Techniky a CASE nástroje vývoja PREZ Leto2014

 • Semester: Letný semester AR 2013-2014
 • Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
 • Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2014\AGENDA\ILP\ končíme KZ
 • Emailová skupina: TCN
 • Kód predmetu: M201TCN
 • Email: juraj.pancik (at) bivs.sk
 • Predmet Vášho emailu : TCN_VasePriezvisko_VaseMeno
 • Zoznam študentov :  FTP: PREDMETY Leto 2014\
 • Merge email: TU
 • Adresár predmetu na FTP : PREDMETY Leto 2014\1.MGR.ITAM_PREZ_TCN

Denník stretnutí :

 • 28.4. bude predtermín obhajob projektu  ATM 

SEM12 štvrtok  xx.x.(cvičenie) :  

 • priebeh výučby :
  • xx
  • xx téma na praktické preskúšanie :  
 • domáca úloha :
  • xx
  • xx
 • plán:
  • xx

 SEM12 pondelok 28.4.  (prednáška)  :  predtermín obhajob projektu  ATM

 • priebeh výučby :
  • xx
  • xx téma na praktické preskúšanie :  
 • domáca úloha :
  • xx
  • xx
 • plán:
  • xx
 • neprítomní :

SEM11 štvrtok  24.4.(cvičenie) :  

 • priebeh výučby :
  • xx
  • xx téma na praktické preskúšanie :  
 • domáca úloha :
  • xx
  • xx
 • plán:
  • xx

SEM11 pondelok 21.4.  (prednáška)  : výučba nebude Veľkonočný pondelok 

SEM10 štvrtok  17.4.(cvičenie) :   výučba nebude (Zelený štvrtok)

 SEM10 pondelok 14.4.  (prednáška)  : 

 • priebeh výučby :
  • xx
  • xx téma na praktické preskúšanie :  
 • domáca úloha :
  • xx
  • xx
 • plán:
  • xx
 • neprítomní :

SEM9 štvrtok  10.4.(cvičenie) :  

 • priebeh výučby : SHARP príklady z kap.9

 SEM9 pondelok 7.4.  (prednáška)  : 

 • priebeh výučby :
  • Analýza sekvenčných diagramov a ich realizácie v kóde
  • VISIO ako nástroj na tvorbu diagramov UML – kreslíme si grafy
  • ďalšie CASE nástroje
  • zamestnanie analytika a znalosť UML
  • téma na praktické preskúšanie :  ATM : „Nájdite v kóde sekvenčného diagramu z prednášky (výber) jednotlivé volania operácií “ 
  • uľahčili sme podmienky ukončenia predmetu
 • neprítomní : HREBIK (ospr),  STEFANIKOVA,  BARTKOVIC, DEVECKA (ospr)

CASE STUDIES  UML : http://www.programsformca.com/2012/03/uml-diagrams-for-railway-reservation.html

SEM8 štvrtok  3.4.(cvičenie) :  

 • priebeh výučby :
  •  SHARP príklady z kap.8
  • xx téma na praktické preskúšanie :  

 SEM8 pondelok 31.3.  (prednáška)  : 

 • priebeh výučby :
  • xx
  • xx téma na praktické preskúšanie :  
  • ATM : „Vytvorte objekt ATM v pamäti počítača a zobrazte ho “ (debugger : vytvoriť objekt ATM v kóde ATMCaseStudy.cs)
  • ATM : „Overte pomocou debuggera a tlačítka restart 4 možné varianty platného/neplatného vstupného čísla účtu a platného/neplatného vstupného PIN-u  „
  • ATM : „Ukazte ako sa realizuju v kode projektu ATM jednotlive spravy medzi objektmi na slajde 122 (komunikacny diagram)“
 • domáca úloha :
  • xx
  • xx
 • plán :
  • prejsť si v kóde  sekvenčný diagram (slajd 128, 130311 DEITEL kap.12 ATM ver.A.pptx) 
  • prejsť si v kóde Postupnosť správ v komunikačnom diagrame (objekt BalanceInquiry.cs, slajd 122, 130311 DEITEL kap.12 ATM ver.A.pptx  )
 • neprítomní :

SEM7 štvrtok  27.3.(cvičenie) :  

 • priebeh výučby :
  • xx
  • xx téma na praktické preskúšanie :  
 • domáca úloha :
  • xx
  • xx
 • plán:
  •  SHARP príklady z kap.7

 SEM7 pondelok 24.3.  (prednáška)  : 

 • priebeh výučby :
  • téma na praktické preskúšanie :  
  • ATM : „Doplňte menu ATM o dobitie kreditu karty s tým, že back front nahradite vypisom na obrazovku“  
  • ATM : „Nastavte break point na výpis menu a zachytenie hodnoty vybranej položky menu „
  • ATM : „Vysvetlite kod v metode private Transaction CreateTransaction( int type )“ 
  • ATM : „Vysvetlite kod v metode private void PerformTransactions() „
 • domáca úloha :
  • precvičiť si debagovanie, zachytavanie premenných, doplnenie menu
 • neprítomní : boli vsetci 

SEM6 štvrtok  20.3.(cvičenie) :  

 • priebeh výučby : prebrali sme SHARP príklady z kap.6

 SEM6 pondelok 17.03.  (prednáška)  : 

 • priebeh výučby :
  • prešli sme dynamické  UML diagramy : stavový diagram a activity diagram pre objekt ATM a Withdrawal
  • prešli sme kód  viaceré triedy (Account, BankDatabase, abstraktnú triedu Transaction)
  • téma na praktické preskúšanie :
  • „Ukážte a vysvetlite  v kode realizaciu activity diagram pre objekt Withdrawall „
  • „Vysvetlite kod v metode  public void Run()“
  • „Vysvetlite kod private void AuthenticateUser()“
 • neprítomní : STEFANIKOVA

SEM5 štvrtok  13.3.(cvičenie) : 

 • priebeh výučby : prebrali sme SHARP príklady z kap.5

 SEM5 pondelok 10.3.  (prednáška)  : 

 • priebeh výučby :
  • osnova Dp, hlavný cieľ Dp, obsah dp podľa zápisu s 1.Mgr. ITAM KOMBI z 8.3.2014
  • kontrola či sú všetci študenti prihlásení v is bivš na témy a sú potvrdení svojimi vedúcimi   
 • neprítomní :
  • neboli : ELIAS, DEVECKA,STEFANIKOVA     ospravedlnení : PANCIK, HREBIK

 SEM4 štvrtok  6.3.(cvičenie) :  nebolo 

 SEM4 pondelok 3.3.  (prednáška)  : 

 • priebeh výučby :
  • prednáška k analýze ATM terminálu (požiadavky a štruktúra aplikácie – class diagram  a jeho realizácia v kóde )
  • téma na praktické preskúšanie :  vysvetliť  v kóde tvorbu jednotlivých objektov podľa class diagramu 
 • neprítomní : boli všetci 

 SEM3 štvrtok  27.2.(cvičenie) : výučba sa presúva na streda 26.2 na čas seminára INTEKAM 2014 – účasť seminári je povinná pre všetkých študentov ITAM , neprítomní : Devecka, Sidorova,  Stefanikova (ospr.)

 SEM3 pondelok 24.2.  (prednáška)  :

 • priebeh výučby :
  • prednáška k analýze ATM terminálu (požiadavky a štruktúra aplikácie – class diagram , po behaviorálne modely UML)
  • téma na praktické preskúšanie : vymenujte a správne popíšte jednotlivé elementy UML diagramu typu class diagram , uveďte správne popisy atribútov a metód kt. boli uvedené v metodike ATM terminálu    
 • plán: prednáška k analýze ATM terminálu (požiadavky a štruktúra aplikácie – class diagram , po behaviorálne modely UML)
 • neprítomní : Devecka, Sidorova, Stefanikova (ospr.)

 SEM2 štvrtok 20.2. (cvičenie):

 • priebeh výučby :
  • prebrali sme príklady z kap.4
  • téma na praktické preskúšanie :
   •  Ukážte na MSDN informácie k DataTime – vysvetlite čo to je, vysvetlite kód DataTieme.Today.To String() v projekte Vyber práve pomcou MSDN.  
   •  Ukážte vyhľadávanie identifikátora premennej cíl v projekte PrikazSwitch
 • domáca úloha : samostatne si postavit priklady z kap.4
 • plán: v pondelok zacneme analyzu projektu ATM

 SEM2 pondelok 17.2. (prednáška) :

 • priebeh výučby :
  • prešli sme si projekt ATM terminal  vo VS2010
  • prešli sme príklad metody v kap.3 – ukázali sme si debagovanie GUI a „odchytávanie“ výnimiek (konštrukcia try-catch)
  • téma na praktické preskúšanie :  Ukážte pomocou využitia vhodného uloženia breakpointu (zarážky) záchyt výnimky v projekte  „Metody (SHARP, kap.3)“
 • domáca úloha :
  • nainšatalovať si SW EA 7.1
  • prejsť si riešené príklady v kap.3 (kniha SHARP)
 • plán: cvičenie na štvrtok : dokončenie projektov kap.3 a kap.4 (kniha SHARP)
 • neprítomní : DEVECKA, HREBIK, SIDOROVA

 SEM1 štvrtok 6.2. :

 • priebeh výučby :
  • riešené príklady v kap.2 (kniha SHARP)
  • téma na praktické preskúšanie :  

 SEM1 pondelok 3.2. :

 • priebeh výučby :
  • obznámenie s predmetom a podmienkami ukončenia
  • téma princípov a významu .NET a jeho história
  • riešené príklady v kap.1 (kniha SHARP)
  • téma na praktické preskúšanie :  
 • domáca úloha :
  • inštalácia VS 2013 Express

 

Cieľ predmetu : 
 • naučiť sa robiť z využitím jazyka UML objektovo orientovanú analýzu informačného systému a využiť pri tom v SK štandardný CASE nástroj. Prehĺbiť si vedomosti z UML.
 • naučiť sa pracovať v prostredí Microsoft Visual Studio 2010 (VS2010), naučiť sa vytvárať jednoduché aplikácie v jazyku C# a naučiť sa čítať zdrojový kód a analyzovať hotový projekt vytvorený v prostredí Microsoft Visual Studio 2010

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 

Hodnotenie : seminárna práca :  vypracovanie a ústne obhájenie samostatného projektu z objektovej analýzy informačného systému a návrhu projektu s využitím softvérovej podpory (CASE nástroj)  (100 bodov).  Pre úspešné ukončenie predmetu je potrebné získať minimálne 65 bodov.                                                       

Konkretizácia podmienok ukončenia predmetu – získanie klasifikovaného zápočetu :

 • seminárna práca (   vypracovanie a ústne obhájenie samostatného projektu z objektovej analýzy informačného systému a návrhu projektu s využitím softvérovej podpory (CASE nástroj)  , 100 bodov  – „Spracovanie rozšírenia projektu ATM terminálu (Deitel kap.12,13) do podoby projektu v  dokumente  Word  a projektu pre VS2010 ako seminárnu prácu vyhovujúcu štandardu BIVŠ (viď príslušná smernica…)
  1. Seminárnu prácu bude pozostávať z dvoch  častí  :
   1. súboru WORD *.docx
   2. projektu vo VS2010 nie je povinný , povinné je orientovať sa v existujúcom projekte ATM 
   3. súbory UML  diagramamy v napr. VISIO (alebo inom nastroji ako napr. EA ten co mame dostupny t.j. ver 7.1)
  2. Všetky časti seminárnej práce  zazipovať, zip nazvať TCN_Priezvisko_Meno.zip, poslať ho emailom s predmetom TCN_Priezvisko_Meno. 
  3. Obsah požadovaných  modelov v EA: požiadavky, Business process model , UML, Uses Case,  – viď. vzor ATM ….
  4. Obsah požadovaného rozšírenia vzorového projektu ATM : doplnenie nových funkcií programu (nové prípady použitia, napr. doplnenie helpu, doplniť viac účtov, doplniť graf. rozhranie) – tieto všetky doplnenia k existujúcim funkciám opísať vo Word-e a implementovať do kódu v projekte VS2010 a do projektu v EA
  5. Obsah požadovaného projektu vo VS2010 : časť navrhnutých doplnkov vzorového projektu treba implementovaťvo funkčnom  kóde (nepovinné)
  6. Seminárna práca bude uverejnená na FTP v adresári predmetu
  7. Termín zaslania seminárnej práce :  najneskôr deň pred skúškou – t.j. skúšja je chápaná ako  ústne obhájenie samostatného projektu z objektovej analýzy informačného systému a návrhu projektu s využitím softvérovej podpory (CASE nástroj)
  8. 28.4. bude verejný predtermín obhajob projektu  ATM 
 • nebude :  písomná skúška doskúšanie k seminárnej práci  – záverečná písomná skúška z teórie , (40 bodov) – podmienka písomnej skúšky je odovzdať predpísaným spôsobom seminárnu prácu  v podobe projektu popísaného vyššie. V rámci písomnej skúšky študent popíše, preloží a oddebaguje projekty vo VS2010, ktoré prejdeme na hodinách (môže použiť hotové projekty). študent musí vedieť opísať kód v jazyku OOP (toto je trieda, objekt, konštruktor, metóda, vlastnosť …. ) a musí vedieť krokovať program a vysvetliť každý riadok prejdeného kódu vrátane pohľadu na premenné či objekty v debagerri.
 • dochádzka na výučbu : povinná účasť je na seminári v pondelok, ospravedlňuje len potvrdenie o PN (nie potvrdenie o ošetrení lekárom), pri dvoch ospravedlnených absenciách bude zadaná práca navyše. Účasť na prednáške vo štvrtok je nepovinná.

Literatúra a zdroje pre štúdium :

 • Visual Studio 2010 a  jazyk C#
 1. základná kniha  podľa ktorej ideme : http://www.albatrosmedia.sk/microsoft-visual-c-2010.html
 2. základná kniha  podľa ktorej ideme vo verzii  VS2008 : FTP :KNIHY\KNIHA SHARP Visual C 2008 krok za krokem 2008\ (chýba tam k VS2010 10 kap. je doskenovaná viď.: SHARP_Visual_C#_kap.10_priklad.PDF)
 3. ENG : kniha pre verziu VS2012 : microsoft_visual_c_2012_step_by_step.pdf (FTP :KNIHY 3\120310 Knihy FLAZX.COM STEP-BY-STEP\)
 4. ENG : kniha pre verziu VS2010 : flazx-Microsoft-Visual-C-2010-Step-by-Step-0735626707.zip  (FTP :KNIHY 3\120310 Knihy FLAZX.COM STEP-BY-STEP\)
 5. výborné knihy pre doplňujúce štúdium : KNIHY 3\130228 TOP C sharp TUTORIALS AND Comments\
 • UML a EA : 
 1. KANISOVÁ -MULLER : KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne , FTP : \KNIHY 2\KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne\
 2. ARLOW : UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací 2008,   FTP :  KNIHY 2\KNIHA_ARLOW_UML2\
 3. SCHMULLER : Myslíme v UML ., FTP : \KNIHY 2\KNIHA_SCHMULLER MYSLIME V UML\
 4. FOWLER : UML Distieled, FTP : PANCIK_AR1112\KNIHY\101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED\
 5. Inštalácia EA  : FTP :/INSTALL 2/091007 INSTALL ENTERPRISE ARCHITECT/
 6. Preklad Deitel kap.12 a kap.13  : DEITEL_kap.12-13_KOMPLET_Preklad_Michnac_Patrik.zip,PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_KOMBI_SME\
 7. vzorové záverečné práce : DP STRAŇÁK
 8. vzorová analýza pre prípadu pužitia (UC) analýza pitevne FTP :0:/PREDMETY Zima 2012/3.BC.IT_KOMBI_LM_ADM/MATERIALY/ subor P5_dfs_Evidencia_pitiev_v1.doc
 9. Vzorova analyza projektu rozoberaneho v Kanisovej je v  EA urobena Stranakom (TCN_VZOR_Stranak_Slavomir.zip, adresar FTP : PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\)
 10. doplňujúce štúdium KNIHY 3\120919 TOP KNIHY NA UML A JAVA\

 

 • Literatúra  k EA na webe : 
 1. stránka EA : http://www.sparxsystems.com.au/
 2. podstránka zameraná na UML2 :  http://www.sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/index.html
 3. inštruktážne videá a dokumentácia k týmto CASE nástrojom
 4. http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/index.html
 5. základné video k nástroju http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/eaoverview/index.html
 6. video k basic UC :http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/basicusecase/TO_20070418%20Basic%20Use%20Case.htm
 7. video k sequenčným diagramom :http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/sequence/Sequence_diagram.htm