ELMc. otvorene otazky k meraniam c.31 a c.32

13 novembra, 2023 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

Meranie číslo 31 

  1. Čo je termistor a čo je termistor so záporným teplotným koeficientom (NTC) ? HINT : definície sú na úvod textu kap.3 meracieho protokolu
  2. Nakreslite závislosť odporu od teploty pre NTC termistor. HINT: obrazok č.1
  3. Popíšte blokovou schémou meranie odporu termistora v závisloti  na teplote, uveďte počet bitov použitého analógovo digitálneho prevodníka HINT: obrázok na strane 2 a treba k dokreslit mikrokontroler s ADC
  4. Čo je Steinhart-Hartov model (uveďte rovnicu) ? HINT: viď vzorec – rovnica  (1) v protokole
  5.  Čo je BETA model (uveďte rovnicu) a aké koeficienty sú s ním spojené ? HINT: viď vzorec – rovnica  (2) v protokole
  6. Krátko popíšte čo sme vlastne určili v meraní č.31 s termistorom. HINT: meraním sme určili koeficienty Beta a R(25 st.C) pre BETA model aproximácie závislosti odporu termistora na teplote

Meranie číslo 32 

  1. Čo je termočlánok ? HINT: text na úvod 3. kapitoly
  2. Popíšte termočlánok typu K – nakreslite obrázok . HINT: obrázok č.1
  3. Uveďte počet bitov v ADC ktorý je súčasťou použitého zosilňovača a digitalizéra MAX6675. Aký tepelný rozsah pokrýva meranie s týmto obvodom ? HINT: viď. text v podkapitolke „Digitalizácia pomocou ADC“ na strane 3 protokolu
  4. Popíšte Sériové rozhranie SPI (Serial Parallel Interface) v nami použitom zapojení pri meraní číslo 32. Pomenujte a popíšte jednotlivé riadiace signály a uveďte kto je v tejto komunikácii SLAVE a kto je MASTER HINT: text na strane č.3

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.