Otvorene otazky a odpovede z predmetu „Management IS/ICT“ Leto 2019

1 apríla, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka
 • Zdroje – vid. přednáška
 • 1. SLAJD 7  OTÁZKA: Jak chápeme informatiku ?
  ODPOVĚĎ:
  Informatiku zde budeme v kontextu uvedených vědních disciplín chápat jako vědu, která se zabývá vyjádřením, zpracováním a přenášením informací v určitém systému
 •  2. SLAJD 8 OTÁZKA: Co je informace ?
  ODPOVĚĎ:
  Informace je pojmenování pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním.
 •  3. SLAJD 8 OTÁZKA: Jak chápeme pojem výměna informace, tj. komunikace?
  ODPOVĚĎ:
  VÝMĚNA: Výměna informace, tj. komunikace, je přenosem informace mezi minimálně dvěma účastníky prostřednictvím systému znaků. Zpravidla ji vyjadřujeme jako cestu: „zdroj ➝ vysílač ➝ signál ➝ kanál ➝ signál ➝ přijímač ➝ zpráva ➝ cíl
 •  4. SLAJD 13 OTÁZKA: Co je sémantika, pragmatika, syntaxe ?
  ODPOVĚĎ:
  Sémantika se zabývá zkoumáním vztahu mezi znaky a objekty, o nichž jsou znaky použitelné.
  Pragmatika se zabývá zkoumáním vztahu mezi znaky a jejich interprety.
  Syntaxe se zabývá formálními vztahy znaků navzájem.
 • 5. SLAJD 15 OTÁZKA: Co jsou data, co je informace, co je znalost?
  ODPOVĚĎ:
  Data (jednotné číslo – údaj) „jsou formalizovaný záznam lidského poznání pomocí symbolů (znaků)“ , který je schopný přenosu, uchování, interpretace či zpracování. Smysluplná informace pak vzniká v procesu interpretace dat člověkem.
  Informace v souvislostech (kontextu) formuje znalost. Ta reprezentuje porozumění získané zkušeností nebo studiem, je srozumitelná a použitelná k řešení problému nebo k rozhodování.
 • 6. SLAJDY 17 a 18:  Co víte o SYSTÉME a definujte související pojmy? 
 • 7. SLAJD 19: Co je chování systému v čase ?
  ODPOVĚD:
  Chování systému v čase je reprezentováno akcí, reakcí a odezvou systému na vzniklé podněty, převážně z jeho okolí DYNAMICKÝ POHLED NA SYSTÉM).
 •  8. SLAJD 19: Co je MODEL ?
  ODPOVĚD:
  Model je každé účelové a zjednodušené zobrazení skutečnosti a umožňuje právě díky svému zjednodušení orientovat se a řešit i podstatně složité části reality, např. systém celé vysoké školy.
 • 10. SLAJD 21: Co znamená systémové vlastnosti řízení?
  ODPOVĚD:
  Řízení má systémové vlastnosti (soudržnost částí v celku, schopnost jejich spolupráce, schopnost interakce s okolím, schopnost dynamické adaptability a směřování vývoje celku k určitému cíli), a proto má tendenci předcházející znaky realizovat s maximální efektivnost
 • 11. SLAJD 22: Vysvětlete pojem GOVERNANCE a governance v oblasti informačních technologií.
  ODPOVĚD:
  Governance reprezentuje postupy a procesy, podle nichž je organizace řízena a kontrolována, dle kterých je určeno rozdělení práv a povinností mezi jednotlivými účastníky v organizaci a které stanovují pravidla a postupy pro rozhodování.
  Principy governance jsou dnes přeneseny z korporací i na další formy organizací a hovoříme o podnikové (enterprise) governance, ale i governance v oblasti informačních technologií.
 • 12. SLAJD 24: Definujte pojmy PROCES, ZÁKLADNÍ PROCESY, PODPURNÉ PROCESY
  ODPOVĚD:
  Proces je definován jako „soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy“ (ČSN EN ISO 9000:2006).
  Princip dekompozice/kompozice
  Základní (core) procesy, kterými jsou zajišťovány hlavní podnikové funkce bezprostředně spojené s uspokojováním potřeb zákazníků. Mají rozhodující podíl na „hodnotě“ finálního produktu podniku.
  Podpůrné procesy, které probíhají uvnitř podniku a mají, jak název napovídá, podpůrný charakter pro základní procesy. Podpůrné procesy se zpravidla dále člení na služební (servisní) a průřezové.
  Podpůrný služební proces je specializovaný na určitý produkt, který svým průběhem dodá od začátku do konce.
  Podpůrné průřezové procesy mají relativně samostatnou logiku průběhu, slouží mnoha okolním procesům, jimž poskytují dílčí produkty dle potřeby
 • 13. SLAJD 25: Co je podnikový informační systém (PIS) a co jsou prvky informačního systému
  ODPOVĚD:
  (Podnikový) informační systém (IS, respektive PIS) představuje konzistentní uspořádanou množinu komponent spolupracujících za účelem tvorby, shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování informací.
  Prvky informačního systému tvoří lidé, respektive uživatelé informací, a informatické zdroje.
  Komponenta je tvořena jedním nebo více prvky
 • 14. SLAJD 28: Co je pojem informační technologie, software, hardware
  ODPOVĚD:
  Informační technologie jsou postupy a metody vyjádření, zachycení, zpracování, ukládání, uchovávání a přenášení informací.
  Software je označení pro informační technologie, které jsou vkládány do speciálních strojů – počítačů.
  Hardware je označení pro širokou škálu různých zařízení (počítače a další stroje včetně příslušenství), která jsou využívána v informačním systému
 • 15. SLAJD 29: Vysvětle pojem aplikace IT (ASW)
  ODPOVĚD:
  Aplikace IT (ASW) v určitém kontextu poskytuje funkce uživatelům a manipuluje s daty s tím, že využívá softwaru, hardwaru a lidí
  ■transakční aplikace orientované na manipulaci s daty, které jsou spojeny s byznys transakcemi; ■aplikace pro podporu rozhodování, orientované nejen na podporu rozhodování na všech stupních řízení, ale též na řízení výkonnosti podniku; ■infrastrukturní aplikace nabízející funkcionalitu a manipulaci s daty, která má být dostupná všem a napříč podnikem
 • 16. SLAJD 32:  Vysvětlete pojmy jako řízení PIS, IT management, IT governance
  ODPOVĚD:
  Řízení PIS. Je komplexní proces, v němž je realizováno plánování, organizování, vedení lidí a kontrola.
  V oblasti podnikového informačního systému ho označujeme pojmem IT management nebo řízení podnikové informatiky.
  A stejně jako na úrovni podniku i v oblasti podnikového informačního systému došlo k vyčlenění governance.
  Tato skupina procesů je potom označována jako IT governance
 • 17. SLAJD 35: Vymezte pojem ICT produkty
  ODPOVĚD:
  OECD vymezuje produkty IT, respektive ICT, takto: „ICT produkty jsou takové, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich přenosu a zobrazení elektronickou cestou“ (OECD, 2009).
  Produkty mohou mít charakter zboží anebo služeb a jsou členěny do 99 podtříd dle společné klasifikace produktů vymezené OSN (tzv. CPC – Central Product Classification).
 • 18. SLAJD 38: Co je operační systém
  ODPOVĚD:
  Software utvářející vhodné prostředí, ve kterém mohou být aplikace provozovány, aniž by jejich provoz byl ovlivněn skutečností, že je provozována na počítači určitého výrobce.Tuto skupinu označujeme jako operační systémy.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.