Techniky a CASE nástroje vývoja_

Techniky a CASE nástroje vývoje IS M101TCN 2/2 KZ || 12/4 KZ 6

ILP : TU

Cieľ predmetu :  naučiť sa robiť z využitím jazyka UML objektovo orientovanú analýzu informačného systému a využiť pri tom v SK štandardný CASE nástroj. Prehĺbiť si vedomosti z UML.   

Denník stretnutí :

5.5.2012 Techniky a CASE nástroje vývoje IS 5x 2h (11:20-12:50)  U7 11:20:00 12:50:00

4.5.2012 Techniky a CASE nástroje vývoje IS 4x 4h (15:00-17:10)  U7 15:00:00 17:10:00

 • na základe textu zadania programovej aplikácie v knihe DEITEL špecifikácia jednotlivých položiek semestrálneho projektu (word + CASE projekt, model požiadaviek, analýza obchodných procesov a ďalej tiež zoznam v projekte požadovaných modelov UML)

21.4.2012 Techniky a CASE nástroje vývoje IS 3x 4h (8:00-11:10)  U7 8:00:00 11:10:00

 

3.3.2012 Techniky a CASE nástroje vývoje IS 1x 4h (8,00:-11:10) U7 9:00:00 12:10:00

 • vývoj aplikácií v prostredí Visual Studio 2010, tvorba projektu, ladenie programu, sledovanie premenných…
 • oboznámenie sa s knihou SHARP,J. : MS Visual C sharp 2008, krok za krokom
 • základy práce s VS2010
 • príklady ku knihe SHARP Ucebnica C Sharp pre  VS 2008 sú na FTP : 0:/PREDMETY Leto 2012/MZI/120219 KNIHA PRIKLADY VISUAL CSHARP 2010/
 • SW pre MS : https://dreamspark.com/Default.aspx
 • slovenský vývojari MS : http://msdn.microsoft.com/sk-sk/default
 • stránka : http://www.itjobswatch.co.uk/
 • stránka s knihami : http://www.flazx.us/
 • zdrojový projekt ATM CASE STUDY od Deitla je na FTP: 0:/PREDMETY Leto 2012/MZI/DEITEL PROJEKT ch31/

3.3.2012 Techniky a CASE nástroje vývoje IS 2x 2h (11:20-12:50) U4 11:20:00 12:50:00

 • výber tém na diplomové práce – diskusia a návrhy konkrétnych znení tém, hlavného cieľa a čiastkových cieľov diplomových prác

 

 

Podmienky ukončenia predmetu klasifikovaný zápočet :

 • Semestrálny projekt objektovej analýzy dopredu zadaného informačného systému a ústne doskúšanie v podobe vysvetlenia otázok skúšajúceho k projektu (typy otázok budú známe dopredu), treba dodať vypracovaný štruktúrovaný text s názvom “Semestrálny projekt z predmetu TCN“  (word) a projektový súbor  vo zvolenom CASE nástroji – preferuje sa Enterprie Architect spoločnosti SPARX a   IBM Raphsody Modeler   Štruktúra dokumentu WORD  bude známa (viď. príklad na FTP0:/PREDMETY Leto 2012/TCN/AGENDA/). Pôjde o prípadovú štúdiu ATM terminálu z knihy DEITEL (kap.30,31). K dispozícii je v ENG opis programovej aplikácie, požiadavky, modely v UML a zdrojové kódy v jazykoch JAVA a C#.
 • Odovzdanie semestrálneho projektu. Termín zaslania elektronickej verzie je termín skúšky z TCN (spolu s MZI) uvedený v IS. Forma zaslania elektronickej verzie (iná forma odovzdania nie je potrebná) je email s predmetom emailu : TCN_Priezvisko_Meno a jedným súborom typu zip (rar) v prílohe  s názvom TCN_Priezvisko_Meno.zip

Literatúra a informačné zdroje :

 • 1. kniha SHARP,J. : MS Visual C sharp 2010, krok za krokom, FTP: KNIHA SHARP Visual C 2008 krok za krokem 2008\
 • 2. kniha DEITEL : C Sharp for programmers, FTP : PANCIK_AR1112\KNIHY\120214  DEITEL C SHARP FOR PROGRAMMERS\
 • linky na CASE nástroje SPARX EA a IBM Raphsody Modeler