ILP LETO 2012 : Metody zpracování informací

2 marca, 2012 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené
Kód: M201MZI Názov:  Metody zpracování informací
Študijný odbor: Informační technologie a management

 

Garantuje:

doc.RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Zabezpečuje:

doc.RNDr. Juraj Pančík, CSc.; Mgr. Peter  Adamko, PhD.

Obdobie štúdia predmetu:

Stupeň štúdia:

magisterský 

Odporúčaný semester: 2

Forma výučby: prednáška / cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): kombinovaná forma – 20/0 Zk, prezenčná forma – 3/1 z,Zk

                

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:  nie sú
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: kombinovaná forma –  skúška

Hodnotenie : seminárna práca z teórie (50 bodov), záverečný test z teórie (50 bodov). Pre úspešné ukončenie predmetu je potrebné získať minimálne 65 bodov                                                     

Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom  informácie o oblasti tzv. „document  engineering-u“ , poskytnúť prehľad o dôležitých informačných zdrojoch a zoznámiť s ich využívaním. Predmet sa orientuje aj na znalostný manažment a jeho zavádzanie v organizácii.
Stručná osnova predmetu:

Študenti získajú základní informácie o : informačných potrebách a procesoch na úrovni inštitúcie a spoločnosti, o informačných prameňoch a zdrojoch, o analýze dokumentu, charakteristike obsahu a selekčných jazykoch, o jazyku XML a súvisiacich jazykoch, metódach automatického indexovania a vyhľadávania informácií, o informačných a citačných analýzach, o vývojových trendoch spracovania informácií, o znalostnom manažmente a jeho zavádzaní v organizácii .

Literatúra

  1. Glushko,R.J., McGrath,R.J.:Document Engineering: analyzing and designing documents for business informatics and Web services. Cambridge, MIT Press. 2005. ISBN 0-262-07261-0
  2. Gála,L., Pour,J.,Šedivá,Z.:Podniková informatika. Grada, Praha, 2009. ISBN:978-80-247-2615-1
  3. Mlýnkova,I., Nečaský,M. a iní: XML technologie,Principy a aplikace v praxi. Grada,Praha, 2008. ISBN: 978-80-247-2725-7
  4. Bureš,V.: Znalostní manažement a proces jeho zavádění. Pruvodce pro praxi. Grada, Praha.2007. ISBN: 978-80-247-1978-8
  5. Rauch, J.: Metody zpracování informací I : Informační zdroje a služby. VŠE, Praha 1994. ISBN 80-7079-353-8
  6. Rauch, J.: Metody zpracování informací II: Ukládání a vyhledávání. VŠE, Praha 1996. ISBN 80-7079-870-X
  7. http://isd.ischool.berkeley.edu/about/
  8. http://www.documentengineering.org/
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis  a dátum poslednej úpravy listu:

  31.01.2012

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.