Zoznam otvorených otázok k prípadovej štúdii ATM terminál

8 februára, 2015 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

Poznámky :

 • Z týchto otázok budú vygenerované uzavreté testové otázky-odpovede (vždy bude v teste len jedna správna odpoveď)
 • dole su  odpovede v casti „FAQ – navrh odpovedi „
 • Súčasťou testu budú obrázky v súbore TU

Zoznam otvorených otázok :  

1.Vysvetlite a popiste UML notaciu na obr Fig.31.10 (kazdy element vo vyraze ma svoj vyznam, vsimnite si znamienka viditelnosti, datov etypy, typ pisma kurziva, defaultne hodnoty atributov)

 • Trieda ATM:- userAutenticated : bool = false
 • Trieda Transaction (preco kurziva):+ «property» AccountNumber :int {readOnly} + Execute() (preco kurziva)
 • Trieda BalanceInquiry: nema atribut  , + Execute()
 • Trieda Withdrawal: – amount : decimal, + Execute()
 • Trieda BankDatabase: + AuthenticateUser() : bool  + GetAvailableBalance() : decimal + GetTotalBalance(): decimal + Credit() + Debit()
 • Trieda CashDispenser:
  • – billCount : int = 500

2.Vysvetlite a popiste UML notaciu na obr Fig.31.9 (kazdy element na obrazku ma svoj vyznam, vsimnite si sipky reprezentujucu navigovatelnost, nasobnosti medzi triedami, jednu abstraktnu triedu a jej vzath k podtriedam, asociacne a agregacne vazby medzi triedami)

 • –  Q:Aký typ väzby je medzi triedami ATM a Screen (…Keypad, DepositSlot, CashDispenser) A: plny kosostvorec – t.j. kompozica
 • –  Q:Aký typ väzby je medzi triedami BankDatabase a Account  A: plny kosostvorec – t.j. kompozica
 • –  Q:Aký typ väzby je medzi triedami ATM a BankDatabase A: len ciara – asociacia
 • –  Q:Aký typ väzby je medzi triedami ATM a Transaction A: len – ciara  asociacia
 • –  Q:Aký vztah medzi triedami Transaction a Withdraval, Deposit, BalanceInquiry (vid charakter sipky) A: Transaction je bazova (nadtrieda) abstraktna trieda a ostatne spomenute su pdriadene triedy
 • –  Q:Aký je rozdiel medzi triedami Transaction a triedami Withdraval, Deposit, BalanceInquiry A: Transaction je abstraktna triedy a ta nema instanciu t.j. objekt, ostatne spomnute triedy maju svoje objekty
 • –  Q:Aké sú násobné väzby medzi jednotlivými triedami (napr. kolko objektov triedy Account vidí objekt triedy BankDatabase, ako je to medzi ATM a Transactions) A: BankDatbase vidi 0 az n objektov Account, opacne kazdy Accopunt vidi len jeden objekt triedy  BankDatabase

3. Vysvetlite a popiste UML notaciu pre state diagram na obr Fig.30.3 (kazdy element na obrazku ma svoj vyznam, vsimnite si sipky reprezentujuce prechody medzi stavmi, vychodiskovy START
stav, neexistenciu STOP stavu)

 • – Q: Aky datovy typ maju vysledky logickych vyrazov reprezentujuce podmienky prechody medzi stavmi („user exists system“ a „bank database authenticate user“| A: ide o TRUE/FALSE logiku
 • – Q: Ma stavovy diagram STOP stav ? – A: nie, nema

4. Vysvetlit elementy jazyka UML na Sekvencnom  diagrame na obrazku (obrazok nema cislo)

 • – Q: Co reprezentuje obdlznik a text v nom “ : Withdraval“ A: objekt triedy Withdraval
 • – Q: Co reprezntuje zvisla ciarkovana ciara A: cas
 • – Q: Co reprezntuje zvisla siroka ciara A: cas zivota objektu
 • – Q: Co reprezntuje horizontalna ciara so sipkou A: spravu medzi dvoma objektami
 • – Q: Co reprezntuje horizontalna ciara so sipkou medzi objektom triedy Withdraval a objektom triedy BankDatabase A: objekt triedy Withdraval vola metodu GetAvailableBalance() objektom triedy BankDatabase
 • – Q: aky parameter ma volanie metody IsSufficienctCashAvailable() objektom triedy Withdrawal ? A: amount

5. Vysvetlit elementy jazyka UML na diagrame tried na obrazku (nema cislo)

 • -Q: Trieda Screen, ako sa vola jej metoda; ma navratovu hodnotu; ma parameter ?; ako sa vola; aky ma datovy typ A: DisplayMessage(); nie; mesage; string
 • -Q: Trieda Account, popiste metodu ValidatePIN() A: navratova hodnota ma datovy typ bool; ma jeden parameter userPIN s datovym typom int
 • -Q: Co znamena ked ma atribut deklaraciu: billCount:int=500 A:atribut sa vola billcount, ma datovy typ int a inicializuje sa na hodnotu 500

 

FAQ – navrh odpovedi

1.Vysvetlite a Popište UML notace na obr Fig.31.10 (kazdy element ve výrazně mě svůj význam, všimněte si znaménka viditelnosti, datový etypy, typ písma kurzíva, defaultně hodnoty atributů)

 • Třída ATM: – userAutenticated: bool = false
 • Třída Transaction (proc kurzívou): + «property» AccountNumber: int {readonly} + Execute () (preco kurzíva)
 • Třída BalanceInquiry: nema atribut, + Execute ()
 • Třída Withdrawal: – amount: decimal, + Execute ()
 • Třída BankDatabase: + AuthenticateUser (): bool + GetAvailableBalance (): decimal + GetTotalBalance (): decimal + Credit () + Debit ()
 • Třída CashDispenser: 
  • – billCount: int = 500

2.Vysvetlite a Popište UML notace na obr Fig.31.9 (kazdy element na obrazku mě svůj význam, všimněte si šipka znázorňující navigovatelnost, násobnosti mezi třídami, jednu abstraktní třídy a její vzath k podtřídám, asociace a agregace vazby mezi třídami)

 • – Q: Jaký typ vazby je mezi třídami ATM a Screen (… Keypad, DepositSlot, CashDispenser) A: asociace
 • – Q: Jaký typ vazby je mezi třídami BankDatabase a Account A: asociace
 • – Q: Jaký typ vazby je mezi třídami ATM a BankDatabase A: asociace
 • – Q: Jaký typ vazby je mezi třídami ATM a Transaction A: asociace
 • – Q: Jaký vztah mezi třídami Transaction a Withdraval, Deposit, BalanceInquiry (vid charakter sipky) A: Transaction je bezového (nadtrieda) abstraktních třída a ostatně zmíněno su pdriadene třídy
 • – Q: Jaký je rozdíl mezi třídami Transaction a třídami Withdraval, Deposit, BalanceInquiry A: Transaction je abstraktní třídy a ta nema instancemi tj objekt, ostatně spomnute třídy maji své objekty
 • – Q: Jaké jsou násobné vazby mezi jednotlivými třídami (např. Kolik objektů třídy Account vidí objekt třídy BankDatabase, jak je to mezi ATM a Transactions) A: BankDatbase vidi 0 az n objetí Account, oacne kazdy Accopunt vidi pouze jeden objekt třídy BankDatabase
 1. Vysvětlete a popište UML notace pro state diagram na obr Fig.30.3 (kazdy element na obrazku mě svůj význam, všimněte si šipka znázorňující přechody mezi stavy, výchozí START

stav, neexistenci STOP stavu)

 • – Q: Aky datový typ maji vysledky logických výrazů reprezentující podmínky přechody mezi stavy ( „user exists system“ a „bank database authenticate user“ | A: jde o TRUE / FALSE logiku
 • – Q: Ma Stavový diagram STOP stav? – A: ne, nema
 1. vysvětluje elementy jazyka UML na sekvenční diagram na obrazku (obrazok nema cislo)
 • – Q: Co reprezentuje obdélníky a text v něm „: Withdraval“ A: objekt třídy Withdraval
 • – Q: Co reprezntuje svislá přerušovaná čára A: cas
 • – Q: Co reprezntuje svislá široká ciara A: cas zivota objektu
 • – Q: Co reprezntuje vodorovnou čárou se šipkou A: spravu mezi dvěma objekty
 • – Q: Co reprezntuje vodorovnou čárou se šipkami mezi objektem třídy Withdraval a objektem třídy BankDatabase A: objekt třídy Withdraval vola metodu GetAvailableBalance () objektem třídy BankDatabase
 • – Q: aky parametr ma volání metody IsSufficienctCashAvailable () objektem třídy Withdrawal? A: amount
 1. vysvětluje elementy jazyka UML na diagramu tříd na obrazku (nema cislo)
 • -Q: Třída Screen, jak se vola její metoda; ma návratovou hodnotu; mne parametr?; jak se vola; aky ma datový typ A: DisplayMessage (); ne; mesage; string
 • -Q: Třída Account, popište metodu ValidatePIN () A: Návratová hodnota mě datový typ bool; ma jeden parametr userPIN s datovým typem int
 • -Q: Co znamena ked ma atribut deklaraci: billCount: int = 500 A: atribut se vola billcount, ma datový typ int a inicializuje se na hodnotu 500

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.