Meranie sily so snímačom sily v mostíkovom zapojení (digitálna váha)

16 januára, 2024 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka
STREDNÁ  PRIEMYSELNÁ  ŠKOLA  J.  MURGAŠA  BANSKÁ  BYSTRICA                          Elektrotechnické  laboratóriá
  
 Odbor:  Dátum merania: 
Trieda: Dátum odovzdania: 
Skupina: Vyučujúci: doc.RNDr.Juraj Pančík, CSc. 
Laboratórium: Klasifikácia:Známka:Podpis:
Meno a priezvisko žiaka:   
   
  
LABORATÓRNE  CVIČENIE  č. 33 Meranie sily so snímačom sily v mostíkovom zapojení (digitálna váha)
 
 OBSAH:
 1. Názov cvičenia a jednotlivých úloh. 
 2. Súpis prístrojov a pomôcok pri meraní.     
 3. Popis meracej metódy a schéma merania.      
 4. Tabuľky a grafy nameraných a vypočítaných hodnôt.    
 5. Vyhodnotenie merania.        
 
           
 1. NÁZOV CVIČENIA:Meranie sily so snímačom sily v mostíkovom zapojení (digitálna váha) 
           
 Úlohy      a) Oboznámte sa s hardvérovým a softvérovým riešenia meracieho prípravku 
 b) Vykonajte merania hmotnosti pri rôznych hodnotách referenčných závaží pre mechaniku digitálnej váhy,  ktorá používa odporové snímače sily v mostíkovom zapojení. Použite referenčnú digitálnu váhu. 
 c) Kalibračným stanovte počiatočný offset „Offset“ [ADU]  a prevodovú konštantu digitálnej váhy vyjadrenú v jednotkách [ADU/g] 
 d) Vyjadrite linearitu modelu prevodovej charakteristiky digitálnej váhy (závislosť výstupnej veličiny signálu zo snímača sily [ADU]  na vstupnej veličine (hmotnosť, [g] ) ) 
 e)   
           
 2.SÚPIS POUŽITÝCH PRÍSTROJOV       
 Prístroj – pomôckaTypové označenie a rozsahVýrobcaInventárne číslo
1. MP c.33 Merací prípravok pre meranie sily (digitálna váha)     
2. Kuchynská digitálna váha (max.5 kg, presnosť ±1g)     
3. Sada závaží z laboratória fyziky     
           
 Nedostatky pri hodnotení (zapíše vedúci merania  učiteľ):        
           
           
           

3. Popis meracej metódy a schéma merania


Princíp merania sily. Ak sa pás vodivého kovu natiahne, stane sa tenším a dlhším, pričom obe zmeny vedú k zvýšeniu elektrického odporu od konca ku koncu. Naopak, ak sa pás vodivého kovu vystaví tlakovej sile (bez vybočenia), rozšíri sa a skráti. Ak sa tieto napätia udržiavajú v medziach pružnosti kovového pásika (aby sa pásik trvalo nedeformoval), pásik sa môže použiť ako merací prvok fyzikálnej sily, pričom veľkosť pôsobiacej sily sa odvodí z merania jeho odporu. Takéto zariadenie sa nazýva tenzometer. Tenzometre sa často používajú v strojárskom výskume a vývoji na meranie napätí, ktoré vznikajú v strojových zariadeniach. Jednou z oblastí použitia je testovanie komponentov lietadiel, kde sa na meranie napätia používajú malé tenzometrické pásy prilepené na konštrukčné prvky, spojovacie zariadenia a akékoľvek iné kritické komponenty draku lietadla. Väčšina tenzometrov je menšia ako poštová známka a vyzerá približne ako na obrázku Obrázok 1.

 Obrázok 1 Principiálna schéma snímača sily – tenzometra [1]

Odolnosť tenzometra. Typické odpory tenzometrov sa pohybujú od 30 Ω do 3 kΩ (bez napätia). Tento odpor sa môže zmeniť len o zlomok percenta pre celý rozsah sily meradla vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z elastických limitov materiálu meradla a skúšobnej vzorky. Sily dostatočne veľké na vyvolanie väčších zmien odporu by trvalo deformovali skúšobnú vzorku a/alebo samotné vodiče meradla, čím by sa meradlo ako meracie zariadenie zničilo. Preto, aby sme mohli tenzometer používať ako praktický prístroj, musíme merať veľmi malé zmeny odporu s vysokou presnosťou.

Mostíkový merací obvod


Takáto vysoká presnosť si vyžaduje mostíkový merací obvod. Na rozdiel od Wheatstonovho mostíka, ktorý využíva detektor nulovej rovnováhy a ľudskú obsluhu na udržiavanie rovnovážneho stavu, obvod tenzometrického mostíka indikuje meranú deformáciu stupňom nerovnováhy a na presné meranie tejto nerovnováhy využíva presný voltmeter v strede mostíka, viď.  Obrázok 2

Obrázok 2 Rozváženie tzv. „half bridge“ tenzometra pod vplyvom záťaže (váženej hmotnosti v prípade digitálnych váh) [1]

Meracia metóda


Nami použitá meracia metóda vychádza z konštrukcie digitálnej váhy kde sa použil tzv „full bridge“ t.j. štvorica tenzometrov, viď. Obrázok 3.

Obrázok 3 Mechanika digitálnej váhy a lokalizácia tenzometrov na hliníkovom nosníku s dvoma veľkými otvormi [2].

Merací systém


Merací systém pozostáva okrem spomínaných mechanických častí digitálnej váhy (hliníkový bloček s nalepenými tenzometrami v konfigurácii „full bridge“, polykarbonátové platne (horná a dolná)). Ďalším prvkom je zákaznícky obvod HX711 spoločnosti Avia [3], ktorý slúži ako „front end“ obvod, programovateľný zosilňovač, 24 bitový Sigma Delta ADC (analógovo digitálny prevodník) a komunikačno sériový interface (rozhranie) pre vyhodnocovací jednodoskový počítač typu ARDUINo UNO Rev.3, viď. Obrázok 4. Program v ARDUINO zabezpečil výpis získaných digitálnych údajov z HX711 tzv. 24 bit RAW dát (v jednotkách ADU) na sériovú linku čítanú terminálovým programom v počítači.  Program v ARDUINO dokázal vypočítať priemer z 10 hodnôt.     

Obrázok 4 Bloková schéma meracieho systému na meranie sily v zostave digitálnej váhy [2]

4. Tabuľky a grafy nameraných a vypočítaných hodnôt.

Najprv sme vykonali  merania hmotnosti pri rôznych hodnotách referenčných závaží pre mechaniku digitálnej váhy,  ktorá používa odporové snímače sily v mostíkovom zapojení. Použili sme referenčnú kuchynskú digitálnu váhu a zistili sme maximálne 1g odchýlku od deklarovaných hmotností použitých závaží.   Vstupná tabuľka č.1 prezentuje výsledky váženia pre jednotlivé hmotnosti kalibračných závaží (viď. stĺpec „Hmotnosť kalibračných závaží [g]“ ). V stĺpci „Signál z ADC [ADU]“ sú zaznamenané údaje z 24 bit Sigma delta ADC. Následne po tomto meraní sme vykonali kalibráciu digitálnej váhy.  Kalibračným postupom sme stanovili  počiatočný offset „Offset“ [ADU]  (hodnota 153 647 ADU) a stanovili sme prevodovú konštantu digitálnej váhy (= 757 [ADU/g]) vyjadrenú v jednotkách [ADU/g] nasledovným výpočtom :

Kalibračný faktor [ADU/g] =

 (Signál z ADC [ADU] pre 100 g závažie – OFFSET [ADU]) / 100 g (referenčná záťaž)    (1)

 Tabuľka 1 Výsledky váženia pre jednotlivé hmotnosti kalibračných závaží

nHmotnosť kalibračných závaží [g]Signál z ADC [ADU]Kalibračný faktor [ADU/g]
10153647 
2100229330757
3200304864755
4300379454746
5400454723753
11970888471 
121070964282758
1311701039856756
1412701114524747
1513701189804753

Grafom sme vyjadrili sme  linearitu modelu prevodovej charakteristiky digitálnej váhy (závislosť výstupnej veličiny signálu zo snímača sily [ADU]  na vstupnej veličine (hmotnosť, [g] ) ) – rovnica lineárnej závislosti (y = 756,83x + 153647) bola vypočítaná EXCELOM vrátane linearizačného koeficientu R² = 1. Táto hodnota koeficientu hovorí o vysokom stupni lineárnej odozvy snímačov sily  v našej mechanickej zostave digitálnej váhy.

Obrazok 5 Linearitu modelu prevodovej charakteristiky digitálnej váhy

5. Vyhodnotenie merania.

Oboznámili sa s hardvérovým a softvérovým riešením  meracieho prípravku – zaregistrovali sme veľký počet digitalizačných úrovní N použitého ADC (N=24) čo zrejme súvisí s potrebou získania vysokého odstupu signál šum v systémovom riešení spracovania signálu z tenzometrov. Vykonali sme  merania hmotnosti pri rôznych hodnotách referenčných závaží pre mechaniku digitálnej váhy a pri tomto sme použite referenčnú digitálnu váhu s presnosťou ±1g. Samotné nami použité závažia vykazovali taktiež tento rozptyl hodnôt hmotností ±1g. Kalibračným postupom s hmotnosťou kalibračného závažia  100 g sme stanovili počiatočný offset „Offset“ [ADU]  a prevodovú konštantu digitálnej váhy 757  vyjadrenú v jednotkách [ADU/g]. Kalibračné závažie by malo byť na hodnote 80% maximálnej povolenej záťaže hliníkového nosníka (v našom prípade 3kg) t.j. 2,4kg  – my sme použili nám dostupné 100g závažie.  Pomocou grafu na Obrazok 5 sme vyjadrili linearitu modelu prevodovej charakteristiky digitálnej váhy (závislosť výstupnej veličiny signálu zo snímača sily [ADU]  na vstupnej veličine (hmotnosť, [g])) pomocou rovnica lineárnej závislosti (y = 756,83x + 153647) bola vypočítaná EXCELOM vrátane linearizačného koeficientu R² = 1. Táto hodnota koeficientu hovorí o vysokom stupni lineárnej odozvy snímačov sily  v našej mechanickej zostave digitálnej váhy.

6. Informačné zdroje

[1]   https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-9/strain-gauges/

[2]   https://randomnerdtutorials.com/arduino-load-cell-hx711/#more-110379

[3]   https://community.infineon.com/gfawx74859/attachments/gfawx74859/CodeExamples/546/7/HX711_v0_0_B.pdf

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.