Zoznam možných otvorených otázok k JAVA7

26 novembra, 2012 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování

Zoznam možných otvorených otázok k JAVA7 ( len kniha Schildt : JAVA7 a z nej prebraté kapitoly na výučbe):  

na ich zopovedanie bude mať študent na skúške k dispozícii min 30 minút a počítač s internetom – otázky dostane na papieri, niektoré, doplňujúce  položí skúšajúci na skúške. Na skúške bude mať študent k dispozíci tiež počítač s prostredím Netbeans, praktická skúška nebude dlhšie trvať ako 20 min.    

Všeobecné otázky :

 • študent vie vytvoriť „dvojtriedny“ projekt zo zdrojového súboru, v ktorom sú deklarácie dvoch (class) tried (jedna z nich obsahuje metódu main)  , vie ho preložiť  a debagovať. Program vie bezchybne spustiť v Netbeans a vie prečítať výstupy na konzole.
 • študent vie vysvetliť čo je a kde je v zdrojovom kóde ktoréhokoľvek programu deklarovaná trieda, konštruktor, metóda, návratové hodnoty metódy, parametre konštruktora či metódy t.j. musí vedieť v kóde identifikovať tieto programové štruktúry. Musí jasne ukázať , kde vzniká a ako vzniká  objekt či pole. Musí ukázať v debageri volanie konštruktora (bez či s parametrom) či volanie metódy. Musí vedieť čítať objektovú notáciu zápisu volania metódy na objekte, musí vedieť čo vracia ktorákoľvek metóda či vedieť či nevracia nič (void). Musí vedieť zo zdrojového kódu prečítať signatúru metódy.
 • študent vie čo sa udeje v každom riadku programu z pohľadu syntaxe jazyka JAVA a z pohľadu používateľa programu.
  • Napr. v riadku kódu v programe UkazkaTridyNapoveda.java (4.kap):  objNapoveda.objNapoveda.zobrazNabidku(); ide z pohľadu syntaxe o volanie metódy zobrazNabidku() na objekte objNapoveda a z pohľadu používateľa ide o výpis menu programu na konzolu
  • Napr. v riadku kódu v programe UkazkaFronta.java (kap.5) : Fronta velkaF = new Fronta(100); sa vytvorí objekt velkaF triedy Fronta tak že sa volá konštruktor Fronta s parametrom 100. Tu sa v pamäti vytvorí fronta veľká 100 prvkov.
 • príklady JAVA7 sú na FTP v adresári 0:/PREDMETY Zima 2012/Java7/121217 WORK_JAVA7_ALL/
 •  študent samostatne spustí program v CMD  okne (v prostredí JRE,musí vedieť aj to či robí v JDK 6 a 7 – musí vedieť či class súbor bol vytvorený v JDK 6 al.7 a či na spúšťanie mu stačí JRE 6 al.7- problém spätnej kompatibility) , viď súbor  work_ADM_KOMBI.zip napr. adreár TEMP v \PREDMETY Zima 2012\2.BC.IT_PREZ_TMM\
 • práca s programátorskou kalkulačkou CALC (prevody hex -dec, bitové operácie)
 • práca s ascii tabuľkou – viď obrázok http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/ASCII_Code_Chart.svg
 • práca s debagerom :
  • ukázať premennú v zobrazení pri rôznych čís. sústavách a datových typoch (napr. VelkaPismena.java, str.195)
  • ukázať skok do metódy v triede (volanie metódy)
  • nastaviť breakpoint na požadované miesto
  • študent vie debagať, odčítavať hodnoty premenných, vie vysvetliť aktuálne rozhodovacie operácie IF cykly FOR
 • študent vie napísať doplňujúci príkaz, ktorýý vypíše obsah premennej či zmení parametre cyklu for al. rozhodovacej podmienky if
 • študent vie vysvetliť čo je a kde je v zdrojovom kóde ktoréhokoľvek programu deklarovaná trieda, konštruktor, metóda, návratové hodnoty metódy, parametre konštruktora či metódy t.j. musí vedieť v kóde identifikovať tieto programové štruktúry. Musí jasne ukázať , kde vzniká a ako vzniká  objekt či pole. Musí ukázať v debageri volanie konštruktora (bez či s parametrom) či volanie metódy. Musí vedieť čítať objektovú notáciu zápisu volania metódy na objekte, musí vedieť čo vracia ktorákoľvek metóda či vedieť či nevracia nič (void). Musí vedieť zo zdrojového kódu prečítať signanútru metódy.  

kap.5  TU

kap.4 TU

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.