1. Mgr. ITAM Seminár k diplomovej práci Leto2014 Kombi


 • Podmienky získania zápočtu z predmetu 1. Mgr. ITAM Seminár k diplomovej práci Leto2014 Kombi
 • Zapíšem zápočet zo seminár všetkým ktorí mi  zašlú po schválení vedúcim dole špecifikovaný email   Termín : koniec apríla 2014
 • email : juraj.pancik@bivs.sk
 • predmet emailu : DP Priezvisko
 • téma : 
 • Hlavný cieľ diplomovej práce : 
 •  1. TEORETICKÁ ČASŤ : vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti –
 • 2. ANALYTICKÁ ČASŤ : 
 • 3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ : 
 • Obsah vygenerovaný z Word-u
 • Zoznam použitej literatúry z Wordu-u (ISO690, minimálne 15 kníh)
 • Východiská a vzory : 
  • 0:/PREDMETY Zima 2012/3.BC.IT_KOMBI_LM_SBC/
  • 0:/PREDMETY Zima 2012/2.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_LM/
  • 0:/PREDMETY Zima 2012/2.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_BB/
  • 0:/PREDMETY Zima 2012/3.BC.IT_KOMBI_LM_SBC/121020 Navrhy obsahov BC prac/ súbor 101115 DP BENKOVA.ZIP

8.3.2014 1.Mgr. ITAM  Zápis zo seminára k DP

Nebol kolega Haluška – prosím nech urobí kroky 1-3 

Prosím po mojom schválení Vášho 2. kroku kontaktujte Vášho DP aby Vám schváli/zmenil osnovu Vašej DP. Zašlite mu aj návrh obsahu (krok 3).

1. krok Prosim zformulujte v emaile  osnovu Vašej DP podľa príkladu : 

email : juraj.pancik@bivs.sk
predmet emailu : DP PITTNER
téma : Mobilné aplikácie a ich využitie vo financiách – ANDROID
 1. TEORETICKÁ ČASŤ : vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – softvérové aplikácie, mobilné aplikácie, softvérové platformy, operačné systémy, finančné informačné systémy
2. ANALYTICKÁ ČASŤ : štúdia existujúcich mobilných aplikácií určených pre oblasť financií, ich komparácia a softvérová analýza novej, vlastnej mobilnej aplikácie
3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ : softvérový návrh vlastnej mobilnej aplikácie a realizácia jej prototypu (realizácia cez Google Play)

2. krok Prosim zformulujte v emaile  hlavný cieľ Vašej DP podľa príkladu : 

 • email : juraj.pancik@bivs.sk
 • predmet emailu : DP PITTNER
 • téma : Mobilné aplikácie a ich využitie vo financiách – ANDROID
 • Hlavný cieľ diplomovej práce : (Prosim zformulujte s nimi hlavny ciel diplomovej prace do 3-6 viet kde budú uvedene nasledovne formulacie )  Hlavnym cieľom diplomovej práce bude ………… . prínosom v analytickej časti bude ……. Prínosom v návrhovo /realizačnej časti bude ……
 •  1. TEORETICKÁ ČASŤ : vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – softvérové aplikácie, mobilné aplikácie, softvérové platformy, operačné systémy, finančné informačné systémy
 • 2. ANALYTICKÁ ČASŤ : štúdia existujúcich mobilných aplikácií určených pre oblasť financií, ich komparácia a softvérová analýza novej, vlastnej mobilnej aplikácie
 • 3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ : softvérový návrh vlastnej mobilnej aplikácie a realizácia jej prototypu (realizácia cez Google Play)
 
3. krok Prosim zformulujte v emaile  hrubý obsah  Vašej DP podľa príkladu : 
 • Úvod
 • 1 Vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti
 • 1.1 Operačné systémy
 • 1.2 Softvérové aplikácie
 • 1.3 Mobilné aplikácie
 • 1.4 Softvérové platformy
 • 1.5 Finančné informačné systémy
 • 2 ANALYTICKÁ ČASŤ
 • 2.1 Štúdia existujúcich mobilných aplikácií určených pre oblasť financií
 • 2.2 Komparácia existujúcich mobilných aplikácií
 • 2.3 Softvérová analýza vlastnej mobilnej aplikácie
 • 3 NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ
 • softvérový návrh vlastnej mobilnej aplikácie a realizácia jej prototypu (realizácia cez Google Play)
 • Záver
 • Zadanie DP :
 • téma : Mobilné aplikácie a ich využitie vo financiách – ANDROID
 • Hlavný cieľ diplomovej práce : (Prosim zformulujte s nimi hlavny ciel diplomovej prace do 3-6 viet kde budú uvedene nasledovne formulacie )  Hlavnym cieľom diplomovej práce bude ………… . prínosom v analytickej časti bude ……. Prínosom v návrhovo /realizačnej časti bude ……
 • 1. TEORETICKÁ ČASŤ : vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – softvérové aplikácie, mobilné aplikácie, softvérové platformy, operačné systémy, finančné informačné systémy
 • 2. ANALYTICKÁ ČASŤ : štúdia existujúcich mobilných aplikácií určených pre oblasť financií, ich komparácia a softvérová analýza novej, vlastnej mobilnej aplikácie
 • 3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ : softvérový návrh vlastnej mobilnej aplikácie a realizácia jej prototypu (realizácia cez Google Play)
Stav k 8.3. 2014
DP_BRZIAK
 • téma: Testovanie bezdrôtových sietí pomocou dostupného softvéru
 • Hlavným cieľom diplomovej práce bude popísať problematiku testovania
 • bezdrôtových sietí, prínosom v analytickej časti bude porovnanie
 • existujúcich softvérových aplikácií na testovanie bezdrôtových
 • sietí,prínosom v návrhovo/realizačnej časti bude návrh prípadovej štúdie
 • testovania vybraného typu bezdrôtovej siete v konkrétnej firme.
 • 1. TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – bezdrôtové
 • siete,softvérové aplikácie na testovanie bezdrôtových sietí,operačné
 • systémy.
 • 2. ANALYTICKÁ ČASŤ: štúdia existujúcich softvérových aplikácií na
 • testovanie bezdrôtových sietí, ich vzájomná komparácia.
 • 3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: prípadová štúdia testovania vybraného typu
 • bezdrôtovej siete v konkrétnej firme.
DP_DANIS 
 • TÉMA: Konsolidácia SAP prostredia s využitím virtualizácie a súčasných
 • možností hardvéru
 • Hlavný cieľ diplomovej práce :Cieľom práce je ukázať ako môže využitie virtualizácie a súčasných
 • možností HW pri konsolidácii SAP prostredia v podniku viesť k zníženiu nákladov na
 • prevádzku,zvýšeniu dátovej bezpečnosti a zlepšeniu manažovateľnosti prostredia.
 • OSNOVA:
 • 1. TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti, virtualizácia podnikových IS, virtualizácia databáz, prehľad aktuálnych možností HW
 • 2. ANALYTICKÁ ČASŤ: analýza východzieho stavu SAP prostredia, zhodnotenie aktuálnych nákladov
 • 3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: návrh cieľového stavu SAP prostredia, vyhodnotenie po roku prevádzky nového prostredia

DP_DOLEZAL

 • Téma: Responzívny dizajn a jeho realizácia v podmienkach konkrétnej spoločnosti
 •  Hlavný cieľ diplomovej práce: Cieľom práce je realizácia responzívneho dizajnu pre webovú prezentáciu konkrétnej spoločnosti za účelom jej prispôsobenia pre mobilné zariadenia.
 •  1. TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – webové technológie, webová aplikácia, webový prehliadač, architektúra typu klient – server, mobilné zariadenia.
 • 2. ANALITICKÁ ČASŤ: štúdia použiteľnosťi a obmedzení mobilného webu. Analýza existujúcej neresponzívnej webovej prezentácie a analýza novej responzívnej verzie webovej prezentácie.
 • 3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: návrh a realizácia responzívneho dizajnu v podmienkach konrétnej spoločnosti.
DP_HALUŠKA doplni nebol na seminári 8.3.
DP_HARCAR
 • Téma: Problematika spracovania veľkých objemov údajov (Big Data) a financie.
 •  Hl. cieľ: Hlavným cieľom diplomovej práce bude vypracovanie rešerše z dostupných materiálov o predmetnej problematike vo financiách. Vlastným prínosom bude kooperatívna analýza využívaných nástrojov pre spracovanie veľkého objemu dát. Praktickým prínosom je vytvorenie prípadovej štúdia zavedenia informačný systém pre spracovanie Big Data vo finančnej sfére.
 •  1. Teoretická časť: Vymedzenie pojmov predmetnej oblasti: Big Data, databázové systémy, cluster, file systém, business intelligence, risk manažment, data mining.
 • 2. Analytická časť: Štúdia existujúcich produktov pre spracovanie Big data v oblasti financií, ich komparácia.
 • 3. Návrhovo realizačná časť: Prípadová štúdia zavedenia informačného systému pre spracovanie Big Data vo finančnej sfére.

DP_KONIG

 • Téma: Analýza, návrh a realizácia projektu inovácie serverovej bázy a dátového úložiska v konkrétnom podniku
 • Hlavný cieľ diplomovej práce :Cieľom práce je v podmienkach konkrétneho podniku podrobne popísať výmenu hardvérových omponentov.
 • Prínosom analytickej časti bude priblíženie reálneho stavu hardvéru a následne príprava a postupnoť krokov pri jeho výmene.
 • Návrhovo-analytická časť bude obsahovať návod ako postupovať pri plánovanej výmene harvérových komponentov a návrh jeho ďalšieho využitia.
 • 1. TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – informačný systém, virtualizácia, vmware, server, dátové úložisko
 • 2. ANALYTICKÁ ČASŤ: popis súčasného stavu IT štruktúry v konkrétnom podniku, opis prípravy a postupnosť krokov pri výmene hardvérových komponentov, ekonomické zhodnotenie nákladov inovácie
 • 3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: podrobný opis postupu pri výmene serverov a dátového úložiska v podmienkach konkrétneho podniku s možnosťou ďalšieho využitia

DP_KOVACIK

 • Téma: Systém na správu softvérových produktov v počítačovej sieti
 • Cieľ: Návrh a implementácia konkrétneho softvérového balíka pomocou SCCM
 • 1.       TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov predmetnej oblasti – SCCM (System Center Configuration Manager), systém na správu softvéru, softvérové aplikácie, informačný systém, počítačové siete
 • 2.       ANALYTICKÁ ČASŤ: štúdia existujúcich systémov na správu, ich porovnanie, zameranie sa na SCCM
 • 3.       NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: návrh a implementácia konkrétneho softvérového produktu pomocou SCCM systému v konkrétnej spoločnosti
DP_KOSA 

 • Téma: Prípadová štúdia analýzy a návrhu konkrétneho informačného systému s využitím modelovacieho jazyka UML (nemusí byť programovanie)
 •  Hlavný cieľ DP : Cieľom bude analyzovať a navrhnúť nový modul (podsystém) konkrétneho informačného systému samosprávy. Analyzovaný a navrhovaný modul bude určený na hodnotenie zamestnancov a aj tvorbu mzdových podkladov v samospráve. Aktuálne je modul realizovaný v podobe formálneho IS.
 •  Osnova:
 • 1. TEORETICKÁ ČASŤ:                 – informačný systém, životný cyklus IS, analýza a návrh IS, projekt IS                 – databázový systém, definovanie požiadaviek, CASE nástroje, modelovací jazyk UML, UML diagramy,                 – samospráva vz. legislatíva (hodnotenie zamestnancov a tvorba mzdových podkladov v samospráve)
 • 2. ANALYTICKÁ ČASŤ:                 – analýza a tvorba procesov (organizačný diagram, procesné diagramy),    – analýza existujúceho IS samosprávy (CG IS),                 – analýza aktuálneho formálneho IS určeného na hodnotenie procesov zamestnancov
 • 3. NÁVRHOVO REALIZAČNÁ ČASŤ:                 – návrh a zavedenie konkrétneho modulu (podsystému) určeného na hodnotenie procesov zamestnancov

DP_KUBO

 • Téma: Nasadenie OS Windows 7 vo veľkej spoločnosti s využitím System Center Configuration Manager.
 •  Osnova:
 •  1.TEORETICKÁ ČASŤ: Vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti
 • – Možnosti automatickej inštalácie OS Windows
 • – Možnosti SCCM pri inštalácii OS Windows
 • – Výhody SCCM pri inštalácii OS
 •  2. ANALYTICKÁ ČASŤ
 • – Informácie o spoločnosťi
 • – Definovanie požiadaviek
 • – Návrh systému
 • – Vytvorenie projektovej dokumentácie
 •  3. NÁVRHOVO REALIZAČNÁ ČASŤ
 • – Príprava testovacieho prostredia
 • – Test / testovacie reporty
 • – Implementácia navrhnutého systému
 • – Akceptačné testovanie
 •  Cieľ: Hlavným cieľom diplomovej práce bude návrh systému pre nasadenie OS Windows 7 vo veľkej spoločnosti prostredníctvom produktu SCCM (System Center Configuration Manager). Prínosom v analytickej časti bude vytvorenie projektovej dokumentácie pre implementáciu systému. Prínosom v návrhovo / realizačnej časti bude implementácia navrhnutého systému a vytvorenie testovacieho prostredia s využitím virtualizácie.
DP_MAGAT
 • Téma Implementácia VoIP ústredne v podnikovom prostredí (Implementation of VoIP PBX in a business environment)
 •  Hlavný cieľ: Návrh VoIP ústredne na linuxovom základe, následná simulácia implementácie pre stredne veľkú firmu, a zhodnotenie jej ekonomickej výhodnosti.
 •  1.Teoretická časť: Vymedzenie základných pojmov v oblasti VoIP, zakladný popis štandardov, technológií, VoIP riešení.
 •  2. Analytická časť: Analýza zaužívaných VoIP riešení, a ich výskyt v podnikoch, porovnanie finančnej náročnosti a efektivity.
 •  3. Návrhovo – realizačná časť: Celkový návrh riešenia VoIP PBX na linuxovom základe pre firmu s 15 – 20 klapkami, a simulácia jej implementácie v podniku. Vyhodnotenie prevádzky

DP_MOJSOVA

 • téma: Ochrana osobných údajov a spracovanie bezpečnostného projektu v zmysle platnej legislatívy
 •  hlavný cieľ práce: Hlavným cieľom práce bude spracovanie bezpečnostného projektu v zmysle platnej legislatívy. Prínosom analytickej časti bude analýza existujúceho stavu bezpečnostného projektu a platnej legislatívy. Vlastným prínosom návrhovo-realizačnej časti bude spracovanie bezpečnostného projektu v zmysle platnej legislatívy.
 •  Osnova práce:
 • 1. TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – ochrana osobných údajov, informačný systém, bezpečnosť informačného systému, bezpečnostný projekt
 • 2. ANALYTICKÁ ČASŤ: analýza existujúceho stavu bezpečnostného projektu a platnej legislatívny
 • 3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: spracovanie bezpečnostného projektu v zmysle platnej legislatívy
DP_ORAVEC
 • Téma : Transformácia informačného systému z “on premise” do cloudu
 • Hlavný cieľ diplomovej práce : Cieľom bude navrhnúť a realizovať riešenie migrácie informačného systému resp.celého IT organizáce  z lokálneho hostingu docloudového riešenia.Výstupom bude aj návrh a simulácia projektu v MS Project a aj technicko ekonomické zhodnotenie migrácie.
 •  TEORETICKÁ ČASŤ: Vymedzenie pojmov v predmetnej časti -cloud, on premise, informačné systémy, virtualizácia, diskové úložiská, serverové systémy, hypervízor, transformácia, poskytovateľ cloudových služieb, datacentrum
 • ANALYTICKÁ ČASŤ: Analýza existujúceho stavu IT infraštruktúry. Analýza rôznych možností nasadenia cloudového riešenia v podniku a ich finančného dopadu na hospodárenie spoločnosti.
 • NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: Celkový návrh a implementácia riešenia transformácie a integrácie informačného systému do vybraného cloudového riešenia.

DP_PITTNER viď hore ako príklad – treba doplnit hlavny ciel prace 

DP_PUCHY

 • TEMA: Tvorba informačného web portálu pre malú a strednú firmu pomocou konkrétneho CMS systému
 •  HLAVNÝ CIEĽ DIPLOMOVEJ PRÁCE:
 • Hlavným cieľom diplomovej práce bude vytvorenie web portálu pre malú a strednú firmu pomocou konkrétneho  CMS systému. Prínosom v analytickej časti bude štúdia a porovnanie existujúcich CMS systémov. Prínosom v návrhovo /realizačnej časti bude návrh a realizácia informačného web portálu pomocou CMS systému.
 •  OSNOVA PRÁCE:
 • 1.       TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – informačný portál, malá a stredná firma, CMS systém
 • 2.       ANALYTICKÁ ČASŤ: štúdia existujúcich CMS systémov a ich porovnanie
 • 3.       NAVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: návrh informačného portálu pre malú a strednú firmu, a realizácia prototypu

DP_RODAK

 • Téma: Tvorba informačného web portálu pre malú a strednú firmu pomocou ASP.NET
 •  PRÍNOS:Hlavným cieľom práce bude realizácia webového portálu s využitím technológie ASP.NET. Vlastným prínosom bude vypracovanie prípadovej štúdie, implementácia a
 • zavedenie webovej aplikácie do používania
 •  1. TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti, informačné webové portály, datamining, webové technológie ASP.NET a Javascript
 •  2. ANALYTICKÁ ČASŤ: štúdia existujúcich informačných portálov, softvérová analýza vlastnej aplikácie
 •  3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: softvérový návrh vlastnej webovej aplikácie a realizácia jej prototypu

DP_RUSIN

 • Téma :  Návrh optimalizácie spracovania distribučných žiadostí v spoločnosti SSE-D,a.s. v informačnom systéme SAP-CRM.
 • Ciel: Hlavným cielom diplomovej práce bude popísať problematiku podnikových informačných systémov, ponikových procesov a procesov optimalizácie v spoločnosti SSE-D,a.s.
 • 1.      Teoretická časť :  Vymedzenie pojmov a optimalizácia  spracovanie distribučných žiadostí v spoločnosti..
 • 2.      Analytická časť : Analyzovať procesy spracovania distribučných žiadostí v spoločnosti za účelom lokalizovania problémových činností.
 • 3.      Navrh-realizačná časť:  Navrhnúť optimalizáciu konkrétne zvoleného procesu

DP_SVITEK

 • téma: Metódy spracovania dát v medicínskej praxi
 • Hlavný cieľ diplomovej práce : doplnit 
 • 1. TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – spôsoby
 • zberu informácií, informačné systémy v medicíne.
 • 2. ANALYTICKÁ ČASŤ: analýza existujúcich systémov pre spracovanie dát v
 • medicíne.
 • 3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: prípadová štúdia zavedenia informačného
 • systému pre spracovanie dát v medicínskej praxi.

15.2.2014 1.Mgr ITAM Zápis zo seminára k DP

 • email : juraj.pancik@bivs.sk
 • predmet emailu : DP_Priezviskoštudenta (exam: DP_ORAVEC, DP_MAGAT …)
 • povedali sme si čo je ŠZS(obhajoba DP, odborná skúška)
 • Formálna stránka DP: smernica BIVŠ
 • Každý študent si vyberie tému DP z ponúknutých tém v Leto2014 – modifikovať sa dá téma dokonca cca október 2014 (nedá sa meniť vedúci)
 • úloha do ďalšieho stretnutia v rámci predmetu M201TCN  :
  • osloviť emailom vedúceho Vami vybranej témy diplomovej práce ,
  • napísať motíváciu prečo chcete robiť túto tému DP  (resp.aké máte skúsenosti, vzdelanie … ) a poprosiť ho o definovanie hlavného cieľa  (analytickej a návrhovo/realizačnej časti diplomovej práce ) a prínosu diplomovej práce  v rozsahu 3-6 viet – to pôjde do formuláru zdania DP
  •  chce to od Vás doc. Pančík (seminár k DP).
  • Na základe odpovede sa rozhodnete či do toho idete a dáte mi vedieť emailom s predmetom DP Meno a napíšete mi tam okrem vybranej témy hlavný cieľ a prínos DP
  • uvedomte si že je to východisko pre formuláciu osnovy DP
 • na seminári neboli : Konig (ospravedlnený), Mojšová, Svitek
 • Postup (cca 200-250 hodín práce):
  1. študent si vyberie tému DP a vedúceho DP
  2. študent spracuje v spolupráci s VDP čiastkové ciele DP (osnova DP v zadaní DP) cca koniec októbra 2014 – zadenie DP dodá škola a je to oficiálny dokument
  3. študent spracuje návrh obsahu a rozsahu DP (koniec decembra 2014)
  4. študent spracuje 1.koncept DP (obsah a rozsah celej  práce  a text prvej kapitoly cca 40) v vtermíne 31.1.-28.2 2015
  5. práce sa odovzdávajú cca koniec apríla 2015
 • štruktúra práce: : 3 hlavné kapitoly totžné s osnovou ,ktoré sa číslujú a úvod a záver kt.sa nečíslujú. Zoznam použ. literatúry v ISO 690 (WORD 2007 topodporuje)
 • obsah práce : viď smernica BIVŠ 
 • téma práce : ponuka z portfólia tém
 • hlavný cieľ práce :
 • čiastkové ciele práce (osnova práce v zadaní DP ) :
  1. TEORETICKÁ ČASŤ : Vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti (pojmy z témy)
  2. ANALYTICKÁ ČASŤ : vytvoriť samostatnú analýzu problému kt.sa spomína v téme dohodnutými metódami analýzy (softvérová analýza, analýza rešeršou, ….. )
  3. NÁVRHOVO REALIZAČNÁ ČASŤ :
   1. vytvoriť samostaný návrh riešenia problémy najlepšie v konkrétnej firme v podobe návrhu projektu,Sw …..
   2. vytvoriť realizáciu ale zdokumentovať hotový projekt riešenia problému
 • východiská samostanej práce :
  • spojiť DP s prácou alebo s koníčkom
  • sledovať zápisy zo seminárov z archívu na drpancik
  • sledovať riadiace dokumenty BIVŠ-u (smernica o formálnej úprave ZP)
  • sledovať vzory DP na FTP a IS BIVŠ – hotové práce na moju tému
  • komunikovať aktívne s doc. Pančíkom a svojím vedúcim
 • Námety DP:
 • Bc. ORAVEC Ľuboš (nová téma):
  • “Transformácia informačného systému “on premise” do cloudu “
  • Hlavný cieľ DP : Cieľom bude navrhnúť a realizovať riešenie migrácie informačného systému resp.celého IT organizáce  z lokálneho hostingu docloudového riešenia.Výstupom bude aj návrh a simulácia projektu v MS Project a aj technicko ekonomické zhodnotenie migrácie.
  • Vedúci DP: Ing. Gecovič alebo Doc. Pančík
 • Bc. DOLEŽAL Zdenko
  • Využitie nástroja Google Analytics v riadení podnikania
  • Hlavný cieľ DP : Cieľom bude navrhnúť a realizovať riešenie  Google Analytics pre konkrétnu firmu. Výsledkom bude okrem analýzy získaných údajov aj zavedeni zpätnej väzby v podobe sledovanie výkonostných ukazovateľov.
  • Vedúci DP: Doc. Pančík
 • Bc. KOSA Daniel
  • Prípadová štúdia analýzy a návrhu konkrétneho informačného systému s využitím modelovacieho jazyka UML
  • Hlavný cieľ DP : Cieľom bude analyzovať a navrhnúť nový modul (podsystém) konkrétneho informačného systému samosprávy.  Analyzovaný a navrhovaný modul bude určený hodnotenie zamestnancov a aj tvorbu mzdových podkladov v samospráve. Aktuálne je modul realizovaný v podobe formálneho IS.
  • Vedúci DP: Doc. Pančík
 • Bc. SKRISA Michal
  • Projekt implementácie manažmentu podnikovej informatiky podľa zásad COBIT 5, ITIL 2011 a Balanced Scorecard
  • Hlavný cieľ DP :
  • Vedúci DP: Ing. Gecovič
 • Bc.PITTNER Ján 
  • nemá zatiaľ vybrané
 • Bc.Ivan HARČÁR
  • Problematika spracovania veľkých objemov údajov (Big Data) a financie
  • Hlavný cieľ DP práce :
  • Vedúci DP : doc. Pančík
 • Bc.Martin Kováčik 
  • Charakteristika obsahu procesných rolí manažmentu IT služieb v konkrétnej organizácii v zmysle ITIL
  • Hlavný cieľ DP práce :
  • Vedúci DP: Ing. Gecovič
 • Bc. Daniš Peter 
  •  Softvérová vizualizácia symetrického algoritmu šifrovania (Software visualization of symmetric encryption algorithm)
  • Hlavný cieľ DP práce :
  • Vedúci DP: Ing. Forgáč
 • Bc. Magát Martin
  •  Implementácia VoIP ústredne v podnikovom prostredí
  • Hlavný cieľ DP práce
  • Vedúci DP: Ing. Forgáč
 • Bc. Rodák Radovan
  • Tvorba informačného web portálu pre malú a strednú firmu pomocou ASP.NET – voliteľná téma
  • Hlavný cieľ DP práce
  • Vedúci DP: Ing. P.Polakovič
 • Bc .Brziak  Ladislav 
  • Testovanie bezdrôtových sietí pomocou dostupného softvéru
  • Hlavný cieľ DP práce
  • Vedúci DP: Dr.Polakovič
 • Bc.Kubo Milan 
  • Nasadenie OS Windows 7 vo veľkej spoločnosti s využitím SCCM (voliteľná téma)
  • Hlavný cieľ DP práce
  • Vedúci DP: Dr.Polakovič
 • Bc.Puchý  Vladimír
  • Tvorba informačného web portálu pre malú a strednú firmu pomocou konkrétneho CMS systému
  • Hlavný cieľ DP práce
  • Vedúci DP:   Dr.Polakovič
 • Bc. Haluška Michal
  • Aktuálne problémy ochrany osobných údajov a finančné inštitúcie
  • Hlavný cieľ DP práce
  • Vedúci DP:  doc.Pančík