Zoznam otvorených otázok a vzorových odpovedí

7 februára, 2015 | Posted by doc. Pančík in Techniky a metody modelování požadavku | Techniky a metody modelování požadavku, KOMBI

Oodpovede sú aj v súbore  (1) : 

 1. Kap.1 Čo je UML? 

Kde je Fowler ? – viď. (2)
1. čo je UML – uvedte definíciu (FOWLER, kap.1, slajd 2)
2. Kedy vzniklo UML 1.0 (K.s.11,1997)
3. Čo znamená skratka CASE ? (K.s.12)
4. Aký je rozdiel medzi programom MS VISIO a CASE nástrojom napr. Enterise Architect (K.s.12)
5. Ake su tri sposoby pouzitia UML ? (FOWLER, kap.1, slajd 9)
6. čo je forward engineering pre každý spôsob použitia UML ? (FOWLER, kap.1, slajd 11 a ďalšie suvisiace)
7. čo je reverse engineering  pre každý spôsob použitia UML ? (FOWLER, kap.1, slajd 11 a ďalšie suvisiace)
8. Vysvetlite skratku a pojem MDA a ako delí  vývojové práce ? (FOWLER, kap.1,28 a dalej )
9. Vysvetlite skratky a pojem PIM a PSM ? (FOWLER, kap.1 30,31)
10. Koľko má UML2 diagramov, podľa čoho sa delia na dve časti a vymenujte po tri diagramy každej časti (FOWLER, kap.1 55,58,59)  �
11. čo je predpisujúci a popisujúci jazyk (FOWLER, kap.1 61,62)
12. Opíšte diagram prechodv medzi stránkami (FOWLER, kap.1 78)
13. Opíšte rozhodovaciu tabuľku (FOWLER, kap.1 80)

 • kap. 2 Požiadavky
  1. Čo je požiadavka ? (K. str.18)
  2. Aký je postup na spracovanie funkčných a nefunkčných požiadaviek, súvis s prípadmi použitia a technickou architektúrou  ? (K. str.18, posledná veta v zápisníku)
 • kap.3 Procesné modelovanie
  1. čo je diagram hierarchie procesov (anglický názov a na čo slúži) (str.36)
  2. čo je diagram procesných vlákien (anglický názov a na čo slúži) (str.36)
  3. Opíšte vybraný element jazyka BPMN (element vyberie skúšajúci) : bazén, udalosti, činnosti, sekvenčné toky a toky správ a brány (odpovede nájdete v POUR,2009 kapitola 12. procesné modelovanie )
 • kap.4 Prípady použitia
  1. Charakterizujte aktéra (str.39)
  2. čo viete o prípade použitia (str.43 dole  – napísať čo najviac)
  3. Vytvorte VZOROVÝ popis prípadu použitia (str.39, dole, musia tam byť všetky prvky scenáru, skúte tam dať aj doplnkový konštruktor – pseudokód, viď. scenár na str. 41 dole) viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  4. Nakreslite príklad diagramu použitia tak aby zobrazoval reláciu include a extend (napríklad obrázok na str.47 )viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
 • kap. 5 Modelovanie tried objektov
  1. čo je objekt (str.65)
  2. čo je objektová trieda a diagram tried (str.65)
  3. ako j e definovaná štruktúra triedy (str.65)
  4. čo je asociácia (str.66)
  5. charakterizujte podriadené objektové triedy(str.66)
  6. čo je agregácia (str.66)
  7. Nakreslite príklad väzby medzi triedami typu agregácia (str.57)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  8. Nakreslite príklad väzby medzi triedami typu kompozícia (obr. 5.3, str.58)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  9. Nakreslite príklad väzby medzi triedami typu asociácia (obr. 5.4 str.58 dole)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  10. Nakreslite príklad dedičnosti medzi triedami (nezabudnúť ukázať dedenie atributov a operácií, obr.5.7. str.61) viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
 • kap.6 Model objektovej spolupráce
  1. Nakreslite príklad sekvenčného diagramu prípadu použitia v kombinácii so scenárom prípadu použitia (obr. 6.1 a 6.2 na str.68 je aj scenár a aj diagram prípadu použitia, to isté je aj na obr. 6.3 na str. 70, 6.9 str. 74, a aj obrázok 6.11) – toto a nasledovné bude v každej písomke.viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  2. Nakreslite príklad objektovej komunikácie  prípadu použitia v kombinácii so scenárom prípadu použitia (obr. 6.10 scenár je na obr. 6.9 , alebo Obr. 6.7 diagram  a obr.6.8 -scenár ) viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
 • kap. 7  Zoskupenia tried
  1. čo viete o zoskupení tried (packages) (str.83)
 • kap. 8 Stavové diagramy
  1. nakreslite príklad stavového diagramu, použite jeden zložený sekvenčný stav (odpoved str. 89, obr.8.8 )viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  2.  Nakreslite značky symbolov stav, prechod a vysvetlite typy udalostí (symboly str. 87, str.89 s obrázkom 8.7 a udalosti sú popísané  na str.90-91) viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
 • kap.9 Diagramy aktivít
  1. Nakreslite príklad diagramu aktivít s hodnotením prechodov ( obr.9.4 str.98)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  2. Nakreslite príklad diagramu aktivít so súbežnými aktivitami a plaveckých dráh  ( obr.9.6, 9.7 str.99 a 101)viď. POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE
  3. čo sú diagramy aktivít ? (str. 102)
  4. čo sú akcie ? (str. 102)
  5. čo sú prechody ? (str. 102)
  6. čo je hodnotenie prechodov ? (str. 102)
  7. ako sa modeluje paralelné chovanie (str. 102)
  8. na čo slúžia plavecké dráhy ?(str. 102)

 

 • POZNÁMKA K POPISU DIAGRAMOV UML V PÍSOMKE: pomenujte jednotlivé elementy UML tak že nakreslíte k nemu šipku a napíšete k nej názov elementu UML v podobe vety (podmet, prísudok, predmet), napríklad : „toto je objekt, toto je čiara života objektu, toto je prechod medzi stavmi….“. Doma si to natrénujte, kreslite veľké diagramy, každý diagram na čistý A4 kancelársky papier

(1) VypracovaneOtazky_CASE_Michnac_Patrik.docx na FTP : /PREDMETY Leto 2013/2.BC.IT_PREZ_APR/ alebo FTP:/PREDMETY Leto 2013/1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN/

(2) FTP : \PREDMETY\TMM\SEM11 Prednasky z knihy FOWLER\

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.