ELM_FAQ_Otazky_na_pisomku_SR23/24

28 novembra, 2023 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka
 1. Q: Čo je meranie ? A: Meranie je súhrn činností s cieľom určiť hodnotu meranej veličiny.
  Táto hodnota by sa mala uvádzať spolu s toleranciou, v ktorej leží pravá hodnota meranej veličiny, prípadne toľkými číslami, koľkými odpovedá platným miestam výsledku merania.
  To je dôležité najmä v súčasnosti, kde sa pre spracovanie výsledkov používajú počítače pracujúce s číslami s veľkým počtom miest. ZDROJ: 1.Chyby a neistota merania, SLAJD 1, 1_MMS.pdf
 2. Q:  Čo je systematická chyba ? A: Systematická chyba je zložka chyby merania, ktorá pri opakovaných meraniach tej istej veličiny zostáva stála, alebo sa predvídaným spôsobom mení. V prípade, že je možné túto chybu zistiť pomocou presnejšieho merania, alebo že je známa príčina jej vzniku, je možné túto zložku chyby odstránií korekciou. ZDROJ: 1.Chyby a neistota merania, SLAJD 2, 1_MMS.pdf
 3. Q: Čo je náhodná chyba ? A:  Náhodná chyba je zložka chyby merania, ktorá sa pri opakovaných meraniach tej istej veličiny nepredvídateľne mení. Náhodnú chybu nie je možné odstránií korekciou.
  Jediný spôsob spracovania týchto chýb je zvýšií počet meraní (aspoň na 20) a výsledky spracovaní štatistickými metódami. Tak je možné získať strednú hodnotu opakovaných meraní a ich rozptyl. Rozptyl sa väčšinou charakterizuje smerodajnou odchýlkou. ZDROJ: 1.Chyby a neistota merania, SLAJD 4, 1_MMS.pdf
 4. Q: Čo je neistota merania ? A: Neistota merania (absolútna hodnota najväčšej možnej chyby merania alebo  tolerancia merania, angl.  uncertainty of measurement) udáva interval,  v ktorom leží skutočná hodnota meranej veličiny. Je určená  chybami meracích prístrojov, toleranciou meracích dekád  a etalónov, náhodnými chybami a vonkajšími rušivými vplyvmi. ZDROJ: 1.Chyby a neistota merania, SLAJD 5,   1_MMS.pdf
 5. Q: Čo je absolútna chyba analógového prístroja? A: Absolútna chyba prístroja DELTAp je rozdiel medzi nameranou hodnotou Xm , ktorú  udáva kontrolovaný prístroj a skutočnou hodnotou Xs a vyjadruje sa v hodnotách meranej veličiny. Vzorec: VelkaDelta_p = Xm – Xs  ZDROJ:  Chyby analógových m. prístrojov, SLAJD:6,  1_MMS.pdf
 6. Q: Čo je relatívna chyba analógového prístroja? A: Relatívna chyba prístroja MalaDelta_p je pomer medzi absolútnou chybou prístroja VelkaDelta_p a nameranou Xm, príp. skutočnou hodnotou Xs a vyjadruje sa v percentách. Vzorec: MalaDelta_p = VelkaDelta_p/Xm x 100%. ZDROJ: Chyby analógových m. prístrojov, SLAJD:6,  1_MMS.pdf
 7. Q: Čo je trieda presnosti (TP)? Ak  sa  relatívna  chyba  vzťahuje  k  najväčšej  hodnote  meracieho  rozsahu M, hovoríme o triede presnosti meracieho prístroja (TP). TP určuje presnosť samotného prístroja. Čísla triedy presnosti sú zo zvoleného radu  0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2,5 – 5. ZDROJ: Chyby analógových m. prístrojov, SLAJD:7,  1_MMS.pdf
 8. Absolútna dovolená chyba prístroja VelkaDelta_u je často dôležitá pre praktické  vyhodnotenie kvality meracieho prístroja. Táto chyba musí platiť v ktoromkoľvek mieste stupnice. Vzorec: Absolútna hodnota VelkaDelta_u <= (TP x M) /  100. ZDROJ: Chyby analógových m. prístrojov, SLAJD:7,  1_MMS.pd
 9. Q: Aký je princíp merania elektrickej veličiny analógovým prístrojom ? A: Odpoved najdete na SLAJD 1. , 2_MMS.pdf
 10. Q: Charakterizujte analógové meracie prístroje. A: Odpoved najdete na SLAJD 2. , 2_MMS.pdf
 11. Q: Čo je rozsah stupnice ? A: Odpoved najdete na SLAJD 2. , 2_MMS.pdf
 12. Q: Čo je merací rozsah prístroja ? A: Odpoved najdete na SLAJD 3. , 2_MMS.pdf
 13. Q: Čo je citlivosť prístroja a ako sa určuje, uveďte príklad. A: Odpoved najdete na SLAJD 5. , 2_MMS.pdf
 14. Q: Čo je konštanta prístroja a ako sa určuje, uveďte príklad. A: Odpoved najdete na SLAJD 6. , 2_MMS.pdf
 15. Q: Čo je spotreba prístroja ? A: Odpoved najdete na SLAJD 7. , 2_MMS.pdf
 16. Q: Čo je preťažiteľnosť prístroja A: Odpoved najdete na SLAJD 7. , 2_MMS.pdf
 17. Q: Čo je elektrická pevnosť prístroja A: Odpoved najdete na SLAJD 7. , 2_MMS.pdf
 18. Q: Čo je magnetoelektrický jednosmerný prístroj, nakreslite jeho principiálnu schému. A: Odpoved najdete na SLAJD 9.-10., 2_MMS.pdf
 19. Q: Vymenujte niekoľko predností magnetoelektrického jednosmerného prístroja. A: Odpoved najdete na SLAJD 11., 2_MMS.pdf
 20. Q: Čo je elektrodynamický prístroj, nakreslite jeho principiálnu schému. A: Odpoved najdete na SLAJD 14, 2_MMS.pdf
 21. Q: Nakreslite principiálnu schému elektrodynamického watmetra. A: Odpoved najdete na SLAJD 15, 2_MMS.pdf
 22. Q: Čo je elektromagnetický prístroj, nakreslite jeho principiálnu schému. A: Odpoved najdete na SLAJD 16 – 17, 2_MMS.pdf
 23. Q: Čo sú indukčné prístroje, aké majú použitie a akú sú ich prístroje? A: Odpoved najdete na SLAJD 18 – 19, 2_MMS.pdf
 24. Q: Čo sú elektronické analógové prístroje a na čo slúžia ? A: Odpoved najdete na SLAJD 24, 2_MMS.pdf
 25. Q: Nakreslite elektrotechnické značky pre:
  — Elektrickú pevnosť 500V a 2000 (SLAJD 7)
  — Magnetoelektrické jednosmerné prístroje (SLAJD 9)
  — Magnetoelektrické prístroje s usmerňovačom (SLAJD 12)
  — Elektrodynamické prístroje (SLAJD 14)
  — Elektromagnetický prístroj (SLAJD 16)
  — Indukčný prístroj (SLAJD 18)
  — Elektronické analógové prístroje (SLAJD 24)
  A: Odpoved nájdete: SLAJD XX., 2_MMS.pdf

  26. Q: Čo je bočník a načo sa používa ? A: Odpoved najdete SLAJD 2., 3_MMS.pdf
  27. Q: Aká je schéma zapojenia bočníka k ampérmetru a aký je vzťah pre výpočet odporu bočníka ? A: Odpoved najdete, obr. 3.1b, SLAJD 3., 3_MMS.pdf
  28. Q: Čo je predradník a delič napätia ? A: Odpoved nájdete: SLAJD 5., 3_MMS.pdf
  29. Q: Ako zväčšíte näpaťový rozsah voltmetra pomocou predradníku (nakreslite obrázok) a uveďte vzťah pre jeho výpočet ? A: Odpoved nájdete: SLAJD 5., 3_MMS.pdf
  30. Q: Nakreslite zapojenia pre analógové sčítanie napätí a prúdov A: Odpoved nájdete: SLAJD 15., 3_MMS.pdf

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.