COARD snímače a výpočet optického toku

30 marca, 2015 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

0. Cieľ projektu :

Hlavným cieľom výskumného projektu je nájsť taký spôsob (algoritmus) výpočtu optického toku pre snímač COARD,ktorý zohľadní dopredný pohyb snímača COARD počas výpočtu optického toku, zohľadní jeho geometriu a zohľadní výpočtovú architektúru CORDIC . Takto nájdený algoritmus by mal byť efektívnejší z pohľadu výpočtovej náročnosti na výpočet optického toku a mal by byť jednoduchší na jeho implementáciu v FPGA a mal by umožniť vyhýbanie sa prekážkam.Vedľajším cieľom výskumného projektu je nájsť také spracovanie signálu, ktoré môže nahradiť získanú informáciu z optického toku a umožniť tak vyhýbanie sa prekážkam pri zachovaní  hľadísk uvedených hore.  

1. Optical flow, CORDIC výpočtová architektúra, snímače COARD  : rešerše a štúdium 

 2. COARD snímače : námety na smerovanie výskumu 

 • COARD moiré : 
  • štúdium teórie vzniku moiré u 2D a COARD snímačov, štúdium vzniku aditívneho signálu vo výstupnom videosignále (urobiť MATLAB simulácie tohot javu)
  • štúdium COARD snímača ako analyzátora priestorového spektra s cieľom detekcie nízkych priestorových frekvencií
  • štúdium vplyvu priamo sa  pohybujúceho  letiaceho objektu s COARD snímačom na moiré vznikajúce od terénu
  • simulácia vzniku Moiré s  MATLAB-om  a 2D snímačom,
  • využitie  javov MOIRÉ na  detekciu prekážok
  • vytvorenie experimentu :
   • spracovanie obrazu z COARD snímača s cieľom detegovať COARD moiré
   • simulácia letu letiaceho objektu s COARD snímačom  vnútrom hadice
   • hadica bude mať zvnútra nakrelené pozdĺžne a priečne čiary
   • hadica bude zahnutá a tiež preliačená dovnútr ači dovon čo simuluje prekážky
 • výpočet optického toku pre lineárne vpred pohybujúce sa  COARD snímače na rôznych HW platformách :
  • PC C++ a Python a OpenCV
  • MATLAB simulácie
  • Raspberry Pi a Python CV
  • FPGA (VHDL) – refreš výsledkov článku z roku 2012 (1)
  • Nvidia TEGRA
  • výpočet optického toku  COARD snímačov analógovými metódami (CORDIC algorithmus)
 • umiestnenie COARD snímača do kyvadla a riešenie úloh
  • detekcie horizontu
  • detekcie polohy slnka voči pohybu – zimut
  • fúzia informácií z COARD snímača a snímačov zrýchlenia
 • COARD snímače a stereo videnie 

(1) https://www.academia.edu/11755971/The_FPGA_based_optical_flow_computing_for_concentric_arrangement_of_detectors_with_SAD_alghoritms

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.