1. Mgr. ITAM Seminár k diplomovej práci Leto2014 Prez

 • Podmienky získania zápočtu z predmetu 1. Mgr. ITAM Seminár k diplomovej práci Leto2014 Kombi
 • Zapíšem zápočet zo seminár všetkým ktorí mi  zašlú po schválení vedúcim dole špecifikovaný email   Termín : koniec apríla 2014
 • email : juraj.pancik@bivs.sk
 • predmet emailu : DP Priezvisko
 • téma : 
 • Hlavný cieľ diplomovej práce : 
 •  1. TEORETICKÁ ČASŤ : vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti –
 • 2. ANALYTICKÁ ČASŤ : 
 • 3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ : 
 • Obsah vygenerovaný z Word-u + literatúra 15 kníh (hlavne podrobne 1. kapitola, obsah musí obsahovať názvy Úvod, 1.,2.,3. Záver  )

14.4.2014 Zapis zapoctov do indexov  

v pondelok 28.4.  – treba poslat dopredu obsah vygenerovaný z Word-u + 15 kníh zoznam literatúry 

 14.4.2014 DP HREBIK 

Téma:  Uplatnenie nástrojov Business Intelligence v podnikovej praxi

Hlavný cieľ: Analýza údajov z ekonomickej databázy konkrétnej firmy s cieľom získat užitočné informácie využiteľné v procese rozhodovania

1.. TEORETICKÁ ČASŤ: Vymedzenie pojmov: informačný systém, databázový systém,  Business Intelligence, Data Minnig.

2.. ANALYTICKÁ ČASŤ: Popis jestvujúcich nástrojov pre Bussines Intellingence a ich vlastnosti, výber vhodného nástroja pre potreby analýzy.

3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: Výber vhodných tabuliek z databázy a príprava dátového modelu pre potreby analýzy. Na základe výsledkov analýz vytvorenie návrhov pre zlepšenie chodu firmy a jej hospodárskych výsledkov.

 

17.3.2014 Seminár k DP 

 • DP HREBIK – stale nema vybranu temu DP 

10.3.2014 Seminár k DP 

 • neboli : ELIAS, DEVECKA,    ospravedlnení : PANCIK, HREBIK
 • urobili sme návrh hl.cieľa práce a čiastkových cieľov podľa postupu http://www.drpancik.sk/vyucba-zima-2013/kombinovane-studium-leto-2014/1-mgr-itam-seminar-k-diplomovej-praci-leto2014-kombi/
 • výsledky sú nasledovné :
 • DP BARTKOVIČ
 • Téma: Platforma Raspberry PI a jej využitie v podnikuHlavný cieľ diplomovej práce: Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia serverového riešenia postaveného na platforme Raspberry Pi a jeho nasadenie v konkrétnom podniku.1. TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – podnikové informačné systémy, operačný systém, Linux, Linux distribúcie, Linux repozitáre, hardvérová platforma, Raspberry PI, cloud, owncloud2. ANALYTICKÁ ČASŤ: štúdia existujúcich komerčných riešení entry-level serverových riešení, návrh vlastného riešenia a ich vzájomné porovnanie3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: návrh a realizácia serverového riešenia postaveného na platforme Raspberry Pi, vytvorenie vlastnej linuxovej distribúcie pripravenej na priame nasadenie na platformu Raspberry Pi a priame nasadenie riešenia v konkrétnom podniku
 • DP ČELEŠOVÁ
 • Súčasná téma: Datamining a reportovanie vo financiách s využitím programovacieho jazyka R
 • Hlavný cieľ diplomovej práce: Cieľom je poukázať na využitie jazyka R v oblasti dataminingu a reportovania údajov prostredníctvom návrhu a realizácie aplikácie pre spracovanie finančných údajov s využitím jazyka R
 • 1. TEORETICKÁ ČASŤ – vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – datamining, reportovanie, financie v podniku, finančné informačné systémy, štatistické metódy analýzy údajov, jazyk R
 • 2. ANALYTICKÁ ČASŤ  ponuka dataminingových a reportovacích riešení na trhu a open source riešenia, využitie jazyka R v oblasti dataminingu a reportovania finančných údajov
 • 3. NÁVRHOVO – REALIZAČNÁ ČASŤ návrh a realizácia aplikácie pre spracovanie finančných údajov s využitím jazyka R
 • 1 TEORETICKÁ ČASŤ – vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti
  1.1 Informačná sústava podniku
  1.2 Finančné informačné systémy
  1.3 Analytické informačné systémy
  1.3.1 Business intelligence
  1.3.2 Reporting a reportovacie nástroje
  1.3.3 Dolovanie dát (Datamining)
  1.4 Štatistické metódy analýzy ekonomických údajov
  1.5 Programovací jazyk R2 ANALYTICKÁ ČASŤ ponuka dataminingových a reportovacích riešení na trhu
  2.1 Open source riešenia
  2.2 využitie jazyka R v oblasti dataminingu a reportovania finančných údajov
 • DP DEVECKA
 • Téma: Mobilné aplikácie a ich využitie vo financiách – iOS

 • Hlavný cieľ: Analýza, návrh a realizácia konkrétnej aplikácie pre mobilnú platformu vhodnú pre využitie  vo finančnej oblasti 
 • 1.TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – operačný systém, finančné informačné systémy, mobilné aplikácie, mobilná platforma iOS

 • 2.ANALYTICKÁ ČASŤ: štúdia existujúcich mobilných aplikácií vo finančnej oblasti, analýza vlastnej mobilnej aplikácie
 • 3.NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: Návrh a realizácia konkrétnej aplikácie pre mobilnú platformu

 • DP ELIAS
 • téma : Univerzálne aplikácie pre rôzne mobilné operačné systémy na báze 

  PhoneGap a ich využitie vo financiách

 • Hlavný cieľ diplomovej práce : navrhnúť a realizovať pomocou nástroja PhoneGap multiplatformovú aplikáciu využiteľnú vo finančnej oblasti
  1. TEORETICKÁ ČASŤ : vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – aplikácia,finančné aplikácie, platforma, multiplatformové programovanie, PhoneGap
  2. ANALYTICKÁ ČASŤ : princíp programovania v PhoneGap, porovnanie s alternatívami v oblasti multiplatformového programovania
  3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ : návrh a realizácia konkrétnej aplikácie
 • DP FOLTIN
 • Téma: Nástroje a metódy spracovania veľkých objemov údajov
 • Hlavný cieľ: Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia vlastného softvérového riešenia na spracovanie veľkého objemu dát pomocou konkrétnej technológie.
 • 1.TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – Big data, technológie na spracovanie veľkých objemov údajov, metódy spracovania veľkých objemov údajov, framework Hadoop, Java, Linux, verejné datasety.
 • 2.ANALYTICKÁ ČASŤ: štúdia existujúcich riešení na spracovanie veľkých objemov dát v oblasti financií
 • 3.NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: softvérový návrh a realizácia vlastnej softvérovej aplikácie na spracovanie veľkého objemu dát s využitím konkrétnej technológie
 • DP MINDEK
 • téma : Prípadová štúdia analýzy a návrhu konkrétneho informačného systému
  Hlavným cieľom je softvérový návrh a realizácia informačného systému pre výrobný podnik.
  Prínosom analytickej časti je softvérová analýza konkrétneho informačného systému v modelovacom jazyku UML.
  Prínosom v návrhovo / realizačnej je realizácia konkrétneho informačného systému na platforme Microsoft .NET a v programovacom jazyku Microsoft C#.1. TEORETICKÁ ČASŤ : Vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti
  1.1. Softvérové aplikácie
  1.2. Informačný systém
  1.2.1. Životný cyklus IS
  1.2.2. Analýza a návrh IS
  1.3. .NET Framework
  1.4. Modelovací jazyk UML
  1.4.1. UML diagram
  1.5. CASE nástroje
  2. ANALYTICKÁ ČASŤ : Softvérová analýza konkrétneho informačného systému pre výrobný podnik, v modelovacom jazyku UML.
  3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ : Realizácia riešenia konkrétneho informačného systému pre výrobný podnik, na platforme Microsoft .NET a v programovacom jazyku Microsoft C#.
 • DP PANCIK
 • Téma: Prípadová štúdia analýzy, návrhu a realizácie informačného systému založeného na architektúre klient server
  Hlavný cieľ: Cieľom diplomovej práce je analýza, návrh a realizácia informačného systému typu elektronický obchod
  1. TEORETICKÁ ČASŤ: Vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti
  1.1. Architektúra klient-server
  1.2. Elektronický obchod
  1.3. Legislatíva elektronického obchodu
  1.3.1. Zákon o elektronickom obchode
  1.4. Technológie pre tvorbu elektronického obchodu
  1.4.1. Programovací jazyk PHP
  1.4.2. Databázový server MySQL
  1.4.3. Technológia Open Cart
  2.ANALYTICKÁ ČASŤ: analýza možností realizácie architektúry klient-server
  3.NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ: návrh a realizácia vlastného elektronického obchodu s využitím konkrétneho open source riešenia Open Cart
 • DP POLONI 
 • Téma: Technológia Javascript a jej využitie vo financiách
 • Hlavný cieľ: Hlavným cieľom diplomovej práce je realizácia vlastného webového sídla s využitím JavaScript a jeho využitie vo vizualizácii údajov vo financiách.
 • 1. Teoretická časť: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – popis programovacieho jazyka Javascript, opis vybraných API pre JavaScript (JS) (napr. knižnice Google JS API) , technická analýza, grafy a vizualizácia údajov vo financiách
 • 2. Analytická časť: vytváranie grafov a kreslenie obrázkov v JS s využitím vybraných knižníc
 • 3. Návrhovo – realizačná časť: prípadová štúdia – realizácia vlastného webového sídla s využitím JS a jeho využitie vo vizualizácii údajov vo financiách.
 • DP SIDOROVÁ
 • Téma : Východiská a postup pri rozbore celkových nákladov na vlastníctvo informačných a komunikačných technológiíHlavný cieľ práce: Komplexný rozbor problematiky celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií v organizácii.1. TEORETICKÁ ČASŤ : vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – náklady, TCO, infomačne a komunikačné technológie2. ANALYTICKÁ ČASŤ : postup pri rozbore celkových nákladov na vlastníctvo informačných a komunikačných technológií, štúdia a metody výpočtu TCO3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ : rozbor celkových nákladov na vlastníctvo informačných a komunikačných technológií v podmienkach konkretnej organizácie
 • DP ŠTEFÁNIKOVÁ

Téma : Technológie pre moderné webových aplikácie a ich využitie vo financiách 

Hlavný cieľ práce: Realizácia interaktívnych webových dokumentov  s prvkami CSS3 a HTML5

1. TEORETICKÁ ČASŤ : webové aplikácie,  technológie pre moderné webové aplikácie (HTML3, CSS3, ….) , nástroje pre tvorbu webových aplikácií

2. ANALYTICKÁ ČASŤ : analýza webových aplikácií vo financiách (finančných inštitúcií) z pohľadu výskytu moderných prvkov dizajnu a moderných webových technológií

3. NÁVRHOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ : realizácia interaktívnych webových dokumentov  s prvkami CSS3 a HTML5 napr. mapa železníc s aktuálnymi informáciami o meškaní vlakov