Author Archives: doc. Pančík

TMM Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku - (Komentáre vypnuté na TMM Plán seminárov a Denník)
 • Všetky informácie o predmetoch na FTP : data.soft1.sk,  adresár náš predmet PREDMETY\TMM
 • prvý termín skúšky z TMM je v sobotu 17. decembra o 11,30 v P1 – príďte tak aby sme do 14,00 skončili. Písomka trvá asi 1 hodinu. Termín vypíšem aj do IS BIVS – musíte sa prihlásiť – inak Vás nevyskúšam. Nemusíte mať hotové seminárne práce.  Je k dispozícii zoznam otázok a k nim vzorových odpovedí  TU 

SEM12 14.12.2011:

 prednáška :

 • dokončíme prednášku z kap.1 (čo je UML) a prejdeme kap.2 (procesy Sw vývoja), FOWLER,2008
 • prejdeme si ešte význam komponentového programovania a porovnáme ho s objektovým
 • vysvetlíme si pojmy okolo SOA a význam tejto technológie, prejdme webové služby a prejdeme si príslušnú kapitolu v Kanisovej

cvičenie :

 • budeme sa venovať vzorovým riešeniam a postupom ako riešiť seminárnu prácu
 • zosumarizujeme dochádzku a aktivitu študentov TMM
 • prejdeme si navrhnuté otázky a odpovede na skúšku TMM

 

SEM11 7.12.2011:

prednáška : 

cvičenie :

SEM10 30.11.2011: motivačná prednáška zameraná na možné témy BC prác

prednáška :

 •  princíp : „…vymyslite si problém, ktorý Vás bude baviť  ja Vám vymyslím tému Vašej Bc práce..“  . Témy Bc prác by sme mali vymyslieť a vložiť do IS BIVS o konca zimného semestra a do konca letného sa na ne budete prihlasovať . V rámci spracovania Bc témy nemusíte nič nové vymyslieť – stačí dobre opísať stav vecí predmetnej problematiky a uviesť výsledky svojej analýzu 
 • témy Bc prác sa nemusia týkať len programovania a len technických otázok informatiky, naopak môže ísť o témy zamerané na riadenie (manažment) vývoja (projektov) informačných systémov (IS) a aplikácií. Kto chce môže programovať a kto chce môže analyzovať spoločensko – technický problém súvisiaci s využitím IS v podniku, obchode či štáte
 • Témy prednášky :
  1. Životný cyklu aplikácií (ZCA) podnikovej informatiky (POUR,2009, kap.11)
  2. všetko čo budete v informatike robiť sa bude viazať na ZCA
  3. stratégia štátnej informatiky (eGovernemnt , http://informatizacia.sk/egovernment/519s) a OPIS (1 mld Euro na 2007-2013 , http://informatizacia.sk/opis/598s)
  4. stratégia eHealth v SR  (http://www.ezdravotnictvo.sk/)
  5. význam pojmu projekt v ZCA ako prostriedku pre realizáciu stratégie ((POUR,2009, kap.11)) – projektom sa budeme venovať v 3. ročníku
  6. procesné a dátové modelovanie v ZCA –  budeme sa tomuto  venovať v 3. ročníku
  7. naša problematika UML súvisí s etapou 2. analýza a návrh aplikácie
  8. hovoríme o relačných a nerelačných databázach a ich význame pre modernú spoločnosť
  9. význam XML jazyka a kde ho nájdem na svojom počítači – význam XML pre rozvoj internetu je taký ako vynález kníhtlače pre šírenie kníh a rozvoj vzdelanosti
  10. aký je rozdiel medzi dokumentom doc a docx – stratil alebo získal Microsoft keď použil štandard pre elektronické dokumenty ? (http://cs.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML  )
  11. čo sú štandardy v informatike (http://informatizacia.sk/standardizacne-dokumenty/4495s)
  12. ako vyzerajú štandardy v zdravotníctve a na čo je to celé dobré (interoperatibilita IS) ( http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/default.aspx)
 • Možné témy na bakalárku :
  1. Aktuálny stav egovernmentu a realizácie OPIS v SR
  2. Elektronické voľby eVoting
  3. XML a štandardizácia v zdravotníckej informatike (eHealth)
  4. Procesné modelovanie s využitím BPMN
  5. Programovanie a dokumenty XML
  6. Nerelačné databázy (DB) a ich význam (témy napr. XML a DB, NoSQL DB)
  7. Aktuálne obchodné modely poskytovania softvéru a služieb
  8. Ekonomicko – technické prínosy virtualizácie a cloud computingu
  9. skupina tém : programovanie v nejakom jazyku ….. , tvorba aplikácií , www stránok, spracovanie XML dokumentov v JAVA, .NET, bezpečnosť IS,
 • upresnenie hodnotenia:
  • do SEM12 pripravím zoznam otvorených otázok z teórie
  • v predvianočnom týždni bude možné urobiť skúšku z teórie TMM – bude to termín v IS BIVS
  •  na každý termín skúšky sa prihláste v IS BIVS
  • písomná skúška sa neviaže na ukončenie semestrálneho projektu
  • domáca úloha môže byť použitá ako A časť semestrálneho projektu
  • je povinné dodať projektové súbory – nebudú zavesené v repzoitári projektových prác
  • všetky súbory musia byť v jednom zipe
  • zoznam a forma povinných súčastí semestrálnej práce bude ešte doplnený (príklad – povinný jeden scenár a 2 alternatívne)
 • cvičenie :
 • prejdeme si vybrané diagramy BPMN, Statechart a Activity diagram – budem ich čítať a budeme skúmať ich syntax
 • pokračovanie v práci s Raphsody Modlerom a PD SYBASE (activity diagram a statechart diagram)
 • prax : prejdeme si požiadavky na ukončenie semestra pre seminárnu prácu – zjemníme a stanovíme požiadavky na jednotlivé modely
 • čo od vás chcem ?
 • prax : každý musí ovládať vybraný CASE nástroj do takej miery, že na požiadanie predloží projektové súbory (nemôže použiť obyčajný kresliaci program). Musí si teda vybrať spomedzi : VISIO, Raphsody Modeler, Power Designer a Enterprise Architect
 • prax : nemôžete prevziať obrázky od spolužiaka ako objekty pre Word  , musíte si ich prekresliť v CASE nástroji a modifikovať tak aby tam boli viditeľné rozdiely
 • teória : každý študent musí ovládať základnú syntax na prednáškach prebraných UML a procesných diagramov BPMN a scenárov príapdov použitia

SEM9 23.11.2011:

 • prednáška : Stavové diagramy kap.8 a Activity diagram kap.9 KANISOVÁ
 • 1. TI CHRONOS príklad programovania embedded  – vnorených systémov :  http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos#Related_Videos
  2. Nabuduce  doniesiem  na prednasku TI CHRONOS
  3. Vyvojarska stranka  Microsft http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/default.aspx
  4. Brožúrka  „Ako sa stat vyvojarom“ ( http://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.aspx – o tom čo táto práca znamená , AkoSaStatSWvyvojarom.pdf )
  5. Kniha o modelovani  BPMN (FTP :  ../KNIHY/111123 KNIHA BPMN Modelling/ )
 • cvičenie :  
  • aktuálny prehľad stavu plnenia domácich úloh a dochádzky
  • SEM8 poslali : ČELEŠOVÁ, ELIAŠ, MINDEK, FOLTIN
  • SEM7 poslali : JAREČNÝ, SIDOROVÁ, PANČÍk P., PECHO,
  • SEM5 poslali : HAJDUČEK, KABÁČOVÁ,
  • SEM4 poslali : ŠTEFÁNIKOVÁ,
  • Ospravedlnení z hodiny : PECHO, HREBÍK, POVAŽAN, KUZMÍN,SEMERÁD
  • Ospravedlnení že neurobili niektorú z domácich úloh : ŠTEFÁNIKOVÁ,   PANČÍk J.  SEMERÁD, BARTKOVIČ (SEM8),
  • Predlžujem termín na dodávku SEM8 : SEM10
  • Na SEM10 budú pridelené čierne všetkým od ktorých nemám SEM8.

SEM8 16.11.2011:

 • prednáška : 
 • dokončenie kap.6, Model objektovej spolupráce súbor 080427_KANISOVA_kap6_ModelObjektovejSpoluprace.ppt  adresár FTP : PREDMETY/TMM/SEM8 Model objektovej spoluprace/
 • pozor na vyjasnenie iterácie modleovania : najprv sa modeluje „business“ obchodná logika IS a potom sa modeluje rozhranie „interface“
 •  „netriviálna inštalácia“ free verzie  IBM Raphsody Modeller – poznámky ako spustiť inštaláciu viď. na : http://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/modeler/index.html?S_TACT=105AGX28&S_CMP=DLMAIN#notes  ,  je to aj na FTP : PREDMETY/TMM/SEM8 Model objektovej spoluprace/111115 Installation notes RAPHSODY MODELER/samotná inštalačka je na FTP : /INSTALL 2/ súbor : ratlRhapsody_ModelerEdition_7-5-0.msi
 • Raphsody modeller obsahuje výborné príklady vrátane opisu informačného systému  „Výťahu“. Pri tejto analýze je cenné vedieť  to, že analyzuje výťah, kde používateľ má len tlačítko „hore“ a „dole“ a že v projekte je uvedená  len  časť diagramov  UML :  Use Case, Class Diagram, Object Interaction a Sequence diagram. Projekt „Výťah“ má zaujímavý Class Diagram a aj ostatné.
 • domáca úloha z prednášky : samostatná inštalácia IBM Raphsody Modeller
 • cvičenie:
 • došlé práce JAREČNÝ SEM5 – rušíme biely bod, ČELEŠOVÁ SEM7, MNDEK SEM7, BARTKOVIČ SEM7,
 • neúčasť alebo nedokončenú prácu ospravedlnili :  KUZMÍN, JAREČNÝ, HREBÍK, PANČÍK P., SIDOROVÁ, PECHO,
 • čierny bod majú za  SEM5  : ŠKRADA, VALACH, SEMERÁD
 • SEM5 neposlali a biely mod stále majú :  KUZMIN,  odpravedlnil  – kolegovia   dobudúca poslať SEM5
 • všetky došlé práce sú na FTP:  PREDMETY/TMM/StudWork/
 • prezident republiky UML vyhlasuje amnestiu  : kto pošle do SEM9 všetky úlohy po SEM8  tak sa mu zmažú všetky biele a aj čierne body.
 • Vyhlásenie domácej úlohy SEM8 :  nakresliť CLASS DIAGRAM (do tried doplniť atribúry a metódy) , nakresliť modely objektovej spolupráce a sekvenčné modely – do týchto modelov doplniť scenáre použitia (vzor Kanisová obr. 6.3 a 6.9).   Zaslať emailom s predmetom TMM_Priezvisko_Meno  a s prílohou v ZIP-e s názvom TMM_Priezvisko_Meno_SEM8.zip. Termín : SEM9
 • prešli sme vzorové riešenia „Umývačka riadu“ „Alarm“a „Výťah“ v Raphsody Modeleri – odporúčam všetkým aby to skúsli
 • vo vzorovom riešení v SW EA „EAExample“sme skúmali prítomnosť jednotlivých UML  modelov  – našli sme ich. Zaujímavý bol Digram Objektovej spolupráce (Collaborative Diagram) – má vlastné značky pre objekty rozhrania, obchodnej logiky a interakcie s databázaou

SEM7 9.11.2011: 

 • adresár : PREDMETY\TMM\SEM7 Model objektovej spoluprace\111109 Vyucba 2.Bc.IT TMM\
 • prednáška : Modelovanie tried objektov, kap.4,KANISOVÁ,2006, dokončenie grafická notáciu väzieb medzi triedami (080423_KANISOVA_kap5_ModelovanieTriedObjektov_cast1.ppt)
 • veľmi dobrý vzor analýzy je v skriptách KRAVAL – prejdeme ho na cvičeniach (skrUML_WORD_2007.docx)
 • prednáška : kap.5, KANISOVÁ: Model objektovej spolupráce (080427_KANISOVA_kap6_ModelObjektovejSpoluprace.ppt)
 • cvičenie:
 • ešte k JAVA :  vzorové príklady z knihy (4.-6. kap)- na FTP v súbore Priklady_java.zip (adresár: PREDMETY\ZSI\111105 Vyucba ZSI\)
 • kreslenie diagramu tried v SYBASE Power Designer
 • DÚ : kontrola obsahu SEM4 a SEM5 (zaslané v SEM6) – poslal kolega Hajducek SEM4 a SEM5. SEM5 neposlali a biely mod majú : JAREČNÝ,  KUZMIN, ŠKRADA, VALACH, SEMERÁD sa odpravedlnil – kolegovia dobudúca poslať SEM5
 • DÚ SEM 3 : MOLNÁR …čierne body
 • Vyhlásenie domácej úlohy SEM7 : doplniť resp. opraviť DÚ SEM5 o pripomienky, nakresliť CLASS DIAGRAM a nakresliť model objektovej spolupráce (Sequence diagram). Zaslať emailom s predmetom TMM_Priezvisko_Meno  a s prílohou v ZIP-e s názvom TMM_Priezvisko_Meno.zip. Termín : SEM8
 • Nekontrolovaná domáca úloha : nakresliť si triedy z knihy KANISOVÁ kap.5
 • Vzor pre Class Diagram môže byť sem L.Kocáková a pre sekvenčný diagram T. Gažík
 • doc. Pančík dokončí inštaláciu IBM Raphsody Modeleru
 • kolega VALACH nabudúce donesie potvrdenie o IŠP a dohodneme sa na ďalšom postupe

SEM6 2.11.2011: 

 • prednáška :
 • Modelovanie tried objektov, kap.4,KANISOVÁ,2006, dokončiť na SEM6  grafickú notáciu väzieb medzi triedami
 • čítanie kniha SCHMULLER (KNIHY2/KNIHA_SCHMULLER MYSLIME V UML)

SEM5 26.10.2011:

 • prednáška :
  • Dokončenie kap.3 – Diagramy USE CASE,
  • Modelovanie tried objektov, kap.4,KANISOVÁ,2006
  • čítanie kniha SCHMULLER (KNIHY2/KNIHA_SCHMULLER MYSLIME V UML)
 • cvičenie : 
 • Agenda :
  • kontrola účasti : ospravedlnený Hrebík – úlohy odovzdá budúci týždeň ,
  • domáca úloha zo SEM4– kontrola : opis časti IS (biely bod : PECHO, ŠTEFÁNIKOVÁ, ŠKRADA,MOLNÁR,PANČÍK,J., SIDOROVÁ, PANČÍK,P., POVAŽAN, HAJDUČEK, KABÁČOVÁ) viď. FTP PREDMETY/TMM/StudWork/SEM4/
  • domáca úloha zo SEM3- kontrola : procesný diagram BPMN (čierny bod : PECHO, ŠKRADA,MOLNÁR)viď. FTP PREDMETY/TMM/StudWork/SEM3 Opravena KDU/
  • inštalácia VISIO (domáca úloha – kontrola) :  VISIO 2010 obsahuje šablóny na BPMN (Mindek), do verzií 2007 sa dajú stiahnuť zo stránky BPMN.org
 • cvičenie : práca Power Sybase – diagramy UC, základy
 • Zadanie KDU SEM5 : doplniť KDU SEM4 o nasledovné : formálne náležitosti seminárnej práce (titulný list, literatúra, obsah, …, smernica BIVŠ ), doplniť SEM4 o Diagramy UC, rozdeliť sa v podobných témach (výťah) a individualizovať práce.  Poslať to emailom s predmetom TMM_Priezvisko_Meno ako prílohu v zip (rar). Komprimovaný  súbor s názvom TMM_Priezvisko_Meno_SEM5.zip (rar) nech obsahuje dokument WORD a aj projektové súbory  
 • Domáca úloha nekontrolovaná : domáca inštalácia EA a prezretie vzorových príkladov (STRAŇÁK, DRÁBOVÁ, GAŽÍK)
 • doc.Pančík ukážky na svojom notebooku :
  • vzorové práce – prejdeme tie vzorové práce študentov, ktoré obsahujú súbor .eap (nástroj EA) a v ňom je celá analýza (doc. Pančík doniesť notebook !)
  • niečo k ARIS EXPRESS ako SW nástroju a jeho podopore BPMN

SEM4 19.10.2011 :

 • prednáška : Prípady použitia (UC), kap.4, KANISOVÁ,2006
  • ďalšie komentovanie návrhu Registratúry a POSAM z pohľadu UC
  • vzorové práce študentov – analýza IS  : D.Poláková, L.Kocáková, V.Filípek, D.Hybáčková, L.Rényi z pohľadu tvorby SW S.Hamaliar a L.Cabánik    (adresár PREDMETY/TMM/STUD_WORK_STARSIE/). Zároven inšpirácia pre témy BC prác, ktoré nebudú smerovať do riadenia IS či projektov ale do analýzy IS
  • nabudúce prejdeme tie vzorové práce študentov, ktoré obsahujú súbor .eap  (nástroj EA) a v ňom je celá analýza
  • knihy o UML a analýze IS  KRAVAL,2010 a FLOWER,2010. špeciálna kniha o UC : COOCKBURN,A. : Use Cases – Jak efektivne modelovat aplikace, Brno : Computer Press,2005
  • súbory s prednáškami : 091024_KANISOVA_kap4_PripadyUzitia_cast 1.pptx, 091024_KANISOVA_kap4_PripadyUzitia_cast 2.pptx
 • cvičenie :
  • kontrola účasti
  • procesný diagram opravovne elektrospotrebičov (domáca úloha – kontrola)
  • prácu neposlali kolegovia : TRUSZKA, HREBÍK,PECHO,MOLNÁR, PANČÍK P., HAJDUČEK, majú veľký biely bod, pošlú ju do budúceho týždňa v zmysle špecifikácie  domáca úloha SEM3 a do textu napíšu DU SEM3, aby som vedel čo posielaju
  • ostatní kolegovia okrem Milana Mindeka pošlú opravenú DÚ – do zipu musia vložiť aj docx dokument, doplnenú úlohu pošlú v zmysle špecifikácie  domáca úloha SEM3 a do textu napíšu DU SEM3 DOPLNENIE
  • inštalácia PowerDesigner (domáca úloha – kontrola)
  • inštalácia VISIO (domáca úloha – kontrola) : presúvame na budúci týždeň, VISIO 2010 obsahuje šablóny na BPMN (Mindek), do verzií 2007 sa dajú stiahnuť zo stránky BPMN.org
  • Domáca úloha SEM4 :  (termín zaslania emailom je budúci týždeň SEM5 do začiatku hodiny): vypracovať opis časti vybraného IS (kávomat, výťah, gmail) . Poslať to emailom s predmetom TMM_Priezvisko_Meno ako prílohu v zip (rar). Zazipovaný súbor s názvom TMM_Priezvisko_Meno_SEM4.zip bude obsahovať  súbor vo WORD. Požiadavky na text  (viď. DÚ Kocáková, Poláková a ďalších  ):
   • 1. Opis informačného systému
   • 2. Zoznam nefunkčných požiadavok
   • 3. Zoznam funkčných požiadavok
   • 4. Slovník pojmov
   • 5. Procesný diagram (BPMN 1.0)
   • 6. Zoznam rolí (používateľ, správca systému, ….)
   • 7. Zoznam UC (hlavné scenáre použitia + dva alternatívne )
  • VISIO ako nástroj na kreslenie procesných diagramov BPMN  (práca) a kótovaných výkresov (doma)

SEM3, 12.10.2011 :

 • prednáška : Procesné modelovanie, kap.3, KANISOVÁ,2006
  • Hovoríme o ďalších SW nástrojoch pre procesné modelovanie (okrem PowerDesigner – semestrálny projekt nemusí byť urobený v PowerDesigneri):
  • ARIS EXPRESS http://www.ariscommunity.com/aris-express
  • VISIO 2007 a 2010 (podporuje notáciu BMPN (2.0) ? – domáca úloha zohnať z netu súbor VSS – značky )
  • Študujume stránku www.profesia.sk – na heslo BMPN sme našli 4 z 5 ponúk, kde sa optimáne hodí Bc IT vzdelaniev BIVŠ (BMPN, UML,SQL,  JAVA, algoritmizácia, procesné a dátové modelovanie  …  ), všetko len v BA 🙁
  • Hovoríme o širších súvislostiach procesného modelovania v rámci informačných systémov-  knihy GRASSEOVÁ,2007,  POUR,2006 (2. kapitola), BASL,2008 (kap. 8 a 9 o dátovom a procesnom ohľade na IS), ŘEPA,2008
  • Na prípadovej štúdii  BC Poláková a POSAM študujeme procesné diagramy
  • Domáca úloha z minulej hodiny : študenti si doinštalujú Power designer
  • Domáca úloha : študenti a doc. Pančík si nainštalujú VISIO 2007 a ARIS Express
  • Námet na projekt informačného systému – webovej aplikácie  „Moje bývanie a jeho opravy, projekt : HORSE – HOme Repair SEerver“
 • cvičenie :  
  • hovoríme o MSDNA www.masdnaa.net  
  • Domáca úloha : každý si nainštaluej VISIO 2007 CZ
  • Práca s BPMN
  • Dokumentácia k BPMN (priamo  OMG) http://www.bpmn.org/documents.htm
  • vynikajúci kurz k BPMN od IBM (HDD : ..PREDMETY/TMM/SEM3 Procesné modelovanie/110226 OMG_BPMN_Tutorial/)
  • Opis procesného modelovania POUR,2009 kap.13 – je tam aj práca s POwer Designerom
  • manuály k PowerDesigneru sú aj na FTP ..\KNIHY 2\101106 Manualy SYBASE PowerDesigner\
  • WIKIPEDIA http://en.wikipedia.org/wiki/BPMN
  • ktoré bude treba UC pre opravovňu elektrospotrebičov ?
  • manuály k PD na FTP : ..\KNIHY 2\101106 Manualy SYBASE PowerDesigner\
 • Domáca úloha  SEM3(termín zaslania emailom je budúci týždeň SEM4 do začiatku hodiny): nakresliť procesný model podľa KANISOVEJ, 2006 str.35 v ľubovolnom nástroji. Poslať to emailom s predmetom TMM_Priezvisko_Meno ako prílohu v zip (rar). Zazipovaný súbor s názvom TMM_Priezvisko_Meno_SEM3.zip bude obsahovať  jednak súbor projektový v danom SW a aj súbor vo WORD kde bude procesný diagram  prenesný.

SEM2, 5.10.2011 :

 • Všetky informácie o predmetoch na FTP : data.soft1.sk,  adresár náš predmet PREDMETY\TMM
 • Prednáška : kap.2  Požiadavky, KANISOVÁ,2006, príklady analýzy požiadaviek viď. BC POLÁKOVÁ (registratúra) a POSAM (evidencia pitiev) (viď. SEM2,PREDMETY\TMM )
 • Cvičenie :
  • requirements model v SYBASE Power Designeri
  • export reportu do WORD 2007
  • štruktúra dokumentu v WORD2007
  • formátovacie znaky v WORD2007 a v obyčajnom txt dokumente
  • hexadecimálne zobrazenie textového súboru vo Viewri Total Commandera
  • tabuľka znakov ASCII – znaky CR (Carriage Return) a LF (Line Feed)
  • pozičné číselné sústavy : zákald 16,10,2
  • ako previesť hexa číslo do binárneho čísla
  • kto to bol Claude Shanon a Allan Turing a ich význam pre informatiku
 • DÚ : nainštalovať si Power Designer a pozrieť videá určené pre modelovanie požiadavok : file:///C:/Program%20Files/Sybase/PowerDesigner%2015/Documentation/videos.htm
 • Domáca úloha z teórie : prečítať si z kap.2 popis prípadovej štúdie „Sprostredkovateľňa elektrospotrebičov“
 • Domáca úloha pre doc. Pančíka : pozháňať všetky doterajšie seminárne a diplomové práce týkajúce sa modelovania IS (v rámci i mimo predmetu TMM) – ODPOVEĎ : použitý EA (SPARX) viď adresár e:\0_Work\BIVS_Doc.PANCIK_AR1011\Predmety_Leto_10_11\B201TMM\STUD_WORK_STARSIE\ , ďalej diplomová práca STRAŇÁK, 2011 a Bc práca HAMALIAR,2010

SEM1 :

 • Prednáška : kap.1, Čo je UML, KANISOVÁ,2006
 • Cvičenie : VBA, kap.7, základy jazyka VBA, WALKENBACH,2008
 •  knižky na USB
 • staršie prednášky viď na USB HDD : prezenční e:\0_Work\BIVS_Doc.PANCIK_AR1011\Predmety_Leto_10_11\B201TMM\ , kombinovaní e:\0_Work\BIVS_Doc.PANCIK_AR1011\Predmety_Leto_10_11\B201TMM_KOMBI\

TMM Aktuálne

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku - (Komentáre vypnuté na TMM Aktuálne)

TMMext Web stránky

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Web stránky)

TMMext Literatúra

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Literatúra)

TMMext Došlé seminárne práce

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Došlé seminárne práce)

TMMext Zadanie seminárnych prác

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Zadanie seminárnych prác)

TMMext Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)
 1. Písomná skúška : KANISOVÁ, 2006, 50 bodov – POZOR : UML je modelovací jazyk založení na kreslení diagramov – okrem poučiek a definícií v texte knihy (text knihy má na boku “strunu”) sa naučte aj ako kresliť UML diagramy (a procesné diagramy). Je k dispozícii zoznam otázok a k nim vzorových odpovedí  TU 
 2. Seminárna práca : analýza dvoch informačných systémov –  50 bodov
  1. automat na kávu alebo výťah (viď. vzory http://www.sequencediagrameditor.com/sample_diagrams.htm), …ďalšie po dohode
  2. Sprostredkovateľňa opravy elektrospotrebičov podľa KANISOVÁ,2006
 3. pôsob dodávky seminárnej práce : elektronicky.  (názov priloženého zip súboru TMMext_Priezvisko_Meno.zip) a predmet emailu musí byť  ( TMMext_Priezvisko_Meno).
 4. Požiadavky na formálnu úpravu : Norma BIVš
  Použitý SW CASE  : Power Designer (Sybase) – po dohode aj iný.
 5. V spoločnom zipe treba zaslať aj projektové súbory (t.j. z Viso, EA či RM) a nielen súbory vo Worde (názov zipu TMM_Priezvisko_Meno.zip) a predmet emailu  ( TMM_Priezvisko_Meno)
 6. Súčasťouzip-u musia byť teda aj projektové súbory z nástroja CASE
 7. seminárna práca  musí pozostávať z opisu obidvoch informačných systémov (t.j. 2A a 2B) , špecikácia a podrobné zadanie  viď Podrobný opis  seminárnej práce

TMMext Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Plán seminárov a Denník)

Všetky informácie o predmetoch na FTP : data.soft1.sk, adresár náš predmet PREDMETY\TMMext

prvý termín skúšky z TMM je v sobotu 17. decembra o 11,30 v P1 – príďte tak aby sme do 14,00 skončili. Písomka trvá asi 1 hodinu. Termín vypíšem aj do IS BIVS – musíte sa prihlásiť – inak Vás nevyskúšam.. Je k dispozícii zoznam otázok a k nim vzorových odpovedí  TU 

5. STRETNUTIE 3.12.2011 TMM Techniky a metody  MP/p 4h  (8:00-11:10) U4

 • adresár : \PREDMETY\TMMext\5. STRETNUTIE  3.12.2011\
 • na prednáške sme prešli dve prvé kapitoly knihy FOWLER : UML Distilied (v českom preklad je na FTP : \KNIHY\101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED\ )
 • 1. kap. : je to pohľad na UML z hľadiska jeho použitia aj v našej seminárnej práci (UML as scetch, UML as blueprint a UML as programming language)
 • 2. kap. : pohľady na proces SW vývoja a úlohu UML v ňom
 • ukazujeme si systémy na generovanie spustiteľného kódu (spracovanie obrazu fy. National Instruments Vision Builder (časť LabVIEW) a IBM SPSS Modeler – datamining a hĺbková analýza dát)
 • K prednáške : “UML as blueprint” Ukazujeme si demnštračné video o EA kde nám ukazujú ako EA generuje kód pre JAVA (z Class Diagram-u) a SQL (z dátového modelu) – viď. http://sparxsystems.com.au/resources/demos/index.html
 • Technické výkresy stály aj pri zrode Európy v BB (http://donatv.sk/index.php?page=dona_tv.video&flypage=video.tpl&video_id=63&category_id=16&option=com_dona_tv&Itemid=2)
 • Ukazujeme a vysvetľujme si aj princípy a príklady  komponentového programovania a porovnávame ho s objektovým programovaním, viď. Kanisová kap.13 (Komponentový vývoj ), naznačil som existenciu SOA (http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture)
 • Doplňujúce čítanie k prednáške : Kanisová kap.13 (Komponentový vývoj ), kap.14 (Koncept MDA)
 • V prednáškach sa nevenujeme dátovému modelovaniu pomocou UML  (Kanisová kap. 10) – budeme to robiť budúci rok a nebudem to aj skúšať
 • Hovoríme aj o štandardoch v informatike a o tom že treba vidieť všetko čo sa učíme a vidíme cez štandardy – ich použitie môže byť platené i neplatené, napríklad internet má štandardy RFC (http://en.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments), tieto sú štandardmi organizácie IETF (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force )
 • Office 2007 a 2010 používa dokumentový formát (http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML ), tento a aj JavaScript je štandard ECMA ( http://en.wikipedia.org/wiki/Ecma_International)
 • agenda :
  • skúška : prvý termín písomnej skúšky bude v sobotu 17.12. o 11,30 až 14,00 v P1 (na písomku treba 1 hodinu) – bude to v IS BIVŠ a treba sa tam aj prihlásiť (odskúšam aj bez prihlásenia – len však výnimočne)
  • zápočet : seminárnu prácu (časť A opis vlastného IS a časť B opis opravovne elektrospotrebičov ) je možné odovzdať aj po skúške do konca obdobia na plnenie povinností – zápočet teda nie je viazaný na skúšku a skúška na zápočet
  • doc. Pančík zverejní tento týždeň vo štvrtok 8.12.  na tejto stránke otvorené otázky na skúšku aj  s odkazmi na miesta so vzorovými odpoveďami
  • doc. Pančík upresní obsah a rozsah seminárnej práce
  • v seminárnej práci sa musia opísať obidva informčné systémy – je toho dosť ale to preto lebo predmet je za 7 ETCS kreditov (1 ECTS kredit = 30 hodín npráce)
  • V spoločnom zipe treba zaslať aj projektové súbory (t.j. z Viso, EA či RM) a nielen súbory vo Worde (názov zipu TMMext_Priezvisko_Meno.zip) a predmet emailu  ( TMMext_Priezvisko_Meno)

 

4. STRETNUTIE 26.11.2011 TMM Techniky a metody  MP/p 4h  (8:00-11:10) U4

 • adresár : \PREDMETY\TMMext\4. STRETNUTIE  26.11.2011\
 • prednáška : Stavové diagramy (SCHD), kap.6 ANISOVÁ – Stavové diagramy
 • cvičenie : IBM  Raphsody Modeller (IBM RM), analyzujeme vzorové príklady, hľadáme kde sú v nich SCHD, pozeráme turiál kde je opis SDCH (SDCH sa vždy viaže na objekt). Kreslíme si SDCH systému dohliadania v lokomotíve v IBM RM. Hľadáme SDCH v CASE : Enterprise Architect, VISIO 2007 (výborný nástroj pre UML)
 • agenda :  doc. Pančík sľúbil dodať zoznam podrobných otázok  + vzorových odpovedí z predmetu TMM, tiež dá k dispozícii vzorové seminárne práce. Prisľúbiôôp, že písomná skúška nebude viazaná na dodanie seminárnej práce, t.j. bude ju možné absolvovať a po nej dodať semánrnu prácu.  Bavili sme sa o príprave predmetu „Algoritmizácia a programovanie“. Budeme realizovať variant, kde prejdeme knihu Algoritmy od Wroblewskeho a algoritmy budeme programovať v jazyku JAVA (prostredie IDE Netbeans). Kto zoženie zoskenovanú knihu?

 

3. STRETNUTIE  18.11.2011 TMM Techniky a metody  MP/p 4h (14:00-17:10) U4

 • adresár : \PREDMETY\TMMext\3. STRETNUTIE  18.11.2011\
 • prednáška : Diagramy prípadov použitia
 • kap.4 KANISOVÁ – Diagramy prípadov použitia USE CASE DIAGRAMS,  prednáška 091024_KANISOVA_kap4_PripadyUzitia_cast 2.pptx
 • cvičenie :
 • kontrola úplnosti a správnosti KDU2 a KDU3
 • ukážky riešených úloh v EA (otázka na študentov – nainštalovali si trial verziu EA ? ): „EA Example“, práce študentov – celé analýzy : Gažík, Kucej, Hamaliar, Straňák (veľmi podrobné), dá sa stiahnuť TU  FTP : \PREDMETY\TMM\STUD_WORK_STARSIE\)
 • kreslenie diagramu prípadov použitia v SYBASE Power Designer
 • prednáška : ModelovanieTriedObjektov
  • kap.5,KANISOVÁ,2006 – ModelovanieTriedObjektov,   prednáška 080423_KANISOVA_kap5_ModelovanieTriedObjektov_cast1.ppt
  • doplňujúce čítanie :  kniha SCHMULLER (KNIHY2/KNIHA_SCHMULLER MYSLIME V UML)
  • kreslenie diagramu tried v SYBASE Power Designer
 • cvičenie : Prvý  („Hello World“) a druhý program („BycicleDemo“) v jazyku JAVA
 • prednáška :  Model objektovej spolupráce
  • kap.6 KANISOVÁ, 2006 – Model objektovej spolupráce, prednáška : 080427_KANISOVA_kap6_ModelObjektovejSpoluprace.ppt
  • pozor na vyjasnenie iterácie modleovania : najprv sa modeluje “business” obchodná logika IS a potom sa modeluje rozhranie “interface”
 •  cvičenie :
  •  “netriviálna inštalácia” free verzie  IBM Raphsody Modeller – poznámky ako spustiť inštaláciu viď. na : http://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/modeler/index.html?S_TACT=105AGX28&S_CMP=DLMAIN#notes  ,  je to aj na FTP : PREDMETY/TMM/SEM8 Model objektovej spoluprace/111115 Installation notes RAPHSODY MODELER/samotná inštalačka je na FTP : /INSTALL 2/ súbor : ratlRhapsody_ModelerEdition_7-5-0.msi
  • Raphsody modeller obsahuje výborné príklady vrátane opisu informačného systému  “Výťahu”. Pri tejto analýze je cenné vedieť  to, že analyzuje výťah, kde používateľ má len tlačítko “hore” a “dole” a že v projekte je uvedená  len  časť diagramov  UML :  Use Case, Class Diagram, Object Interaction a Sequence diagram. Projekt “Výťah” má zaujímavý Class Diagram a aj ostatné.
  • nekontrolovaná domáca úloha z cvičenia  : samostatná inštalácia IBM Raphsody Modeller
  • prešli sme vzorové riešenia “Umývačka riadu” “Alarm”a “Výťah” v Raphsody Modeleri – odporúčam všetkým aby to skúsli
  • vo vzorovom riešení v SW EA “EAExample”sme skúmali prítomnosť jednotlivých UML  modelov  – našli sme ich. Zaujímavý bol Digram Objektovej spolupráce (Collaborative Diagram) – má vlastné značky pre objekty rozhrania, obchodnej logiky a interakcie s databázaou  

2. STRETNUTIE  22.10.2011 Techniky a metody  MP/p 4h (14:00-17:10) U4

prednáška :  

 • Procesné modelovanie, kap.3, KANISOVÁ,2006
  • Hovoríme o ďalších SW nástrojoch pre procesné modelovanie (okrem PowerDesigner – semestrálny projekt nemusí byť urobený v PowerDesigneri):
  • ARIS EXPRESS http://www.ariscommunity.com/aris-express
  • VISIO 2007 a 2010 (podporuje notáciu BMPN (2.0) ? – domáca úloha zohnať z netu súbor VSS – značky )
  • Študujume stránku www.profesia.sk – na heslo BMPN sme našli 4 z 5 ponúk, kde sa optimáne hodí Bc IT vzdelaniev BIVŠ (BMPN, UML,SQL,  JAVA, algoritmizácia, procesné a dátové modelovanie  …  ), všetko len v BA :-(
  • Hovoríme o širších súvislostiach procesného modelovania v rámci informačných systémov-  knihy GRASSEOVÁ,2007,  POUR,2006 (2. kapitola), BASL,2008 (kap. 8 a 9 o dátovom a procesnom ohľade na IS), ŘEPA,2008
  • Na prípadovej štúdii  BC Poláková a POSAM študujeme procesné diagramy
 • Prípady použitia (UC), kap.4, KANISOVÁ,2006  
  • ďalšie komentovanie návrhu Registratúry a POSAM z pohľadu UC
  • vzorové práce študentov – analýza IS  : D.Poláková, L.Kocáková, V.Filípek, D.Hybáčková, L.Rényi z pohľadu tvorby SW S.Hamaliar a L.Cabánik    (adresár PREDMETY/TMM/STUD_WORK_STARSIE/). Zároven inšpirácia pre témy BC prác, ktoré nebudú smerovať do riadenia IS či projektov ale do analýzy IS
  • nabudúce prejdeme tie vzorové práce študentov, ktoré obsahujú súbor .eap  (nástroj EA) a v ňom je celá analýza
  • knihy o UML a analýze IS  KRAVAL,2010 a FLOWER,2010. špeciálna kniha o UC : COOCKBURN,A. : Use Cases – Jak efektivne modelovat aplikace, Brno : Computer Press,2005
  • súbory s prednáškami : 091024_KANISOVA_kap4_PripadyUzitia_cast 1.pptx, 091024_KANISOVA_kap4_PripadyUzitia_cast 2.pptx
 • cvičenie :
  • procesný diagram opravovne elektrospotrebičov
  • inštalácia PowerDesigner (domáca úloha – kontrola)
  • inštalácia VISIO (domáca úloha – kontrola)  VISIO 2010 obsahuje šablóny na BPMN , do verzií 2007 sa dajú stiahnuť zo stránky BPMN.org
  • Domáca úloha KDU2 (termín zaslania emailom je budúce stretnutie, adresár hotových prác\PREDMETY\TMMext\StudWork\KDU2 PROC DIAGRAM BPMN\): nakresliť procesný model podľa KANISOVEJ, 2006 str.35 v ľubovolnom nástroji. Poslať to emailom s predmetom TMMext_Priezvisko_Meno ako prílohu v zip (rar). Zazipovaný súbor s názvom TMMext_Priezvisko_Meno_KDU2.zip bude obsahovať  jednak súbor projektový v danom SW a aj súbor vo WORD kde bude procesný diagram  prenesný (úloha zameraná na export návrhu). Vzory viď aj na : PREDMETY/TMM/StudWork/SEM3 Opravena KDU/
  • Domáca úloha KDU3  :  (termín zaslania emailom je budúce stretnutie): vypracovať opis časti vybraného IS (kávomat, výťah, gmail) . Poslať to emailom s predmetom TMMext_Priezvisko_Meno ako prílohu v zip (rar). Zazipovaný súbor s názvom TMMext_Priezvisko_Meno_KDU3.zip bude obsahovať  súbor vo WORD. Požiadavky na text  (viď. DÚ Kocáková, Poláková a ďalších  ):
   • 1. Opis informačného systému
   • 2. Zoznam nefunkčných požiadavok
   • 3. Zoznam funkčných požiadavok
   • 4. Slovník pojmov
   • 5. Procesný diagram (BPMN 1.0)
   • 6. Zoznam rolí (používateľ, správca systému, ….)
   • 7. Zoznam UC (hlavné scenáre použitia + dva alternatívne )
  • VISIO ako nástroj na kreslenie procesných diagramov BPMN  (práca) a kótovaných výkresov (doma)
  • ovoríme o MSDNA www.masdnaa.net  
  • Domáca úloha KDU1 : každý si nainštaluej VISIO 2007 CZ
  • Práca s BPMN
  • Dokumentácia k BPMN (priamo  OMG) http://www.bpmn.org/documents.htm
  • vynikajúci kurz k BPMN od IBM (HDD : ..PREDMETY/TMM/SEM3 Procesné modelovanie/110226 OMG_BPMN_Tutorial/)
  • Opis procesného modelovania POUR,2009 kap.13 – je tam aj práca s POwer Designerom
  • manuály k PowerDesigneru sú aj na FTP ..\KNIHY 2\101106 Manualy SYBASE PowerDesigner\
  • WIKIPEDIA http://en.wikipedia.org/wiki/BPMN
  • ktoré bude treba UC pre opravovňu elektrospotrebičov ?
  • manuály k PD na FTP : ..\KNIHY 2\101106 Manualy SYBASE PowerDesigner\

1. STRETNUTIE 7.10.2011 ,Techniky a metody  MP/p 6h (13:20-18:10),U4

 • Všetky informácie o predmetoch na FTP : data.soft1.sk, adresár náš predmet PREDMETY\TMMext
 • Prednáška :
 • kap.1, Čo je UML, KANISOVÁ,2006
 • kap.2  Požiadavky, KANISOVÁ,2006, príklady analýzy požiadaviek viď. BC POLÁKOVÁ (registratúra) a POSAM (evidencia pitiev) (viď. SEM2,PREDMETY\TMM )
 • Cvičenie :
  • requirements model v SYBASE Power Designeri
  • export reportu do WORD 2007
  • štruktúra dokumentu v WORD2007
  • formátovacie znaky v WORD2007 a v obyčajnom txt dokumente
  • hexadecimálne zobrazenie textového súboru vo Viewri Total Commandera
  • tabuľka znakov ASCII – znaky CR (Carriage Return) a LF (Line Feed)
  • pozičné číselné sústavy : zákald 16,10,2
  • ako previesť hexa číslo do binárneho čísla
  • kto to bol Claude Shanon a Allan Turing a ich význam pre informatiku
 • DÚ KDU0 : nainštalovať si Power Designer a pozrieť videá určené pre modelovanie požiadavok : file:///C:/Program%20Files/Sybase/PowerDesigner%2015/Documentation/videos.htm
 • Domáca úloha z teórie : prečítať si z kap.2 popis prípadovej štúdie “Sprostredkovateľňa elektrospotrebičov”
 •  knižky na USB sú na FTP

 

TMMext Aktuálne

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI - (Komentáre vypnuté na TMMext Aktuálne)

22.10.2010 :

8.10.2011:

 • ďakujem kolegom za zaslané dotazníky  
 • prosím zvyšných kolegov aby mi ich poslali – pomôže mi to lepšie Vás učiť a vybrať Vám to najvhodnejšie učivo i optimálny prístup k Vám   

7.10.2011

 • Prosím,  všetci mi pošlite kontaktný  email s predmetom  TMMext_Priezvisko_Meno – získam tak Vaše email adresy
 • Prosím všetci mi pošlite email s predmetom TMMext_Priezvisko_Meno a textom kde bude otázka a odpoveď  :
  • 1.Akú školu ste skončili?

  • 2.Aké aplikácie ovládate?/Aké aplikácie Vás
   zaujímajú?

  • 3.Čo by ste sa chceli naučiť z IT technológií?

  • 4.Programujete?

  • 5.Zaujímajú Vás webové technológie? (tvorba web stránok)

  • 6.Čo by ste chceli robiť v rámci BC práce?

  • 7. Čo robíte ? Pracujete as IT  alebo ste skôr používateľ
  • 8. Z ktorého okresu dochádzate ?

ADM1 Web stránky

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na ADM1 Web stránky)