) : ..\PREDMETY Leto 2013\3.BC.IT_PREZ_VIS\

 

SEM10 9.4.2013 

 • ATM terminal – prednáška :
 • prešli sme analýzu  ATM terminal v kap.13 – kód celej aplikácie
 • AGENDA :
  • prejdeme si formálne pripomienky k prácam
  • pokyny odovzdania BC práce :  ..AGENDA\120416 POKYNY NA ODOVZDANIE ZP\

 

SEM9 2.4.2013  

 • rektorské voľno

SEM8 26.3.2013

 • ATM terminal – prednáška :
 • prešli sme analýzu  ATM terminal v kap.12 (130311 DEITEL kap.12 ATM ver.A.pptx) – objasnili sme si vzťahy medzi objektami v ATM a použité UML diagramy
 • AGENDA ŠVA 2013 17.4. :
  • FTP : 0:/PREDMETY Leto 2013/AGENDA/130325 SVA BIVS 2013/
  • pôjde o generálku na obhajobu BC – trvanie prezentácie max.7 min (vzory : PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\120610 Prezentacie k bc\)
  • spísať prvú časť (termín 11.4.), cieľ práce oboznámiť čitateľa s témou ….. (záverečnej práce),
   • titulná strana vzor FTP
   • úvod (1), záver (1), ciele práce (1), teória +analýza + ak vlastný výsledok (ak nie tak výsledkom je literatúrna rešerš)
  • prihlášky do 5.4.  podajú kolegovia  (vzor je na FTP): MINDEK, BARTKOVIČ, PANČÍK, KABÁČOVÁ, HAJDUČEK,  CELEŠOVÁ, POLÓNI, FOLTIN, ELIÁŠ, TRUSZKA, PITTNER, SIDOROVÁ, HREBÍK a DEVEČKA
  • ŠVA sa dá odovzdať aj poštou (jednoduchá väzba) a to zaslaním 2 exemplárov na meno doc. Pančíka, na BIVŠ BB (FIRST CLASS, nie doporučene )
 • AGENDA ukončenia prác  :
  • očakávať pokyny odovzdania BC práce  (r.2012):  ..AGENDA\120416 POKYNY NA ODOVZDANIE ZP\
  • vedúci práce podpíše index (zápočet k BC práci) až keď uvidí 3x prácu zvuiazanú ()

SEM7 19.3.2013

 •  ATM terminal – prednáška :
  • prešli sme požiadavkový dokument na ATM terminal v kap.12 (130311 DEITEL kap.12 ATM ver.A.pptx)
  • stiahli sme si a preložli projekt
 •  ATM terminal – informácie sú na FTP 0:/PREDMETY Leto 2013/3.BC.IT_PREZ_VIS/ :
  • projekt sa nachádza : ATMCaseStudy.zip
  • projekt pre ECLIPSE analýza projektu v Enterpise Architect  : Kocakova_Projekt_ATM_terminal_Java.rar
  • projekt v C# : MZI_Renyei_Ladislav.zip
  • analýza projektu v Enterpise Architect  : TCN_Jagercik_Ján.zip
  • preklad kap. DEITEL do SK DEITEL_kap.12-13_KOMPLET_Preklad_Michnac_Patrik.zip
  • prednáška ku kap.12 130311 DEITEL kap.12 ATM ver.A.pptx
  • kniha DEITEL JAVA HOW TO PROGRAMM + príklady : 0:/KNIHY/111219 DEITEL HOW TO PROGRAM 9e/
 • dobré knihy o JAVA :
  • DEITEL – rozvláčna kniha o JAVA 0:/KNIHY/111219 DEITEL HOW TO PROGRAM 9e/
  • SCHILDT  – stručná kniha o JAVA : 0:/KNIHY/121023 Java-The-Complete-Reference-8th-Edition 2011/ (formát knihy je EPUB)
  • adresár KNIHY 3\130228 TOP JAVA TUTORIALS AND Comments\ programmers_guide_to_java_scjp_certification_3rd_edition 2009.pdf
  • IVOR HORTON : HORTON Beginning_java JAVA7 2011.pdf, , KNIHY 3\130228 TOP JAVA TUTORIALS AND Comments\Ivor Horton’s Beginning Java, Java 7 Edition\
  • Algoritmizácia v JAVA : (2011) Algorithms – Sedgewick, Wayne.pdf , \KNIHY 3\121107 Knihy R.B.ALGORITMY JAVA7\

 

SEM6 12.3.2013

  • prednáška o GOOGLE APP ENGINE a PYTHON-e   (FTP: ../PREDMETY Leto 2013/3.BC.IT_PREZ_VIS/130311 Prednaska GOOGLE CLOUD PYTHON.pptx , pozrieť si video VIDEO  5 min Quick start :—http://www.youtube.com/watch?v=bfgO-LXGpTM ; pozrieť si www stránku : development Website developers.google.com/appengine ) – učiť sa programovací jazyk má význam
  • JAVA7 kap.7 :
   •  poradie volania konštruktorov  PoradiKonstrukce.java , Tvary7.java
   • prepisovanie metód (str. 282) Prepsani.java, Pretizeni.java (str.284)
   • Prepísané metódy podporujú polymorfizmus (str.285, UkazkaDynOdbMetod.java)
   • nabudúce dokončiť : DynTvary.java (str.290) a Používanie abstraktných tried AbstraktniTvar.java(str.295)
  •  Príprava na obhajoby + ŠZS :
  • HOT   13.3.2013:       predstavenstvo BIVS a.s. sa rozhodlo otvoriť v BB  Ing. štúdium ITAM v AR2013/2014

SEM5,  5.3.2013 

  1. Výučba JAVA7 :
   • kap.7 Dedičnosť – príklady Tvary.java, Tvary1.java, Tvary2.java,Tvary3.java,Tvary4.java, Tvary5.java, Tvary6.java (viacúrovňová dedičnosť), UkazkaKamion.java
  2. Príprava na obhajoby + ŠZS :

 

SEM4,  26.2.2013

 1.  KAP.6, pojem statickáí premenná, statická metóda a statický blok:  str.236 UkazkaStatic.java, UkazkaStatic2.java,UkazkaStatic3.java
 2. KAP.6, Radenie Quicksort (http://en.wikipedia.org/wiki/Quicksort) a kód UkazkaQS.java , str.243 
 3. Príprava na obhajoby + ŠZS :
  • prešlisme podkald závery Akreditační komise cz (súbor zapis_ak_05_2012.pdf, FTP .. \PREDMETY Leto 2013\AGENDA\)
  • 19.3. sú v Žiline TechDays 2013 -zistím možnosť u doc. Jurečkovej ich navštíviť program je na http://www.techdays.sk/#program
  • bavíme sa o samokontrole ZP pomocou úschovne v IS BIVŠ (súbor Odhalovani_plagiatu_Student.pdf , PREDMETY Leto 2013\AGENDA ZAVERECNYCH PRAC\),
  • prechádzame kompletne skopírovanú ZP neznámeho autora

SEM3,  19.2.2013

 1. KAP.6 Preťažovanie konštruktorov str.228, UkazkaPretKons.java  
 2. KAP.6 Príklad na preťažovanie konštruktorov str.230, UkazkaFronta2.java
 3. Rekurzia Priklad Rekurze.java + prebrali sme ladenie tohto typu programu
 4. význam samoštúdia v IT  pre dosiahnutie úspechu (úspech = získanie zamestania, udržanie práce či rovno získanie majetku)-  článok : http://ekonomika.sme.sk/c/6705691/uspesny-vyvojar-chceme-hrat-prvu-ligu-preto-sme-odisli-zo-slovenska.html
 5. Príprava na obhajoby + ŠZS :
  1. hovoríme o práci na analytickej časti a o ďalšom postupe
  2. obhajoba pozostáva z preznetácie (5 min) + ukážky funkcie SW (5 min)
  3. otázky na ŠZS : FTP – PREDMETY Leto 2013/Priprava_BC_SZS/130212 BIVS AGENDA Bc IT otazky nove/ , súbory kde na konci je _SK sú preložené do SK
  4. špecializácie na ŠZS sú v súbore Prehlad_predmetov_pre_IT.doc

SEM2,  12.2.2013

 1. Odovzdávanie objektov metódam (PredavaniObjektu.java str.217 , volanie hodnotou a volanie odkazom)
 2. Preťažovanie metód

SEM1,  5.2.2013 

 1. Opakovanie kap.6,, Bližšie metódy a triedy
 2. modifikatory pristupu v jazyku JAVA (UkazkaPristup.java ; UkazkaBezpecnePole.java str.213 , Vylepšení tridy FRONAT : Fronat.java str.215)
 3. niekedy nabudúce : dokončíme str.230, Pretížení konstruktou trídy Fronta (UkazkaFronta2.java), Rekurzia Rekurze.java , str.234, kľúčové slovo static a možno aj radenie QuickSort – viď. výáborná stránka k algoritmu QS na WIKI http://en.wikipedia.org/wiki/Quicksort

 

Podmienky ukončenia predmetu

 • Skúška :
 • písomná skúška z otvorených otázok na konci každej prebratej kapitoly JAVA7 (kap. 6 a 7.)– 40 bodov
 •  praktická skúška
  • vysvetliť  príklady z prebratých kapitol z knihy JAVA7 (pripraviť projekt z hotového zdrojáku v NETbeans, preložiť, oddebagovat program a vysvetlit na skuske ako funguje, resp. na požiadanie skúšajúceho urobiť malú zmenu)
  • vysvetliť kód v ATM terminále a jeho vzťah k požiadavkovému dokumentu a  diagramom UML
  • + vysvetliť svoje odpovede v písomke – 60 bodov
 • podmienkou účasti na skúške je získanie zápočtu (splnenie podmienokm na jeho udelenie)
 • zoznam možných otvorených otázok na ústnej skúške je TU
 • Zápočet :
  • aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach z VIS
  • aspoň 65 % bodov získaných z priebežných písomiek z  otvorených otázok na konci každej prebratej kapitoly JAVA7
  •  za každý oneskorený príchod na prednášku alebo cvičenie študent vypracuje projekt v JAVA  ktorý bude mať najmenej 100 zdrojových riadkov kódu. Dôvodom je sústavné vyrušovanie a prerušovanie výučby. Tento dodatočný projekt bude dodatočnou podmienkou získania zápočtu.  Projekt (-ty) zašle  pred skúškou emailom s predmetom VIS_Priezvisko_Meno, skomprimované ako prílohu emailu zip(rar) s názvom VIS_Priezvisko_Meno.zip(rar). Na skúške študent tieto projekty znovu postaví, skompiluje a vysvetlí.  Teda ešte raz : v zip-e s názvom VIS_Priezvisko_Meno  zaslať  na adresu juraj.pancik@bivs.sk email s predmetom VIS_Priezvisko_Meno  JAVA projekt (projekty) v NetBeans, projekty budú môcť byť  prevzaté (treba to uviesť do komentárov) a bude ich treba vysvetliť na praktickej skúške. Rozsah projektov musí byť viac ako 250 riadkov kódu. Zdrojom nemôže byť kniha JAVA7.  Termín splnenia tejto dodatočnej podmienky : naneskôr deň pred skúškou
 • Literatúra :
  • Schildt JAVA 7 
  • DEITEL JAVA ATM : PREDMETY Leto 2013\3.BC.IT_PREZ_VIS\